Тема 7. Зовнішньоекономічні контракти

магниевый скраб beletage

7.1. Зовнішньоекономічний договір в українському законодавстві. 7.2 Особливості оформлення, реєстрації і здійснення зовнішньоеконо­мічних договорів в Україні.

7.3.       Зміст зовнішньоекономічного договору.

7.4. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними ко­нтрактами.

Література:

Основна література: 5-7. Додаткова література: 13-33. Нормативні акти: 6-10, 12-16.

Контрольні запитання

1.      Дайте визначення зовнішньоекономічному договору.

2.      Які функції виконує зовнішньоекономічний договір?

3.      Розкрийте порядок укладення зовнішньоекономічних договорів.

4.      Які основні умови повинен висвітлювати договір в ЗЕД?

5.      Дайте визначення предмету зовнішньоекономічного договору.

6. Як відбувається процедура реєстрації зовнішньоекономічних дого­ворів?

7.       Дайте визначення умовам поставок Інкотермс-2000?

8.      Які схеми оплати при здійсненні ЗЕД.

9.      Розкрийте роллю страхової діяльності в ЗЕД.

10. Назвіть основні принципи обліку зобов'язань за зовнішньоекономі­чними контрактами.

Тести

Визначити, які умови не підтверджують дійсність зовнішньо­економічного договору:

1)      граматичні помилки;

2)       стан недієздатності сторін договору;

3)       підписання договору за 90 днів до поставки товару.

До розрахункової документації відносять:

4)      розрахункова специфікація;

5)       CMR;

6)      ВМД.

До супроводжувальної документації відносять:

7)    сертифікат якості товару;

8)CMR;

9)    ВМД.

2.    До транспортних документів відносяться:

1)    страховий поліс;

2)    розрахункова специфікація;

3)    CMR.

Має право підписувати угоду з третіми особами від свого імені та за рахунок довірителя:

4)    торговий агент;

5)дилер.

Має право підписувати угоду з третіми особами від свого імені та за свій рахунок:

6)    торговий агент;

7)    маклер;

8)дилер.

Не має право підписувати контракти з третьою особою:

9)    торговий агент;

10)  маклер;

11)  дилер.

Національна валюта, яка функціонує в межах країни і служить засобом платежу за товари, роботи, послуги та для інших розрахунків, якщо це передбачено договором — це:

12)  валюта з обмеженою конвертацією;

13)  валюта з необмеженою конвертацією.

Що означає умова «Інкотермс-2000» CIF (вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення):

14)  продавець оплачує фрахт, перевезення до порту призначення;

15)  перевізник — страхування та експортну ліцензію;

16)  продавець оплачує фрахт, страхування, перевезення до порту при­значення, а покупець — експортну ліцензію, всі витрати пов'язані з мит­ними формальностями, а також усі мита, податки, та інші офіційні збори щодо вивозу;

17)  продавець оплачує фрахт, страхування і перевезення до порту призна­чення, отримує експорту ліцензію, усі витрати, пов'язані з митними формаль­ностями, а також усі мита, податки та інші офіційні збори щодо вивозу, а по­купець — усі витрати від можливих втрат або пошкоджень товару, як і будь- які інші витрати, що виникають після відвантаження товару.

18)  продавець оплачує фрахт страхування і перевезення до порту при­значення; страхування, а перевізник — експортну ліцензію та очистку від мита щодо вивозу.

Які види транспорту використовуються для терміну «Інко- термс-2000» CIF (вартість, страхування і фрахт (.назва пункту при­значення):

19)  тільки повітряний;

20)  тільки залізничний;

21)  будь-який;

22)  тільки морський і внутрішній водний транспорт.

Які види транспорту використовуються для терміну «Інко- термс-2000» СІР (перевезення і страхування сплачені до (.назва пун­кту призначення):

23)  тільки повітряний;

24)  тільки залізничний;

25)  тільки морський і внутрішній водний транспорт;

26)  будь-який.

