4.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І АКТИВИ

(МСБО 37)

Порядок визнання, оцінки та розкриття забезпечень, а такожвідображення непередбачених зобов'язань і активів визначає МСБО 37"Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".Сферу застосування МСБО 37 подано на рис. 4.1.

Забезпечення - це зобов'язання з невизначеним терміном або сумою.Забезпечення слід визнавати, якщо:

підприємство має теперішню заборгованість (юридичну абоконструктивну) внаслідок минулої події;

ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, будепотрібним для погашення заборгованості;

можна достовірно оцінити суму заборгованості.

Згідно з "Концептуальною основою складання та подання фінансовихзвітів", зобов'язання виникають у результаті минулих подій. Теперішнязаборгованість не може виникнути в результаті майбутніх подій, таких якмайбутній продаж або укладання угоди. Подія, яка створює юридичне абоконструктивне зобов'язання, яке призводить до того, що підприємство не маєреальної альтернативи погашення теперішньої заборгованості, називаєтьсяподією, що створює зобов'язання.

Підприємство не має реальної альтернативи погашення заборгованості,створеної подією, лише коли:

S погашення заборгованості може бути примусово забезпечене всудовому порядку;

S у разі конструктивного зобов'язання подія (яка може бути дієюпідприємства) створює обгрунтоване очікування в інших сторін, щопідприємство погасить заборгованість.

У надзвичайних випадках, коли немає можливості зробити попереднюдостовірну оцінку зобов'язання, таке зобов'язання не визнається у звіті профінансове становище (балансі), а розкривається як непередбаченезобов'язання.

Якщо усі зазначені критерії не виконуються, забезпечення невизнається. Зокрема, не відповідають визначенню забезпечення:

майбутні операційні збитки;

непередбачені зобов'язання.

Хоча забезпечення у загальному сенсі є непередбаченими, оскількивони не визначені за терміном або сумою, МСБО 37 виокремлюєзабезпечення від непередбачених зобов'язань.

Непередбачені зобов'язання не визнають як зобов'язання у звіті профінансове становище (балансі), оскільки вони є:S можливим зобов'язанням (ще слід підтвердити, чи має підприємствотеперішню заборгованість), яке могло б спричинити вибуття ресурсів,що втілюють у собі економічні вигоди;S теперішньою заборгованістю, яка не відповідає критеріям визнання (абонеможливо, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,буде потрібним для погашення зобов'язання, або не можна достатньодостовірно оцінити суму зобов'язання).Юридичне зобов'язання - це зобов'язання, яке виникає внаслідок:

контракту (його явних чи неявних умов);

законодавства;

іншої дії закону.

Прикладами юридичних зобов'язань є зобов'язання щодо:

ремонту або заміни дефектної продукції, коли підприємство гарантуєздійснення такого ремонту або заміну за умовами контракту про реалізацію;

здійснення компенсаційних виплат при звільненні по закінченню дії угодіз службовцями;

3) очищення забрудненої ділянки, якщо закон вимагає таких дій.

Конструктивне зобов'язання - це зобов'язання, яке є наслідком дійпідприємства, коли:

підприємство вказало іншим сторонам, що воно візьме на себе певнізобов'язання згідно з порядком, установленим практикою,опублікованою політикою чи достатньо конкретною поточною заявою;

як наслідок підприємство створило в інших сторін обгрунтованеочікування, що воно виконає ці зобов'язання.

Приклади конструктивних зобов'язань включають:

політику повернення вартості, сплаченої за повернені товари,продукцію;

публічне проголошення, конкретний план закриття підприємства абоіншого учасника господарської діяльності;

політику охорони довкілля.

Згідно з МСБО 37, сума, у якій визнається забезпечення, повинна бутинайкращою попередньою оцінкою витрат, необхідних для погашеннятеперішньої заборгованості на звітну дату.

Приклад 4.1.

Підприємство виготовляє і продає аудіоапаратуру. Собівартістьмузичного центру - 1500 грош. од. Ціна продажу - 2500 грош. од. Кожниймузичний центр продається з гарантією, яка передбачає його повну заміну увипадку несправності на протязі 1,5 років з дня продажу. З попередньогодосвіду відомо, що 5 % музичних центрів повертаються з рекламаціями. Впоточному місяці було продано 23000 музичних центрів і 1058 було заміненопо гарантії.

Необхідно:

Здійснити оцінку забезпечення гарантійних зобов'язань.

Відобразити утворення і використання забезпечення в бухгалтерськомуобліку.

Розв'язок.

Оцінка забезпечення: 2500 грош. од. * 23000 шт. * 5 % = 2875000 грош. од.

Створення забезпечення на суму 2875000 грош. од.:

Дт "Інші витрати" (звіт про прибуток або збиток)

Кт "Забезпечення гарантійних виплат" (звіт про фінансове становище(баланс))

Використання забезпечення: 1058 шт. * 1500 грош. од. = 1587000 грош.

од.

Дт "Забезпечення гарантійних виплат" (звіт про прибуток або збиток)

Кт "Готова продукція" (звіт про фінансове становище (баланс))

Найкраща оцінка - це сума, яку підприємство обгрунтовано сплатило бдля погашення зобов'язання або передало б його третій стороні. Така оцінкавизначається на основі судження керівників підприємства з урахуванням:

попереднього досвіду подібних операцій;

висновків незалежних експертів (юристів, екологів тощо);

додаткових свідчень, які є наслідком подій після дати балансу.