Тема 8. Розкриття інформації про зовнішньоекономічну

магниевый скраб beletage

діяльність у фінансовій звітності підприємств

8.1.Бухгалтерська фінансова звітність.

8.2.Відображення ЗЕД в статистичній звітності.

8.3.Інші форми звітності в ЗЕД.

Література:

Основна література: 3,6,7.

Додаткова література: 3, 29-33.

Нормативні акти: 1.

Контрольні запитання

1.Як впливають курсові різниці на статті фінансової звітності підпри­ємства?

2.Розкрийте схему складання консолідованої фінансової звітності під­приємства?

3.    Яка інформація відображається в примітках до річної фінансової зві­тності.

4.Які форми статистичної звітності подають підприємства, що займа­ються ЗЕД?

5.Дайте загальну характеристику основним формам статистичної звіт­ності.

6. Дайте характеристику Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України.

7. Який порядок подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України.

Тести

Не операційна курсова різниця, яка виникає по активах і обов'язках, зв'язана з:

1)    фінансовою діяльністю підприємства;

2)операційною діяльністю підприємства.

Не підлягають переоцінці при складанні бухгалтерського балан­су статті:

3)    грошові кошти в іноземній валюті;

4)основні засоби;

5)    кредиторська заборгованість.

Незмінна кредиторська заборгованість у зовнішньоекономічної діяльності перераховується на:

6)    кінець звітного місяця;

7)кінець року;

8)    кожного 20 числа наступного за поточним.

Немонетарна стаття — це:

9)    оприбуткований аванс;

10)  бартерна операція;

11)  оприбутковані запаси.

2.  Операційна курсова різниця, яка виникає по активах і обов'язках, зв'язана з:

1)    операційною діяльністю підприємства;

2)фінансовою діяльністю підприємства;

3)    інвестиційною діяльністю підприємства.

3.    Поняття курсова різниця та сумова різниця тотожні:

1)    так;

2)ні.