Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

магниевый скраб beletage

Україні

2.1. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору еко­номіки

2.2.Цілі, суб'єкти та інструменти регулювання ЗЕД

2.3.Валютний контроль за операціями з використання валюти.

Література:

Основна література: 5-8.

Додаткова література: 1-12, 26-33.

Нормативні акти: 1, 2, 9-16.

Контрольні питання

1. Дайте характеристику основним цілям зовнішньоекономічної полі­тики держави.

2.Яким принципам повинна відповідати зовнішньоекономічна політи­ка держави?

3.    Охарактеризуйте основні види зовнішньоекономічної політики.

4.    Дайте характеристику суб'єктам регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

5.Які інструменти використовуються при регулюванні зовнішньоеко­номічної діяльності в Україні?

6.    Які функції виконують органи державного регулювання ЗЕД?

7.    Дайте характеристику основним методам регулювання ЗЕД.

8.    Розкрийте основні принципи валютного контролю ЗЕД.

Тести

Демпінг — це:

1) ввіз на митну територію України товарів по ціні, яка нижче ціни на подібні товари в державі експортера;

2) ввіз на митну територію України товарів по ціні, яка вище ціни на подібні товари в державі експортера.

Заходи митно-тарифного регулювання застосовуються держа­вою для:

3)    захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

4)поповнення бюджету;

До загальнодержавних обов'язкових платежів, які стягуються при здійсненні імпортних операцій, належать:

5)    ПДВ;

6)акцизний збір;

7)    мито;

8)    митні збори;

9)державне мито.

Які із наведених органів здійснюють державне регулювання зо­внішньоекономічною діяльністю:

10)  Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України;

11)  місцеві Ради народних депутатів, їх виконавчі органи;

12)  Національний банк України; Міністерство економіки та з питань єв­ропейської інтеграції України; Державна митна служба України;

13)  територіальні підрозділи (відділення органів державного регулю­вання зовнішньоекономічної діяльності України.

Визначте основні види зовнішньоекономічної стратегії України:

14)  ізоляція;

15)  протекціонізм, вільна торгівля;

16)  насичення дефіцитного ринку з пом'якшеними умовами втілення стратегії;

17)  насичення дефіцитного ринку з жорсткими умовами втілення стра­тегії.

Що має забезпечити державне регулювання зовнішньоекономі­чної діяльності:

18)  захист економічних інтересів України та захист інтересів суб'єктів ЗЕД;

19)  використання заходів оперативного регулювання зовнішньоеконо­мічною діяльністю;

20)  створення рівних можливостей для суб'єктів ЗЕД у розвитку всіх видів підприємницької діяльності і всіх напрямків використання доходів та здійснення інвестицій, захист їх законних інтересів та економічних ін­тересів України;

21)  розвиток і захист конкуренції, запобігання монополізації товарних ринків.

За допомогою чого здійснюється регулювання зовнішньоеконо­мічною діяльністю:

22)  економічних заходів оперативного державного регулювання;

23)  законодавчих актів України;

24)  актами та діями державних і недержавних органів, не передбачени­ми законодавчими актами України;

25)  рішення недержавних органів України у межах їх засновницьких документів; угод між суб'єктами ЗЕД України, які не суперечать її законо­давчим актам.

Зазначте функції, які виконує Верховна Рада України при регу­люванні зовнішньоекономічної діяльності:

26)  здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України, координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах;

27) затверджує головні напрямки зовнішньоекономічної політики України;

28)  регулює курс національної валюти України до грошових одиниць інших держав;

29)  затверджує законодавчі акти щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Які із наведених функцій виконує Кабінет Міністрів України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:

1) забезпечує складання зведеного валютного плану України;

2) здійснює контроль за додержанням всіма суб'єктами зовнішньоеко­номічної діяльності законів України та умов міжнародних договорів України;

3)    виступає гарантом кредиту, що налається суб'єктам ЗЕД іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під застави державного майна України;

4)    регулює курс національної валюти України.

Які квоти називають експортними (імпортними):

1) квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конк­ретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортуються, або з яких він (вони) імпортуються;

2)квоти, що встановлюються по товару (товарах) із визначенням групи країн, куди товар (товари) експортуються, або з яких він (вони) імпорту­ються;

3) квоти, що встановлюються по товару (товарах) із визначенням кон­кретної країни, куди товар (товари) можуть експортуватися, або з якої він (вона) можуть імпортуватися;

4) граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експорту­вали з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого терміну та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.

Які ліцензії називають генеральними?:

5) належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого терміну певних товарів, або валютних коштів з метою інве­стицій та кредитування;

6) відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції з певного товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);

7) дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу;

8)разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожній окремій операції конкретним суб'єктам ЗЕД на не менший період, ніж це необхідно для здійснення експортної (імпортної) операції.

Які нетарифні обмеження використовує Україна для регулю­вання зовнішньоторговельної діяльності підприємств:

9)    повні, преференціальні та пільгові ставки мита;

10)  експортні та імпортні квоти; ліцензування експорту, імпорту; анти­демпінгові та компенсаційні мита; стимулювання експорту;

11)  ввізні, вивізні, сезонні митні;

12)  імпортні податки і депозити, «добровільні» обмеження експорту, митні формальності, національні стандарти (технічні стандарти, санітарні, ветеринарні та інші норми).