3.1. Класифікація банківських послуг

магниевый скраб beletage

Таблиця 2

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Критерії класифікації

Тип наданих послуг

Залежно від відповідності специ-фіці банківської діяльності

СпецифічніНеспецифічні послуги

послуги

Залежно від суб'єктів одержанняпослуг

ЮридичніФізичні особи

особи

Залежно від способу формуванняі розміщення ресурсів банку

Активні

Пасивні операції

операції

Залежно від оплати за наданняпослуг

Платні

Безкоштовні послуги

послуги

Залежно від зв'язку з рухом ма-теріального продукту

Послуги, зв'язані з рухом матеріального

продукту

Чисті послуги

Банківські послуги насамперед можна підрозділитина специфічні й неспецифічні послуги. Специфічнимипослугами є всі ті, що випливають зі специфіки діяль-ності банку як особливого підприємства. До специфічних відно-сяться три види виконуваних ним операцій:

депозитні операції;

кредитні операції;

розрахунково-касові операції.

Ці типи банківських операцій називають традиційними бан-ківськими операціями.

Проміжне положення між традиційними і нетрадиційнимиопераціями займають додаткові операції. До їх складу входятьвалютні операції, операції з цінними паперами, операції з золо-том, дорогоцінними металами і злитками.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять всіінші послуги. їх досить багато, у тому числі:

посередницькі послуги;

послуги, спрямовані на розвиток підприємства (упрова-дження на біржу, розміщення акцій, юридична допомога, інфор-маційні послуги і т.п.);

надання гарантій і поручительств;

довірчі операції (включаючи консультації і допомогу в ке-руванні власністю з доручення клієнта);

бухгалтерська допомога підприємствам;

представлення клієнтських інтересів у судових органах;

послуги з надання сейфів (депозитарні) та ін.

Відповідно до розглянутої класифікації й у залежності від

суб'єктів одержання послуги надаються як юридичним, так і фі-зичним особам. Практично набір послуг тим та іншим особамможе бути в тих чи інших банках однаковий, неоднаковим можевиявитися тільки їхній обсяг.

Оскільки банки акумулюють (збирають) вільні кошти і їх пе-рерозподіляють, направляють на поворотній основі господарсь-ким організаціям, які мають у цьому потребу, банківські послугиможуть здійснюватися у формі як пасивних, так і активних опе-рацій. За допомогою пасивних операцій банки формують своїресурси (наприклад, за рахунок депозитів, продажу сертифікатів,кредитів, отриманих в інших банків, і т.п.). Здійснюючи активніоперації, банки розміщають залучені та власні ресурси на неста-тки різних господарських організацій і населення.

У залежності від плати за надання банківські послуги підроз-діляються на платні й безкоштовні послуги. Це, однак, не озна-чає, що якийсь визначений тип послуг є цілком платним або без-коштовним. Справа банку визначити, за який різновид, напри-клад, розрахункових операцій, необхідно стягувати плату з клієн-тів, а за який — плату не встановлювати. За рядом понять окреміоперації в складі розрахункових, кредитних і депозитних можутьздійснюватися безкоштовно.

У залежності від зв'язку з рухом матеріального продукту бан-ківські послуги підрозділяються на два види:

послуги, зв'язані з його рухом;

чисті послуги.

Оскільки банки своїми грошовими операціями обслуговуютьголовним чином рух матеріального продукту, їхня основна час-тина, безперечно, відноситься до першого виду послуг. Сприяю-чи просуванню товарів, ці послуги банку (такі як, наприклад, по-слуги підприємствам транспорту, зв'язку, торгівлі) створюютьнову додаткову вартість. Чисті послуги надаються організаціям,зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, а такожокремим громадянам для задоволення їхніх особистих потреб.