4.2. Бухгалтерський облік операцій з експорту 4.2.1. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку експорту

магниевый скраб beletage

Згідно з п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час пер­вісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом пере­рахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). При цьому під валютним кур­сом мається на увазі курс гривні до грошової одиниці іншої країни, офіційно встановлений НБУ.

Таким чином, якщо першою подією є відвантаження товару, то доходи від реалізації товару перераховуються у гривні за курсом НБУ на момент відвантаження товарів.

Якщо перша подія — отримання оплати за товар, то сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, отримана від інших осіб у рахунок платежів для поставки готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валю­тного курсу на дату отримання авансу.

У разі отримання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами дохід від реалізації активів (робіт, послуг) ви­знається за сумою авансових платежів із застосуванням валют­них курсів виходячи з послідовності отримання авансових пла­тежів.

Приклад 1. Підприємство отримало передоплату від покупця:

— сума 10 000 дол. США затовар 20.06.10;

— курс НБУна момент отримання — 7,85 грн/дол. США;

— товар було відвантажено на експорт 28.06.10;

—курс НБУ на дату відвантаження товару становив 7,84 грн/дол. США.

У якій сумі слід відобразити валові доходи у податковому облі­ку та як відобразити таку операцію у бухгалтерському обліку?

У наведеній ситуації першою подією є отримання передоплати за товар, який буде відвантажено у майбутньому.

Валовий дохід звітного періоду визначається у сумі, еквівалент­ній іноземній валюті, яка отримана за експортною операцією, що перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) кур­сом НБУ, який діяв на дату отримання валюти. Ця сама сума фор­муватиме балансову вартість іноземної валюти. Балансова вартість валюти є гривневим еквівалентом валюти, отриманої у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг).

У разі отримання валютної виручки, що передує відвантаженню товарів на експорт, говоримо, що у запасах з'явилася валюта, балан­сова вартість якої (вартість запасів) визначається виходячи з офіцій­ного (обмінного) курсу НБУ, що діяв на дату виникнення доходу.

Отже, у момент отримання валютної виручки її слід перераху­вати за офіційним курсом НБУ, що

діяв на дату її отримання, і саме ця величина буде валовим до­ходом підприємства, отриманим у звітному періоді.

При відвантаженні продукції її вартість не підлягає перерахунку за курсом НБУ на день відвантаження продукції. Курсова різниця, що виникне при зміні валютних курсів між датою отримання аван­су та датою відвантаження товару, в податковому обліку не врахо­вується.

Тобто у підприємства виникнуть валові доходи один раз — у момент отримання авансу, і їх величина надалі не перераховувати­меться.

Зазначена сума буде відображена у декларації з податку на при­буток за звітний період у рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів, робіт, послуг». У ситуації, що склалася, валові доходи визначаємо таким чином:

ВД = 10000 дол. X 7,85 грн/ дол.США = 78 500,00 грн.

Відобразимо облік операцій з прикладу 1 (табл. 4.1). Для докла­дного висвітлення операцій припустімо:

—курс НБУ на дату фактичного продажу валюти та зарахуван­ня гривневих коштів на поточний рахунок підприємства — 7,89 грн/дол. США;

—валюту продано за курсом МВБ, який становив 7,95 грн/ дол. США;

— комісія банку за продаж валюти — 20,00 грн.

Для спрощення прикладу в таблиці не наводимо плати за митне оформлення товарів.

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 1)

Таблиця 4.1

з\п

Зміст операції

Бухгалтерсь­кий облік

Сума

Податковий об­лік, грн

Дт

Кт

вд

вв

1

2

3

4

5

6

7

1

На валютний рахунок під­приємства зараховано аванс в іноземній валюті: 10 000 дол. х 7,85 = 78500 грн

312

681

10 000 дол.

США 78 500 грн

48 500

 

2

Відображено продаж валю­ти 10000 дол. США х 7,89 = 78900 грн

334

312

10 000 дол.

