2.4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 7)

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потокипідприємства за певний період у розрізі операційної, інвестиційної тафінансової діяльності.

Звіт про рух грошових коштів не охоплює:

змін у складі грошових коштів та їх еквівалентів, які є частиноюуправління грошовими коштами підприємства;

негрошових операцій (бартерних операцій, перетворення боргу навласний капітал, придбання основних засобів на умовах фінансовоїоренди, обміну власних акцій на акції іншого підприємства,придбання активів безпосередньо за рахунок позики банку)

Згідно МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" лише видатки наактиви, які визнані у звіті про фінансове становище, можуть бутикласифіковані як інвестиційна діяльність.

Інформація про рух грошових коштів у результаті операційноїдіяльності може бути наведена із застосуванням прямого або непрямогометодів.

При використанні прямого методу для визначення чистої змінигрошових коштів унаслідок операційної діяльності у звіті про рух грошовихкоштів послідовно наводяться всі основні статті надходжень та видатків,різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

Згідно з прямим методом звіт про рух грошових коштів пов'язаний зізвітом про фінансове становище (балансом) та зі звітом про прибуток або

збиток таким чином:

Залишок грошових коштів на кінець періоду (зі Звіту про фінансовестановище (балансу)) - Залишок грошових коштів на початок періоду (зіЗвіту про фінансове становище (балансу)) = Чистий прибуток за період(зі Звіту про прибуток або збиток) +/- Коригування +/- Зміни робочогокапіталу (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - Відсотки таподатки сплачені +/- Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності+/- Рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Непрямий метод передбачає відображення у звіті про рух грошовихкоштів суми чистого прибутку (збитку), яка згодом послідовно коригуєтьсядо величини чистої зміни грошових коштів виключенням впливу негрошових операцій та операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовоюдіяльністю.

За непрямим методом Звіт про рух грошових коштів пов'язаний зБалансом та Звітом про прибутки та збитки таким чином:

Рух грошових коштів за період = Залишок грошових коштів на кінецьперіоду (зі Звіту про фінансове становище (балансу)) - відповідні витрати/ +доходи за період (зі Звіту про прибуток або збиток) - Залишокгрошових коштів на початок періоду (зі Звіту про фінансове становище(балансу)).

Приклад 2.1.

Звіт про фінансове становище (баланс) компанії "Партнер" міститьтаку інформацію, грош. од.:          

Стаття

31 грудня

2009 р.

2008 р.

Грошові кошти

36900

10200

Дебіторська заборгованість (нетто)

48300

20300

Запаси

39000

42000

Довгострокові інвестиції

 

15000

Основні засоби

226500

150000

Нарахований знос

(37700)

(25000)

Разом

313000

212500

Рахунки до оплати

17000

26500

Нараховані зобов'язання

19000

17000