3.3. Кредитні операції

магниевый скраб beletage

В умовах економічної ситуації України грошових коштів для ведення бізнесу вітчизняним підприємствам постійно не вистачає, у зв'язку з чим доводиться шукати різні способи зменшення дефіци­ту фінансування. Іноді це вдається шляхом отримання відстрочки платежу, іноді — шляхом застосування різних видів взаємозаліків, здійснення бартерних поставок, використання лізингу, векселів тощо. Але якщо підприємству потрібні грошові кошти, то найоп- тимальнішим варіантом є отримання кредиту в будь-якій іноземній валюті, яка є стабільнішою, ніж національна валюта уфінансовій установі.

Кредити в іноземній валюті можуть отримувати тільки юридич­ні особи-резиденти України для проведення діяльності, передбаче­ної їх статутом, для чого до банку необхідно подати заяву, докуме­нти, що підтверджують обґрунтованість отримання кредиту (копія зовнішньоекономічного договору) і документи, що підтверджують фінансовий стан підприємства. При цьому уповноваженим банкам надається інформація щодо строків погашення кредиту і сплати відсотків по ньому.

Нарахування та сплата відсотків по кредиту в іноземній валюті практично нічим не відрізняється від нарахування та сплати відсот­ків по гривневому кредиту.

При отриманні валютного кредиту підприємству необхідно вра­хувати переваги та недоліки такого кредитування. Перевага в тому, що, оскільки іноземна валюта набагато стабільніша, ніж національ­на, а звідси, і процентні ставки по таких кредитах набагато нижчі, ніж по кредитах в національній валюті, то це дозволяє підприємст­ву-позичальнику здійснювати більш рентабельну діяльність в пері­од відносно стабільного курсу національної валюти.

Крім того, перевага будь-якого кредиту, в тому числі і валютно­го, — у можливості відкриття кредитної лінії, загальний строк і су­ма якої обумовлюються кредитним договором. В цьому випадку підприємство зможе використати кредитні ресурси ефективніше, оскільки самостійно плануватиме суму і строк використання кож­ного траншу. Окрім того, що таким чином скорочується час на до­кументальне оформлення кожної суми кредиту, у випадку викорис­тання кредитної лінії досягається і економічна ефективність за рахунок того, що відсотки за користування кредитом виплачуються тільки за фактично використані кошти і фактичний строк заборго­ваності. Основний недолік валютного кредиту — значний ризик девальвації національної валюти в період кредитування, в резуль­таті чого (у випадку, якщо джерелом погашення кредиту є не валю­тні надходження, а грошові кошти в національній валюті) вартість кредиту за рахунок курсових різниць може бути навіть вища, ніж у випадку гривневого кредитування.

Слід також враховувати, що будь-який кредит в національній, або іноземній валюті повинен мати забезпечення у вигляді застави, або поруки (гарантії), як мінімум на суму кредиту і запропонованих відсотків по ньому. З найбільшим бажанням комерційні банки бе­руть у заставу депозитні вклади. В якості об'єкту застави може ви­ступати і нерухомість, але її оформлення є відносно трудомісткою процедурою, що дорого коштує підприємству (плата за нотаріальне оформлення складає 0,15—0,2 % від суми договору застави). За відсутності нерухомості в якості застави банки приймають будь-яке інше майно (основні засоби, товари в обороті), а також векселі — заставу, яка найвигідніша для підприємства, оскільки не потребує обов'язкового нотаріального засвідчення і, отже, підприємство не несе витрат по оформленню.

Для забезпечення повернення позики банку (іншої установи чи підприємства) з врахуванням основного боргу, відсотків та інших витрат, може бути оформлена гарантія в забезпечення позики. Від­шкодування за даною гарантією здійснюється після звернення кре­дитора, оформленого належним чином та відправленого поштою, телексом, телеграмою тощо. Сума встановлюється за домовленістю і зменшується пропорційно з погашенням позики і відсотків. Гара­нтія дійсна до зазначеної в ній дати, або до повного виконання своїх зобов'язань боржником.

Принципами кредитування є: цільовий характер позик, їх забез­печеність, строковість і обов'язковість повернення, а також засто­сування санкцій до порушників кредитної дисципліни. В якості за­безпечення кредитів можуть застосовуватися активи, що мають ва­лютну цінність. Плата за кредит іноземними кредиторами стягуєть­ся в іноземній валюті за ставками світового грошового ринку. Про­центи за кредити, отримані в уповноваженому банку України, стягуються в національній валюті України. Кредитування зовніш­ньої торгівлі включає кредитування експорту та кредитування ім­порту.

