6.3. ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ

Порядок обліку та розкриття інформації про витрати на позикивстановлено МСБО 23 "Витрати на позики".

Витрати на позики - це витрати на сплату відсотків або іншівитрати, пов'язані із запозиченням коштів. Такі витрати звичайновключають:

проценти за банківським овердрафтом, короткостроковими тадовгостроковими позиками;

амортизацію дисконту або премії, пов'язану з борговимизобов'язаннями;

амортизацію допоміжних витрат, що виникають у зв'язку з отриманнямпозики;

фінансові витрати, пов'язані з капітальною (фінансовою) орендою;

курсові різниці, що виникають у зв'язку з позиками в іноземній валюті,тією мірою, якою вони розглядаються як коригування витрат напроценти.

29 березня 2007 р. РМСБО видав змінений МСБО 23 "Витрати напозики". Основною зміною порівняно з попередньою редакцією цьогостандарту є скасування вибору щодо обліку витрат на позики, пов'язані зкваліфікаційними активами.

Переглянутий МСБО 23 вимагає капіталізувати витрати на позики,пов'язані з кваліфікаційними активами. Ця вимога не стосується активів, якіобліковують за справедливою вартістю, і запасів, які виготовляють у великійкількості на повторювальній основі, навіть якщо вони потребують значногочасу для підготовки до продажу.

Переглянутий МСБО 23 застосовують до витрат на позики, пов'язані зкваліфікаційними активами, для яких дата капіталізації починається з (абопісля) 1 січня 2009 р. Дозволено застосовувати цей стандарт до наведеноїдати.

Кваліфікований актив - це актив, підготовка якого до реалізації абовикористання за призначенням обов'язково потребує значного часу.

Прикладами кваліфікованих активів є:

запаси, які потребують значного часу для підготовки їх до реалізації(наприклад, вино, що потребує кількох років витримки);

будівельні контракти;

виробничі будівлі, електростанції тощо;

інвестиційна власність;

нематеріальні активи, розроблені власними силами.

Проте ключовим критерієм у кожному конкретному випадку єтривалість часу, необхідна для підготовки активу до використання (абореалізації).

Слід звернути увагу, що до складу кваліфікованих активів може бутивключена інвестиційна власність, але не фінансові інвестиції.

Приклад 6.8.

Підприємство "Construction" бере позики, як правило у спосіб,наведений нижче, щоб будувати кваліфіковані активи:

банківську позику €200000, сплачуючи відсотки за ставкою 8% на рік;

банківську позику €400000, сплачуючи відсотки за ставкою 10% на рік;

боргові зобов'язання номінальною вартістю €200000, сплачуючивідсотки за ставкою 5 % на рік.

Будівництво "Заводу A" почалося в 2007 р. та вартість у звіті профінансове становище (балансі) станом на 31 грудня 2008 р. становить€300000. Протягом 2009 р. ще €150000 було витрачено на завод і роботу булозавершено 30 вересня 2009 р. Завод розташований в "Зоні підприємств",призначеній урядом і відповідає вимогам до державної допомоги. З цієїпричини було надано грант у сумі €10000 підприємству "Construction"протягом 2009 р. для надання допомоги в будівництві заводу.

Підрахуйте вартість "Заводу А" у звіті про фінансове становище(балансі) станом на 31 грудня 2009 р. (ігнорувати амортизацію).Розв'язок.

Середньозважена величина витрат на позику:(200000 *8%) + (400000_* + 200Ш * = + 0 + 0Щ25 = 0,0825 .800000 800000 800000

Витрати, що відповідають критеріям = €370000 * 8,25 % * 9/12 =€22894.

,           .           300000+440000 „      

Середня балансова вартість активу =                                  = 370000 у

період з січня до вересня.

Вартість "Заводу А" = €440000+ €22894 = €462894           

Не є кваліфікованими активи, які:

виробляються постійно або серійно у великій кількості протягомкороткого проміжку часу;

готові для використання за призначенням або реалізації.

Іноді складно встановити прямий зв'язок між певними позиками такваліфікованим активом і визначити позики, яких можна було б уникнути вразі відсутності витрат на цей актив. Такі труднощі виникають, наприклад,коли:

існує централізована координація фінансової діяльності підприємства;

група використовує різні інструменти позики з різними ставкамивідсотка та позичає ці кошти іншим компаніям групи на різних умовах;

позики, отримані в іноземній валюті, обмінний курс якої коливається,оскільки група діє в умовах високого рівня інфляції.

За таких умов визначення суми витрат на позики, пов'язаної зкваліфікованим активом, потребує спеціального аналізу.

У випадку коли діяльність підприємства фінансується за рахунокрізних видів позикового капіталу, і ці кошти використовуються дляотримання кваліфікованого активу, сума витрат на позики, що підлягаєкапіталізації, визначається із застосуванням розрахункової нормикапіталізації до витрат на цей актив. Нормою капіталізації є середньозваженавеличина витрат на всі непогашені позики підприємства протягом періоду.Капіталізація витрат на позики починається, коли:

понесені витрати пов'язані з кваліфікованим активом;

понесені витрати на позики;

здійснюється діяльність, необхідна для підготовки активу до реалізаціїабо використання за призначенням.

Приклад 6.9.

Підприємство позичило €100000 під 10% на будівництво навісу дляскладу. Внаслідок страйку працівників, навіс завершено через 14 місяців, начотири місяці пізніше.

Яку суму позики слід капіталізувати?Розв'язок.

Час, що був необхідний для завершення, = 14 місяців.

Затримка = 4 місяці.

Період капіталізації = 10 місяців

Капіталізована сума = €100,000 x 10% x 10/12 = 8,333

Хоча може виникнути питання, чи є 10 місяців достатньою кількістю

часу.

Якщо в процесі створення активу з'ясується, що вартість очікуваноговідшкодування є нижчою за балансову вартість цього активу, капіталізаціявитрат на позики продовжується, але балансову вартість слід списати довартості очікуваного відшкодування.

Фінансові звіти мають розкривати таку інформацію:

облікову політику, прийняту для витрат на позики;

суму витрат на позики, капіталізовану протягом періоду;

норму капіталізації, використану для визначення суми витрат на позики,що відповідає вимогам до капіталізації.