Розділ і. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому зна­ченні:

Аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, пер­винних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської ді­яльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам;

(Абзац другий статті 1 в редакції Закону № 90/95-ВР від 14.03.95)

Валютні кошти — валютні цінності:

іноземна валюта готівкою;

платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті;

цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті;

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та мо­нет, а також сертифікати, облігації, BapsaHTH та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

Господарська діяльність — будь-яка діяльність, в тому числі підпри­ємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріа­льних благ, що виступають у формі товару;

Демпінг — ввезення на митну територію країни імпорту товару за ці­ною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;

(Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону № 335-XIV від 22.12.98)

Експорт (експорт товарів) — продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської дія­льності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекс­порт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за ме­жі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України;

(Абзац десятий статті 1 в редакції Закону № 335-XIV від 22.12.98)

Експорт (імпорт) капіталу — вивезення за межі України (ввезення з-за меж України) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, по­слуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побу­дована на взаємовідносинах між ними, що має місце, як на території України, так і за її межами;

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена угода двох, або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припи­нення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;

Імпорт (імпорт товарів) — купівля (у тому числі з оплатою в негрошо­вій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням, або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;

(Абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції Закону № 335-XIV від 22.12.98)

Іноземна валюта:

валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарб­ниці, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені, або ті, що ви­лучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходять­ся в обігу;

платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях;

кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних роз­рахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько- кредитних установах на території України та за її межами;

Іноземні інвестиції — всі види майнових та інтелектуальних ціннос­тей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход), або досягається соціальний ефект;

Іноземні суб'єкти господарської діяльності — суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце про­живання за межами України;

(Абзац двадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2157-IV від 04.11.2004)

(контингенти) глобальні — квоти, що встановлюються по товару (то­варах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;

Квоти (контингенти) групові — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;

Квота експортна (імпортна) — граничний обсяг певної категорії това­рів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на те­риторію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях;

Квоти (контингенти) індивідуальні — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись, або з якої він (вони) може імпортуватись;

(Абзац двадцять п'ятий статті 1 виключено на підставі Закону № 360-V від 16.11.2006) (Абзац двадцять шостий статті 1 виключено на підставі За­кону № 360-V від 16.11.2006)

Квоти спеціальні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних за­ходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого стро­ку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

Статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно із Законом № 335-XIV від 22.12.98) (Абзац двадцять восьмий статті 1 виключено на підставі Закону № 360-V від 16.11.2006) (Абзац двадцять дев'ятий статті 1 виключено на підставі Закону № 360-V від 16.11.2006)

Ліцензія спеціальна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів;

(Статтю 1 доповнено абзацом тридцятим згідно із Законом № 335-XIV від 22.12.98)

Ліцензія відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначен­ням його загального обсягу;

Ліцензія генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) опе­рації по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);

Ліцензія експортна (імпортна) — належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку певних товарів або валю­тних коштів з метою інвестицій та кредитування;

Ліцензія разова (індивідуальна) — разовий дозвіл, що має іменний ха­рактер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.

Митне регулювання — регулювання питань, пов'язаних із встановлен­ням мит та митних зборів, пр