Експортний кредит — це кредит, що надається іноземним по­купцям чи їхнім банкам з метою фінансування продажу товарів та послуг, тобто засіб стимулювання експорту.

Отриманий кредит може бути довгостроковим і короткостроко­вим. Наведемо таблицю рахунків, на яких слід вести облік кредитів в залежності від кредитора і строку погашення кредиту (табли­ця 3.3.1).

Таблиця 3.3.1

РАХУНКИ ОБЛІКУ КРЕДИТІВ

Рахунок

Назва рахунку

Вказівки по застосуванню

1

2

3

502

Довгострокові кредити в банках в іноземній валюті

Кредити в банку строком більше 1 року

504

Відстроченні довгострокові кре­дити в банках в іноземній валю­ті

Те ж за умови пролонгації кре­диту

506

Інші довгострокові кредити в банках в іноземній валюті

Кредити партнера строком бі­льше 1 року

602

Короткострокові кредити в бан­ках в іноземній валюті

Кредити в банку строком менше 1 року

604

Відстроченні короткострокові кредити в банках в іноземній валюті

За умови пролонгації кредиту

Всі вони пасивні, по кредиту відображається збільшення забор­гованості по позиках, а по дебету — зменшення (погашення) забор­гованості. Сальдо по цих рахунках показує суму залишку заборго­ваності клієнтів по позиках. Так як позики надаються на певний строк, в аналітичному обліку необхідно контролювати своєчасність їх погашення.

Аналітичний облік ведеться по кожному отриманому кредиту в іноземній валюті. Перерахунок заборгованості в іноземній валюті по кредитах відбувається на останню дату звітного періоду і на да­ту погашення кредиту. Курсові різниці за результатами переоцінки в бухгалтерському обліку відображаються у складі доходів (витрат) від неопераційної курсової різниці (pax. 744 та 974 відповідно).

Відсотки по валютних кредитах відносяться на фінансові витра­ти (pax. 85 «Інші витрати», pax. 95 «Фінансові витрати»). Це зале­жить від того, яким класом рахунків користується підприємст- во.(табл. 3.3.2)

Таблиця 3.3.2.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПО ВАЛЮТНИХ КРЕДИТАХ

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

з/п

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Виписка банку:

Одержано на поточний валютний рахунок:

—   довгострокову позику банку в ін. валюті

—   короткострокову позику банку в ін. ва­люті

312

502 602

2

Розрахунок бухгалтерії Нараховано відсотки банку за користуван­ня кредитом

95 (85)

684

3

Розрахунок бухгалтерії

Визначено курсову різницю по валютному

кредиту на дату погашея заборгованості:

—   підвищенням курсу

—   зменшенням курсу

502 (602) 85 (972)

744 502 (602)

4

Виписка банку сплачено відсотки за кредит

648

311, 312

Кредит в іноземній валюті може бути отриманий, як від банківсь­кої установи (найчастіше), так і від іноземного контрагента. Юридичні особи-резиденти мають право отримувати кредити в іноземній валюті від іноземних кредиторів через уповноважені банки України тільки в безготівковій формі при наявності індивідуальної ліцензії.

Кредити видаються тільки для цільового фінансування конкрет­ного проекту і на інші цілі не можуть бути використані.

Індивідуальні ліцензії видаються управлінням валютного конт­ролю і ліцензування НБУ. При відсутності ліцензії резидент штра­фується на суму отриманого ним кредиту. Індивідуальна ліцензія є дійсною протягом всього часу користування кредитом, якщо протя­гом 60-ти днів з дня видачі позичальник отримав позику повністю, або частково.

Погашення кредиту відбувається за рахунок валютних надхо­джень від зовнішньоекономічної діяльності, а також за рахунок ва­люти, що придбана на Міжбанківському валютному ринку України. Контроль за погашенням кредиту покладається на уповноважений банк, що обслуговує клієнта. Уповноважені банки, яких приваб­люють кредитні ресурси від іноземних банків-кореспондентів на строк, більший одного року, повинні мати індивідуальну ліцензію НБУ.

Для отримання індивідуальної ліцензії резиденту-позичальнику необхідно подати до НБУ пакет наступних документів:

1.    Клопотання позичальника з зазначенням всіх його реквізитів.

