ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ, ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

Тема 1. Зонішньоекономічна діяльність, як об'єкт бухгалтерського обліку

1. Зовнішньоекономічна діяльність, як об'єкт бухгалтерського обліку.

1.1.      Зовнішньоекономічна діяльності, як предмет та об'єкт обліку.

1.2.Загальні принципи та структура управління підприємствами (орга­нізаціями), що оперують на міжнародному рівні.

1.3.      Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

Література:.

Основна література: 5-7. Додаткова література: 1-5, 20-30. Нормативні акти: 1, 2, 11, 12

Контрольні питання

1.      Назвіть види суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2.Дайте характеристику фізичним особам, як суб'єктам зовнішньоеко­номічної діяльності України.

3. Дайте характеристику юридичній особі, як суб'єкту зовнішньоеко­номічної діяльності України.

4.       Розкрийте процес проведення ЗЕД.

5.      Дайте характеристику основним принципам ЗЕД.

6.      Які форми апарату управління ЗЕД на підприємстві ви знаєте

7. Які основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України ви можете назвати?

Тести

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передба­чає такі види квот:

1)      глобальні;

2)       групові;

3)    індивідуальні;

4)експортні (імпортні);

5)    антидемпінгові;

6)    компенсаційні;

7)спеціальні.

2. Заходами у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів, або економічних угруповань є:

1)    застосування повної заборони на торгівлю;

2)застосування часткової заборони на торгівлю;

3)    позбавлення режиму найбільшого сприяння;

4)позбавлення пільгового режиму;

5)    запровадження спеціального мита;

6)    встановлення квот;

7)запровадження режиму ліцензування;

8)    запровадження режиму квотування;

9)    запровадження індикативних цін щодо експорту (імпорту) товарів.

3. Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяль­ність» до валютних цінностей належать:

1)    готівкова іноземна валюта;

2)платіжні документи в іноземній валюті;

3)    цінні папери в іноземній валюті;

4)валюта України;

5)    платіжні документи у валюті України;

6)    золото та інші дорогоцінні метали у зливках;

7) цінні папери, номінал яких виражено в золоті та дорогоцінному ка­мінні.

4.Валютні операції — це...

1) операції між резидентами у валюті України;

2) операції пересилання за кордон валютних цінностей;

3) використання валютних цінностей, як засобу міжнародного обігу;

4) операції з переходом права власності на валютні цінності.

5.Валютні цінності — це.

1) валюта України;

2) цінні папери, виражені у валюті України;

3) іноземна валюта;

4) платіжні документи, виражені в монетарних металах;

5)    монетарні метали;

6)    цінні папери, виражені в іноземній валюті.

6.Монетарні метали — це.

1)    золото;

2)    ювелірні вироби;

3)    метали іридієво-платинової групи;

4)побутові вироби із золота;

5)    золотий брухт.

7. Чи вірне твердження: «Акції, виражені в іноземній валюті — це валютні цінності»?

1)    так

2)ні

8. Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відпові­дно до принципів:

1)    верховенства закону;

2)верховенство суті над формою;

3)    отримання прибутку «будь-якою ціною».

9.Чи вірне твердження: «Депозитні сертифікати, виражені у валю­ті України — це валютні цінності»?

1)    так

2)ні

10. Класифікатор іноземних валют передбачає наступне розподі­лення валют:

1)    3 групи;

2)2 групи.

11. Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи з місцезнаходженням за межами тери­торії України, що створені і діють відповідно до законодавства інозе­мної держави — це:

1)    нерезиденти;

2)    резиденти.

12. Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території України, що здійснюють свою діяльність згідно з законодавством України — це:

1)    нерезиденти;

2)    резиденти.