6.2. ДОХОДИ ВІД ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ, БУДІВЕЛЬНИХКОНТРАКТІВ (МСБО 20, МСБО 11)

магниевый скраб beletage

Облік будівельних контрактів регулюється МСБО 11 "Будівельніконтракти".

Будівельний контракт - це контракт, спеціально укладений наспорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані міжсобою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології тафункціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням.Наприклад, спорудження мосту, будинку, дамби, корабля, житловогомікрорайону або мережі шляхів.

Контракт із фіксованою ціною - це будівельний контракт, за якимпідрядник погоджується з фіксованою ціною контракту або з фіксованоюставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках зазнаєзастереження про змінні ціни.

Контракт з ціною "витрати плюс" - будівельний контракт, за якимпідряднику відшкодовуються припустимі чи іншим чином визначені витратиплюс відсоток від суми цих витрат або фіксована винагорода.

Загальний дохід від контракту = Початкова сума, погоджена вконтракті + збільшення витрат ± відхилення + претензії + заохочувальнівиплати - штрафи

Збільшення витрат - це підвищення вартості контракту дляврахування того, що протягом строку дії тривалого контракту витрати наматеріали та витрати на оплату праці можуть збільшуватися, наприклад, зростом інфляції, і таке збільшення не було складовою частиною початковогоконтракту з фіксованою ціною.

Відхилення - це зміна замовником будь-якої з деталей контракту,незалежно від того, чи є вона додаванням чи вилученням специфікацій.Вартість відхилення слід включати до загального доходу від контракту,якщо:

існує ймовірність того, що замовник схвалить відхилення і сумудоходу, пов'язаного з ним;

суму можна достовірно оцінити.

Претензія виникає, коли підрядник бажає отримати більше грошейтому, що були понесені витрати, не включені спочатку в контракт.Наприклад, претензія щодо додаткових витрат може виникнутивнаслідок затримки в роботі або виправлення помилок в початковійспецифікації. Вартість претензії слід включати в загальний дохід відконтракту, якщо:

існує ймовірність, що замовник погодиться прийняти претензію;

можна достовірно оцінити суму, на яку замовник погодиться.Заохочувальні платежі - це платежі підрядникові в разі виконання або

перевищення визначених у контракті строків або стандартів якості. Штрафи -це суми, які вираховують із загального доходу від контракту, якщо підрядникне дотримується строків чи стандартів. їх слід включати в обчисленнязагального доходу від контракту, якщо:

існує ймовірність, що стандарти будуть виконані або невиконані;

суму можна достовірно оцінити.Витрати за контрактом повинні включати:

витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним контрактом;

витрати, які відносяться до діяльності за контрактом у цілому і можутьбути віднесені на контракт;

інші витрати, які конкретно несе замовник згідно з умовами контракту.

Якщо кінцевий результат будівельного контракту можна достовірнооцінити, дохід від контракту та витрати за контрактом слід відповідновизнавати як дохід та витрати з посиланням на ступень завершеностіконтракту на дату балансу.

Будь-які очікувані збитки від будівельного контракту слід негайновизнавати як витрати.

Якщо кінцевий результат не можна достовірно оцінити, дохід, якийслід визнати, не повинен перевищувати понесені на даний час витрати законтрактом, які очікується відшкодувати. Витрати за контрактом слідвизнавати як витрати періоду, в якому вони понесені. Мета цього - непоказувати прибуток, доки не можна буде достовірно оцінити кінцевийрезультат.

Можливість достовірної оцінки кінцевого результату контрактузалежить від того, чи є цей контракт контрактом з фіксованою ціною абоконтрактом з ціною «витрати плюс».

Для контрактів з фіксованою ціною, кінцевий результат можнадостовірно оцінити, якщо:

загальний дохід від контракту можна достовірно оцінити;

існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід;

можна достовірно оцінити як витрати, понесені за контрактом, так іетап завершеності;

витрати, понесені за контрактом, можна чітко визначити дляпорівняння з попередніми оцінками.

Для контрактів з ціною "витрати плюс" критерії такі:

існує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід;

витрати, понесені за контрактом, можна чітко визначити та достовірнооцінити.

Етап завершення можна оцінити різними способами, залежно від типубудівництва та наявної інформації. Типові методи:

Витрати, понесені за контрактом

             (6.1)

(6.2)

Загальні витрати за контрактом

Вартість виконаних за контрактом робітзгідно з актом прийому - передачіЗагальний дохід від контракту абозавершення фізичної частини робіт

Приклад 6.5.

