6.1. ДОХІД

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку закордоном інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовійзвітності визначено у МСБО 18 "Дохід".

Доходом є збільшення економічних вигід протягом облікового періодуу вигляді надходження або збільшення активів чи зменшення зобов'язань, щопризводить до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних ізвнесками учасників капіталу. Складові елементи доходу представлені на рис.6.1.

Валова виручка, яка надійшла абонадійде на підприємство

Знижки за умовами укладеногоконтракту

Уцінка за умовами контракт

Податки, які підлягаютьперерахуванню до Державногобюджету

Доходи, утримані на користьтретіх осіб (крім держави)

Повернення реалізованихтоварів за умовами контракту

ДОХІД

Рис. 6.1. Складові елементи доходу

У більшості випадків компенсація надається в грошовій формі або уформі грошових еквівалентів, а дохід виражається в тій сумі грошовихкоштів чи еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню. Однаквиникає три проблеми:

відстрочка надходження платежів, як, по суті, є фінансовою угодою;

операції, які поєднують продаж продукції з окремими супутнімипослугами;

негрошові операції,такі як бартерні угоди.

Сума доходу, що виникає в результаті операції, як правило,визначається шляхом угоди між підприємством і покупцем або користувачемактиву. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації.

Приклад 6.1.

Підприємство "Timely" продає та постачає партію з 2000 годинниківпідприємству "Late". Підприємства мають угоду про те, що теперпідприємство "Late Co." платить підприємству "Timely" €1000 за годинникипротягом 12 місяців та €40 за доставку годинників. Яку справедливу вартістьдоходу слід наводити у фінансових звітах підприємства "Timely"?

Розв'язок.

€40, сплачені тепер, та €1000, дисконтовані до їхньої теперішньоївартості з використанням допустимої ставки відсотку.

Ставкою може бути ставка для подібних операцій або, якщо відомаціна продажу, ставку відсотку можна обчислити.

На дату операції:

Дт "Грошові кошти"   40

Дт "Дебіторська заборгованість" 900

Кт "Реалізація"            940

На звітну дату:

Дт "Грошові кошти"   1000

Дт "Дебіторська заборгованість" 900           Кт "Отримані відсотки"         100     

В окремих випадках сума доходу може не збігатися із справедливоювартістю реалізованих товарів, продукції і послуг. Так, якщо товариреалізуються з торговельною знижкою або зі знижкою з обсягу, дохідвизнається за меншою сумою, ніж справедлива вартість. Дохід від продажузменшується також на суму повернених товарів від покупців

Приклад 6.2.

Підприємство "Мадера" є роздрібним продавцем марочних вин знаступною оплатою на умовах 2/10, n/30. Є така інформація про операції:

09.06.2009р.

Продаж з наступною оплатою підприємству "Сієста" на суму 20000грош. од.

11.06.2009р.

Продаж з наступною оплатою копанії "Смеш" на суму 12000 грош. од.

18.06.2009р.

Надходження оплати від підприємства "Сієста"

26.06.2009р.

Повернення шести ящиків від компанії "Смеш" на суму 1000 грош. од.

10.07.2009 р.

Надходження оплати від компанії "Смеш".

12.07.2009р.

Повернення від підприємства "Смеш" декілька зіпсованих пляшоквина, які були придбані 9 червні за 100 грош.од.

Підприємство "Мадера" відшкодувало грошові кошти в повному

обсязі.

Вкажіть бухгалтерські записи для кожної операції.

Розв'язок.

09.06.2009р.

Дт "Рахунки до отримання"  20000

Кт "Дохід від продажу"          20000

11.06.2009р.

Дт "Рахунки до отримання"  12000

Кт "Дохід від продажу"          12000

18.06.2009р.

Дт "Грошові кошти"   19600

Дт "Знижки з продажів"        400

Кт "Рахунки до отримання"  20000

26.06.2009р.

Дт "Повернення з продажів"            1000

Кт "Рахунки до отримання"  1000

р .

Дт "Грошові кошти"   11000

Кт "Рахунки до отримання"  11000

Повернення на 1000 грош.од. зменшило суму надходження.12.07.2009 р.

Дт "Повернення з продажів" 100Кт "Грошові кошти" 98Кт "Знижки з продажів" 2        Сума, сплачена 18 липня, складає 98 грош. од. 

При здійсненні більшості господарських операцій підприємстванадають кредити тим, хто купує їхню продукцію, товари або послуги. Колиугода є фактично фінансовою операцією, справедлива вартість компенсаціївизначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень звикористанням умовної ставки відсотка.

Справедлива вартість компенсації, як