США 78 900 грн

 

 

3

Відображено курсову різ­ницю на дату фактичного продажу валюти: (7,89 — 7,85) х 10000 дол. США = 400 грн

3334

7714

400 грн

 

 

4

Списано собівартість реалі­зовано валюти: 10000 дол. США х 7,89 = 78900 грн

9942

3334

10 000 дол.

США 78900 грн

 

78 900

5

Відображено дохід від реа­лізації валюти та зараху­вання гривні на поточний рахунок підприємства: 7,95 (курс МВР) х 10000 дол. США = 79500 грн

3377

7711

79 500 грн

79500

 

6

Оплата та списання на витра­ти суми комісійних банку

9942

3377

20 грн

20

7

Списано на фінансові ре­зультати дохід від реаліза­ції валюти

7711

7791

79 500 грн

 

 

8

Списано на фінансові ре­зультати

791

942

78 900 грн 20 грн

9

Списано на фінансові ре­зультати дохід від курсових різниць

7714

7791

400 грн

 

 

10

Відвантажено (експортова­но) товар іноземному поку­пцю у рахунок отриманого авансу та відображено до­хід від реалізації товарів: 10000 дол США. х 4,85 (курс НБУ на дату отри­мання авансу) = 48 500 грн

3362

7681

10 000 дол.

США 48 500 грн

 

 

11

Здійснено зарахування за­боргованостей

681

362

10 000 дол.

США 48 500 грн

 

 

А тепер розглянемо, як правильно визначити доходи від прода­жу товарів у податковому та бухгалтерському обліку, якщо товар відвантажено в одному податковому періоді, а оплату отримано в іншому.

Приклад 2. Підприємство 25.06.10 відвантажило нерезиденту товар вартістю 20000 євро. Курс НБУ на дату відвантаження товару становив 10,55 грн/євро, на кінець кварталу (27.06.10) — 10,62 грн/євро. Валюта була отримана 02.07.10. Курс НБУна 02.07.10 — 10,64 грн/євро. Розглянемо, як таку операцію відобра­зити у бухгалтерському та податковому обліку.

Виходячи з даних розрахуємо величину валових доходів під­приємства, яку слід відобразити у декларації про прибуток за пів­річчя:

ВД = 20000 євро х 10,55 грн/ євро = 211 000 грн.

Подальший перерахунок валових доходів не відбувається. Отримана 02.07.10 валютна виручка у сумі 20000 євро буде значи­тися у податковому обліку за балансовою вартістю 211000 грн. І саме ця сума потрапить до ВВ при продажу такої валюти.

1. Бухгалтерський облік товарів організується та ведеться по ра­хунку 28 «Товари»:

а) за звітними партіями, при визначенні ознак яких береться до уваги характер товару, можливість зберігання партій у процесі пе­ревезення та перевалки

б) за товарною номенклатурою міжнародної Гармонізованої Си­стеми опису;

в) за місцями зберігання, етапами та напрямами руху товарів;

г) за організаціями та особами, які несуть матеріальну відпові­дальність.

2.  Товари обліковуються в бухгалтерії зовнішньоекономічної організації у натуральному та вартісному вираженні, а у місцях пе­ревалки, зберігання (в портах, на складах та базах) — в натураль­ному вираженні.

3. У зовнішньоекономічних організаціях в залежності від специфі­ки товарів встановлюється порядок оформлення та терміни прохо­дження товарних документів, акцепту і оплати розрахункових доку­ментів, а також оприбуткування і списання товарів. По товарах, які зберігаються на власних складах, кожного місяця проводиться інвен­таризація бухгалтерських даних про залишки складського обліку.

По товарах, які зберігаються на складах, які знаходяться за ме­жами того міста, де ведеться бухгалтерський облік, звірення даних по залишках проводиться на підставі звітів складів про рух товарів.