Що означає термін «Інкотермс-2000» CIP (. фрахт/пере­везення і страхування сплачені до (.назва пункту призначення)?:

27)  продавець сплачує фрахт і перевезення товару до погодженого місця призначення, а перевізник — страхування та очистки від мита на експорт;

28)  продавець сплачує фрахт з перевезення товару, страхування до по­годженого місця, експортну ліцензію, здійснює митну очистку товару для експорту; а покупець бере на себе всі ризики та будь-які інші додаткові витрати з доставки товару;

29)  продавець сплачує за перевезення і фрахт, покупець — страхування та експортну ліцензію;

30)  продавець сплачує витрати щодо страхування, отримує експортну ліце­нзію, виконує митні розрахунки; покупець — всі витрати, що пов'язані з пере­везенням товару до названого пункту призначення купує імпортну ліцензію.

Які види транспорту використовуються для умови «Інкотермс- 2000». DAF (поставка до кордону (...назва місця поставки)):

31)  тільки морський і внутрішній водний транспорт;

32)  тільки повітряний;

33)  тільки залізничний;

34)  будь-який вид транспортування.

Що відповідає вимогам умови «Інкотермс-2000» DAF (поставка до кордону (...назва місця поставки):

35)  продавець отримує за свій рахунок експортну і імпортну ліцензії, виконує всі митні формальності;

36)  продавець сплачує всі витрати щодо поставки нерозвантаженого то­вару у зазначений пункт і місце на кордоні, одержує експортну ліцензію і проводить митну очистку товару для експорту;

37)  продавець сплачує всі витрати щодо поставки до кордону у зазначе­не місце товару, що пройшов митну очистку для експорту, а також витрати щодо страхування;

4) продавець отримує за свій рахунок імпортну ліцензію, сплачує ви­трати щодо поставки товару до кордону у зазначене місце.

Які обов'язки покупця згідно з терміном DDU «Інкотермс-2000» (поставка без сплати мита (... назва місця призначення):

38)  одержати за свій рахунок експортну ліцензію, або інший дозвіл державних органів і сплатити витрати щодо страхування;

39)  сплатити усі витрати по поставці товару до зазначеного місця, оде­ржати за свій рахунок імпортну ліцензію, або інший дозвіл державних ор­ганів, виконати усі митні формальності щодо ввозу товарів;

40)  сплатити вартість, передбачену у контракті, одержати за свій раху­нок експортну ліцензію або інший дозвіл державних органів; виконати усі митні формальності щодо експорту товару і для його транзитного переве­зення через треті країни;

41)  сплатити усі витрати по поставці товару до призначеного місця, ви­конати усі митні формальності щодо ввозу товару.

Які види транспорту використовуються щодо терміну FCA «Інкотермс-2000» (франко-перевізник (... назва місця призначення)):

42)  тільки повітряний;

43)  залізничний;

44)  тільки залізничний;

45)  будь-який вид транспортування;

46)  тільки морський і внутрішній водний транспорт.

Визначте обов'язки продавця щодо поставки товару згідно з терміном FCA «Інкотермс-2000»(франко-перевізник (... назва місця призначення):

47)  нести всі витрати щодо поставки товару, очищеного від мита на експорт перевізнику; отримати за свій рахунок експортну і імпортну ліце­нзію;

48)  сплатити витрати з поставки товару перевізнику до зазначеного міс­ця; одержати за свій рахунок експортну ліцензію, або інший дозвіл держа­вних органів; виконати всі митні формальності щодо вивезення товару;

49)  нести всі витрати щодо поставки товару, очищеного від мита на експорт перевізнику, отримання експортної ліцензії, а також страхування;

50)  нести всі витрати щодо поставки товару перевізнику до зазначеного місця, отримати за свій рахунок будь-яку імпорту рецензію, виконати всі митні формальності для імпорту товару.