5.2. Бухгалтерський облік імпортних операцій 5.2.1. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку імпортних операцій

магниевый скраб beletage

При імпорті товарів у випадку, якщо першою подією є ввезення товару, вартість запасів перераховується у валюту України за кур­сом НБУ, що діяв на дату визнання активу, тобто на момент при­дбання запасів.

Крім того, відповідно до П(С)-БО 9 «Запасів» до первісної вар­тості запасів, крім сум, перерахованих постачальникові затовар, включаються:

— суми ввізного мита;

—суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству (наприклад, акцизний збір);

—транспортно-заготовчі витрати (витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту) за навантажувально-розвантажувальні ро­боти і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транс­портування запасів);

—інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Якщо спочатку відбувається оплата, то сума авансу, перерахо­вана в рахунок платежів для придбання немонетарних активів (за­пасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, по­слуг) у бухгалтерському обліку перераховується у гривні за курсом НБУ на дату перерахування авансу згідно з п. 6 П(С)БО 21. Іншими словами, вартість запасів при їх отриманні перераховується за кур­сом НБУ на дату перерахування передоплати.

Якщо попередня оплата здійснювалася частинами, вартість за­пасів визначатиметься виходячи з курсів НБУ, що діяли на дату кожного авансу.

Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних опе­рацій є:

—перевірка правильності документального оформлення товар­них та розрахункових операцій;

— дотримання вимог валютного та митного законодавства;

— формування достовірної інформації про рух імпортних това­рів (купівля, зберігання, реалізація);

— формування достовірної інформації про курсові різниці.

Облік імпортних товарно-матеріальних цінностей ідентичний загальним вимогам обліку, за виключенням деяких особливостей, зокрема:

— приймання імпортних товарів з обов'язковою участю експер­ту торгово-промислової палати України із складанням приймально­го акту і акту експертизи. При виявленні нестачі, або дефекту това­рів складається рекламаційний акт;

—обов'язкове декларування експортно-імпортних товарів при перетині митного кордону України;

—відображення в обліку приймання товарів, що імпортуються, за датою вантажної митної декларації;

— необхідність відокремленого обліку імпортних товарів і роз­рахунків по їх придбанню, що випливає з особливостей оподатку­вання цих товарів;

— організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількіс­тю товарів, обліковими партіями, контрактами, країнами та конси­гнаторами.

Українські підприємства відповідно до чинного законодавст­ва можуть ввозити з-за кордону необоротні засоби, матеріали, сировину, товари та інші товарно-матеріальні цінності щодо яких немає обмежень. Найбільш поширеними імпортними опе­раціями є ввезення товарів, у зв'язку з чим умовні приклади роз­глядаються саме із ввезенням цього виду товарно-матеріальних цінностей. Синтетичний облік імпортних товарів ведеться на ра­хунку 28 «Товари».

В бухгалтерському обліку рух імпортних товарів відображаєть­ся на рахунку «Товари» по наступних субрахунках: «Товари імпор­тні в дорозі за кордоном», «Товари імпортні на складах і в переро­бці за кордоном».

Підставою для оприбуткування товарів на ці субрахунки є пере­хід права власності на зазначені товари до українського резидента до перетину митного кордону України. Фактично данні субрахунки використовуються тільки для реекспортних товарів, які не підляга­ють подальшому ввезенню на митну території України («Товари імпортні в портах і на складах в Україні», «Товари імпортні в доро­зі в Україну»).

Імпортні товари прибуткуються в дебет рахунку з кредиту ра­хунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» незалежно від до чи після отримання зовнішньоекономічною того, коли вони надійшли організацією розрахункових і товаросупроводжувальних документів іноземних постачальників.

По субрахунку «Товари імпортні в дорозі за кордон» обліку­ються імпортні товари, передані за кордоном у переробку (у то­му числі давальницька сировина). Як правило, товари прибут­куються в тому звітному періоді, в якому, згідно умов контрак­ту, право власності на товар перейшло зовнішньоекономічній організації на основі документів, які підтверджують надходжен­ня товарів на склад чи в переробку за кордон. Аналітичний облік ведеться по країнам, товарам, партіям і місцям зберігання (від­повідальним особам).

По субрахунку «Товари імпортні в портах і на складах в Украї­ні» облікуються імпортні товари, які прибули в порти України, на прикордонні бази і склади. Товари прибуткуються на цей субраху­нок в тому звітному періоді, в якому вони прибули в порт, на скла­ди і бази на основі рахунків, отриманих від портів, станцій, складів, баз і які підтверджують надходження товарів.

