Розділ V. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України

магниевый скраб beletage

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності України за межами України

Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється за звер­ненням зазначених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності через дип­ломатичні та консульські установи, державні торговельні представництва, які представляють інтереси України.

Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угрупо­вань

У разі якщо є відомості про те, що інші держави, митні союзи або еко­номічні угруповання обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи. У разі якщо такі дії завдають шкоди або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам зов­нішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.

Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших дер­жав, митних союзів або економічних угруповань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих норм, стандартів та правил міжнародного права.

Такими заходами є:

застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;

застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;

режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;

запровадження спеціального мита;

запровадження режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоеко­номічних операцій;

встановлення квот (контингентів);

запровадження комбінованого режиму квот і контингентів; запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту товарів; інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.

У разі якщо Україна та держава, яка застосувала по відношенню до України дії, що містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є чле­нами однієї і тієї ж міжнародної міжурядової організації, розгляд та врегу­лювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.

У разі якщо Україна та митний союз або економічне угруповання, які застосували по відношенню до України дії, що містять ознаки дискримі­наційних та/або недружніх, є членами однієї і тієї ж міжнародної міжуря­дової організації, розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.

Рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угрупо­вань приймаються органами державного регулювання зовнішньоекономі­чної діяльності згідно із рекомендаціями Міжвідомчої комісії з міжнарод­ної торгівлі відповідно до їх компетенції.

З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань центральний ор­ган виконавчої влади з питань економічної політики проводить відповідне розслідування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, яка дає рекомендації відповідним державним орга­нам щодо застосування відповідних заходів. На підставі матеріалів розслі­дування центральний орган виконавчої влади з питань економічної полі­тики разом із Міністерством закордонних справ України звертається до відповідних державних та/або компетентних органів

інших держав або митних союзів чи економічних угруповань з пропо­зицією щодо розгляду та врегулювання спірної ситуації.

У разі одержання позитивної відповіді від зазначених органів центра­льний орган виконавчої влади з питань економічної політики формує де­легацію для проведення відповідних переговорів та підготовки відповід­них міжнародних договорів міжвідомчого або міжурядового характеру.

У разі якщо відповідні державні та/або компетентні органи інших дер­жав або митних союзів чи економічних угруповань не дали офіційної зго­ди на застосування міжнародно-правових засобів врегулювання міжнаро­дних спорів та/або коли дискримінаційні та/або недружні дії цих органів безпосередньо або опосередковано порушують міжнародні договори України з цими державами, митними союзами або економічними угрупо­ваннями, центральний орган виконавчої влади з питань економічної полі­тики у межах своєї компетенції, відповідно до рекомендацій Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, самостійно передає матеріали Кабінету Мі­ністрів України для прийняття відповідних рішень про застосування необ­хідних заходів.

Застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань припиняєть­ся в разі припинення відповідними державами, митними союзами або еко­номічними угрупованнями таких дій щодо України, підписання відповід­ної угоди та/або відшкодування шкоди.

Акти Кабінету Міністрів України про врегулювання спору та застосу­вання заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади в Україні, суб'єктами зовнішньоеко­номічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

Рішення про застосування відповідних заходів у відповідь на дискри­мінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економіч­них угруповань може бути оскаржено в судовому порядку протягом міся­ця від дати запровадження таких заходів у порядку, встановленому законами України.

(Стаття 29 в редакції Законів № 335-XIV від 22.12.98, № 360-V від 16.11.2006).

Стаття 30. Обмеження реекспорту

Забороняється реекспорт товарів, імпортованих за рахунок Державно­го валютного фонду України та валютних фондів місцевих Рад народних депутатів України.

Орган, який є розпорядником Державного валютного фонду України або валютного фонду місцевої Ради народних депутатів України, може до­зволити реекспорт в разі неможливості використання імпортного товару на території України за його призначенням.

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаю­чого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономі­чної діяльності розуміється:

здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпі­нгові заходи;

здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються компен­саційні заходи;

здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовіс­ною конкуренцією.

Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу запо­діяння значної шкоди українським виробникам відповідних товарів.

За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціаль­ного розслідування відповідно до законів України приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних захо­дів, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від да­ти запровадження відповідних заходів у порядку, встановленому законами України.

Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних піль­гових режимів (прикордонної (прибережної) торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших, передбачених законами України), а також подат­кових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених заходів.

(Стаття 31 в редакції Законів № 82/95-ВР від 02.03.95, № 335-XIV від 22.12.98).