2.4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 7)

магниевый скраб beletage

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потокипідприємства за певний період у розрізі операційної, інвестиційної тафінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів не охоплює:

змін у складі грошових коштів та їх еквівалентів, які є частиноюуправління грошовими коштами підприємства;

негрошових операцій (бартерних операцій, перетворення боргу навласний капітал, придбання основних засобів на умовах фінансовоїоренди, обміну власних акцій на акції іншого підприємства,придбання активів безпосередньо за рахунок позики банку)

Згідно МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" лише видатки наактиви, які визнані у звіті про фінансове становище, можуть бутикласифіковані як інвестиційна діяльність.

Інформація про рух грошових коштів у результаті операційноїдіяльності може бути наведена із застосуванням прямого або непрямогометодів.

При використанні прямого методу для визначення чистої змінигрошових коштів унаслідок операційної діяльності у звіті про рух грошовихкоштів послідовно наводяться всі основні статті надходжень та видатків,різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

Згідно з прямим методом звіт про рух грошових коштів пов'язаний зізвітом про фінансове становище (балансом) та зі звітом про прибуток або

збиток таким чином:

Залишок грошових коштів на кінець періоду (зі Звіту про фінансовестановище (балансу)) - Залишок грошових коштів на початок періоду (зіЗвіту про фінансове становище (балансу)) = Чистий прибуток за період(зі Звіту про прибуток або збиток) +/- Коригування +/- Зміни робочогокапіталу (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - Відсотки таподатки сплачені +/- Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності+/- Рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Непрямий метод передбачає відображення у звіті про рух грошовихкоштів суми чистого прибутку (збитку), яка згодом послідовно коригуєтьсядо величини чистої зміни грошових коштів виключенням впливу негрошових операцій та операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовоюдіяльністю.

За непрямим методом Звіт про рух грошових коштів пов'язаний зБалансом та Звітом про прибутки та збитки таким чином:

Рух грошових коштів за період = Залишок грошових коштів на кінецьперіоду (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - відповідні витрати/ +доходи за період (зі Звіту про прибуток або збиток) - Залишокгрошових коштів на початок періоду (зі Звіту про фінансове становище(балансу)).

Приклад 2.1.

Звіт про фінансове становище (баланс) компанії "Партнер" міститьтаку інформацію, грош. од.:          

Стаття

31 грудня

2009 р.

2008 р.

Грошові кошти

36900

10200

Дебіторська заборгованість (нетто)

48300

20300

Запаси

39000

42000

Довгострокові інвестиції

 

15000

Основні засоби

226500

150000

Нарахований знос

(37700)

(25000)

Разом

313000

212500

Рахунки до оплати

17000

26500

Нараховані зобов'язання

19000

17000

Довгострокові векселі до оплати

70000

50000

Прості акції

130000

90000

Нерозподілений прибуток

77000

29000

Разом

313000

212500

Додаткова інформація про операції і події, які мали місце на протязі2009 року:

Чистий прибуток за 2009 рік склав 90000 грош. од.

Знос основних засобів за рік склав 12700 грош. од.

Продано довгострокових інвестицій на 23000 грош. од.

Виплата дивідендів на 42000 грош. од.

Закупівля обладнання собівартістю 16500 грош. од. за готівку.

Закупівля обладнання в обмін на довгострокові векселі до оплати насуму 60000 грош. од.

Оплата довгострокових векселів до оплати на суму 40000 грош. од.через випуск простих акцій.

Необхідно: сформувати звіт про рух грошових коштів за 2009 рікнепрямим методом.

Компанія "Партнер"

Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік    (непрямий метод)     

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Чистий прибуток

 

90000

Корегування для узгодження чистого прибутку і чистих грошових

коштів:

 

 

Знос

12700

 

Прибуток від продажу інвестицій

(8000)

 

Збільшення дебіторської заборгованості

(28000)

 

Зменшення запасів

3000

 

Зменшення рахунків до оплати

(9500)

 

Збільшення нарахованих зобов'язань

2000

(27800)

Чисті грошові потоки від операційної діяльності

 

62200

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Продаж довгострокових інвестицій

23000

 

Закупівля обладнання

(16500)

 

Чисті грошові потоки від інвестиційної

 

6500

діяльності

 

 

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Виплата дивідендів

(42000)

 

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності

 

(42000)

Чисте збільшення (зменшення) в грошових

 

28700

коштах

 

 

Грошові кошти на 01.01.2009 р.

 

10200

Грошові кошти на 31.12.2009 р.

 

36900

Інформацію про рух грошових коштів у результаті інвестиційної тафінансової діяльності необхідно подавати у звіті про рух грошових коштівлише прямим методом. Це означає, що слід окремо наводити основні статтінадходжень та видатків грошових коштів за кожним видом діяльності.

У деяких випадках МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" дозволяєподавати інформацію про рух грошових коштів від операційної,інвестиційної та фінансової діяльності на нетто-основі, тобто показуватилише різницю між сумами надходжень та видатків за одноріднимиопераціями.