Таблиця 4.2

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 2)

з\п

Зміст операції

Бухгалтерсь­кий облік

Сума

Податковий облік, грн

Дт

Кт

вд

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відвантажено товар іно­земному покупцю: 20 000 єврх 10,55 = 211 000 грн

362

702

20 000 євро 211 000 грн

211 000

-

2

На дату балансу 30.06.10 здійснено перерахунок дебіторської заборговано­сті покупця та відображе­но курсову різницю: (7,62 - 7,55) х 20 000 євро = 1400 грн

362

714

1400 грн

 

 

3

Курсову різницю списано на фінансовий результат

714

91

1400 грн

-

-

4

На валютний рахунок отримано виручку в іно­земній валюті: 10,64 х 20 000 євро = 212 800 грн

312

362

20 000 євро 212 800 грн

 

 

5

На дату надходження оплати здійснено перера­хунок дебіторської забор­гованості покупця та ві­дображено курсову різ­ницю: (10,64- 10,62) х 20 000 євро = 400 грн

362

714

400 грн

 

 

6

Курсову різницю списано на фінансовий результат

714

91

400 грн

-

-

4.  Нестачі, псування, биття товарів понад норми природного убутку, які виникли за вини окремих організацій та осіб, стягують­ся, або списуються у встановленому порядку.

5. Повна інвентаризація фактичних залишків товарів на складах і в портах, а також перевірка залишків товарів, які знаходяться в дорозі, проводиться не рідше одного разу на рік.

Експортні товари облікуються в бухгалтерському обліку з мо­менту переходу їх у власність зовнішньоекономічної організації до реалізації їх іноземному покупцю.

Основою для бухгалтерських записів з оприбуткування товарів для експорту являються товарно-розрахункові документи, які відо­бражають їх рух до іноземного покупця. Облік експортних товарів ведеться у зовнішньоекономічній організації в натуральному та ва­ртісному вираженні.

Кількісний та аналітичний облік експортних товарів ведеться, як правило, за обліковими партіями. За облікову партію прийма­ється:

— при відвантаженні товарів українськими постачальниками в порти-відправлення однорідного товару, оформлене однією чи де­кількома залізничними накладними в одному напрямку і відфакту- рована постачальником-підприємством одним рахунком;

—при морських перевезеннях — відправлення товару за кор­дон, оформлене одним коносаментом;

—при відвантаженнях товарів через прикордонні залізничні пункти, з переоформленням накладних на прикордонній станції.

— відправлення однорідного товару згідно договору з постача­льником товару в одному чи декількох вагонах, в один пункт при­значення, для одного покупця, оформлена однією чи декількома за­лізничними накладними;

—при перевезеннях авіаційним транспортом — відправлення однорідного товару за кордон, оформлене однією авіанакладною;

— при відправленні експортних товарів поштою — відправка товару за кордон, оформлена однією поштовою квитанцією.

При відправленні експортних товарів ешелонами, які форму­ються українськими постачальниками, за облікову партію може бу­ти прийнятий ешелон. В цьому випадку повинен бути організова­ний облік вагонів, які відстали від ешелону та приєдналися до нього в дорозі.

Якщо при перевалці, концентруванні вантажів в портах, на при­кордонних базах і у інших випадках початкова партія не може бути збережена, встановлюється нова облікова партія за етапами руху експортних товарів (товари у дорозі в Україну, товари в портах і на складах в Україні, товари в дорозі за кордоном).

У всіх випадках вибір ознак облікової партії повинен забезпечи­ти ув'язку партії, яка прибуткується на рахунки запасів, з відфакту- руванням товарів іноземним покупцям, а також можливість конт­ролю за рухом та залишками експортних товарів в дорозі, в місцях їх зберігання і перевалки. Це має особливе значення при поставках комплектного устаткування, автоматичних ліній, великих пресів, станків та іншого устаткування, яке складається з окремих частин і механізмів, які відвантажуються постачальниками в розібраному вигляді декількома місцями і, в окремих випадках, неодночасно.

