4.3. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ПРОГРАМ ПЕНСІЙНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (МСБО 26)

Програми пенсійного забезпечення - це угоди, за якими підприємствонадає грошові виплати своїм працівникам при звільненні з роботи або післянього (у вигляді річного доходу або шляхом одноразової виплати) у випадку,коли є можливість перед виходом на пенсію визначити або оцінити таківиплати чи внесені до їх складу кошти працедавця на підставі положеньдокумента або згідно з існуючою на підприємстві практикою.

Програми пенсійного забезпечення можуть бути:

з визначеним внеском;

з визначеною виплатою;

мати характеристики обох типів.

Такі змішані програми розглядаються як програми з визначеноювиплатою.

Програми з визначеним внеском - це програми пенсійногозабезпечення, згідно з якими суми, що належать виплаті у вигляді пенсій,визначаються на основі внесків до Пенсійного фонду разом з інвестиційнимдоходом від них.

Програми з визначеною виплатою - це програми пенсійногозабезпечення, згідно з якими суми, що належать виплаті у вигляді пенсійногозабезпечення, визначаються за допомогою формули, за основу якої беретьсясума заробітку працівника або його робітничий стаж, або і те й інше.

Програми пенсійного забезпечення можуть передбачати створенняокремих фондів. Створення фонду передбачає здійснення фінансування.

Фінансування - визначено як переведення активів до структурноїодиниці (фонду), відокремленої від підприємства, з метою виконаннямайбутніх зобов'язань з виплати пенсій.

Програми пенсійного забезпечення з визначеним внеском зазвичайпередбачають створення фонду, в той час як програми пенсійногозабезпечення з визначеною виплатою можуть передбачати і не передбачатистворення фонду.

МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення"застосовується д звітів всіх таких програм, але коли програми пенсійногозабезпечення оприлюднюють такий звіт. МСБО 26 не включає оприлюдненнятакого звіту.

Учасники програми пенсійного забезпечення - це учасники програмипенсійного забезпечення та інші особи, які мають право на виплати у виглядіпенсій згідно з даною програмою.

Згідно з умовами програми пенсійного забезпечення з визначенимвнеском, сума майбутніх виплат учасника визначається за внескамипрацедавця, учасника (або двох), а також за ефективністю діяльності задоходами фонду від інвестицій. Обов'язки працедавця, як правило,виконуються за рахунок внесків у фонд. У таких випадках консультаціїактуарія, як правило, не потрібні, хоча подібною консультацією інколикористуються для визначення розміру майбутніх виплат, якого можнадосягти, базуючись на поточних внесках, змінних розмірах майбутніх внесківта доходів від інвестицій.

Учасники зацікавлені в діяльності програми пенсійного забезпечення,оскільки вона безпосередньо впливає на розмір їх майбутніх виплат. Вонибажають знати, чи отримано їх внески, а також чи здійснюється відповіднийконтроль для захисту прав тих, хто отримує пенсії. Працедавець, як правило,зацікавлений в ефективній та справедливій діяльності програми пенсійногозабезпечення.

Таким чином, звіт програми пенсійного забезпечення з визначенимвнеском повинен містити:

звіт про чисті активи, наявні для виплат;

звіт про зміни в чистих активах, наявних для виплат;

узагальнення важливих положень облікової політики;

опис програми пенсійного забезпечення та впливу будь-яких зміну програмі впродовж звітного періоду;

опис політики фінансування.

Звіт програми пенсійного забезпечення з визначеною виплатоюповинен містити:

1) звіт, у якому міститься інформація про чисті активи, наявні длявиплат, актуарну теперішню вартість обіцяної пенсії (з розмежуваннямгарантованих та негарантованих виплат), кінцевий надлишок чи нестачу(табл. 4.);

Таблиця 4.2. Програма пенсійного забезпечення з визначеною виплатоюЗвіт про чисті активи, наявні для виплат на 31 грудня 2009 року

тис. дол.

Стаття

Сума

1. Звіт про чисті активи, наявні для виплат

 

Активи

 

Інвестиціїзас справедливою вартістю

 

Урядові цінні папери підприємств-резидентів

50000

Муніципальні облігації підприємств-резидентів

30000

Інструменти капіталу підприємств-резидентів

30000

Інструменти капіталу підприємств-нерезидентів

30000

Боргові цінні папери підприємств-резидентів