2. Лист уповноваженого банку України зі згодою на обслугову­вання кредиту, із зазначенням реквізитів рахунку, на який буде здійснюватися перерахування валютних коштів, і з експертною оцінкою банку окупності проекту, що проведений на підставі рете­льного аналізу.

3.Копії документів про державну реєстрацію

4.Кредитна угода.

5.Інші документи, що стосуються кредитного проекту.

Кредити в іноземній валюті від іноземних кредиторів можуть

отримувати юридичні особи-резиденти України для проведення ді­яльності, передбаченої їх установчими документами.

Для отримання резидентом кредитів в іноземній валюті від не­резидента вимагається обов'язкова реєстрація шляхом одержання реєстраційного свідоцтва. Одержати це свідоцтво резидент зо­бов'язаний після підписання кредитної угоди з нерезидентом, але до фактичного одержання цього кредиту.

Для одержання реєстраційного свідоцтва резиденту-позичаль- нику необхідно зареєструватись в регіональному Правлінні Націо­нального банку України.

Реєстраційне свідоцтво видається позичальнику для реалізації тільки одного кредитного проекту і не може бути підставою для збі­льшення суми кредиту чи здійснення інших валютних операцій. Крім того, реєстраційне свідоцтво видається без права його передачі.

У випадку необхідності внесення змін до кредитної угоди вони оформлюються як додаток, який є невід'ємною частиною одержа­ного реєстраційного свідоцтва. Для оформлення такого додатку не­обхідно звернутися до установи Національного банку, який видав реєстраційне свідоцтво.

Щоб оптимізувати оподаткування, пов'язане з одержанням пе­редоплати від нерезидента, можна резиденту-продавцю запропону­вати одержати таку передоплату у вигляді кредиту. Після того, як кредит буде використаний на виготовлення продукції, сплаченої нерезидентом і доставленої останньому, резидент може укласти з нерезидентами угоду до експортного контракту, в якому необхідно визначити, що кредит з моменту укладання такої угоди є оплатою за продукцію, яка поставлена чи буде поставлена нерезиденту як оплата за надання кредиту.

При здійсненні операцій із зобов'язаннями в іноземній валюті їх вартість, відображена в іноземній валюті, підлягає перерахунку в грошову одиницю України за курсом НБУ.

Перерахунок в гривню для відображення операцій в бухгалтер­ському обліку здійснюється за курсом НБУ на день здійснення операцій в іноземній валюті. Датами здійснення операцій в інозем­ній валюті, на які для цілей бухгалтерського обліку здійснюється перерахунок в гривню, є:

—дата надходження суми кредиту на валютний рахунок рези­дента;

—дата нарахування процентів, що підлягають оплаті нерезиде- нту-кредитору;

— дата оплати процентів;

—   дата повернення суми кредиту, тобто дата погашення кредиту;

— останній день звітного періоду, в якому існували відносини, пов'язані з кредитом, між резидентом-позичальником і нерезиден- том-кредитором.

Кредит по відкритому рахунку, як правило, надається постійно­му клієнту, або за багаторазові поставки однорідних товарів одно­му покупцю. В бухгалтерському обліку організації-експортера роб­ляться проводки, аналогічні до надання комерційного кредиту. Для забезпечення розрахунків по відкритому рахунку може виставля­тись гарантія платежу. При цьому можливі різні варіанти. Так, га­рантія може бути виставлена в забезпечення повної оплати постав­ки товару та послуг. Пред'явлення вимоги бенефіціаром проводиться шляхом письмової заяви, що товар поставлений, але оплата при настанні строку не отримана.

Інша можливість застосування гарантії платежу полягає в част­ковому забезпеченні договору тривалої дії, що укладається між продавцем та покупцем на поставку споживчих товарів, або надан­ня послуг. В такому договорі узгоджуються щомісячні поставки, що сплачуються по відкритому рахунку. Це зобов'язання банку лишається в силі до повного здійснення поставок по річному дого­вору, а вимога може бути пред'явлена, якщо покупець товарів, або послуг не сплатить будь-якої суми, що стала терміновою в межах цього періоду. Умови факторингових угод полягають в тому, що при викупі рахунків посередник оплачує приблизно 4/5 вартості поставки, а іншу суму (за мінусом відсотку) оплачує після настання назначеного строку (незалежно від перерахування грошей по­купцем).

В бухгалтерському обліку експортера робляться наступні про­водки (табл. 3.3.3).

Таблиця 3.3.3

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФАКТОРИНГОВИХ УГОД

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

з/п

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відвантажено товар нерезиденту

362

702

2

Отримано на валютний рахунок частину коштів в рахунок оплати експортної поставки за мінусом дисконту банку

312

602

3

Надійшла виручка

312

362

4

Оплачено заборгованість за кредитом за рахунок отриманої валютної виручки

602

312

При здійсненні форфейтингових угод банк (або фінансова ком­панія), що називається форфейтором, купує у експортера вексель за мінусом певної суми (дисконту). В бухгалтерському

обліку організацїї-експортера робляться такі записи (табл. 3.3.4).

Таблиця 3.3.4

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФОРФЕЙТИНГОВИХ УГОД

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

з/п

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Виставлено рахунок іноземному постачаль­нику за відвантажену продукцію

362

702

2

Отримано виручку від продажу векселя за мінусом дисконту

312

362

3

Списано суму дисконту

952

362

При наданні акцептного кредиту угода оформлюється з викори­станням переказного векселя. В цьому документі векселедавець за­значає платника, який повинен акцептувати вексель, тобто дати згоду провести платіж. Клієнт виставляє на банк переказний век­сель. Банк його акцептує з умовою, що до настання строку платежу по векселю, клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення ве­кселя. Позичальник (векселедавець) може використати акцептова­ний банком вексель як платіжний засіб для купівлі товарів, оплати своїх зобов'язань перед іншими кредиторами, обліку у другому ба­нку. Проводки при відображенні в бухгалтерському обліку таких операцій аналогічні до надання вексельного кредиту .Для банківсь­ких кореспондентських рахунків з використанням овердрафту за­стосовують бланкові кредити. Кредит за овердрафтом визначається під час відкриття рахунку і не може перевищувати наперед визна­ченої суми. Овердрафт надають особливо надійним клієнтам. З від'ємного залишку на рахунках стягують відсотки, як і за зви­чайні кредити (табл. 3.3.5).

Таблиця 3.3.5

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОВЕРДРАФТУ

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

з/п

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Оприбутковано імпортний товар

28

632

2

Оплачено рахунок постачальника коштами валютного рахунку

632

312

3

Оплачено рахунок з використанням овердра­фту

632

602

Операції з одержання та погашення довгострокових і коротко­строкових позик відображаються в Журналі 2. В частині І та II цьо­го Журналу відображаються кредитові обороти по pax. 50, 60 в розрізі кореспондуючих рахунків на підставі виписок банку. В роз­ділі III відображаються аналітичні дані до pax. 50 і 60 із зазначен­ням позикодавців та строків погашення кредитів. В цьому розділі Журналу окремо також наводиться інформація про нараховані від­сотки за користування кредитами.

3.4. Картки, як найбільш популярний спосіб розрахунку в ЗЕД

На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами). Емісія (тобто випуск) платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, що укла­ли договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітен- тних внутрішньобанківських платіжних систем).

Платіжні картки можуть бути використані держателями кар­ток — підприємцями і юрособами (їх довіреними особами — пра­цівниками) для:

— безготівкової оплати за товари (послуги), у т. ч. у системах електронної торгівлі;

— перерахування коштів зі своїх картрахунків на інші власні рахунки;

— одержання готівки в касах банків, інших фінансових установ, торговців і через банкомати;

—здійснення інших операцій, передбачених відповідним дого­вором;

—здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;

—одержання готівки в іноземній валюті за межами України та в установленому порядку на території України в касі емітента для оплати витрат на відрядження;

— здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній ва­люті за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату екс­плуатаційних витрат

На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами).

Емісія (тобто випуск) платіжних карток у межах України про­водиться виключно банками, що уклали договір з платіжною орга­нізацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на ви­конання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанків­ських платіжних систем). (табл. 3.4.1).

Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами). Правилами платіжної системи можуть бути перед­бачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток.

Таблиця 3.4.1

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ИЛАСТИКОВИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сумма

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

Залишок валюти на рахунку (курс 10,35 грн за 1 євро)

312

010

5000 євро 51 750 грн

2

Перераховано валюту на картрахунок (курс 10,38 грн за 1 євро)

314

312

5000 євро 51 900 грн

3

Нараховано курсову різницю на суму 5 тис. євро (10,38 - 6,35) х 5000

312

715

150 грн

Кошти, які списані з картрахунка юридичної особи, або фізич­ної особи — підприємця за операції, що здійснені з використанням корпоративних платіжних карток, вважаються виданими під звіт держателю платіжної картки. Ці кошти можуть бути використані виключно за цільовим призначенням (на оплату послуг у відря­дженні). Використання коштів має бути підтверджене відповідни­ми звітними документами (сліпами, чеками тощо). Про витрачання коштів з платіжної картки складається авансовий звіт (табл. 3.4.2).

