Тема 6 ОБЛІК ТОВАРООБМІННИХ (БАРТЕРНИХ) ОПЕРАЦІЙ

магниевый скраб beletage

6.1. Поняття бартерних операцій

Отже, розглядаючи ЗЕД-бартерні операції, необхідно врахову­вати різні їх аспекти. А тому спробуємо узагальнити й системати­зувати всю наявну інформацію та сформулювати ЗЕД-бартерні правила, об'єднавши їх у чотири групи:

— правила застосування термінів та понять;

— правила (порядок) здійснення;

— правила оподаткування;

— правила відображення в бухгалтерському обліку.

Бартер — це безгрошовий розрахунок. У стандартах бухгалтер­ського обліку немає не тільки визначення, але й самого терміна. Лише в п. 10ПБ0-4 вживається словосполучення бартерні операції. В інших стандартах використовують термін обмін. У Законі про бартерні операції в ЗЕД визначення термінів взагалі немає, однак в п. 1 ст. 1 цього Закону дано докладну характеристику товарообмін­них (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльнос­ті. По-перше, відповідно до зазначеної норми, бартерні ЗЕД- операції — це один із видів експортно-імпортних операцій. Поря­док здійснення експортно-імпортних операцій регламентовано За­коном про ЗЕД, у ньому також дано визначення термінів експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічний договір. Отже, при здійсненні бартерних ЗЕД-операцій необхідно враховувати значення цих термінів, у тому числі їх особливості. Однією із найважливіших особливостей є те, що у визначенні тер­мінів експорт та імпорт йдеться відповідно про продаж та купівлю лише товарів і не згадуються роботи та послуги. Однак при цьому товаром є «будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуа­льної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)». Ще один термінологічний нюанс: у тракту­ванні Закону про ЗЕД експорт може бути і без вивезення товарів за межі митної території України. Якщо покупець — іноземний суб'єкт господарської діяльності, то продаж йому товарів — це експорт. Одночасно в цілях оподаткування експортованими вважа­ються лише ті товари, які вивезено за межі митної території України.

По-друге, експортно-імпортна операція у сфері ЗЕД вважається товарообмінною (бартерною), якщо її оформлено:

— бартерним договором, тобто договором, що передбачає обмін товарами, який не опосередкований рухом коштів у готівковій, або безготівковій формі;

— договором, який передбачає змішану форму оплати, тобто часткову оплату експортних (імпортних) поставок у натуральній формі, а частково — у грошовій.

По-третє, сторонами договору є:

— суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України;

—іноземний суб'єкт господарської діяльності, тобто (згідно з Законом про ЗЕД) суб'єкт, який має «постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України».

При віднесенні операції до бартерної слід враховувати її харак­терні особливості:

— разовий характер;

—участь двох сторін;

— оформлення угоди одним контрактом;

—визначення кінцевої специфікації і обсягу угоди до підпи­сання контракту;

—термін розрахунків не повинен перевищувати 180 днів. Про­довження зазначеного терміну бартерної операції можливо при отриманні суб'єктом зовнішньоекономічного разового індивідуа­льного дозволу ліцензійної комісії при Головному управлінні з пи­тань зовнішньої торгівлі;

—на кількість товарів, що обмінюються не впливає зміна цін на світовому ринку.