6.3. Основні принципи обліку ЗЕД-бартерних операцій  6.3.1. Податковий облік ЗЕД-бартерних операцій

магниевый скраб beletage

Згідно призначення ПКУ (п. 1.89.10 розділу І) бартерна (товарооб­мінна) операція — господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у не грошовій формі, вклю­чаючи, будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається надходження коштів до продавця з метою компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). База оподат­кування операцій з постачання товарів/послуг при проведенні бартер­них розрахунків визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначених відповідно до статті 39 розділу І ПКУ, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів, (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами го­сподарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі ком­понентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

У разі постачання товарів (послуг) без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, здійс­нення операцій з безоплатного постачання товарів (послуг), нату­ральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що пере­бувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів (послуг) у межах балансу платника податку для невиробни­чого використання, витрати, які не належать до витрат згідно з пра­вилами обкладення податком на прибуток підприємств і не підля­гають амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку, а також у разі постачання товарів (послуг) пов'язаній з постачальни­ком особі, суб'єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначаєть­ся виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ці­ни, визначені відповідно до пункту 39.1 статті 39 розділу І цього Кодексу.

Отже основним моментом в податковому обліку бартерних опе­рацій є правило застосування звичайної ціни, що означають:

— валовий дохід формується з урахуванням звичайної ціни тільки тоді, коли така ціна перевищує договірну вартість товарів, робіт, або послуг, що їх експортують;

—моментом відображення різниці між звичайною ціною та до­говірною вартістю є момент відвантаження товарів (робіт, послуг);

—якщо експортують товари, на які встановлено індикативні ці­ни, звичайну ціну прирівнюють до індикативної ціни;

— валові витрати визначаються з урахуванням звичайної ціни тільки тоді, коли договірна вартість перевищує звичайну ціну отриманих за імпортом товарів, робіт, або послуг;

Правила визначення валового доходу та валових витрат. Оскі­льки вартість товарів, робіт, послуг, які відвантажено, або отрима­но за ЗЕД-бартерним контрактом суму валових витрат слід визна­чати не розрахунковим шляхом, а в сумі, що дорівнює валовому доходу, перерахованому в гривні на момент виникнення доходу.

Інакше кажучи, сума валового доходу у гривнях здебільшого дорівнюватиме сумі валових витрат у гривнях, різниця між ними можлива лише в зв'язку із застосуванням правила звичайної ціни. Податок на прибуток справляється в загальному порядку, що й при звичайній реалізації товарів робіт послуг.

Щодо податкового кредиту, то податкові зобов'язання і податко­вий кредит з ПДВ за договорами, що не передбачають грошової оплати за відвантажені (отримані) товари (роботи, послуги), нарахо­вують у звичайному (як для операцій купівлі (продажу) товарів за гроші) порядку. Отже, тепер сторона, яка відвантажує товари, як і раніше повинна одразу нараховувати податкові зобов'язання, а його контрагент, який отримав товари, вже має право включати їх вар­тість до складу валових витрат і збільшувати податковий кредит.

Сума ПДВ, сплачена у зв'язку з придбанням товарів (робіт, по­слуг), на збільшення податкового кредиту платника не відноситься, а включається у валові витрати (у разі її віднесення до податкового кредиту в попередніх звітних періодах платником проводиться ко­ригування податкового кредиту в бік зменшення).

Сума податку на додану вартість при ввезенні (імпортуванні) товарів за бартерним контрактом може бути сплачена безпосеред­ньо у момент митного оформлення або шляхом надання податково­го векселя на суму ПДВ, визначену відповідно до законодавства.

При експорті підакцизних товарів у межах товарообмінних (барте­рних) договорів, які передбачають форму оплати, відмінну від грошо­вої, акцизний збір справляється у загальновстановленому порядку.

В разі переоформлення у встановленому порядку бартерного догово­ру на інші види зовнішньоекономічного договору терміни поставок та розрахунків, установлені законодавством, не поновлюються. При цьому переоформлення таких договорів здійснюється у встановленому порядку.

Якщо замість поставок за бартерним договором (контрактом) іноземний контрагент виконує свої зобов'язання шляхом перераху­вання грошових коштів на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який раніше експортував за таким договором товари, роботи (послуги), то митні органи знімають зазначену бартерну операцію з контролю на підставі:

— довідки уповноваженого банку про зарахування коштів на рахунок цього суб'єкта на виконання зобов'язань за договором і на суму, еквівалентну вартості товарів, робіт (послуг), зазначених у договорі;

— копії додаткової угоди, яка обумовлює зміну умов договору.

У разі зміни умов договору, які передбачають заміну зобов'язань

щодо оплати товарів у грошовій формі на зобов'язання щодо постав­ки товарів, робіт (послуг) у рахунок оплати, суб'єкт зовнішньоеко­номічної діяльності України повинен подати до органів державної податкової служби копії договору і додаткових угод до нього.