Зовнішньоекономічна організація повинна забезпечити конт­роль за своєчасним прибуттям по призначенню усіх відвантажених місць. Якщо окремі облікові партії, які поступають в порти Украї­ни, знеособлюються (руда, вугілля, добрива і т.д.), то на кожний товар відкривається окрема картка, записи в яку проводяться при оприбуткуванні — за даними рахунків підприємства чи комерцій­них актів портів України, а при вибутті — за даними рахунків, ви­писаних іноземними покупцями на основі коносаментів за метода­ми обліку, що викладені у ПСБО 9 «Запаси». Основою для бухгалтерських записів з обліку експортних товарів є належним чином оформлені документи, які фіксують рух товарів:

— акцептовані рахунки підприємства-постачальника з додатком специфікацій, накладних вантажного залізничного сполучення, ко­носаментів, авіанакладних, поштових квитанцій, які свідчать про відвантаження товарів в установлені адреси;

—приймальні акти, які підтверджують надходження товарів в порти чи на склади;

—рахунки іноземним покупцям, що виписані на основі ванта­жних митних декларацій (ВМД);

—комерційні та інші акти, які свідчать про нестачі, залишки та псування товарів;

—приймальні акти іноземних експедиторів, складські свідоцт­ва, приймальні акти консигнаторів та інші документи, які підтвер­джують рух експортних товарів за кордоном.

Так, облік експортних товарів на всіх етапах їх руху ведеться на рахунку 45 «Товари відвантажені, виконані роботи та послуги» за такими субрахунками:

4512«Товари експортні за прямими відправками»;

4513«Товари експортні в дорозі по Україні»;

4514«Товари експортні в портах і на складах в Україні»;

4515«Товари експортні в дорозі за кордоном»;

4516 «Товари експортні на складах, у переробці і на комісії за кордоном»;

4517«Товари, зняті з експорту в портах і на складах в Україні»;

4518 «Товари експортні відвантажені, але не відфактуровані іноземним покупцям».

Особливістю бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної ді­яльності є наявність такого поняття, як облікова одиниця. За облі­кову одиницю береться товарна партія, якою вважається:

• при відвантаженні товарів українським постачальником у по­рти — відправка однорідного товару, оформлена однією чи кілько­ма залізничними накладними в одному напрямку та відфактурована постачальником-підприємством одним рахунком;

•  при морських перевезеннях — відправка товару за кордон, оформлена одним коносаментом;

• при відправках товарів через прикордонні залізничні пункти з переоформленням накладних на прикордонній станції — відправка однорідного товару відповідно до договору з постачальником това­ру в одному чи кількох вагонах, в один пункт призначення, для од­ного покупця, оформлена однією чи кількома залізничними накла­дними;

• при перевезеннях авіаційним транспортом — відправка одно­рідного товару за кордон, оформлена однією авіанакладною:

• при відправці експортних товарів поштою — відправка товару за кордон, оформлена однією поштовою квитанцією.

При відправках експортних товарів ешелоном за одну облікову одиницю може бути прийнятий ешелон. У такому разі слід органі­зувати облік вагонів.

Якщо при перевалці, концентрації вантажів у портах, на прико­рдонних базах тощо початкова партія не може бути збережена, тоді встановлюється нова облікова партія за етапами руху експортних товарів (товари у дорозі по Україні, товари у портах і на складах в Україні, товари у дорозі за кордоном і т.д.).

Вибір ознак облікової партії завжди повинен забезпечувати ув'язку партії, яка відображається на рахунках для обліку товарів, із пред'явленням рахунків іноземним покупцям за поставлені това­ри, а також можливість контролю за рухом і залишками експортних товарів у дорозі, у місцях їх зберігання та перевалки. Це має особ­ливе значення при поставках комплексного обладнання, що склада­ється з окремих частин і механізмів і відвантажується постачальни­ками у розібраному вигляді у кількох місцях та, інколи, неодночасно.

Якщо окремі облікові партії, що надходять у порти, знеособлю­ються (руда, вугілля, добрива і т.п.), то на кожний товар відкрива­ється окрема картка, записи в яку здійснюються: при надходжен­ні — за даними рахунків підприємства чи приймальними актами портів, про витрати — за даними рахунків, виписаних іноземним покупцям на підставі коносаментів.

Приклад 3. Суб'єктом ЗЕД у звітному місяці здійснено кілька господарських операцій, а його бухгалтерською службою відобра­жено вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку (витяг з переліку проведень див. у табл. 4.3).

