ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми по­будови послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні еко­номічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні з іншого.

Ефективність господарської діяльності, як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної дер­жави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства.

Інтеграційні процеси, притаманні сучасній світовій економіці, об'єктивно зумовлені низкою факторів, які спонукають суб'єктів господарської діяльності розширяти географію своїх економічних інтересів, тобто шукати виходу за межі своєї країни, а саме прово­дити зовнішньоекономічну діяльність (далі ЗЕД).

Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які ре­гулюють систему експортно-імпортних зв'язків між ними.

Мета і завдання дисципліни «Бухгалтерський облік ЗЕД» став­лять специфічні завдання перед бухгалтерським обліком: контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей і валютних коштів; забезпечення своєчасних і правильних розрахунків по зовнішньо­торгових операціях; своєчасне надання адміністрації, податковим і статистичним органам інформації про товаропотоки, ефективність їх використання, про доходи, фінансові результати.

Мета вивчення дисципліни — озброїти майбутнього працівника теоретичними знаннями та практичними навичками бухгалтерсько­го обліку зовнішньоекономічної діяльності, особливостями засто­сування нормативно-правових актів регулювання ЗЕД залежно від напрямку діяльності підприємств.

Зміст навчальної дисципліни, її загальнотеоретичні основи охо­плюють, зокрема: бухгалтерський облік видів зовнішньоекономіч­ної діяльності; облік майнових прав та окремих витрат при здійс­ненні зовнішньоекономічної діяльності (відображення в обліку ку­рсових різниць щодо господарських операцій, проведених в інозе­мній валюті; облік розрахунків з підзвітними особами по відря­дженнях за кордон; облік формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями).

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Бухгалтерський облік ЗЕД» передбачає розгляд механізму здійснення зовнішньо­економічних зв'язків в Україні і можливостей використання його в практичній діяльності підприємств. Він сприяє теоретичній і прак­тичній підготовці студентів з питань зовнішньоекономічної діяль­ності на сучасному етапі, широкого використання для цього таких форм і методів навчання як індивідуальної та самостійної роботи, виконання різноманітних практичних завдань, тестів, ситуацій.