6.1. ДОХІД

магниевый скраб beletage

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку закордоном інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовійзвітності визначено у МСБО 18 "Дохід".

Доходом є збільшення економічних вигід протягом облікового періодуу вигляді надходження або збільшення активів чи зменшення зобов'язань, щопризводить до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних ізвнесками учасників капіталу. Складові елементи доходу представлені на рис.6.1.

Валова виручка, яка надійшла абонадійде на підприємство

Знижки за умовами укладеногоконтракту

Уцінка за умовами контракт

Податки, які підлягаютьперерахуванню до Державногобюджету

Доходи, утримані на користьтретіх осіб (крім держави)

Повернення реалізованихтоварів за умовами контракту

ДОХІД

Рис. 6.1. Складові елементи доходу

У більшості випадків компенсація надається в грошовій формі або уформі грошових еквівалентів, а дохід виражається в тій сумі грошовихкоштів чи еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню. Однаквиникає три проблеми:

відстрочка надходження платежів, як, по суті, є фінансовою угодою;

операції, які поєднують продаж продукції з окремими супутнімипослугами;

негрошові операції,такі як бартерні угоди.

Сума доходу, що виникає в результаті операції, як правило,визначається шляхом угоди між підприємством і покупцем або користувачемактиву. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації.

Приклад 6.1.

Підприємство "Timely" продає та постачає партію з 2000 годинниківпідприємству "Late". Підприємства мають угоду про те, що теперпідприємство "Late Co." платить підприємству "Timely" €1000 за годинникипротягом 12 місяців та €40 за доставку годинників. Яку справедливу вартістьдоходу слід наводити у фінансових звітах підприємства "Timely"?

Розв'язок.

€40, сплачені тепер, та €1000, дисконтовані до їхньої теперішньоївартості з використанням допустимої ставки відсотку.

Ставкою може бути ставка для подібних операцій або, якщо відомаціна продажу, ставку відсотку можна обчислити.

На дату операції:

Дт "Грошові кошти"   40

Дт "Дебіторська заборгованість" 900

Кт "Реалізація"            940

На звітну дату:

Дт "Грошові кошти"   1000

Дт "Дебіторська заборгованість" 900           Кт "Отримані відсотки"         100     

В окремих випадках сума доходу може не збігатися із справедливоювартістю реалізованих товарів, продукції і послуг. Так, якщо товариреалізуються з торговельною знижкою або зі знижкою з обсягу, дохідвизнається за меншою сумою, ніж справедлива вартість. Дохід від продажузменшується також на суму повернених товарів від покупців

Приклад 6.2.

Підприємство "Мадера" є роздрібним продавцем марочних вин знаступною оплатою на умовах 2/10, n/30. Є така інформація про операції:

09.06.2009р.

Продаж з наступною оплатою підприємству "Сієста" на суму 20000грош. од.

11.06.2009р.

Продаж з наступною оплатою копанії "Смеш" на суму 12000 грош. од.

18.06.2009р.

Надходження оплати від підприємства "Сієста"

26.06.2009р.

Повернення шести ящиків від компанії "Смеш" на суму 1000 грош. од.

10.07.2009 р.

Надходження оплати від компанії "Смеш".

12.07.2009р.

Повернення від підприємства "Смеш" декілька зіпсованих пляшоквина, які були придбані 9 червні за 100 грош.од.

Підприємство "Мадера" відшкодувало грошові кошти в повному

обсязі.

Вкажіть бухгалтерські записи для кожної операції.

Розв'язок.

09.06.2009р.

Дт "Рахунки до отримання"  20000

Кт "Дохід від продажу"          20000

11.06.2009р.

Дт "Рахунки до отримання"  12000

Кт "Дохід від продажу"          12000

18.06.2009р.

Дт "Грошові кошти"   19600

Дт "Знижки з продажів"        400

Кт "Рахунки до отримання"  20000

26.06.2009р.

Дт "Повернення з продажів"            1000

Кт "Рахунки до отримання"  1000

р .

Дт "Грошові кошти"   11000

Кт "Рахунки до отримання"  11000

Повернення на 1000 грош.од. зменшило суму надходження.12.07.2009 р.

Дт "Повернення з продажів" 100Кт "Грошові кошти" 98Кт "Знижки з продажів" 2        Сума, сплачена 18 липня, складає 98 грош. од. 

При здійсненні більшості господарських операцій підприємстванадають кредити тим, хто купує їхню продукцію, товари або послуги. Колиугода є фактично фінансовою операцією, справедлива вартість компенсаціївизначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень звикористанням умовної ставки відсотка.