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 3)

Таблиця 4.3

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

Розділ І. Суб'єктом ЗЕД придбано товари на території України у резидента (постачальника)

1

За даними банківських документів здійснено перерахування авансу постача­льнику

371

311

1050

2

Згідно даних одержаної від постачальника першої податкової накладної відо­бражено податковий кредит

641

644

175

3

Оприбутковано товар, що надійшов від постачальника на склад (в бухгалте­рію надано прибуткову накладну, картку складського обліку)

282 281

631 282

2000

4

Раніше відображений податковий кредит враховано в розрахунках з ПДВ

644

631

175

5

Згідно даних одержаної від постачальника другої податкової накладної (ра­зом з товаром) відображено податковий кредит

641

631

225

6

Згідно даних банківських документів постачальнику здійснено доплату за то­вар, що надійшов

631

311

1350

7

Аванс зараховано в рахунок одержаних товарів (в бухгалтерію надано акт звірки розрахунків)

631

371

1050

Розділ П. Суб'єктом ЗЕД здійснено зовнішньоекономічну операцію, пов'язану з продажем (експортом) іноземному СГД придбаних у резидента товарів. Згідно даних банківських документів:

1

Зараховано аванс в доларах США, одержаний від іноземного СГД, на розпо­дільчий рахунок в банку (валютний (обмінний) курс НБУ на цю дату — 7,3 грн / дол. СІЛА)

3121

6811

300 дол.

США 2190 грн

Закінчення табл. 4.3

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

з/п

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

2

В день зарахування авансу в доларах США перераховано уповноваженому банку 50 % суми валютних коштів для продажу (150 дол. США або 795,0 грн (валютний курс НБУ — 7,3 х 150)

334

312

150 дол. США 1095 грн

3

Одержано виручку від продажу валютних коштів на поточний гривневий ра­хунок (курс 7,33 х 150)

311

711

150 дол. США 1099,50 грн

4

Відображено нарахування курсової різниці на валютні кошти, продані банком наступного дня (150 (7,3 - 7,33)

334

714

4,50 грн

5

Відображено собівартість проданої іноземної валюти

942

334

1099,5 грн

6

Нарахована комісійна винагорода банку за послуги з продажу валюти

949

685

50 грн

7

Перераховано комісійну винагороду банку

685

311

50 грн

8

В день одержання авансу в доларах США на розподільчий рахунок уповно­важеним банком перераховано інші 50 % авансу в іноземній валюті на поточ­ний валютний рахунок (курс НБУ — 7,3 х 150)

3121

3122

150 дол. США 1099,50 грн

Товар експортовано (одержано експортну ВМД):

9

Відображено доход від його продажу

3621

702

300 дол.

США 2190 грн

10

Аванс зараховано в рахунок наданих (експортованих) товарів (в бухгалтерію надано акт звірки розрахунків)

6811

3621

300 дол.

США 2190 грн

 

Основою для оприбуткування таких товарів по субрахунку служать акцептований рахунок постачальника та розписка про зберігання, яка свідчить про прийняття товарів на склад готової продукції на відповідальне зберігання. Розписка про зберігання повинна включати дату складання, повну назву товарів, кількість, номер, дату договору, і повинна бути підписана директором під- приємства-постачальника, головним бухгалтером і матеріально відповідальною особою, яка прийняла товар на відповідальне збе­рігання (угода схову).Термін зберігання і додаткові вимоги до зберігання можуть бути оговорені постачальником і зовнішньо­економічною організацією додатково, зокрема, договором на по­ставку експортних товарів.

Аналітичний облік ведеться за постачальниками, товарами і партіями.

По субрахунку «Товари експортні в дорозі в Україні» облікову­ються експортні товари, відвантажені в порти України чи на при­кордонні станції України, а також перевідправлені з одних портів України в інші і не прибулі на місце призначення до кінця звітного періоду. Основою для відображення товарів по цьому субрахунку є рахунки, платіжні вимоги підприємства з прикладеними до них відповідними супровідними документами. Аналітичний облік по цьому субрахунку ведеться за пунктами призначення та обліковими партіями. Зовнішньоекономічні організації зобов'язані слідкувати за своєчасним прибуттям товару в пункти призначення і приймати міри для пошуку вантажів, а в випадку необхідності пред'являти в установленому порядку претензії транспортним організаціям.

По субрахунку «Товари експортні в портах, на складах і в пере­робці в Україні» обліковуються експортні товари, які знаходяться в портах, на складах і базах в Україні, що очікують відправлення за кордон.

Вартість експортних товарів списується на цей субрахунок з субрахунку «Товари експортні в дорозі в Україну» на основі при­ймальних актів, складених портами, складами і базами, а також ін­ших товаросупроводжувальних документів, що надходять в уста­новленому порядку у зовнішньоекономічну організацію від портів, баз і складів. По цьому ж рахунку обліковуються і товари, які зна­ходяться в переробці згідно технічним умовам поставки, до того як вони будуть відправлені іноземному покупцю. Порядок здачі това­ру в переробку (як давальницьку сировину) і приймання його з пе­реробки встановлюється внутрішньою інструкцією зовнішньоеко­номічної організації. У випадку переробки товару на стороні умови переробки, норми виходу виробів, розміри відходів передбачають­ся в договорі.

Результати приймання товару з переробки оформляються акта­ми з вказівкою в них назва товару, який переробляється, одиниці вимірювання, кількості зданого в переробку і прийнятого з переро­бки товару, ціни, вартості.

Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться за місцями зберігання, назвами товарів і обліковими партіям, якщо товари вра­ховуються за принципом товарної партії.

По експортних товарах, які знаходяться в портах, на складах і базах в Україні, перевірка даних складського обліку, який ведеться в місцях зберігання з даними бухгалтерського обліку зовнішньо­економічної організації, повинна проводитися кожного кварталу. Виявлені розбіжності повинні бути урегульовані до складання бух­галтерської та податкової звітності.

По субрахунку «Товари експортні в дорозі за кордоном» облі­ковуються експортні товари, які відправлені за кордон і не прибули до місця призначення до кінця звітного періоду.

Оприбуткування товарів на цей субрахунок проводиться в ви­падках, коли отримані документи, які свідчать про рух експортних товарів за межами кордону України, але право власності на ці това­ри залишається за українською організацією (відвантаження за ко­рдон товарів, на консигнаційні склади, зразків експортних товарів і т.д.). Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться за країна­ми, назвами товарів і обліковими партіями.

На субрахунку «Товари експортні на складах, в переробці і на комісії за кордоном» відображаються товари експортні, які збері­гаються на складах, в переробці чи передані для реалізації за кор­доном на умовах консигнації. Оприбуткування товару по цьому субрахунку проводиться після отримання підтвердження консигна­тора про надходження товару на його склад. Облік експортних то­варів на цьому рахунку ведеться за оцінкою, що вказана у ВМД. Відносини між зовнішньоекономічною організацією і комісіонера­ми відносно порядку продажу експортних товарів визначаються спеціальними угодами. В цих угодах вказується порядок оформ­лення надходження товарів на консигнаційний склад, їх зберігання, реалізації, розрахунків; порядок проведення інвентаризації товарів; представлення звітів про їх рух і наявність залишків.

Аналітичний облік ведеться за країнами, консигнаторами, на­йменуваннями товарів і обліковими партіями. В угодах з консигна­торами повинно бути передбачено обов'язкове представлення зві­тів про надходження, реалізації і залишки товарів, які поставляються на консигнацію. Вказані дані про залишки товарів на консигнації підлягають звіренню з обліковими даними зовніш­ньоекономічної організації.

У випадку виявлення розбіжностей повинні бути встановлені причини їх виникнення і проведене відповідне регулювання.

Приклад 4. Підприємством «А» відвантажений товар нерези­денту — підприємству «С». Вартість товару — 20000 євро. Відван­таження відбулося у І кварталі 2010 року. Оплата за товар надійшла на розрахунковий рахунок підприємства «А» у II кварталі 2010 ро­ку. Курс НБУ становив:

— на дату відвантаження 10,00 грн за 1 євро;

— на дату балансу 10,11 грн за 1 євро;

— на дату отримання коштів 10,21 грн за 1 євро.

