8.3. Інші форми звітності в ЗЕД

магниевый скраб beletage

Серед інших форм звітності найбільш значною є Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України. Вона містить 5 розділів: І. Загальні відомості; II. Фінансо­ві вкладення; III. Майно і товари за кордоном; IV. Доходи (дивіде­нди) в іноземній валюті, одержані за межами України; V. Інформа­ційні відомості.

Декларування валютних цінностей здійснюється щоквартально строком до 20-го числа місяця після закінчення кварталу в регіона­льних відділах НБУ і в державних податкових інспекціях за вста­новленою формою. Декларуванню підлягає тільки наявність у ре­зидентів валютних цінностей і майна, що знаходяться за межами України.

В Декларації про валютні цінності та інше майно й доходи, які належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним періодом, вказується: по­вне найменування резидента; код ОКПО і адреса уповноваженого банку; країна, де знаходяться валютні цінності; найменування і мі­сцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який здійснено перерахування валютних коштів; повне найменування, адреса і реквізити валютного рахунку за кордоном; загальна сума за межами України за найменуванням валюти з розшифруванням за видами цінностей; сума валютних коштів на рахунках іноземних банків та інших фінансових установ; виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт і послуг.

Суб'єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, зобов'язані декларувати валютні цінності, що зна­ходяться за межами України, а також участь резидентів у здійснен­ні зовнішньоекономічної діяльності.

Декларація про валютні цінності, доходи та майно складається в трьох примірниках та реєструється в уповноваженому банку. При цьому третій примірник Декларації залишається в уповноваженому банку для обліку і контролю.

Декларація про валютні цінності, доходи та майно у двох при­мірниках подається до Державної податкової адміністрації за міс­цем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності.

Державна податкова адміністрація один примірник приймає для свого обліку та контролю, а на другому ставиться штамп і підпис начальника валютної інспекції відповідної податкової ад­міністрації.

Декларація із штампом податкової інспекції та підписом нача­льника валютної інспекції подається суб'єктом підприємницької діяльності до відповідного регіонального відділення Національного банку України. При отриманні регіональним відділенням НБУ за­значеної Декларації ним видається довідка про проведення декла­рування, яка підписується начальником регіонального відділення НБУ та завіряється печаткою.

Зазначену довідку суб'єкт підприємницької діяльності подає податковій інспекції, до якої попередньо було подано Декларацію, для підписання її начальником державної податкової інспекції та завірення печаткою. Після підписання та завірення печаткою в ре­гіональному відділенні НБУ та державній податковій інспекції до­відка є підставою для прийняття до митного оформлення експорт­но-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Регіональне відділення НБУ щомісячно надає інформацію НБУ «Про стан декларування резидентів України валютних цінностей і майна, що належать їм і знаходяться за межами України».

В разі відсутності у підприємств валютних цінностей за межами України до Державної податкової інспекції подається відповідна довідка у двох примірниках. Один примірник залишається в ДПА для обліку та контролю. Посередники, що ввозять в Україну на ко­ристь інших суб'єктів підприємницької діяльності підакцизні това­ри, повинні подавати до ДПА Звіт про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємни­цької діяльності, і утриману суму акцизного збору.