"Shipwright" - це велике, зареєстроване на фондовій біржіпідприємство, основною діяльністю якого є суднобудування. "Shipwright"складає свої фінансові звіти на 31 грудня кожного року. 30 червня 2007 р.воно було успішним у забезпеченні довгострокового контракту наспорудження танкеру для підприємства "Petrochem". Завершення роботиочікувалося до 31 грудня 2009 р. і роботи мали охоплювати кілька обліковихперіодів.

Узгоджена ціна контракту становила €800 мільйонів. Існує умова прозаохочування, яка дозволяє 2% збільшення цієї ціни, якщо роботу будезавершено раніше на вісім або більше тижнів, ніж за графіком, а також умовапро штрафи, які складатимуть 1%, якщо виконання контракту затримуєтьсябільше, ніж на чотири тижні. Через тривалість контракту існує положенняпро збільшення витрат на оплату праці, яке набирає чинності в обліковихроках до 31 грудня 2009 р. та 2010 р.

Тривалі спільні запити представників промисловості та уряду стосовностандартів безпеки та проблем розливу нафти призвело до попередніх даних,що обумовили введення 1 липня 2008 р. нового проміжного законодавстващодо будівництва нафтових танкерів. Основним наслідком законодавства єте, що нові нафтові танкери повинні мати конструкцію з подвійноюобшивкою. Це не було частиною початкової конструкції танкеру, якийспоруджувала компанія "Shipwright". Прискорені переговори з "Petrochem"призвели до відхилення від контракту, пов'язаного з модифікованим методомбудування відповідно до нового законодавства. Положення про заохочуванняне застосовується до ціни відхилення. "Petrochem" узгодила ціну, більшу на€100 мільйонів, та продовження дати завершення на два місяці (тобто, 28лютого 2010 р.). "Shipwright" оцінив, що вартість відхилення становитиме€80 мільйонів.

Наведені далі деталі пов'язані з ходом виконання контракту. Усіпопередні оцінки відносяться до кінця відповідного року та їх можна вважатидостовірними.

Усі показники наведені в

2007

2008

2009

2010

 

мільйонах €

 

 

 

 

 

Попередньо оцінені загальні

640

660

660

680

 

витрати

 

 

 

 

 

Фактичні витрати до теперішнього

128

264

507

680

 

часу

 

 

 

 

 

Витрати на виправлення

 

 

20

 

 

Попередньо оцінені витрати на

 

 

80

84

 

відхилення

 

 

 

 

 

Фактичні витрати на відхилення

 

 

48

84

 

Узгоджене збільшення витрат наоплату праці

 

 

6

10

Попередньо оцінена датазавершення

вчасно

вчасно

на 10тижнівраніше

завер-шено31.03.2010 р.

Вартість виконаної роботи згідно з актом прийому-передачі

Початковий контракт

136

280

570

800

Відхилення

 

 

60

100

Попередньо оцінені загальні витрати та фактичні витрати дотеперішнього часу не охоплюють витрати на виправлення, витрати навідхилення або збільшення витрат на оплату праці.

"Shipwright" обчислює етап завершення як витрати, понесені дотеперішнього часу (за винятком витрат на виправлення та збільшення витратна оплату праці) пропорційно до загальних витрат.

"Shipwright" надає рахунки-фактури "Petrochem", виходячи з вартостіроботи, оформленої актами прийому-передачі конструкторами морськихсуден.

Кінцевий результат контракту не вважається достовірно оціненим,якщо він не буде завершеним на 20% . Будь-які очікувані витрати визнаютьсянегайно.

Складіть витяги із Звіту про всеохоплюючий прибуток та звіту профінансове становище (балансу) для підприємства "Shipwright" на 31 грудня зароки 2007 р., 2008 р., 2009 р. та 2010 р. щодо наведеного вище контракту.

Яким був би вплив на фінансові звіти, якщо етап завершенняобчислювали б за вартістю виконаної роботи, оформленої актом прийому-передачі пропорційно до загального доходу від контракту?

Розв'язок

 

2007

2008

2009

2010

Етап завершення на основі витрат

 

 

 

 

Витрати до теперішнього часу(включаючи відхилення)

128

264

507+48

680+84

Загальні витрати за контрактом(включаючи відхилення)

640

660

660+80

680+84

Етап завершення

20 %

40 %

75 %

100 %

Етап завершення на основі доходів

Виконана робота згідно з актами

136

280

630

900

прийому-передачі

 

 

 

 

Загальний дохід від контракту

800

800

800+100

800+100

Етап завершення

17 %

35 %

70 %

100 %

 

2007

208

2009

2010

 

Поточ-

при

Поточ-

при

Поточ-

при

Поточ-

 

ний

 

ний

 

ний

 

ний

 

рік

 

рік

 

рік

 

