Додаток 4

магниевый скраб beletage

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання і валютного контролю

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 17, ст. 184) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3651-XII від 25.11.93, ВВР, 1993, № 49, ст. 462 № 3891-XII від 28.01.94, ВВР, 1994, № 20, ст. 115 № 139/95-ВР від 11.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст. 113 № 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, № 24, ст. 170 № 295/97-ВР від 03.06.97, ВВР, 1997, № 29, ст. 189 № 932- XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст. 334 № 2745-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 7, ст. 50 Кодексом № 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 Законами № 3453-IV від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст. 232 № 3509-IVвід 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст. 283) (У тексті Декрету слова «кредитно-фінансові установи» в усіх відмінках замінено словами «фінансові установи» у відповідному відмінку згідно із Законом № 3453-IV від 21.02.2006)

Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на тери­торії України, визначає загальні принципи валютного регулювання, пов­новаження державних органів і функції банків та інших фінансових уста­нов України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.