Тема 3. Особливості здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за порушення валютного законодавства України

3.1.Особливості здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за порушення валютного законодавства України.

3.2. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях.

3.3.Кредитні операції.

3.4 Картки, як найбільш популярний спосіб розрахунку в ЗЕД.

Література:.

Основна література: 2-6.

Додаткова література: 3-10, 13-24.

Нормативні акти: 1-7.

Контрольні питання

1.    Дайте визначення поняттю валютні цінності.

2.Розкрийте порядок відкриття рахунку в іноземній валюті підприємс­твам України.

3. Розкрийте специфіку використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу на території України.

4.    Дайте характеристику розрахункам в міжнародній торгівлі.

5.Які основні форми розрахунків використовуються в ЗЕД? Визначте їх особливості.

6.    Який механізм надання валютних кредитів підприємствам?

7.    Яка схема обліку кредитних операцій в ЗЕД?

8.    Розкрийте специфіку обліку розрахунків картками в ЗЕД.

Тести

1.Залишок коштів, виданих авансом, у випадку застосування кор­поративних пластикових карток міжнародних платіжних систем по­над сум, підтверджених в авансовому звіті, підлягає поверненню під­звітною особою в касу підприємства:

1)    протягом 5 днів після повернення з відрядження;

2)протягом 10 днів після повернення з відрядження;

3)    часового обмеження не має.

2. Чи вірне твердження: «Надання овердрафтів — це неторгова операція»?

1)    так;

2)ні.

3. Курсові різниці, за результатом переоцінки заборгованості по кредитах, в бухгалтерському обліку відображаються у складі доходів на наступних рахунках:

1)    744;

2)361;

3)    711.

4.Випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів — це.

1)    неторгова операція;

2)ведення валютних рахунків;

3)    конверсійна операція;

4)кореспондентські відносини з іноземними банками.

5.Оплата дорожніх чеків — це.

1)    неторгова операція;

2)конверсійна операція;

3)    ведення валютних рахунків;

4)кореспондентські відносини з іноземними банками.

6. До операцій по залученню та розміщенню валютних коштів на­лежать:

1)    операції з цінними паперами;

2)кредитні операції;

3)депозитні операції;

4)конверсійні операції;

5)    неторгові операції;

6)    міжнародні розрахунки;

7)операції з монетарними металами.

7.Чи вірне твердження: «Надання та одержання резидентами кре­дитів в іноземній валюті потребує індивідуальної ліцензії НБУ на про­ведення валютних операцій»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

8. Чи вірне твердження: «Для відкриття кореспондентських раху­нків уповноваженими банками необхідна індивідуальна ліцензія НБУ на проведення валютних операцій»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

9.Чи вірне твердження: «Вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей потребує генеральної ліцензії НБУ на проведення валютних операцій»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

10.Чи вірне твердження: «Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

11.Чи вірне твердження: «Кредит у валюті видається по закінчен­ні міжнародних розрахунків під конкретний об'єкт кредитування»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

12. Чи вірне твердження: «Забороняється надання валютного кре­диту на покриття збитків господарської діяльності позичальника»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

13. Чи вірне твердження: «Забороняється надання валютного кре­диту на формування та збільшення статутного фонду»?

1)    так;

2)ні;

3)    не завжди.

14. Архів, де концентрується вся необхідна документація — бухга­лтерська і фінансова звітність, листування, аналітичні огляди і оцінки кредитоспроможності, документи про заставлене майно та ін., назива­ється.

1)    кредитною справою;

2)кредитною угодою;

3)    кредитною заявкою;

4)банківською документацією.

15.Надання права виставляти в межах певної суми платіжні дору­чення на даного клієнта банку понад залишок на його рахунку нази­вається:

1)    овердрафтом;

2)контокорентом;

3)    акцептним кредитом.

16. Єдиний рахунок, по якому проводяться всі операції банку з клієнтом, в тому числі і з використання кредиту, називається