ТЕМА 3 ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Особливості здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за порушення валютного законодавства України

При проведенні зовнішньоекономічної діяльності, зокрема при експорті-імпорті товарів (робіт, послуг), суб'єкти зовнішньоеконо­мічної діяльності в якості розрахунків використовують валютні цінності. Декретом України Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну встановлюється режим здійснення операцій з валютними цінностями, загальні принципи валютного регулю­вання, повноваження державних органів, функції банків та інших кредитно-фінансових установ держави в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.

До валютних цінностей відносяться:

• валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казна­чейських білетів, монет та інших форм, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території України, а також вилу­чені з обігу, або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмі­ну на грошові знаки, що знаходяться в обігу, кошти на рахунках, у вкладах в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

•платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купо­ни до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, че­ки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України:

-іпгда^

• іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкно­тів, казначейських білетів, монет, що знаходяться в обігу та є за­конним платіжним засобом на території відповідної іноземної дер­жави, а також вилучені з обігу, або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних роз­рахункових (клірингових) одиницях, що знаходяться на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових уста­нов за межами України;

•платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купо­ни до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, че­ки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України:

• іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкно­тів, казначейських білетів, монет, що знаходяться в обігу та є за­конним платіжним засобом на території відповідної іноземної дер­жави, а також вилучені з обігу, або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних роз­рахункових (клірингових) одиницях, що знаходяться на рахунках, або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових уста­нов за межами України;

• платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, ку­пони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банків­ські документи), виражені в іноземній валют, або банківських ме­талах;

• банківські метали — золото, срібло, платина, метали платино­вої групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стан­дартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлене із дорогоцінних металів.

Під поняттям валюта України розуміється, як власне валюта України, так і платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України. Під поняттям іноземна валюта розуміється як вла­сне іноземна валюта, так і банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті, або банківських металах. Валютні операції — це операції, пов'язані:

•з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

• з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу, як засобу платежу, з переведенням заборгованостей та інших зо­бов'язань, предметом яких є валютні цінності;

• з ввезенням, переказом і пересиланням на територію України та вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цін­ностей.

Резиденти це:

• фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

• юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з мі­сцезнаходженням на території України, які здійснюють свою дія­льність на підстав і законів України;

•дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні пред­ставництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва під­приємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезиденти — це:

• фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

• юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної

особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності за участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України;

•розташовані на території України іноземні дипломатичні, кон­сульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатич­ними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі за­конів України.

Резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валют­них цінностей, які знаходяться як на території України, так і за її межами, крім випадків, передбачених законодавством України.

Резиденти і нерезиденти також мають право здійснювати опе­рації валютними цінностями з урахуванням обмежень, установле­них Декретом № 15-93 та іншими актами України з питань валют­ного законодавства.

Операції з вивезення, переведення і пересилання валютних цін­ностей за межі України потребують наявності індивідуальної ліце­нзії. Однак у випадку, коли переказ іноземної валюти за межі України здійснюється резидентами, як платіж в іноземній валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентом в оплату продукції (ро­біт, послуг), прав інтелектуальної власності та інших майнових прав (за винятком оплати валютних цінностей), індивідуальна ліце­нзія на здійснення такої операції не потрібна. Проте на такі опера­ції також поширюється термін 180 календарних днів та установле­ний порядок нарахування і стягнення пені за порушення термінів розрахунків за такими операціями. Однак слід мати на увазі, що нарахування пені за порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними контрактами, які передбача­ють розрахунки в національній валюті України, здійснюється у ви­падку, якщо попередня оплата (авансовий платіж), виставлення ве­кселя на користь нерезидента, списання грошових коштів з рахунків уповноваженого банку при проведенні розрахунків.

У випадку, коли встановлені терміни розрахунків за експортно- імпортними операціями порушено резидентами за договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне бу­дівництво, оперативний і фінансовий лізинг, постачання складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, Національний