Тема 3. Особливості здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за порушення валютного законодавства України

магниевый скраб beletage

3.1.Особливості здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за порушення валютного законодавства України.

3.2. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях.

3.3.Кредитні операції.

3.4 Картки, як найбільш популярний спосіб розрахунку в ЗЕД.

Література:.

Основна література: 2-6.

Додаткова література: 3-10, 13-24.

Нормативні акти: 1-7.

Контрольні питання

1.    Дайте визначення поняттю валютні цінності.

2.Розкрийте порядок відкриття рахунку в іноземній валюті підприємс­твам України.

3. Розкрийте специфіку використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу на території України.

4.    Дайте характеристику розрахункам в міжнародній торгівлі.

5.Які основні форми розрахунків використовуються в ЗЕД? Визначте їх особливості.

6.    Який механізм надання валютних кредитів підприємствам?

7.    Яка схема обліку кредитних операцій в ЗЕД?

8.    Розкрийте специфіку обліку розрахунків картками в ЗЕД.

Тести

1.Залишок коштів, виданих авансом, у випадку застосування кор­поративних пластикових карток міжнародних платіжних систем по­над сум, підтверджених в авансовому звіті, підлягає поверненню під­звітною особою в касу підприємства:

1)    протягом 5 днів після повернення з відрядження;

2)протягом 10 днів після повернення з відрядження;

3)    часового обмеження не має.

2. Чи вірне твердження: «Надання овердрафтів — це неторгова операція»?

1)    так;

2)ні.

3. Курсові різниці, за результатом переоцінки заборгованості по кредитах, в бухгалтерському обліку відображаються у складі доходів на наступних рахунках:

1)    744;

2)361;

3)    711.

4.Випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів — це.

1)    неторгова операція;

2)ведення валютних рахунків;

3)    конверсійна операція;

4)кореспондентські відносини з іноземними банками.

5.Оплата дорожніх чеків — це.

1)    неторгова операція;

2)конверсійна операція;

3)    ведення валютних рахунків;

4)кореспондентські відносини з іноземними банками.

6. До операцій по залученню та розміщенню валютних коштів на­лежать:

1)    операції з цінними паперами;

2)кредитні операції;

3)депозитні операції;

4)конверсійні операції;

5)    неторгові операції;

6)    міжнародні розрахунки;

7)операції з монетарними металами.

7.Чи вірне твердження: «Надання та одержання резидентами кре­дитів в іноземній валюті потребує індивідуальної ліцензії НБУ на про­ведення валютних операцій»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

8. Чи вірне твердження: «Для відкриття кореспондентських раху­нків уповноваженими банками необхідна індивідуальна ліцензія НБУ на проведення валютних операцій»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

9.Чи вірне твердження: «Вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей потребує генеральної ліцензії НБУ на проведення валютних операцій»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

10.Чи вірне твердження: «Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

11.Чи вірне твердження: «Кредит у валюті видається по закінчен­ні міжнародних розрахунків під конкретний об'єкт кредитування»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

12. Чи вірне твердження: «Забороняється надання валютного кре­диту на покриття збитків господарської діяльності позичальника»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

13. Чи вірне твердження: «Забороняється надання валютного кре­диту на формування та збільшення статутного фонду»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

14. Архів, де концентрується вся необхідна документація — бухга­лтерська і фінансова звітність, листування, аналітичні огляди і оцінки кредитоспроможності, документи про заставлене майно та ін., назива­ється.

1)    кредитною справою;

2)кредитною угодою;

3)    кредитною заявкою;

4)банківською документацією.

15.Надання права виставляти в межах певної суми платіжні дору­чення на даного клієнта банку понад залишок на його рахунку нази­вається:

1)    овердрафтом;

2)контокорентом;

3)    акцептним кредитом.

16. Єдиний рахунок, по якому проводяться всі операції банку з клієнтом, в тому числі і з використання кредиту, називається:

1)    овердрафтом;

2)контокорентом;

3)    акцептним кредитом;

4)приватним рахунком.

17. Чи вірне твердження: «Контокорент — це різновид бланкового кредиту»?

1)    так;

2)ні.

18.Спеціальний напис на лицьовому боці векселя — це.

1)    аваль;

2)банківський акцепт;

3)фірмова гарантія.

19. Операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (закордонний) банк для виконання його грошових зо­бов'язань — це.

1)    банківський переказ;

2)поштовий переказ;

3)    погашення заборгованості за розрахунками;

4)сплата коштів за вимогами.

20. Чи вірне твердження: «Під час здійснення розрахунку за доку­ментарним інкасо експортер відвантажує товар на підставі контракту і доручає своєму банку виставити інкасове доручення»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

21.Грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі до­ручення його клієнта-імпортера на користь експортера — це.

1)    акредитив;

2)документарний акредитив;

3)доручення на інкасо;

4)документарне інкасо.

22. Чи вірне твердження: «Обов'язковою умовою акредитиву є йо­го авізування за повідомленням бенефіціара»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

23.Назвіть осіб, що беруть участь у вексельній угоді:

1)    векселедавець;

2)    трасант;

3)бенефіціар;

4)    трасат;

5)    одержувач грошей.

Чи вірне твердження: «При простому векселі векселедавець і платник — це різні особи»?

6)    так;

7) ні;

8) не завжди.

24. Чи вірне твердження: «Банкнота — це різновид переказного векселя»?

1)    так;

2) ні;

3) не завжди.

Підпис власника на звороті чека та вказування імені особи, якій передається право на отримання коштів — це.

4)іменний індосамент;

5) бланковий індосамент;

6) цільовий індосамент.

Чи вірне твердження: «SWIFT — це система передачі даних»?

7)    так;

8) ні.

Задачі

Задача 1

У підприємства «Роса» на валютному рахунку перебуває 5 000 євро, їх бухгалтерська собівартість дорівнює 37 000 грн (курс НБУ — 7,4 грн/євро). Балансова вартість у податковому обліку (підприємство ви­користовує метод ідентифікованої собівартості) відповідає бухгалтерській собівартості.

Курс НБУ на дату перерахування коштів банку — 7,35 грн/євро. Після продажу євро на міжбанківському ринку за курсом 7,45 грн/євро банк пе­рерахував на поточний рахунок виручку, попередньо утримавши з неї 100 грн комісійної винагороди.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 2

Підприємство «Вік» на початку серпня отримало від іноземного парт­нера аванс за товар на суму 13 000 дол. США. Курс НБУ на дату зараху­вання грошей — 5,05 грн/дол. США. На кінець кварталу валюта залиши­лась невикористаною. Курс НБУ на 31 серпня — 5,3 грн/дол. 14 вересня валюта була продана за ринковим курсом 5,1 грн/дол. США. На момент продажу курс НБУ — 5,2 грн/дол. США.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 3

ТзОВ «Максим», для оплати продукції за імпортним контрактом необ­хідно купити 10000 дол. США. Підприємство придбало валюту 01.02.2009 — 8,7 грн/дол. Комісійна винагорода банку складає 2 %. Ставка пенсійного збору — 0,2 %.

Яку суму гривень повинно перерахувати підприємство уповноважено­му банку для купівлі іноземної валюти?

Задача 4

На основі нижчезазначених даних необхідно:

1.скласти журнал реєстрації господарських операцій;

2. здійснити необхідні розрахунки;

3. відобразити операції в системі податкового і бухгалтерського обліку і проаналізувати фінансовий результат від операції.

— перерахування авансу — 300 євро;

— курс НБУ на дату балансу — 9,5;

— одержано товари від постачальника, на митниці сплачено мито — 3 %, мтні збори — 0,3 % — 15 000 у.о — курс НБУ на дату оформлення контракту — 9,7;

— курс НБУ на кінець квартала — 9,6;

— перерахування остаточної оплати у наступному кварталі — 14 700 у.о.;

— курс НБУ на дату оплати — 9,75.

Задача 5

30.06.2010 р. підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяль­ність придбало 70000,00 дол. США за валютним курсом НБУ 8,60 грн за 1,00 дол. США. Відобразіть таку операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача 6

Українське підприємство уклало з німецькою фірмою договір, відпові­дно до якого вартість товару становила 7000 дол. США, тобто ціна товару виражена в доларах. Собівартість товару — 23 000 грн. Відповідно до умов договору було прийнято рішення про те, що оплату слід здійснити в євро.

Офіційні курси валют, встановлені НБУ, такі:

— на момент митного оформлення експортного товару — 8,06 грн/дол.;

— на останній день звітного періоду — 8,055 грн/дол;

— на дату закриття заборгованості вираженої в доларах — 8,1 грн/дол. США, на цей день курс євро становив 11,0 грн/євро.

Задача 7

ТзОВ «Ліга» для виконання контракту на предмет імпорту товару не­обхідно 85 тис. дол. США. В заяві про купівлю валюти, бухгалтер зазна­чив максимальний курс купівлі — 8,6 грн/дол. Комісійна винагорода бан­ку становить 3 %. Пенсійний збір — згідно з чинним законодавством.

Фактичний курс, за яким уповноважений банк придбав валюту стано­вить 8,55 грн/дол., а курс НБУ в момент зарахування валюти на рахунок підприємства — 8,56 грн/дол.

Відобразіть операції з купівлі валюти в обліку, вкажіть податкові нас­лідки операції.

Задача 8

На основі нижчезазначенихданих необхідно:

1.    скласти журнал реєстрації господарських операцій;

2.здійснити необхідні розрахунки;

3.відобразити операції в системі податкового і бухгалтерського обліку і проаналізувати фінансовий результат від операції.

— перерахування авансу — 800 у.о.;

— курс НБУ на дату балансу — 7,5;

— одержано товари від постачальника, на митниці сплачено мито — 3 %, міні збори—0,3 % — 12 000 у .о—курс НБУ на д ату оформлення контракту — 7,7;

— курс НБУ на кінець квартала — 7,6;

— перерахування остаточної оплати у наступному кварталі- 11 200 у.о.;

— курс НБУ на дату оплати — 7,75.

Задача 9

ВАТ «Рікко» для розрахунку з нерезидентом купує валюту в уповно­важеному банку. Відповідно до попереднього розрахунку для купівлі 20000 дол. США перераховано 160 000 грн. Курс купівлі становив 8,0 грн за 1 дол. США.

Курс НБУ на дату зарахування валюти на рахунок — 7,8 грн за 1 дол. США.

Витрати пов'язані з купівлею валюти, становили:

— збір до Пенсійного фонду — 360 грн;

— комісійна винагорода банку (визначте).

Відобразіть операції з купівлі валюти в обліку, вкажіть податкові нас­лідки операції.

Задача 10

Польська компанія з переробки томату уклала зовнішньоекономічний контракт з українською фірмою, яка виготовляє для польського замовника томатну пасту. Вартість контракту становить 30 000 дол. США. Першою подією є отримання коштів із Польщі. Отримувачем сировини є українське підприємство, яке є виробником меблів.

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, такий:

— на дату отримання коштів — 7,067 грн/дол;

— на кінець звітного періоду — 7,058 грн/дол;

— на дату відвантаження товару — 7,056 грн/дол.

Відобразимо в обліку операцій з експорту товару без фактичного виво­зу за межі митної території України (перша подія — передоплата). Відо­бразіть операції в обліку.

Задача 11

Для виконання зобов'язань за імпортним контрактом підприємству не­обхідно придбати 6000 дол. США, для чого банку було перераховано 50000,00 грн. Офіційний курс НБУ на дату зарахування купленої валюти склав 505,00 грн за 100 дол. США. При цьому в результаті торгів на МВРУ встановився курс продажу 509,00 грн за 100 дол. США. Утримавши комі­сійну винагороду в розмірі 0,4 % від суми придбаної валюти, а також збір до Пенсійного фонду за ставкою 1,3 %, банк повернув залишок грошових коштів на поточний рахунок підприємства.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 12

На основі нижчезазначених даних необхідно:

1.скласти журнал реєстрації господарських операцій;

2. здійснити необхідні розрахунки;

3. відобразити операції в системі податкового і бухгалтерського обліку і проаналізувати фінансовий результат від операції.

1. Перерахування авансу — 600 дол. США, курс НБУ на дату балан­су — 7,5;

2. Одержано товари від постачальника, на митниці сплачено мито — 3 %, митні збори — 0,3 % — 10 000 дол. США, курс НБУ на дату оформ­лення контракту — 8,7;

3.Курс НБУ на кінець кварталу — 8,6;

4. Перерахування остаточної оплати у наступному кварталі — 9 400 дол. США, курс НБУ на дату оплати — 8,75.