6.4. ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК

Облік податків на прибуток регулюється МСБО 12 "Податки наприбуток"

Податковий прибуток (збиток) - це прибуток (збиток), визначенийвідповідно до правил, встановлених податковими органами, згідно з якимиподатки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).

Обліковий прибуток - прибуток (збиток) до оподаткування,відображений у звіті про прибуток або збиток.

Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу абозобов'язання та їх податковою базою.

Податковою базою активу чи зобов'язання є сума, яка використо-вується з метою оподаткування цих активів чи зобов'язань.

Оскільки активи втілюють у собі майбутні економічні вигоди,податковою базою активу є сума, яка з метою оподаткування буде вира-хувана із суми оподатковуваних економічних вигід, які отримає підприємствов результаті відшкодування балансової вартості активу.

Податковою базою зобов 'язання є його балансова вартість за мінусомсуми, що підлягає вирахуванню з метою оподаткування цього зобов'язання вмайбутніх періодах.

У разі доходу, отриманого авансом, податковою базою зобов'язання єйого балансова вартість за вирахуванням суми доходу, яка не підлягаєоподаткуванню в майбутніх періодах.

Залежно від впливу на податковий прибуток (збиток) тимчасовірізниці можуть бути такими, що підлягають:

оподаткуванню;

вирахуванню.

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню, - це тимчасовірізниці, які при визначенні суми прибутку майбутніх періодів, який єоб'єктом оподаткування, призведуть до виникнення сум, що підлягаютьоподаткуванню.

Отже, тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню, збільшуютьподатковий прибуток (або зменшують податковий збиток) у майбутніхзвітних періодах.

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, - це тимчасовірізниці, які при визначенні суми прибутку майбутніх періодів, який єоб'єктом оподаткування, призведуть до виникнення сум, що не підлягаютьоподаткуванню.

Таким чином, тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню,зменшують податковий прибуток (або збільшують податковий збиток) умайбутніх звітних періодах.

Водночас, є тимчасові різниці, які не є різницями в часі, наприклад, тітимчасові різниці, що виникають, коли:

немонетарні активи та зобов'язання закордонної господарської одиниці,яка є складовою діяльності підприємства, що звітує, переводяться заісторичними валютними курсами;

немонетарні активи та зобов'язання переводяться з однієї валюти в іншузгідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції";

балансова вартість активу чи зобов'язання після первісного визнаннявідрізняється від їхньої первісної податкової бази.

Поточний податок на прибуток - це сума податків на прибуток, щопідлягають сплаті (відшкодуванню) щодо податкового прибутку (збитку) запевний період.

Приклад 6.10.

Підприємство має прибуток від діяльності у сумі €350000 на рік дообліку витрат на орендну плату у сумі € 38000 на рік за майно, яким вонауправляє. Наприкінці 2008 р. підприємство визнає зобов'язання у сумі €38000за нараховані витрати з орендної плати, яку ще не сплачено. Протягом 2009 р.підприємство сплачує орендну плату за два роки - 2008 та 2009.

З метою оподаткування орендна плата не підлягає оподаткуванню,доки підприємство її не сплатить. Ставка податку дорівнює 29 %.

Складіть відповідні витяги з фінансових звітів за відповідні періоди.

Розв'язок.

Витяги зі звіту про фінансовестановище (балансу)

2008 р.

2009 р.

Непоточні активи

 

 

Відстрочений податковий актив (Р2)

11020

-

Зобов'язання

 

 

Нарахування орендної плати

38000

-

Поточний податок до сплати

101500

79460

 

Витяги зі звіту про прибутокабо збиток

2008 р.

2009 р.

Прибуток до оподаткування(€ 350000 - € 38000)

312000

312000

Поточний податок (Р1)

(101500)

(79460)

Відстрочений податок (Р2)

11020

(11020)

Прибуток після оподаткування