рік

Дохід

160

800*40%

160

(900+2%* 800)**75%+6

373

900-1%**800+10

209

Собівартістьреалізації

128

660*40%

136

507+48+6

297

680++84+10

213

Валовийприбуток

32

 

24

 

76

 

(4)

Витрати навиправлення

-

 

-

20

20

20

-

Прибуток

32

 

24

 

56

 

(4)

 

Витяги зі звіту п

ро фінансове становище (балансу)

 

2007

2008

2009

2010

Витрати до теперішньогочасу

128

264

581

794

Прибуток

32

56

112

108

 

160

320

693

902

Виставлені рахунки згідно зходом виконання робіт

136

280

630

900

Валові суми до сплатизамовниками за роботу законтрактом

24

40

63

 

Валові суми до сплатизамовникам за роботу законтрактом

 

 

 

2

- грант дійсно буде отримано.

Існує два варіанти обліку грантів, наданих для придбання активів:

1. Грант слід обліковувати як відстрочений дохід і визнавати дохід відгранту в звіті про всеохоплюючий прибуток протягом строку корисноїексплуатації активу. Відстрочений дохід визнається як зобов'язання і йогослід розподіляти на поточний та непоточний.

2. Грант слід обліковувати як зменшення вартості активу і визнаватименші амортизаційні відрахування протягом строку корисної експлуатаціїактиву.      

Приклад 6.6.

 

Підприємство "Fortunate" отримує державний грант в €60000 11

листопада 2008 р. за умови, що придбає конкретний верстат. Воно купує

верстат 11 січня 2009 р. за €200000. Очікуваний строк корисної експлуатації

верстата становить 10 років і немає ліквідаційної вартості.

Слід зазначити відповідний обліковий

підхід в роки 2008 та 2009,

застосовуючи один з наведених вище методів.

 

Розв'язок

 

1999 р.

 

Дт "Грошові кошти"

60

Кт "Відстрочений прибуток"

60

2000 р.

 

Дт "Актив"

200

Кт "Грошові кошти"

200

Дт "Відстрочений прибуток"

6

Кт "Дохід від гранту"

6

Дт "Амортизація"

20

Кт "Накопичена амортизація"

20

АБО

 

Дт "Актив"

140

Кт "Грошові кошти"

200

Дт "Відстрочений прибуток"

60

Дт "Амортизація"

14

Кт "Накопичена амортизація"

14

Існує два варіанти обліку грантів, пов'язаних з доходом:

Дохід від гранту слід обліковувати як дохід в звіті про всеохоплюючийприбуток, наводячи його окремо, наприклад, під заголовком "Іншийдохід".

Дохід від гранту слід обліковувати як витрати зі зворотнім знаком,зменшуючи відповідні витрати, яким, за припущенням, мав допомогтигрант.

Приклад 6.7.

Урядове дослідження припускає, що принаймні 80% з усіх новихінженерів, яким надавалися спеціалізовані тренінги та працевлаштуванняпротягом одного року після закінченням коледжу, продовжуватиме успішнопрацювати повний робочий день решту 40 років їх строку роботи. Длязаохочення довгострокової роботи уряд вирішує надавати грантипідприємствам, які приймають на роботу випускників коледжів тазобов'язуються надати їм навчання протягом перших шести місяців їхроботи.

Грант наявний з 2008 року і наданий в сумі € 10000 на одного новогопрацівника, який проходить офіційне навчання в перші шість місяців роботи.Підприємство "Development Co." сплачує заробітну плату в сумі € 18000 нарік кожному новому працівникові.

Підприємство "Development Co." прийняло на роботу п'ять новихвипускників 1 травня 2008 р. і отримує грант у сумі €50000 30 червня 2008 р.Розв'язокКоли отриманий

Дт "Грошові кошти"   50

Кт "Відстрочений прибуток" 50Коли прийнятий на роботу - не впливає

Коли прийнятий на роботу за контрактом з навчанням - можнапочинати визнання доходу

Коли навчання завершенеДт "Відстрочений прибуток" 50Кт "Дохід від гранту"            50

або

Дт "Відстрочений прибуток" 50Кт "Витрати на навчання"           50

Якщо умови надання гранту не виконано, уряд може наполягати наповерненні гранту.

У фінансових звітах слід розкривати інформацію з таких питань:S облікова політика, прийнята для державних грантів, включаючи

методи відображення, прийняті для фінансових звітів;S характер та обсяг державних грантів, визнаних у фінансових звітах, атакож зазначення інших форм державної допомоги, від якихпідприємство має пряму вигоду;S невиконані умови та інші непередбачені події, які супроводжуютьнадання державної допомоги, що була визнана.