РозділI. Загальні положення

магниевый скраб beletage

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому Декреті, мають таке значення: 1) «валютні цінності»:

валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які пе­ребувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банків­ські документи), виражені у валюті України;

іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казна­чейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошо­ві знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебу­вають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські нака­зи, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), вира­жені в іноземній валюті або банківських металах;

(Абзац п 'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Зако­ном № 932-XIV від 14.07.99)

метали — це золото, срібло, платина, метали платинової групи, дове­дені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироб­лені з дорогоцінних металів.

(Абзац шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону № 932-XIV від 14.07.99)

Для цілей цього Декрету надалі під термінами:

«валюта України» розуміється як власне валюта України, так і платіж­ні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України;

«іноземна валюта» розуміється як власне іноземна валюта, так і бан­ківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в інозе­мній валюті або банківських металах;

Абзац дев 'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із За­коном № 932-XIV від 14.07.99) «валютні операції»:

операції, пов'язані з переходом права власності на валютні ціннос­ті, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнарод­ному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на те­риторію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей;

«уповноважений банк» — будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного бан­ку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;

«конвертована валюта» — іноземна валюта, що віднесена до цієї ка­тегорії Національним банком України;

«резиденти»:

фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без гро­мадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходжен­ням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі за­конів України;

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представниц­тва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а та­кож філії та представництва підприємств і організацій України за кордо­ном, що не здійснюють підприємницької діяльності; 6) «нерезиденти»:

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без гро­мадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходжен­ням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підпри­ємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підпри­ємницької діяльності України;

розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.