4.2. Бухгалтерський облік операцій з експорту 4.2.1. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку експорту

Згідно з п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час пер­вісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом пере­рахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). При цьому під валютним кур­сом мається на увазі курс гривні до грошової одиниці іншої країни, офіційно встановлений НБУ.

Таким чином, якщо першою подією є відвантаження товару, то доходи від реалізації товару перераховуються у гривні за курсом НБУ на момент відвантаження товарів.

Якщо перша подія — отримання оплати за товар, то сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, отримана від інших осіб у рахунок платежів для поставки готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валю­тного курсу на дату отримання авансу.

У разі отримання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами дохід від реалізації активів (робіт, послуг) ви­знається за сумою авансових платежів із застосуванням валют­них курсів виходячи з послідовності отримання авансових пла­тежів.

Приклад 1. Підприємство отримало передоплату від покупця:

— сума 10 000 дол. США затовар 20.06.10;

— курс НБУна момент отримання — 7,85 грн/дол. США;

— товар було відвантажено на експорт 28.06.10;

—курс НБУ на дату відвантаження товару становив 7,84 грн/дол. США.

У якій сумі слід відобразити валові доходи у податковому облі­ку та як відобразити таку операцію у бухгалтерському обліку?

У наведеній ситуації першою подією є отримання передоплати за товар, який буде відвантажено у майбутньому.

Валовий дохід звітного періоду визначається у сумі, еквівалент­ній іноземній валюті, яка отримана за експортною операцією, що перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) кур­сом НБУ, який діяв на дату отримання валюти. Ця сама сума фор­муватиме балансову вартість іноземної валюти. Балансова вартість валюти є гривневим еквівалентом валюти, отриманої у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг).

У разі отримання валютної виручки, що передує відвантаженню товарів на експорт, говоримо, що у запасах з'явилася валюта, балан­сова вартість якої (вартість запасів) визначається виходячи з офіцій­ного (обмінного) курсу НБУ, що діяв на дату виникнення доходу.

Отже, у момент отримання валютної виручки її слід перераху­вати за офіційним курсом НБУ, що

діяв на дату її отримання, і саме ця величина буде валовим до­ходом підприємства, отриманим у звітному періоді.

При відвантаженні продукції її вартість не підлягає перерахунку за курсом НБУ на день відвантаження продукції. Курсова різниця, що виникне при зміні валютних курсів між датою отримання аван­су та датою відвантаження товару, в податковому обліку не врахо­вується.

Тобто у підприємства виникнуть валові доходи один раз — у момент отримання авансу, і їх величина надалі не перераховувати­меться.

Зазначена сума буде відображена у декларації з податку на при­буток за звітний період у рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів, робіт, послуг». У ситуації, що склалася, валові доходи визначаємо таким чином:

ВД = 10000 дол. X 7,85 грн/ дол.США = 78 500,00 грн.

Відобразимо облік операцій з прикладу 1 (табл. 4.1). Для докла­дного висвітлення операцій припустімо:

—курс НБУ на дату фактичного продажу валюти та зарахуван­ня гривневих коштів на поточний рахунок підприємства — 7,89 грн/дол. США;

—валюту продано за курсом МВБ, який становив 7,95 грн/ дол. США;

— комісія банку за продаж валюти — 20,00 грн.

Для спрощення прикладу в таблиці не наводимо плати за митне оформлення товарів.

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 1)

Таблиця 4.1

з\п

Зміст операції

Бухгалтерсь­кий облік

Сума

Податковий об­лік, грн

Дт

Кт

вд

вв

1

2

3

4

5

6