Передусім підприємство може обліковувати на нетто-основі рухгрошових коштів, який відображує діяльність клієнта (а не самогопідприємства) та здійснюється за його дорученням, наприклад, кошти дляклієнтів, які тримає інвестиційна компанія; орендна плата, яка одержується задорученням орендодавця або сплачується йому; акцепт і виплата коштів здепозиту до запитання.

Крім того, рух коштів може бути відображений на нетто-основі застаттями, за якими оборот коштів є швидким, суми значними, а строкипогашення короткими. Прикладами таких надходжень та платежів є:

основна сума заборгованості клієнтів за кредитними картками;

придбання та продаж фінансових інвестицій;

короткострокові позики, строк погашення яких становить не більшетрьох місяців.

Фінансові установи можуть також подавати на нетто-основі:

надходження та платежі, пов'язані з акцептом і виплатою депозитів ізфіксованим строком;

розміщення та вилучення депозитів в інших фінансових установах;

рух грошових коштів, пов'язаний з наданням клієнтам авансів і позикта поверненням їх.

МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" не визначає формат звіту прорух грошових коштів і перелік статей за кожним видом діяльності, алемістить конкретні вимоги та пояснення щодо таких об'єктів.

Відсотки і дивіденди. Фінансові установи (банки, інвестиційнікомпанії тощо) звичайно відображають сплачені та отримані відсотки тадивіденди у складі операційної діяльності. Для інших підприємствпередбачена можливість різної трактовки відсотків і дивідендів. Наприклад,сплачені дивіденди можна розглядати як фінансову діяльність, оскільки вониє платою за отриманий піонерний капітал, або можна вважати їх операційноюдіяльністю, яка має забезпечити кошти, необхідні для сплати дивідендів. Усвою чергу, отримані відсотки є частиною отриманого прибутку дооподаткування або можуть розглядатися безпосередньо як прибуток відінвестицій.

Податки на прибуток. Рух грошових коштів, пов'язаний зподатками на прибуток, відображається окремою статтею у складіопераційної діяльності, якщо він не може бути конкретно зарахований доінвестиційної або фінансової діяльності.

3. Інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства.Відображення руху грошових коштів, пов'язаного з інвестиціями в дочірні,асоційовані та спільні підприємства, залежить від методу їх обліку (рис. 2.1).

Відображення в звіті про рухгрошових коштів

Асоційоване або

 

Метод собівартості

 

Відображається рух коштів

дочірнє

—►

або участі в

—►

між інвестором і об'єктом

підприємство

 

капіталі

 

інвестування, тобто дивіденди

 

 

 

 

та аванси

 

 

 


Метод участі в

 

Відображається рух коштів

капіталі

—►

між інвестором і СП, тобто

 

 

розподіл прибутку та аванси

Спільноконтрольованепідприємство

Пропорційнаконсолідація

До консолідованого звітувключається пропорційначастина руху грошових коштівСП, яка належить інвестору


 

 

 

 

До консолідованого звітувключаються грошові потокидочірнього підприємства, але

виключаються будь-яківнутрішньогрупові операції

Дочірнєпідприємство

—►

Консолідація

—►

 

 

 

 

Рис. 2.1. Подання руху грошових коштів, пов'язаного зінвестиціями в інші підприємства

4. Придбання і продаж дочірніх підприємств та інших господарськиходиниць. Рух грошових коштів унаслідок придбання та продажу дочірніхпідприємств та інших господарських одиниць показують окремою статтею ускладі інвестиційної діяльності відповідно як надходження або видатоккоштів. При цьому видаток коштів для придбання інших підприємств невираховується із суми надходження коштів від їхньої реалізації. Придбані абопродані дочірні підприємства та інші господарські одиниці є майновими

комплексами, які можуть включати різні види активів, в тому числі грошовікошти.

5. Рух грошових коштів у іноземній валюті. Надходження і видатокгрошових коштів у іноземній валюті відображають у звіті про рух грошовихкоштів підприємства шляхом перерахунку іноземної валюти у функціональнувалюту за курсом, що діяв на дату руху грошових коштів. Нереалізованікурсові різниці, тобто різниці, що виникають внаслідок перерахунку статейбалансу (крім грошових коштів) в іноземній валюті, не є рухом грошовихкоштів. Однак на суму прибутку або збитку внаслідок неопераційнихкурсових різниць слід скоригувати прибуток підприємства для визначенняруху грошових коштів від операційної діяльності із застосуванням непрямогометоду. Суму курсової різниці, що виникає внаслідок впливу змінивалютного курсу на залишок грошових коштів у іноземній валюті сліднаводити окремо від руху грошових коштів у результаті операційної,фінансової та інвестиційної діяльності. На практиці її показують абобезпосередньо у звіті про рух грошових коштів після розділу "Рух грошовихкоштів у результаті фінансової діяльності", або в примітках до фінансовоїзвітності. Це дає можливість узгодити залишки грошових коштів на початок ікінець звітного періоду.