Відображення операцій в обліку подано у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 4)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий об­лік, грн

Дт

Кт

Сума

вд

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відвантажено товар іно­земному покупцю

362

702

20 000 євро 200 000 грн

-

200 0 00

2

На дату балансу розрахо­вано курсову різницю (20000 євро х (10,11 - 10,00) = 2200)

362

714

2200 грн

 

 

3

Дохід від курсової різниці віднесено на фінансовий результат

714

791

2200 грн

-

-

4

Отримано оплату від по­купця на розподільчий рахунок

314

362

20 000 євро 120 000 грн

-

-

5

Виручку зараховано на поточний валютний раху­нок

312

314

20 000 євро 120 000 грн

-

-

6

На дату оплати розрахо­вано курсову різницю (20000 євро х (10,21 - 10,11) = 2000)

362

714

2000 грн

 

 

Облік реекспортних товарів

Під реекспортними товарами розуміють товари, придбані по ім­порту для подальшого продажу іноземним покупцям. Реекспорти товари обліковуються за їх купівельною вартістю, тобто за вартіс­тю, що вказана у рахунках іноземних постачальників. Передача ім­портних товарів на реекспорт, для подальшого їх продажу за кор­дон, відображається по субрахунках реекспортних товарів.

Вартість товарів, призначених для реекспорту без завезення в Україну, списується з рахунку імпортних товарів на рахунок реекс­портних товарів по даті відвантаження їх на адресу іноземного по­купця.

У випадку, коли імпортні товари завозяться в Україну, то вони зараховуються на субрахунки реекспортних товарів датою видачі доручення на відвантаження імпортних товарів іноземному покуп­цеві.

Після передачі імпортних товарів для реекспорту облік їх ве­деться аналогічно обліку експортних товарів за товарними партія­ми. Бухгалтерський облік реекспортних товарів по всім етапам їх руху ведеться по таких субрахунках:

«Товари реекспорти в дорозі в Україні»;

«Товари реекспорти в портах, на складах і в переробці в Україні»;

«Товари реекспорті в портах, на складах і в переробці за кор­доном»;

«Товари реекспорти в дорозі за кордоном».Підприємство, як відомо, на зовнішній ринок може виходити і через посередників. Тоді між підприємством-власником продукції та фірмою- посередником укладається договір поставки чи комісії. При наяв­ності договору поставки до посередника з певного моменту пере­ходить право власності на товар і відповідальність за нього. За до­говором комісії право власності до посередника не переходить. Він зобов'язується за дорученням підприємства за винагороду укласти контракт з іноземною фірмою на реалізацію продукції. У договорах поставки та комісії обумовлюються вимоги до якості продукції, гранична контрактна ціна, строки поставки, строки висилання від- вантажувальних документів і повідомлень про відвантаження, кон­кретні вимоги щодо тари, упаковки та маркування, питання майно­вої відповідальності, порядок участі підприємства у переговорах про укладення контракту з іноземною фірмою, обов'язково розмір комісійної винагороди і т.д.

Якщо при прямому виході на зовнішній ринок весь бухгалтер­ський облік ведеться підприємством і відображається на його бала­нсі, то під час здійснення експортних операцій через посередника за договором поставки облік руху товару та розрахунків з інофір­мою проводиться посередником і відображається на його балансі, а підприємство відображає у своєму обліку тільки відвантаження експортного товару та внутрішні розрахунки з посередником.

Приклад 5. Продаж товару за межи митної території України здійснює власник (комітент) через посередника (комісіонера). За домовленістю сторін встановлено продажну вартість товару 1000 дол. США, в тому числі 25 % — комісійна винагорода. Оплату ко­мітентові за продані на експорт товари комісіонер здійснює в іно­земній валюті за вирахуванням комісійної винагороди. Розрахунки комісіонера з нерезидентом здійснюються в іноземній валюті.

Відображення операцій в обліку подано у таблиці 4.5.