Розділ III. Повноваження державних органів

магниевый скраб beletage

і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю

Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Ка­бінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

1. Національний банк України у сфері валютного регулювання:

здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економіч­ної політики України;

складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України лі­міту зовнішнього державного боргу України;

визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;

видає у межах, передбачених цим Декретом, обов'язкові для виконан­ня нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку Украї­ни;

нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;

видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;

установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях, згідно із статтею 8 цього Декрету;

установлює за погодженням з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок ко­нтролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;

забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та опера­ції уповноважених банків.

. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання: визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зо­внішнього державного боргу України;

бере участь у складанні платіжного балансу України; забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;

забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валют­ного фонду України згідно із статтею 14 цього Декрету;

визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахун­кових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України. Стаття 12. Сфера валютного контролю

Валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають ва­лютному контролю.

Валютному контролю підлягають також зобов'язання щодо деклару­вання валютних цінностей та іншого майна, які випливають з пункту 1 статті 9 цього Декрету.

Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах повноважень, визначених статтею 13 цього Декрету, а також про майно, що підлягає декларуванню згідно з пунктом 1 статті 9 цього Декрету.

Стаття 13. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю

1. Національний банк України є головним органом валютного контро­лю, що:

здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних опе­рацій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів;

забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійс­нення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами ва­лютного законодавства України.

Уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які отримали від Національного банку України генера­льні ліцензії на здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами че­рез ці установи.

(Пункт 2 статті 13 в редакції Закону № 3453-IV від 21.02.2006)

Державна податкова інспекція України здійснює фінансовий конт­роль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезиден­тами на території України.

Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через ми­тний кордон України.

Державний митний комітет України здійснює контроль за додер­жанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.