8.2. Відображення ЗЕД в статистистичній звітності

магниевый скраб beletage

Крім загальноприйнятих форм звітності, що подаються до від­повідних контролюючих органів нарівні з іншими суб'єктами гос­подарювання, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності подають наступні форми звітності:

— звіт про експорт (імпорт) послуг (форма № 9-ЗЕЗ);

—   звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма № 10-ЗЕЗ);

— звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма

№ 13-3E3);

— звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення жит­тєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екі­пажу (форма № 14-ЗЕЗ).

Звіт про експорт (імпорт) послуг (форма № 9-ЗЕЗ) подають під- приємства-резиденти України, що здійснюють експортно-імпортні операції у вигляді послуг (в тому числі послуги митного брокера), органу статистики за місцезнаходженням суб'єкту зовнішньоеко­номічної діяльності щоквартально до 10-го числа місяця, наступно­го за звітним. Звіт складається окремо за кожний квартал (без наро­стаючого підсумку з початку року) окремо по експорту та імпорту послуг, у вартісному виразі у валюті договору (контракту) за номе­нклатурою послуг в розрізі країн

У Звіті не відображається вартість переробки товарів з даваль­ницької сировини, врахованої до вартості товарів, що реекспорту­ються (реімпортуються). Однак, якщо умови договору (контракту) змінились і частина виготовлених з давальницької сировини това­рів реалізується резидентом країни, в якій відбувалася переробка сировини, то підприємство, яке здійснює переробку, повинне пока­зати у Звіті вартість переробки такої частини товарів, як експорт послуг.

Звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма № 10-ЗЕЗ) скла­дається підприємствами-резидентами (в тому числі спільними), ор­ганізаціями, установами України, незалежно від відомчої підпоряд­кованості і форм власності (резиденти), які перед звітним періодом і в звітному періоді отримали інвестиції від іноземних партнерів- нерезидентів (в тому числі з країн СНД та країн Балтії). Звіт скла­дається щоквартально окремо по кожній країні і за видами валют.

Звіт про інвестиції з України в економіку інших країн (форма № 13-3E3) складається підприємствами (в тому числі спільними), організаціями, установами України незалежно від відомчої підпо­рядкованості і форм власності, які перед звітним періодом і в звіт­ному періоді здійснили інвестиції в економіку країн світу (в тому числі з країн СНД та країн Балтії). Звіт складається щоквартально окремо по кожній країні і за видами валют.

Якщо інвестиції здійснені в декілька підприємств однієї і тієї ж країни, дані у Звіті відображаються сумарно і по одній графі.

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєді­яльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (форма № 14-ЗЕЗ) складається транспортними компаніями, агента­ми, товариствами та усіма підприємствами, організаціями, устано­вами України незалежно від форми власності організаційно- правових форм господарювання, що здійснюють продаж і при­дбання в морських, річкових портах, аеропортах, на залізницях, ав­тобусних, заправочних станціях, міжнародних вокзалах тощо — товарів, необхідних для технічного забезпечення та експлуатації транспортних засобів (суден, літаків, поїздів, вантажних та легко­вих автомобілів тощо), а також товарів, необхідних для забезпе­чення потреб пасажирів і членів екіпажу (бортове харчування, то­вари першої необхідності і тривалого використання, медикаменти, добові витрати тощо). Звіт складається щоквартально окремо по експорту та імпорту.