5.3. Податковий облік імпорту товарів

магниевый скраб beletage

Нарахування податку на прибуток при здійсненні імпорту това­рів має ряд правил, які розглянемо нижче. При імпорті товарів (ро­біт, послуг) у резидента-імпортера виникають валові витрати. Дата їх виникнення визначається згідно з p. III у ПКУ — це дата оприбу­ткування платником податків товарів, а для робіт (послуг) — дата їх фактичного отримання. Сума витрат, понесених у валюті, в цілях податкового обліку визначається за правилами встановленими III розділом ПКУ. Так, витрати, понесені (нараховані) платником по­датків в іноземній валюті протягом звітного періоду у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких належить до ва­лових витрат, визначаються в сумі, що дорівнює балансовій варто­сті такої іноземної валюти, визначеної згідно з положеннями п. 1.743. p. III ПКУ, а саме шляхом перерахування в національну ва­люту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офі­ційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату оприбуткування таких товарів, робіт, послуг, а в частині раніше проведеної оплати — за таким курсом, що діяв на дату здій­снення оплати.

Отже, валові витрати платника податків визначаються на рівні балансової вартості валюти, перерахованої постачальнику, але ви­никають валові витрати лише у момент переходу права власності на іноземну валюту.

Валюта, що перераховується нерезиденту, може бути придбана, або отримана раніше від іноземних покупців, як виручка p. III ПКУ встановлено, що в разі придбання іноземної валюти до складу від­повідно витра, або доходів звітного періоду включається позитив­на, або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визнача­ється балансова вартість такої валюти. Також до витрат відносяться витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з придбання іноземної валюти:

— балансова вартість іноземної валюти є вартістю іноземної ва­люти, визначена за офіційним курсом національної валюти до іно­земної валюти, на дату звітного балансу;

— вартість іноземної валюти на дату здійснення операції є вартістю іноземної валюти, визначеною за офіційним курсом на­ціональної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення опе­рації.

2) Доходи, отримані (нараховані) платником податку в інозем­ній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, надан­ням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попе­редніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Платник податків при отриманні імпортних товарів повинен відносити до валових витрат суми, визначені шляхом перерахунку вартості товарів у гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на мо­мент отримання таких товарів, згідно листа ДПАУ від 31.01.2004 р. № 1557/7/15-1117.

Вартість отриманих імпортером запасів бере участь у перера­хунку приросту-убутку балансової вартості товарів за п. 5.9 За­кону про прибуток. Визначення балансової вартості придбаних товарів здійснюється за правилами, встановленими П(С)БО 9 «Запаси».

Імпортери товарів і супутніх послуг є платниками ПДВ від­повідно до. Об'єктом обкладення ПДВ є операції ввезення това­рів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту (або реімпор­ту). Нарахування податку на додану вартість при здісненні імпорту товарів має ряд особливостей, розглянемо їх нижче. Ім­портери товарів і супутніх послуг є платниками ПДВ відповідно до розділу V ПКУ. Об'єктом обкладення ПДВ є операції ввезен­ня товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту (або реімпорту).

Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша від митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно з законодавством.

При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної ва­люти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом на­ціональної валюти до цієї валюти, встановленим Національним ба­нком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а у разі нарахування суми податкового зо­бов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася — на день визначення податкового зобов'язання (згідно пп. 1.977. ПКУ). Ставка податку діюча на даний момент — 20 % (пп.6.1.1 Закону про ПДВ), згідно ПКУ з 2014 року вона станови- теме — 17 % (пп. 1.984).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України, да­тою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зо­бов'язаннями згідно з пунктом 188.8 статті Стаття 188 p. V ПКУ. При цьому документом, що засвідчує право на отримання податко­вого кредиту вважається ВМД, що підтверджує сплату ПДВ. Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат, відповідно до розділу III ПКУ.

Варто зазначити, що дата сплати ПДВ за податковими зо­бов'язаннями для таких операцій є датою виникнення права на по­датковий кредит. Сума податкового кредиту відображається в по­датковій декларації з ПДВ у рядку 12.4.

