7.2. ОБ'ЄДНАННЯ БІЗНЕСУ

МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" визначає об'єднання бізнесу якоб'єднання окремих господарських одиниць або бізнесу в одну звітнуодиницю.

При цьому бізнесом є інтегрований набір діяльностей та активів,якими керують з метою забезпечення доходу для інвесторів або зниженнявитрат чи інших економічних вигід, прямо або пропорційно його учасникамабо утримувачам страхового поліса.

Контроль означає повноваження керувати фінансовою й операційноюполітикою підприємства для отримання вигід від його діяльності.

Результатом об'єднання бізнесу може бути їх економічне об'єднанняабо юридичне злиття.

У випадку юридичного злиття:

а)         активи та зобов'язання одного підприємства передаються іншому, іперше підприємство ліквідується,

б)         активи та зобов'язання обох підприємств передаються новому, аобидва попередні підприємства ліквідуються.

Економічне об'єднання відбувається тоді, коли після об'єднанняпідприємства залишаються самостійними юридичними особами. Наприклад,придбання одним підприємством контрольного пакету акцій іншогопідприємства, в результаті чого придбане підприємство стає дочірнімпідприємством покупця.

Згідно з МСФЗ 3, материнським є підприємство, яке має одне абокілька дочірніх підприємств.

Відповідно, дочірнім є підприємство (зокрема, некорпоративне,наприклад, товариство), яке перебуває під контролем іншого (материнського)підприємства

Отже, звітною одиницею може бути одне підприємство або група, якавключає материнське та усі його дочірні підприємства.

Звітна одиниця — господарська одиниця, для якої існуютькористувачі, що спираються на фінансову звітність цієї одиниці дляотримання інформації, яка буде корисною для прийняття рішень щодорозподілу ресурсів.

З метою обліку об'єднання підприємств розрізняють дати угоди,обміну та придбання.

Дата угоди — це дата досягнення реальної угоди між сторонами, щооб'єднуються, а у випадку лістингових компаній - також її оприлюднення. Увипадку агресивного поглинання більш ранньою датою такої реальної угоди єдата, коли достатня кількість власників продавця прийняла його пропозиціющодо отримання ним контролю над підприємством, що купується.

Датою придбання є дата, на яку покупець фактично отримав контрольнад продавцем. Якщо об'єднання підприємств досягається в результаті однієїобмінної операції, датою обміну є дата придбання.

Об'єднання бізнесу слід відображати в обліку із застосуваннямметоду покупки, який включає три стадії:

Ідентифікація покупця.

Визначення вартості об'єднання бізнесу.

Розподіл на дату придбання вартості об'єднання бізнесу міжпридбаними активами та зобов'язаннями і непередбаченими зобов'язаннями.

МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" вимагає ідентифікувати покупця в усіхвипадках об'єднання бізнесу. Покупцем вважається підприємство, яке єучасником об'єднання та отримує контроль над іншими підприємствами(бізнесом), що об'єднуються.

Згідно з МСФЗ, покупець має визначити вартість об'єднання бізнесу.Вартість об'єднання бізнесу - це сукупність:

справедливої вартості наданих активів, прийнятих або припущенихзобов'язань та інструментів капіталу, випущених покупцем в обмін наконтроль над придбаним підприємством;

будь-яких витрат, прямо пов'язаних з об'єднанням бізнесу (рис. 7.2).

ВАРТІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ БІЗНЕСУ

-

 

надані активи;

прийняті абоприпущенізобов'язання;

інструменти капіталу,випущені покупцем

Справедлива вартість компенсації,наданої в обмін на контроль

 

 

 

 

 

 

+

 

Витрати, безпосередньо пов'язаніз об'єднанням

Рис. 7.2. Компоненти вартості об'єднання бізнесу

Якщо процес об'єднання бізнесу включає більше, ніж одну операціюобміну, тоді:

вартість об'єднання є сукупною вартістю окремих операцій;

датою обміну є дата кожної обмінної операції.

Витрати, які виникають у результаті об'єднання бізнесу (зокрема,професійні та консультаційні гонорари), визнаються витратами звітногоперіоду. Проте витрати, пов'язані з випуском боргових інструментів власногокапіталу, продовжують визнаватися згідно з МСБО 32 "Фінансовіінструменти: подання" і 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

У разі, коли покупець має певну частку в капіталі об'єкта придбання,слід переоцінювати цю частку за справедливою вартістю на дату отриманняконтролю та відображувати результат переоцінки у складі прибутку абозбитку.

Ідентифіковані активи, зобов'язання і непоточні зобов'язання слідокремо визнавати на дату придбання лише, якщо вони задовольняютьнаступні критерії на цю дату:

щодо активу - існує ймовірність отримання покупцем майбутніх вигод,пов'язаних із цим активом, і й