6.2. ДОХОДИ ВІД ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ, БУДІВЕЛЬНИХКОНТРАКТІВ (МСБО 20, МСБО 11)

Облік будівельних контрактів регулюється МСБО 11 "Будівельніконтракти".

Будівельний контракт - це контракт, спеціально укладений наспорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані міжсобою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології тафункціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням.Наприклад, спорудження мосту, будинку, дамби, корабля, житловогомікрорайону або мережі шляхів.

Контракт із фіксованою ціною - це будівельний контракт, за якимпідрядник погоджується з фіксованою ціною контракту або з фіксованоюставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках зазнаєзастереження про змінні ціни.

Контракт з ціною "витрати плюс" - будівельний контракт, за якимпідряднику відшкодовуються припустимі чи іншим чином визначені витратиплюс відсоток від суми цих витрат або фіксована винагорода.

Загальний дохід від контракту = Початкова сума, погоджена вконтракті + збільшення витрат ± відхилення + претензії + заохочувальнівиплати - штрафи

Збільшення витрат - це підвищення вартості контракту дляврахування того, що протягом строку дії тривалого контракту витрати наматеріали та витрати на оплату праці можуть збільшуватися, наприклад, зростом інфляції, і таке збільшення не було складовою частиною початковогоконтракту з фіксованою ціною.

Відхилення - це зміна замовником будь-якої з деталей контракту,незалежно від того, чи є вона додаванням чи вилученням специфікацій.Вартість відхилення слід включати до загального доходу від контракту,якщо:

існує ймовірність того, що замовник схвалить відхилення і сумудоходу, пов'язаного з ним;

суму можна достовірно оцінити.

Претензія виникає, коли підрядник бажає отримати більше грошейтому, що були понесені витрати, не включені спочатку в контракт.Наприклад, претензія щодо додаткових витрат може виникнутивнаслідок затримки в роботі або виправлення помилок в початковійспецифікації. Вартість претензії слід включати в загальний дохід відконтракту, якщо:

існує ймовірність, що замовник погодиться прийняти претензію;

можна достовірно оцінити суму, на яку замовник погодиться.Заохочувальні платежі - це платежі підрядникові в разі виконання або

перевищення визначених у контракті строків або стандартів якості. Штрафи -це суми, які вираховують із загального доходу від контракту, якщо підрядникне дотримується строків чи стандартів. їх слід включати в обчисленнязагального доходу від контракту, якщо:

існує ймовірність, що стандарти будуть виконані або невиконані;

суму можна достовірно оцінити.Витрати за контрактом повинні включати:

витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним контрактом;

витрати, які відносяться до діяльності за контрактом у цілому і можутьбути віднесені на контракт;

інші витрати, які конкретно несе замовник згідно з умовами контракту.

Якщо кінцевий результат будівельного контракту можна достовірнооцінити, дохід від контракту та витрати за контрактом слід відповідновизнавати як дохід та витрати з посиланням на ступень завершеностіконтракту на дату балансу.

Будь-які очікувані збитки від будівельного контракту слід негайновизнавати як витрати.

Якщо кінцевий результат не можна достовірно оцінити, дохід, якийслід визнати, не повинен перевищувати понесені на даний час витрати законтрактом, які очікується відшкодувати. Витрати за контрактом слідвизнавати як витрати періоду, в якому вони понесені. Мета цього - непоказувати прибуток, доки не можна буде достовірно оцінити кінцевийрезультат.

Можливість достовірної оцінки кінцевого результату контрактузалежить від того, чи є цей контракт контрактом з фіксованою ціною абоконтрактом з ціною «витрати плюс».

Для контрактів з фіксованою ціною, кінцевий результат можнадостовірно оцінити, якщо:

загальний дохід від контракту можна достовірно оцінити;

існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід;

можна достовірно оцінити як витрати, понесені за контрактом, так іетап завершеності;

витрати, понесені за контрактом, можна чітко визначити дляпорівняння з попередніми оцінками.

Для контрактів з ціною "витрати плюс" критерії такі:

існує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід;

витрати, понесені за контрактом, можна чітко визначити та достовірнооцінити.

Етап завершення можна оцінити різними способами, залежно від типубудівництва та наявної інформації. Типові методи:

Витрати, понесені за контрактом

             (6.1)

(6.2)

Загальні витрати за контрактом

Вартість виконаних за контрактом робітзгідно з актом прийому - передачіЗагальний дохід від контракту абозавершення фізичної частини робіт

Приклад 6.5.

"Shipwright" - це велике, зареєстроване на фондовій біржіпідприємство, основною діяльністю якого є суднобудування. "Shipwright"складає свої фінансові звіти на 31 грудня кожного року. 30 червня 2007 р.воно було успішним у забезпеченні довгострокового контракту наспорудження танкеру для підприємства "Petrochem". Завершення роботиочікувалося до 31 грудня 2009 р. і роботи мали охоплювати кілька обліковихперіодів.

Узгоджена ціна контракту становила €800 мільйонів. Існує умова прозаохочування, яка дозволяє 2% збільшення цієї ціни, якщо роботу будезавершено раніше на вісім або більше тижнів, ніж за графіком, а також умовапро штрафи, які складатимуть 1%, якщо виконання контракту затримуєтьсябільше, ніж на чотири тижні. Через тривалість контракту існує положенняпро збільшення витрат на оплату праці, яке набирає чинності в обліковихроках до 31 грудня 2009 р. та 2010 р.

Тривалі спільні запити представників промисловості та уряду стосовностандартів безпеки та проблем розливу нафти призвело до попередніх даних,що обумовили введення 1 липня 2008 р. нового проміжного законодавстващодо будівництва нафтових танкерів. Основним наслідком законодавства єте, що нові нафтові танкери повинні мат