Аналітичний облік ведеться за місцями зберігання, товарам і обліковим партіям товарів, а по товарах, які зберігаються на вла­сних складах, також і по матеріально-відповідальним особам. По субрахунку «Товари імпортні в дорозі в Україну» відобра­жаються товари, які надійшли на прикордонні станції та в порти і не були відправлені до кінця звітного періоду замовникам. То­вари оприбутковуються на цей рахунок датою їх надходження на станцію. По цьому ж субрахунку облікуються товари, що надій­шли в український порт чи на прикордонну станцію і направлені на склади зовнішньоекономічних організацій, а також імпортні товари, призначені для реекспорту в інші країни, які направля­ються з території України в вихідні порти чи прикордонну стан­цію для послідуючого відправлення. Аналітичний облік по да­ному субрахунку ведеться по країнам, товарам та обліковим партіям.

1. Підприємством «Б» придбаний товар у нерезидента — під­приємства «V». Вартість товару — 12 000 доларів США. Мито — 6060,00 грн, митний збір — 121,20 грн. Сума ПДВ, сплачена мит­ним органам при ввезенні товару — 13332,00 грн. Оплата за товар проводиться після його придбання. Оприбуткування й оплата това­ру відбуваються у IV кварталі 2010 року.

Курс НБУ становив:

на дату оформлення ВМД 7,05 грн за 1 дол. США;

на дату оплати 7,10 грн за 1 дол. США.

Придбання валюти здійснювалося за курсом 7,10 грн за 1 дол. США (за цим курсом визначається балансова вартість ва­люти).

Відображення операцій в обліку подано у таблиці 5.1

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 1)

Таблиця 5.1

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

з/п

Дт

Кт

Сума

вд

ВВ

1

2

3

4

5

в

7

1

Перераховано ПДВ митним органам

377

311

13332 грн

2

Перераховано мито

377

311

6060 грн

3

Перераховано митний збір

377

311

121,2 грн

4

Отримано товар

281

632

12000 дол. США

86781,2

 

(12 000 дол. США х 7,05 + 6060 + 121,20 = 86781,2)

ОО 00

377 377

80600 грн 6060 грн 121,2 грн

 

 

5

За фактом оформлення ВМД відображено подат­ковий

641

377

13332 грн

6

Перераховано нерезиденту за товар (за курсом НБУ 7,1)

632

312

12000 дол. США 81200 грн

 

 

7

Нараховані втрати від курсової різниці (12000 дол. США х 7,10 - 12 000 дол. США х 7,05 = 600 грн)

945

632

600 грн

600

8

Втрати від курсової різниці списані на фінансовий

791

945

600 грн

 

Приклад 2. Підприємством «Б» придбаний товар у нерезиден­та — підприємства «С». Вартість товару — 50 000 євро. Мито — 32 100,00 грн, митний збір — 642,00 грн. Сума ПДВ, сплачена мит­ним органам при ввезенні товару — 70 320,00 грн. Передоплату за товар проведено у III кварталі, відвантаження товару — у IV квар­талі 2008 року.

Курс НБУ становив:

— на дату оплати 10,42 грн за 1 євро;

—       на дату оформлення ВМД 10,39 грн за 1 євро. Придбання валюти здійснювалося за курсом 6,40 грн за 1 євро

(за цим курсом визначається балансова вартість валюти). Відображення операцій в обліку подано у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 2)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий об­лік

Дт

Кт

Сума

вд

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано попередню оплату іноземному постача­льнику (50 000 євро x 10,42 = 521 000 грн)

371 2

312

50 000 євро 521 000 грн

 

 

2

Митним органам перерахова­но ПДВ

377

311

70 320 грн

3

Перераховано мито

377

311

32 100 грн

4

Перераховано митний збір

377

311

642 грн

352 74 2

5

Отримано товар: Вартість товару в бухгалтер­ському обліку перераховуєть­ся за курсом на дату перера­хування авансу: 50 000 євро x 6,42 = 321 000 грн Сума валових витрат: 50 000 євро х 6,40 + +32100,00 + 642 = 352 742 грн

281 281 281

632 377 377

50 000 євро 321 000

грн 642 грн

 

 

6

Відображено податковий кре­дит

641

377

70 320 грн

7

Зараховано передоплату

632

312

50 000 євро 321 000 грн