ТЕМА 5 ОБЛІК ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5.1. Загальні принципи здійснення імпортних операцій

магниевый скраб beletage

В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні робіт та послуг іноземних спеціалістів. Імпорт (імпорт товарів) — це купівля (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у інозе­мних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розта­шованими за її межами.

Імпортна операція — комерційна діяльність, що пов'язана з за­купівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку, або використання у виробничогосподарській діяльності. До імпортних операцій відноситься:

— придбання товарно-матеріальних цінностей від іноземних постачальників на умовах комерційного кредиту;

— ввезення товарно-матеріальних цінностей, або отримання по­слуг в порядку бартерних угод;

— ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок;

— придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з опла­тою готівкою;

— отримання товарно матеріальних цінностей та послуг в якос­ті безоплатної допомоги.

При цьому перед підприємством відкриваються три шляхи для придбання імпортних товарів:

1. Придбання товарів у вітчизняних оптових продавців. Цей спосіб є найшвидшим і найпростішим, оскільки товар вже розмит- нений і знаходиться на території України. Недоліком роботи опто­вих продавців є відносно висока вартість товарів у порівнянні з їх вартістю при самостійному ввезенні, а також обмеженість і непо­стійність асортименту продукції на складах українських оптових підприємств.

2. Самостійний імпорт товарів. Щоб самостійно ввезти товари на територію України, підприємство попередньо має зареєструва­тися в митних органах і відкрити в банку валютний рахунок. Для декларування товарів, що ввозяться, підприємство може прийняти до штату кваліфікованого декларанта, або звернутися до послуг митного брокера. Крім того, працівники, які займаються закупів­лею таких товарів, повинні мати досвід роботи з іноземними парт­нерами. Передумовою здійснення імпортних операцій є проведення переговорів з іноземним контрагентом та укладання імпортного контракту.

3. Імпорт через посередників. Якщо підприємство планує здійс­нити разову закупівлю специфічних товарів або тільки починає свою зовнішньоекономічну діяльність, то на початковому етапі йо­му не обійтися без послуг посередників.

Цей шлях дозволить швидко ввезти необхідні товари, а також дасть підприємству час, щоб зареєструватися на митниці, відкрити валютний рахунок і підготувати персонал до ведення зовнішньо­економічної діяльності.

Не дивлячись на переваги, пов'язані із закупівлею товарно- матеріальних цінностей та сировини на зовнішньому ринку, існу­ють деякі труднощі:

— вибір надійного партнера;

— витрати, пов'язані з митним оформленням;

—   проблема повернення неякісної (бракованої) продукції;

— транспортні витрати, що перевищують вартість товару;

— складність експедиторського супроводу;

— вартість тари, що перевищує вартість товару;

— відсутність навиків митного оформлення;

— відсутність оборотних валютних коштів;

— правові проблеми;

— система здійснення платежів;

— ціна;

— політичні проблеми.

Багато з перерахованих проблем достатньо серйозні при закупі­влях товарів у господарюючих суб'єктів із країн ближнього та да­льнього зарубіжжя. Наприклад, використання іноземної валюти та митної документації є загальними для будь-якого варіанту надхо­дження товарів з-за кордону. На сьогоднішній день в Україні фор­мується політика захисту вітчизняного товаровиробника з метою зменшення частки імпортних операцій та збільшити експорт.