Додаток 2

магниевый скраб beletage

З А К О Н У К Р А ї Н И Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 40, ст. 364) (Вводиться в дію Постановою BP № 187/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 40, ст. 365) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 184/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, № 28, ст. 135 № 1034-XIV від 10.09.99, ВВР, 1999, № 44, ст. 390 № 1559-III від 16.03.2000, ВВР, 2000, № 22, ст. 172 № 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247 № 1454-IV від 05.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст. 270 № 1766-IV від 15.06.2004, ВВР, 2005, № 3, ст. 77 № 1108-V від 31.05.2007, ВВР, 2007, № 44, ст. 510) (У тексті Закону: слова «індиві­дуальної ліцензії Національного банку України» замінено словами «ви­сновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної полі­тики»; слово «термін» в усіх відмінках і числах замінено словом «строк» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

Стаття 1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборговано­стей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати мит­ного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної влас­ності — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує вико­нання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Пере­вищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

(Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

(Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону № 1108-V від 31.05.2007)

Стаття 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах від­строчення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на ко­ристь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують ви­сновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

(Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

(Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 184/96-ВР від 07.05.96)

та умови завершення імпортної операції без увезення товару на тери­торію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Мініст­рів України за погодженням з Національним банком України.

(Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

Стаття 3. Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку. (Стаття 3 в редакції Закону № 1108-V від 31.05.2007) Стаття 4. Порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день простро­чення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопо- ставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день вини­кнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може пере­вищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

(Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітраж­ним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій пала­ті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованос­ті, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

(Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 762-IV від 15.05.2003, № 1108-V від 31.05.2007)

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або ча­стково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення по­зову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, понов­люються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

(Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762- IV від 15.05.2003)

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за по­рушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачуєть­ся з дати прийняття позову до розгляду судом.

Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003)

податкові інспекції вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею. (Стаття 4 в редакції Закону № 184/96-ВР від 07.05.96) Стаття 5. У разі порушення резидентами строків, установлених На­ціональним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсо­ва різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально напра­вляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента

(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

Стаття 6. Строки, зазначені у статтях 1 і 2 цього Закону, можуть бу­ти продовжені центральним органом виконавчої влади з питань економіч­ної політики у разі виконання резидентами операцій за договорами вироб­ничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних ви­робів і товарів спеціального призначення.

(Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 184/96-ВР від 07.05.96; в редакції Закону № 1108-V від 31.05.2007) Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у частині першій цієї статті та умови видачі висновків на перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 184/96-ВР від 07.05.96; в редакції Закону № 1108-V від 31.05.2007) Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики про­тягом п'яти робочих днів з дати видачі висновку, зазначеного у частині другій цієї статті, інформує Національний банк України та Державну по­даткову адміністрацію України про видачу такого висновку.

(Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

Розрахунки за експортно-імпортними операціями після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих здійснюються у строк до 500 кален­дарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центра­льного органу виконавчої влади з питань економічної політики.

(Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 1559-III від 16.03.2000)

Якщо перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та понов­люється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

(Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 1454-IV від 05.02.2004)

Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торго­во-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (ор­гану) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої краї­ни відповідно до умов договору.

Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 1454-IV від 05.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1108-V від 31.05.2007)

Стаття 7. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Мі­ністрів України від 19 лютого 1993 року № 17-93 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 17, ст. 186, № 49, ст. 462).

Президент України        Л. КУЧМА

м. Київ, 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР