4.2.2. Облік операцій з експорту робіт, послуг.

магниевый скраб beletage

Перелік послуг (робіт), які вважаються такими, що експорту­ються, включає:

— консультаційні, інформаційні та аудиторські послуги;

— медичні послуги;

— послуги та роботи, пов'язані з нерухомим майном, включаю­чи будівельно-монтажні та експлуатаційні роботи;

— надання нерезидентам в оренду, чартер, фрахт морських, або повітряних суден, що використовуються на міжнародних маршру­тах, або лініях, а також космічних кораблів, супутників, або їх час­тин чи окремих функцій;

— надання послуг персоналу з обслуговування морських, повіт­ряних та космічних об'єктів, зазначених у попередньому пункті;

— надання послуг з передачі авторських прав, ліцензій, патен­тів, прав на використання торгових марок, інших юридичних та економічних знань, а також обробки даних та інформації для рези­дентів;

—надання послуг з організації реклами і публічних зв'язків за межами України;

—забезпечення персоналом нерезидентів України, культурної, спортивної, освітньої діяльності за межами України;

— надання послуг з туризму на території України в разі їх про­дажу за межами України безпосередньо, або при посередництві не­резидентів із застосуванням безготівкових розрахунків.

 

ТИПОВІ ПРОВЕДЕННЯ, ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРУ НА ЕКСПОРТ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКА

Таблиця 4.5

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік, грн

 

з/п

Дт

Кт

Сума

вд

ВВ

 

1

2

3

4

5

в

7

 

Операції у комісіонера

 

1

Оприбутковано товар, прийнятий на комісію

024

7000 грн

 

2

Відвантажено товар на експорт (1000 дол. США х 7,0 = 7000)

362

703

1000 дол.

США 7000 грн

1458

 

 

До ВД включено суму комісійної винагороди без ПДВ (7000x0,25:1,2)

 

3

Відображено суму розрахунків з комітентом (7000- 1750)

704

685

750 дол. США 5250 грн

 

 

 

4

Списано з обліку відвантажені товари

024

7000 грн

 

5

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ у су­мі комісійної винагороди

703

641

292 грн

 

6

Визначено фінансовий результат

703

791

6650 грн

 

 

 

791

704

5250 грн

 

 

 

791

44

1750 грн

 

7

Отримано оплату від покупця за проданий товар (1000 дол.США х 6,9)

312

362

1000 дол.

США 6900 грн

 

 

 

8

Відображено курсову різницю, нараховану при погашенні заборгованості покупця ((7,0 - 6,9) х х1000)

945

362

100грн

 

100

 

9

Перераховано валюту за проданий товар коміте­нтові (750 дол. США х 6,9)

685

312

750 дол. США 5175 грн

 

 

10

Відображено курсову різницю, нараховану при погашенні заборгованості перед комітентом ((7,0 - 6,9) х 750)

685

714

75 грн

75

 

11

Визначено фінансовий результат

791

945

100грн

714

791

75 грн

44

791

25 грн

Операції у комітента

1

Передано товар на комісію

283

281

4500 грн

2

Отримано оплату від комісіонера за проданий товар (750 дол. США х 6,9)

312

685

750 дол. США 5175 грн

 

 

3

Відображено дохід від проданого на експорт то­вару з урахуванням комісійної винагороди (5175 + 1458 + 292)

685

702

6925 грн

6925

 

4

Відображено собівартість проданого товару

902

283

4500 грн

ВВ

5

Включено вартість комісійних послуг до витрат поточного періоду

93

685

1458 гр

1458

6

Відображено податковий кредит з ПДВ у варто­сті комісійної винагороди

641

685

292 грн

7

Визначено фінансовий результат

702

791

6925 грн

791

902

4500 грн

791

93

1458 грн

791

44

967 грн

 

Експорт послуг — експорт нематеріальної продукції сфери по­слуг, що включає комерційні, професійні та споживчі послуги.

Експорт робіт, послуг класифікується, як експорт капіталу, тоб­то, як вивезення за межі України капіталу в будь-якій формі з ме­тою отримання прибутку від виробничої та інших форм господар­ської діяльності.

Документом, який підтверджує факт виконання робіт (послуг), є акт виконаних робіт (наданих послуг), оформлений належним чином.

Відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій, пов'язаних з експортом послуг нерезидентам, в цілому, аналогіч­ний порядку обліку операцій з експорту готової продукції, за ви­ключенням рахунку, на якому відображається собівартість викона­них робіт (наданих послуг).