Приклад 4. Суб'єктом ЗЕД 15.03.10 (валютний обмінний курс НБУ станом на цю дату — 7,3 грн/дол. США) здійснено митне оформлення імпортованих товарів, митна вартість яких складає 1000 дол. США (в т.ч. 900 дол. США — вартість товару, вказана в зовнішньоекономічному контракті, та 100 дол. США — мито, що нараховане та сплачене грошовими коштами 14.03.10. (валютний обмінний курс НБУ той самий, що і 15.03.10). Імпортовані товари знаходяться під митним контролем з 14.03.10 по 17.03.10. Розглянемо в таблиці 5.4 декілька умов сплати ПДВ в сумі 1060,00 грн (1000 дол.США х 7,3 грн/дол. США х 20 % / 100 %), що відображений у ВМД. Алгоритм розв'язку наведений в таблиці 5.4.

Деякі пояснення до таблиці. Застосовувати рахунок 2811 доці­льно у випадку, коли імпортовані товари (а також і юридичне право власності на товар) фактично вже передані іноземним СГД суб'єкту ЗЕД, але не можуть бути отримані останнім без проведення відпо­відних митних процедур (наприклад, сплати мита, ПДВ і т. д.). Проведення 4 застосовується у разі, коли суб'єкт ЗЕД буде обліко­вувати імпортовані товари після їх митного оформлення в себе на балансі. Тобто в цьому випадку первісна вартість вказаних товарів згідно з п. 9 П(С)БО 9 включає в себе окрім суми, що сплачуються суб'єктом ЗЕД іноземному СГД згідно із умовами зовнішньоеко­номічного контракту (за вирахуванням непрямих податків, напри­клад, ПДВ), також і нараховану (сплачену) суму ввізного мита. Якщо ж суб'єкт ЗЕД сплачує мито при ввезенні товарів, що не бу­дуть обліковуватися у нього на балансі (відповідно до певних мит­них режимів ввезення), слід використовувати таке проведення: Дт 92 Кт 6411. Застосування відразу рахунку 644, а не 641, здійсню­ється тому, що при сплаті ПДВ суб'єкт ЗЕД має тільки право на отримання податкового кредиту. Після одержання належним чином оформленої ВМД суб'єкт ЗЕД повинен відобразити суму податко­вого кредиту в обліку.

Таблиця 5.4

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 4)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

14.03.10 суб'єктом ЗЕД ввезено това­ри на митну територію України та за­лишено під митним контролем до за­кінчення їх митного оформлення (900 X 7,3)

281 1

632

6570

 

 

2

14.03.10 суб'єктом ЗЕД нараховано та сплачено митним органам через упов­новажений банк суму мита (100 х 7,3)

281 641

641 311

730 730

Умова: 14.03.10 р. суб'єктом ЗЕД сплачено митним органам грошовими коштами «імпортний» ПДВ

1

14.03.10 суб'єктом ЗЕД нараховано та сплачено через уповноважений банк митним органам суму «імпортного» ПДВ (6570+ 730) х 20 / 100)

644

685

685 311

1460 1460

 

 

2

17.03.10 суб'єктом ЗЕД отримано на склад розмитнені імпортовані товари (4770 + 530)

281

281

7300

3

17.03.10 суб'єктом ЗЕД отримано на­лежним чином оформлену ВМД та нараховано податковий кредит з ПДВ (6570+ 730) х 20 / 100)

641

644

1460

 

146 0

У випадку, якщо придбання товарів (робіт, послуг) здійсню­ється у нерезидента — фізичної особи, то з доходу, виплаченого такому нерезиденту, необхідно утримати податок з доходів фі­зичних осіб. Податковим агентом у цьому випадку є резидент, який виплачує дохід фізичній особі — нерезиденту, згідно з пп. 9.11.3 Закону про доходи. Доходи нерезидента — фізичної особи з джерелом походження з України обкладаються податком з до­ходів фізичних осіб у розмірі подвійної ставки. У 2010 році ста­вка податку з доходів фізичних осіб — нерезидентів становить 30 %. При нарахуванні доходів в іноземній валюті їх вартість перераховується у гривні за курсом НБУ, що діяв на момент отримання таких доходів.