6.5. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

Порядок визначення та подання прибутку на акцію у фінансовійзвітності описано в МСБО 33 "Прибуток на акцію". Положення МСБО 33 по-ширюються на підприємства:

звичайні (або потенційні звичайні), акції яких відкрито продаютьсята купуються;

які перебувають у процесі випуску звичайних (або потенційнихзвичайних) акцій на відкриті фондові ринки;

які не мають ні звичайних, ні потенційних звичайних акцій, щовільно продаються та купуються, але які розкривають прибуток наакцію у фінансовій звітності.

Базисний прибуток на акцію обчислюється шляхом ділення чистогоприбутку (збитку) певного періоду, який може бути розподілений міжвласниками звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій,які знаходяться в обігу протягом цього періоду.

Згідно з МСБО 33, "звичайна акція — це інструмент власногокапіталу, який має нижчий статус, ніж усі інші класи інструментів власногокапіталу".

Це означає, що звичайні акції надають право участі у чистомуприбутку лише після інших видів акцій, звичайно привілейованих.

Тому для визначення прибутку, який належить до звичайних акцій, зсуми загального чистого прибутку за відповідний період слід вирахуватисуму чистого прибутку, що належить власникам привілейованих акцій, утому числі:

а)         суму дивідендів на некумулятивні привілейовані акції, які булооголошено за період;

б)         повну суму дивідендів на некумулятивні привілейовані акції цьогоперіоду незалежно від того, чи були оголошені ці дивіденди.

При цьому до суми дивідендів на привілейовані акції певного періодуне включається сума дивідендів на привілейовані акції, що була сплачена абооголошена протягом поточного звітного періоду, за попередні звітні періоди.

Отже, базисний прибуток на акцію розраховується за формулою:

, ЧП - ЧПприв

БПА = F ,       (6.6)

Кзвич

де БПА - базисний прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток;

ЧПприв - чистий прибуток, що припадає на привілейовані акції;

Кзвич - середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягомзвітного періоду.

В разі випуску прав на акції існуючі акціонери отримують право напридбання додаткових акцій відповідно до частки акцій, що вже знаходитьсяу їх власності. Вартість придбання, як правило, є вище від номінальноївартості акцій, але нижче від їх ринкової вартості.

Базисний прибуток на акцію показує прибуток, генерований наявнимиакціями. Однак, потенційний інвестор може цікавитися впливом на прибутокна акцію, що може виникнути в результаті будь-якої потенційної емісії акційв майбутньому. Таким чином, також слід відображатиати розбавленийприбуток на акцію. В разі майбутньої емісії будь-яких акцій збільшитьсявеличина знаменника, а відтак прибуток на акцію буде розбавлений.Потенційні акції слід зважувати за періодом часу їх обігу протягом року.Фактичне конвертування у звичайні акції або ж завершення чинності праваконвертування впливають на зваженість в часі. Також може виникати впливна показник чисельника. Якщо, наприклад, кредит може бути конвертованийв акції, після його конвертування такий кредит більше не вимагатиме витратна сплату відсотків, збільшуючи, таким чином, суму прибутку в чисельнику.

Приклад 6.13.

Підприємство "Acorn" мало в обігу 10 млн. однакових звичайних акційстаном на 1 квітня 2008 року і 31 березня 2009 року. 1 квітня 2008 рокупідприємство випустило 1200000 одиниць 11 % облігацій, які можнаконвертувати, вартістю 1 євро кожна. Кожна облігація випуску може бутиконвертована у 4 звичайні акції 1 квітня 2009 року, за вибором власника. Далінаводимо витяг зі звіту про прибутки та збитки підприємства "Acorn" за рік,що завершився 31 березня 2009 року:

Прибуток від операційної діяльності

980

Відсотки до сплати за 11% облігаціями, які можнаконвертувати

(132)

Прибуток до оподаткування

848

Ставка податку на прибуток 30 %

(295)

 

553

Дивіденди

(140)

Чистий прибуток після сплати дивідендів

413

Обчисліть базисний та розбавлений прибуток на акцію за результатамироку, що завершився 31 березня 2009 року.Розв'язок.

Базисний прибуток на акцію: —553000— = 55 е.

100000000

Розбавлений прибуток на акцію

Прибуток

Прибуток після оподаткування        553000

Заощадження на відсотках 1200000 @ 11 % * 70 % 92400

645400

Кількість акцій

Базисна           10000000

Після конвертування 4800000

14800000