Залежно від умов, за якими здійснюються розрахунки за опера­ціями з використанням платіжних карток, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми.

Дебетова схема передбачає здійснення клієнтом операцій з ви­користанням платіжної картки в межах залишку коштів, які обліко­вуються на його картрахунку, або за рахунок коштів клієнта за на­перед оплаченою платіжною карткою, які обліковуються на консолідованому картрахунку банку. Тобто якщо на картрахунку є 1000 євро, то більше ніж 1000 євро власник картки не використає.

В обліку використання коштів за таким картрахунком відобра­жається таким чином

Ці операції відображаються за курсом НБУ на дату здійснення розрахунків, що й становить вартість отриманих послуг у гривнях на дату звітування про витрачання коштів. Це випливає з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». У даному разі перша подія — видача коштів під звіт (Дт 372 Кт 314) і Дт 372 — немонетарна стаття. Тому проведення Дт 92 Кт 372 (при затвердженні авансово­го звіту) буде на суму, яка дорівнює Дт 372 Кт 314.

Таблиця 3.4.2

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Дт

Кт

вд

вв

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано кошти на картрахунок (курс валю­ти — 10,3 грн за 1 євро)

314

312

1000 євро 10 300 грн

-

-

2

Оплачено послуги у від­рядженні (курс10,4)

372

314

800 євро 8320 грн

-

-

3

Нараховано курсову різ­ницю (10,3 - 10,4) х 1000 євро

945

314

100 грн

-

-

4

Оплачено послуги у від­рядженні (курс10,35)

372

314

200 євро 2070 грн

-

-

5

Нараховано курсову різ­ницю (10,4 - 10,35) х 200

314

714

10 грн

-

-

Курсові різниці нараховуються тільки за рахунком 314, бо він є монетарною статтею. Заборгованість за субрахунком 372 є немоне- тарною, тому курсові різниці не нараховуються. Під час застосу­вання дебетово-кредитної схеми клієнт здійснює операції з викори­станням платіжної картки в межах залишку коштів, які обліковуються на його картрахунку, а в разі їх недостатності (від­сутності) на картрахунку — за рахунок наданого банком кредиту. Розмір такого кредиту обумовлюється з банком заздалегідь. У та­кому разі, маючи на картрахунку, наприклад, 1000 євро, можна ви­користати 1500 євро, де 500 євро — наданий кредит банку.

Кредитна схема передбачає здійснення розрахунків за виконані клієнтом операції з використанням платіжної картки за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії). З такою схемою все зрозуміло — за допомогою платіжної картки розпоряджаємося кредитними коштами. Кредитна лінія під операції з платіжними картками відкривається банком на визначений термін та в межах установленого договором ліміту (заборгованості, або граничної суми) кредитування. Строк дії кредитної лінії, яка від­кривається під платіжні картки, визначається договором між клієн­том та емітентом. Кредитування держателів платіжних карток у межах обраної емітентом кредитної схеми регламентується внутрі­шніми документами банку з питань кредитування та договором між клієнтом і банком-емітентом. (табл. 3.4.3).

Таблиця 3.4.3

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

з/п

Зміст операції

Бухгалтерсь­кий облік

Сума

Податковий облік

Дт

Кт

вд

вв

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано кошти на карт- рахунок (курс валюти — 10,3 грн за 1 євро)

314

312

1000 єв­ро 10 300 грн

 

 

2

Оплачено послуги у відря­дженні (курс10,4)

372

314

800 євро 8320 грн

-

-

3

Нараховано курсову різницю (10,3 - 10,4) х 1000 євро

945

314

100грн

-

-

4

Оплачено послуги у відря­дженні (курс10,35)

372

314

200 євро 1270грн

 

 

 

 

313

714

10 грн

-

-

 

 

372

602

500 євро 5175 грн

-

-

5

Погашено кредит (курс10,4)