Справедлива вартість компенсації, яка надійде, буде відрізнятися відномінальної суми компенсації. У такому випадку дохід складатиметься зтаких елементів:

доходу від продажу продукції, товарів та надання послуг, якийвизнається в узгодженні з вимогами д продажу продукції, товарів чинаданих послуг як відповідний;

доходу від відсотків, який є різницею між доходом від продажупродукції, товарів або надання послуг та номінальною сумоюкомпенсації і який визнається на пропорційній часовій основі.

Умовна ставка відсотка, яка використовується для дисконтуваннямайбутніх надходжень, буде найточніше визначена з двох наведених нижчеставок:

домінуючої ставки на подібний інструмент емітента з подібноюкредитною ставкою;

ставки відсотка, яка дисконтує номінальну суму компенсаціїінструменту до поточної грошової ціни реалізації продукції, товарівчи наданих послуг.

Компенсація може охоплювати і продаж продукції, товарів, і окремосупутні послуги, яку розглянемо на прикладі франчайзингу. Франчайзинг -це контрактна угода, за якою франчайзер надає франчайзу право продатипевну продукцію (товари) або послуги, використовувати певні торгові маркиабо торгові назви, або виконати певні функції, звичайно в межах визначеноїгеографічної зони.

Франчайзингові компанії отримують дохід від одного або двох такихджерел: 1) від продажу початкового франчайзу і пов'язаних із ним активівабо послуг; 2) від винагороди, що базується на операціях франчайзу.

Приклад 6.3.

 

Корпорація "Овен" несе первісні витрати по франчайзингу в сумі

400000 грош.од. на таких умовах: 80000 грош.од.

сплачено на дату

підписання угоди, а залишок боргу розподілено на чотирьохрічний період.

Поточна вартість річних платежів, які дисконтуються

за ставкою 10 %,

складає 253600 грош. од. Франчайз має право здійснити придбання

кухонного обладнання на суму 30000 грош. од. і матеріалів на суму 25000

грош. од. Додатковою частиною первісної плати по франчайзингу є реклама,

забезпечена корпорацією "Овен" на протязі наступних п

'яти років. Вартість

реклами складає 500 грош. од. на місяць. Погашення платежів гарантовано, і

корпорація "Овен" завершила всі первісні послуги, передбачені контрактом.

Розв'язок.

 

Розрахунок суми доходу у вигляді франчайзингу, грош. од.:

Загальна сума оплати

400000

Дисконт 320000

 

(253600)

(66400)

Вигідна закупівля

(5000)

Реклама (500 ■ 60)

(30000)

Дохід від франчайзингу

298600.

Бухгалтерські записи:

 

Дт "Грошові кошти"

80000

Дт "Векселі до отримання"

320000

Кт "Дисконт по векселю до отримання"

66400

Кт "Дохід від франчайзингу"

298600

Кт "Незароблений дохід"

35000.

Коли товари або послуги обмінюються чи підлягають обміну натовари або послуги, подібні за характером і вартістю, обмін не розглядаєтьсяяк операція, що генерує дохід. Тобто, дохід не визнається.

У МСБ0 18 "Дохід" класифікація доходів більш обмежена, ніж уП(С)БО 15 "Дохід": дохід, отриманий від операційної діяльності, та дохід,отриманий від неопераційної діяльності.

Критерії визнання доходу передбачають ймовірне надходженняекономічних вигід, пов'язаних з господарською операцією, крім того, дохідможе бути достовірно оцінений.

Для того, щоб визнавати дохід у звіті про всеохоплюючий прибуток,повинні виконуватися наступні п'ять умов.

суттєві ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на товари,мають бути переданими покупцеві;

продавець не повинен залишати за собою участь в управлінні абоконтроль за реалізованими товарами;

повинна бути достовірна оцінка доходу;

має існувати можливість достовірної оцінки витрат, понесених узв'язку з операцією;

має існувати ймовірність надходження на підприємство економічнихвигод, пов'язаних з операцією.

Якщо при продажу підприємство залишає за собою суттєві ризики івинагороди, пов'язані з власністю на продукцію (товар), операція реалізації ідохід від продажу не визнаються. Якщо підприємство зберігає незначніризики і винагороди, пов'язані з власністю на продукцію (товар), операціяреалізації і дохід визнаються.

Як правило, передача ризиків та винагород відбувається тоді, колипередається юридичне право або коли товари передані фізично.Дохід від реалізації товарів визначають як:

дохід, визнаний під час передачі (момент продажу);

відстрочений дохід;

дохід, визнаний після передачі;

дохід, визнаний до передачі.

