ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

магниевый скраб beletage

Основна література:

1.    Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб­ник / М. І. Дідківський. — К.: Знання, 2006. — 462 с. — (Вища освіта XXI століт­тя). — ISB№ 966-346-076-8.

2.    Багрова І. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для студ. вищих навч. закладів / І. В. Багрова. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 580 с. — ISB№ 966-8253-95-7.Коммерческий портфель (книга коммерческого менеджера, книга аналитика, книга коммерсанта). — М.: 1995. — С. 752.

3Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб­ник / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко. — Житомир: ПП Рута, 2002р. — 462 с. Менеджмент внешнезкономической деятельности. / Под ред. д.е.н., проф. Кириченко Н. Н. — К.: Надра, 1998. — 464 с.

4.    Дахна І. І Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / За ред. І. І. Дахна. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 360 с. — ISB№ 966-364-277-7.

5.Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ Одеський держ. екон. ун-т; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, І. Ю. Сіваченка [2-е вид.] — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 792 с. — ISB№ 966-364-221-1.

6.    Мазаракі А. А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: на­вч.посібник / [А.А. Мазаракі, В. В. Юхименко, Л. П. Сєрова, О. П. Гребельник]; за ред. А. А. Мазаракі. — К.: КНТЕУ, 2003. — 272 с.

7.    Мазаракі ААРегуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: Монографія /Міністерство освіти і науки України. — К.: КНТЕУ, 2010. — 470с.-978-966-629- 441-1.

Додаткова література:

    Воронко P. М. Облік у зарубіжних країнах: навч. посібник / P. М. Воронко. — Львів: Магнолія. — 2009. — 744 с. — ISB№ 978-966-2025-47-7.

  Іванов Ю. Б. Податкова система: підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк; М-во освіти і науки України. — К.: Атіка, 2006. — 920 с. — ISB№ 966-326-193-5.

  Горицька Н. Г. Державне регулювання податкового і бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності/ Н. Г. Горицька // Бухгалтерія. Податки, Біз­нес. — 2001. — № 18 (289). — С. 40—45.

  Горицкая Н. Г. Учет и налогообложение операций во внешнезкономической деятельности и с иностранной валютой / Н. Г. Горицкая. — К.: Техніка, 2000. — 72 с. Деловая переписка и контракти. Русско-английский справочник по веденню деловой переписки и составлению контрактов. — М.: Паимс, 1994. — 312 с.

 КозикВ. В. Зовнішньоекономічні контракти: Навч. посібник / В. В. Козик, Л.

A. Пайкова, Я. С. Карп'як, О. Ю. Гритор'єв, А. О. Босак [2-ге вид.]. — К: Центр на­вчальної літератури, 2004. — 608 с. Деловой контракт с зарубежньїм партнером. — К.: «Либра», 1993.

6.Козик В. В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб/ [В. В. Козик, Л. А. Ланкова, Я. С. Карп'як, О. Ю. Гритор'єв, А. О. Босак] [2-ге вид.]. — К: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с. Змеев А. А. Роль торгов на рьінке развитьіх стран. — М.: 1993. — С. 100.

7.    Лукашова І. О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності: навч.- практ. посібник / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — 2-ге вид., пере- робл. і доповн. — Львів: Магнолія, 2006. — 284 с. — ISB№ 966-7634-89-2.

8.    Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємств / Є. В. Мних. — К.: КНТЕУ, 2008. — 514 с.

9. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Монографія / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. — К: Знання, 2006. — 394 с. — ISB№ 966-346-132-2.

10.   Небильцова В. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В. М. Небильцова, О. В. Небильцова, О. В. Овдій. — К: Хай — Тек Прес, 2007. — 256 с. Недужий И. И. Международньїе торги. — М.:, 1995. — 144 с.

11.   Нідзельська О. В. Порядок оплати податків і зборів при імпорті транспортно­го засобу на митну територію України / О. В. Нідзельська // Вісник податкової служби України, 2000. — № 9. — 16—19 с.

12.   НикитинаМ. Г. Структурньїе особенности мирового хозяйства / М. Г. Ники- тина. — С: Таврія Плюс, 2000. — 152 с.

13. Остроеерха P. Е. Організація обліку: навч.-метод. посібник / P. Е. Островерха; Державна податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. по­даткової служби України. — Ірпінь: НУДПС України, 2008. — 318 с. — ISB№ 978­966-337-112-2.

14.   Синицьта Т. А. Оценка зффективности системи управлення промьішленньїм предприятием — целевой подход: дис. канд. зкон. наук: 08.06.01/ Синицьіна Татья- на Арнольдовна. — О., 2004. — 211 с.

15.   Сідун В. А. Економіка підприємства: навчальний посібник / В. А. Сідун, Ю.

