ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА......................................................................................................... 5

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність, як об'єкт бухга­лтерського обліку       7

1.1.           Зовнішньоекономічна діяльності, як предмет та

об'єкт обліку.............................................................................................. 7

1.2.           Загальні принципи та структура управління підпри­ємствами (організаціями), що оперують на міжнарод­ному рівні 14

1.3.           Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України            19

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної ді­яльності в Україні       24

2.1.           Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічно­го сектору економіки   24

2.2.           Цілі, суб'єкти та інструменти регулювання ЗЕД...... 27

2.3.           Валютний контроль за операціями з використання валюти 38

Тема 3. Особливості здійснення розрахунків у сфері зов­нішньоекономічної діяльності та відповідальність за по­рушення валютного законодавства України............................................. 43

3.1.           Особливості здійснення розрахунків у сфері зовні­шньоекономічної діяльності та відповідальність за по­рушення валютного законодавства України.................................................. 43

3.2.           Основні види та форми розрахунків по зовнішньо­економічних операціях 50

3.3.           Кредитні операції............................................................. 60

3.4.           Картки, як найбільш популярний спосіб розрахунку

в ЗЕД......................................................................................................... 68

Тема 4. Облік експортних операцій.......................................................... 74

4.1.           Основні поняття................................................................ 74

4.2.           Бухгалтерський облік операцій з експорту............... 75

4.2.1.           Загальні принципи ведення бухгалтерського облі­ку експорту  75

4.2.2.           Облік операцій з експорту робіт, послуг............................. 89

4.2.3.           Облік авансів, одержаних від іноземних покупців . . 92 4.3. Податковий облік експортних операцій       93

Тема 5. Облік імпортних операцій............................................................ 98

5.1.           Загальні принципи здійснення імпортних операцій... 98

5.2.           Бухгалтерський облік імпортних операцій.......................... 100

5.2.1.           Загальні принципи ведення бухгалтерського облі­ку імпортних операцій       100

5.2.2.           Особливості обліку імпорту робіт, послуг........................ 105

5.2.3.           Особливості обліку авансів, сплачених іноземно­му постачальнику    107

5.3.           Податковий облік імпорту товарів......................................... 108

Тема 6. Облік товарообмінних (бартерних) операцій..................... 113

6.1.           Поняття бартерних операцій................................................... 113

6.2.           Порядок здійснення ЗЕД-бартерних операцій.................... 114

6.3.           Основні принципи обліку ЗЕДбартерних операцій . . 123

6.3.1.           Податковий облік ЗЕД-бартерних операцій.................... 123

6.3.2.           Правила бухгалтерського обліку ЗЕД-бартерних операцій        125

Тема 7. Зовнішньоекономічні контракти............................................ 132

7.1.           Зовнішньоекономічний договір в українському за­конодавстві      132

7.2.           Особливості оформлення, реєстрації і здійснення зовнішньоекономічних договорів в Україні            134

7.3.           Зміст зовнішньоекономічного договору................................ 142

7.4.           Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньо­економічними контрактами           168

Тема 8. Розкриття інформації про зовнішньоекономічну діяльність у фінансовій звітності підприємств        175

8.1.           Бухгалтерська фінансова звітність......................................... 175

8.2.           Відображення ЗЕД в статистичній звітності........................ 181

8.3.           Інші форми звітності в ЗЕД........................................................ 182

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, КОНТРОЛЬНІ

ВПРАВИ, ТЕСТИ.............................................................................................. 185

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.............................................. 217

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК............................................................... 219

ДОДАТКИ.......................................................................................................... 230

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................... 296