5.1. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Порядок визнання, оцінки, подання та розкриття інформаціїрегулюється МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" (переглянутий у2005 році), МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (набравчинності з 01.01.2001 р.) та МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриттяінформації" (набрав чинності з 01.01.2007 р.)

Фінансовий інструмент — це будь-який контракт, який призводитьдо фінансового активу одного підприємства і фінансового зобов'язання абоінструменту капіталу іншого підприємства.

Фінансові інструменти з метою бухгалтерського обліку поділяються на(рис. 5.1):

фінансові активи;

фінансові зобов'язання;

інструменти власного капіталу;

похідні фінансові інструменти.

Фінансовий актив — це:

а)         грошові кошти;

б)         інструмент капіталу іншого підприємства;

в)         контрактне право:

отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого під-приємства;

обмінювати фінансові інструменти з іншим підприємством за потенційносприятливих умов;

г)         контракт, розрахунки за яким будуть або можуть бути здійсненіінструментами власного капіталу підприємства та який є:

непохідним інструментом, за яким підприємство є або може бутизобов'язане отримати змінну кількість інструментів власного капіталупідприємства;

похідним інструментом, розрахунки за яким будуть або можуть бутиздійснені інакше, ніж шляхом обміну фіксованої суми грошових коштівабо іншого фінансового активу для фіксованої кількості інструментіввласного капіталу підприємства.

З цією метою інструменти власного капіталу підприємства невключають інструменти, які самі є контрактами щодо майбутньогоотримання або надання інструментів власного капіталу підприємства.

МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" поділяєфінансові активи на чотири категорії:

фінансові активи за справедливою вартістю (з відображенням переоцінкиу складі прибутків і збитків);

інвестиції, утримувані до погашення;

позики та дебіторська заборгованість;

фінансові активи, доступні для продажу.

Приклади фінансових і нефінансових активів наведено у таблиці 5.1.Фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливоювартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків або збитків - цефінансовий актив або фінансове зобов'язання, які:

утримувані для продажу;

визначені підприємством (під час первісного визнання) як такі, щообліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінкиу складі прибутків або збитків.

Таблиця 5.1. Приклади фінансових і нефінансових активів

Статті, які можуть бути класифікованіяк фінансові активи

Статті, які можуть бути класифікованіяк нефінансові активи

Грошові кошти

Дебіторська заборгованість зареалізовану продукцію(товари, послуги)

Векселі, що підлягають отриманню

Інвестиції в інструменти капіталу

Інвестиції в боргові інструменти

Похідні активи

Основні засоби

Нематеріальні активи

Активи, утримувані орендарем наумовах фінансової оренди

Запаси

Відстрочені податкові активи

Витрати майбутніх періодів

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання класифікують якутримувані для продажу, якщо вони:

придбані або створені переважно з метою продажу або їх викупунайближчим часом;

є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів підзагальним управлінням, щодо якого існує свідчення останньої фактичноїсхеми отримання короткострокового прибутку;

є похідними фінансовими активами або похідними фінансовимизобов'язаннями (крім похідних фінансових інструментів, які єінструментами ефективного хеджування).

Інвестиції, утримувані до погашення, - це непохідні фінансовіактиви з фінансовими платежами, які підлягають визначенню, а такожфіксованим терміном погашення, що їх підприємство має реальний намір таздатність утримувати до терміну погашення, інші, ніж позики та дебіторськазаборгованість, або ті, що класифіковані підприємством як доступні дляпродажу або фінансові активи за справедливою вартістю (з відображеннямпереоцінки у складі прибутків або збитків).

Підприємству не слід класифікувати будь-який фінансовий актив якутримуваний до погашення, якщо воно впродовж поточного фінансовогороку або впродовж двох попередніх фінансових років продало абоперекласифікувало більш ніж незначну суму (у загальній сумі такихінвестицій) інвестицій до терміну їх погашення, крім продажу іперекласифікації, які:

були так відкриті до погашення, що зміни в ринкових ставках відсотка немали суттєвого впливу на справедливу вартість фінансового активу;

виникли після того, як підприємство отримало в основному всю первіснувартість фінансового активу шляхом спланованих платежів абопопередніх платежів;

стосуються ізольованої події, яка є неконтрольованою підприємством іяку неможливо було передбачити.

Фінансові активи, доступні для продажу, - це непохідні фінансовіактиви, визначені підприємством як доступні для продажу або які некласифіковано як іншу категорію фінансових активів.

Приклад 5.1.

ПАТ "Бренд" має наступні інвестиції в цінні папери іншихпідприємств станом на 31 грудня 2008 року:

Назва і кількість ціннихпаперів

Собівартість,грош. од.

Справедливавартість,грош. од.

5000 простих акцій ПАТ "LM"

160000

140000

10000 простих акцій ПАТ "LN"

180000

185000

2000 привілейованих акцій ПАТ"LX"

52000

52600

Всього