602

312

500 євро 3200 грн

-

-

6

Нараховано курсову різницю (10,35 - 10,4) х 500 євро

945

602

25 грн

-

25

Як уже зазначалося вище, маючи картку, яка відкрита у грив­нях, за кордоном можна зняти готівкову валюту чи оплатити по­слуги валютою. В разі здійснення розрахунку з використанням пла­тіжної картки у валюті, яка відрізняється від валюти картрахунка, уповноважений банк здійснює перерахунок суми за операцією у валюту картрахунка за курсом, порядок установлення якого визна­чений у договорі між клієнтом та уповноваженим банком- емітентом. Наприклад, якщо курс перерахунку гривень у євро 10,5 грн за 1 євро, то, маючи на картрахунку 1000 грн, за кордоном мо­жна отримати 95,23 євро. Проте в обліку цю операцію буде відо­бражено, як використання гривень, тому що банк списує гривні і нема підстав для відкриття іншого субрахунка в обліку Тобто така ситуація аналогічна придбанню валюти. Але відрізняється тим, що здійснюється в банкоматі за кордоном. Якщо підприємство має де­бетово-кредитову чи кредитову картку в гривнях, то ситуація з ви­никненням кредитового сальдо ось яка. Клієнти уповноваженого банку-емітента мають зобов'язання за здійснені з використанням платіжних карток операції перед уповноваженим банком-емітентом у валюті картрахунка та в порядку, визначеному відповідним дого­вором з цим банком.

Зобов'язання, що виникають у зв'язку з організацією безготів­кових розрахунків за платіжними картками з міжнародною платіж­ною системою, є власними зобов'язаннями уповноваженого банку перед цією системою. Кошти, які списані з картрахунка клієнта, або відшкодовані на користь уповноваженого банку за здійснені клієнтом операції з використанням платіжних карток, є коштами уповноваженого банку. У разі виникнення за результатами операції на картрахунку клієнта овердрафту (дебетового сальдо) в одній із валют за наявності на картрахунку достатньо коштів в іншій валюті уповноважений банк здійснює погашення суми овердрафту (дебе­тового сальдо) за рахунок коштів, які обліковуються на картрахун­ку в іншій валюті, у порядку, визначеному договором, з дотриман­ням вимог законодавства про валютне регулювання. Погашення овердрафту (дебетового сальдо) в одній із валют за картрахунком є відшкодуванням зобов'язань клієнта перед емітентом.

Тобто ми отримуємо в кредит валюту, а віддаємо банку все одно гривні. Валюту міжнародній системі віддає банк. Встановлено, як­що довірені особи юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців не мають корпоративних платіжних карток, то грошові аванси на відрядження їм можуть видаватися через особисті платіжні картки. Кошти, які зараховані на особистий картрахунок працівника, вва­жаються виданими йому під звіт. Використання коштів має бути підтверджене відповідними звітними документами (у т. ч. докумен­тами за операціями із застосуванням платіжних карток). Щоб ско­ристатися цією нормою для перерахування працівникові іноземної валюти, потрібно, щоб працівник мав особисту картку в іноземній валюті. А перераховуючи йому на особисту картку замість інозем­ної валюти гривні, ми порушуємо вимогу про те, що працівника має бути забезпечено валютою країни відрядження. Це раз. А по- друге, ми на плечі працівника перекладаємо всі проблеми з крос- курсами. А він не зобов'язаний нести додаткові витрати. Хоча це на руку бухгалтерам.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГРИВНЕВИХ І ВАЛЮТНИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГРИВНЕ­ВИХ І ВАЛЮТНИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

Нижче зазначено, як здійснюються розрахунки з підзвітними особами за субрахунком 372 у відрядженні. (табл. 3.4.5, 3.4.6).

Таблиця 3.4.5

з/п

Зміст операції

Бухгалтерсь­кий облік

Сума

Податковий облік

Дт

Кт

вд

вв

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано кошти на картрахунок

010

311

1000 грн

-

-

2

Оплачено послуги у відрядженні (курс 10,5)

372

333

150 єв­ро 1575 грн

 

балансова вартість валюти 975 грн

 

 

333

313

975 грн

-

-

 

Таблиця 3.4.6

з/п

Зміст операції

Бухгалтерсь­кий облік

Сума

Податковий облік

Дт

Кт

вд

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відкрито ка­ртрахунок

313

311

1000 грн

2

Оплачено по­слуги у від­рядженні (курс — 10,5)

372

333

150 євро 1575 грн

балансова вар­тість валюти 975 грн

 

333

313

975 грн

 

 

372

333

350 євро 3675 грн

балансова вар­тість валюти 2275 грн

 

 

333

601

3675грн

3

Повернено кредит

601

311

23675 грн