Надання послуг, як правило, передбачає виконання підприємствомзавдання, обумовленого в контракті, протягом узгодженого періоду часу.

Дохід від надання послуг може бути визнаний в один із двох способів:

якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бутидостовірно визначений, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватисяшляхом посилання на той етап завершеності операцій, який існує назвітну дату при застосуванні методу поетапного виконання робіт;

якщо неможливо достовірно виміряти результат операції, якапередбачає надання послуг, дохід має визнаватися тільки у тому обсязі,в якому визнані витрати підлягають відшкодуванню.

Результат операції, яка передбачає надання послуг, можна достовірнооцінити в разі задоволення всіх наведених умов:

суму доходу можна достовірно оцінити;

існує ймовірність находження до підприємства економічних вигід,пов'язаних з операцією;

етап завершеності операції на дату балансу можна достовірнооцінити;

витрати, понесені у зв'язку з операцією, і витрати, які будутьпонесені до завершення операції, можна достовірно оцінити.

Етап завершеності операції, яка передбачає надання послуг, на звітнудату можна визначити різними способами:

огляд виконаних робіт;

послуги, надані на певну дату, як відсоток до загальної обсягупослуг, які мають бути надані;

питома вага витрат, понесених на певну дату, у загальній суміпопередньо оцінених витрат операції.

Методи обліку доходу від надання послуги наведено на рис. 6.2.

Приклад 6.4.

Компанія "Аудитсервіс" уклала контракт на суму 200000 грош. од. нанадання послуг по веденню бухгалтерського обліку і складання фінансовоїзвітності. Надання послуг було заплановано на протязі 2008-2009 рр. Є такаінформація по даному контракту:

Понесені витрати у 2008 році склали 81000 грош. од., у 2009 році - 70000грош. од.

Попередньо оцінені витрати у 2008 році склали 69000 грош. од., у 2009році - 0.

Компанія "Аудитсервіс" використовує метод пропорційногоспіввідношення витрат по договору, понесених на дату складання звіту, дооціночної величини витрат за погодженням для визначення ступенязавершеності операції.Визначити:

Яку суму доходу від наданих послуг слід відобразити у звітності за 2008рік? Наведіть розрахунки.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дохід і валовийприбуток за 2008 рік.

Яку суму валового прибутку слід відобразити у звітності за 2009 рік?Наведіть розрахунки.

Розв'язок.

Сума доходу від наданих послуг за 2008 рік:

  • 81000 / 150000 200000 = 108000 грош. од.

Бухгалтерські записи у 2008 р.:

Дт "Витрати по контракту"   81000

Дт "Незавершене виробництво"      27000

Кт "Дохід по контракту"        108000

Валовий прибуток за 2009 рік, грош. од.:

Дохід від надання послуг      200000

Собівартість послуг   151000

Валовий прибуток     49000

Визнаний у 2008 році           (27000)

Визнаний у 2009 році           22000

чи

Дохід від надання послуг      200000

Визнаний дохід в 2008 році  (108000)

Визнаний дохід в 2009 році  92000

Собівартість послуг в 2009 році       (70000)

Валовий прибуток в 2009 році         22000

Відсотки - плата за використання грошових коштів або їхеквівалентів, або сум, заборгованих підприємству.

Роялті - плата за використання нематеріальних активів підприємства,наприклад, патентів, торгових знаків, авторського права та комп'ютернихпрограм.

Дивіденди - розподіл прибутку власникам інвестицій у капіталпропорційно до часток, що належать їм у певному класі капіталу.

Дохід від відсотків, роялті, дивідендів має визнаватися на основіпропорційності часу з урахуванням ефективного (реального) доходу відактиву, якщо:

існує ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією,надходитимуть до підприємства;

сума доходу може бути достовірно оцінена;

коли встановлено право акціонерів на отримання виплати (длядивідендів).

МСБ0 18 "Дохід" не застосовується до операцій оренди, дивідендів,пов'язаних з інвестиціями, що обліковуються згідно з методом участі вкапіталі, первісного визнання та змін справедливої вартості біологічнихактивів та ін.

МСБ0 18 "Дохід" вимагає розкриття такої інформації:

а)         облікової політики щодо визнання реалізації, включаючи спосібвизначення етапу завершеності;

б)         суму кожної суттєвої категорії доходу, зокрема такі доходи, якотримані від:

реалізації товарів;

надання послуг;

відсотків;

роялті;

дивідендів;

в)         суму доходу, яка виникає від обміну товарами або послугами, щовключено до кожної суттєвої категорії доходу.