B. Пономарьова. — К.: Центр навчальної літератури. — 2003. — 436 с.

16.   Філіпенко А. С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліт­тя: посібник / А. С. Філіпенко. — К., Либідь, 2002. — 470 с.

17.   Чернелееський Л.М. Податковий облік і контроль: навчальний посібник / Л. М. Чернелевський, Т. Ю. Редзюк. — К.: Крок, 2004. — 328 с.

18.   Череп А. В. Банківські операції: навч. посібник / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. — К: Кондор, 2008. — 410 с. — ISB№ 978-966-351-159-7.

Нормативні акти

1.Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 06.02.1993 року № 15-93(із змінами і доповненнями) [Еле­ктронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=15-93.

2.Закон України Про аудиторську діяльність № 3126-12 від 22.04.1993 р. (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3126-12.

3.                                                                               Закон України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у га­лузі зовнішньоекономічної діяльності № 351-XIV від 23.12.1998 р. (із змінами і до­повненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим до­ступу: http://zakon.rada.gov.ua                          /cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=351-14.

4. Закон України Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні № 996-XII від 16.07.1999 року (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/ cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

6.    Законом України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеко­номічних відносинах № 327/95-ВР від 15.09.95 р. (із змінами і доповненнями) [Еле­ктронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=327 %2F95- %E2 %F0.

7.    Закон України Про господарські товариства від 19.09.1991 року № 1576-XII (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=1576- 12.

8.    Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 р. № 959- XII (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=959- 12.

9.Закон України Про єдиний митний тариф від 05.02.1992 p. № 2097-ХІІ (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2097-12.

10. Закон України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валю- ті№ 185/94-вр від 23.09.1994року (із змінами і доповненнями) [Електронний ре­сурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185 %2F94- %E2 %F.

11.   Закон України Про єдиний митний тариф від 05.02.1992 року№ 2098-XII(i3 змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2098-12.

12.   Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів і зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291(із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99.

13.         Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 Вплив змін валютних ку­рсів (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України:                       [сайт]. — режим доступу:   http://www.minfin.gov.ua /control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

14.   Митний кодекс України від 11.07.2002р. (із змінами і доповненнями) [Елек­тронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=92-15.

15.Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження форми Деклара­ції про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і зна­ходяться за її межами № 207 від 25.12.1995 р. (із змінами і доповненнями) [Елек­тронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0018-96.

16.   Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Методичних реко­мендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку № 356 від 29.12.2000 р. (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // НАУ: [сайт]. — режим досту­пу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.893.0.

17.   Податковий Кодекс України № 6509 від 15.06.2010[Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_1?id =&pf3511=37984.

18.   Положення про порядок валютного регулювання та валютного контролю в осо­бливий період від від 10.03.2004 № 306/8905 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main. cgi?nreg=z0306-04.

19.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності» затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 року № 87(із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon. rada. gov.ua/cgibin/ laws/ main.cgi?nreg=z0391-99.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями) [Електронний ре­сурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-921.

21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 « Звіт про фінансові ре­зультати «,що затверджено наказом МФУ від 31.03. 1999 року № 87 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg= z0397-99.

22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 року № 87(із змінами і допов­неннями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим досту­пу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0398-99.

23.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 року № 87(із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0399-99.

24.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» затверджений наказом МФУ від 28.05.1999 року, № 137(із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg =z0392-99.

25.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгова­ність» затв. наказом МФУ від 08.10.99 року. № 237(із змінами і доповненнями) [Елек­тронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0725-99.

26.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід» затв. наказом МФУ від 29.11.1999 року № 290 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0860-99.

27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» затв. нака­зом МФУ від 31.12.1999 року № 318 (із змінами і доповненнями) [Електронний ре­сурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.

28.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» затверджений наказом МФУ від 28.12.2000 року, № 353(із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0047-01.

29.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20» Консолідована фінансова звітність « затверджений наказом МФУ від 31.03.99 року, № 87 (із змінами і допов­неннями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим досту­пу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0553-99.

30.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21»Вплив змін валютних ку­рсів» затверджений наказом МФУ від 10.08.2000 року, № 193 (із змінами і допов­неннями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим досту­пу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=z0515-00.

31.Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» затверджений наказом МФУ від 18.06.2001 року, № 39 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0539-01.

32.   Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 « Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» затверджений наказом МФУ від 25.02.2000 року, № 303 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0161-00.

33.   Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 « Фінансові витрати» за­тверджений наказом МФУ від 26 травня 2006 року, № 610/12484 (із змінами і допо­вненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим досту­пу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =z0610-06.

34.Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» затверджена президентом України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= n0004100-10.

35.   Проект податкового Кодексу України № 6509 від 15.06.2010 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_ 1?id=&pf3511= 37984.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ірина Анатоліївна ВОЛКОВА Марина Василівна РЕСЛЕР Олена Юріївна КАЛІНІНА

ОБЛІК

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