7. 3. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Порядок складання консолідованої фінансової звітності групипідприємств, організацій та інших юридичних осіб, до якої входятьматеринське (холдингове) підприємство та його дочірні (асоційовані)підприємства, визначено в МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", МСБО 27"Консолідовані та окремі фінансові звіти", МСБО 28 "Облік інвестицій васоційовані підприємства".

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність групи,подана як фінансова звітність єдиної економічної одиниці.

Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство(рис. 7.3).

Окремаюридична особа

Материнськепідприємство

Фінансовазвітність

і

1

 

 

 

Юридичний аспект

1

f

Окремаюридична особа

Дочірнєпідприємство

Фінансовазвітність

 

 

 

Група (не юридична особа)як окрема економічна одиниця

і

і

 

 

Облікови

й аспект

 

 

\

г

Консолідована фінансова звітність

Рис. 7.3. Обліковий та юридичний аспекти взаємозв'язківматеринського та дочірнього підприємств

Фінансові звіти материнського та його дочірніх підприємств, яківикористовуються при підготовці консолідованої фінансової звітності, маютьбути складені за той самий звітний період і на ту саму звітну дату.

Критеріями необхідності подання консолідованої фінансової звітностіматеринським підприємством групи є:

а) наявність контролю над дочірнім підприємством;

б) економічна сумісність, яка передбачає, що діяльність дочірньогопідприємства пов'язана або подібна з діяльністю головної компанії. Так,наприклад, підприємство-виробник і банк не задовольняють вимогусумісності, а тому їх звіти не підлягають консолідації.

Згідно з МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" контрольвизнається існуючим у таких випадках:

материнське підприємство прямо чи побічно володіє більш ніж 50 %голосів дочірнього підприємства, за винятком випадків, коли чітко можнапродемонструвати, що таке володіння не встановлює контроль;

материнському підприємству належить 50 % або менше голосів, однакякщо існує:

право на більш ніж половину голосів згідно з угодою з іншимиінвесторами;

право керувати фінансовою та операційною політикою підприємствазгідно зі статутом або угодою;

право призначати чи звільняти більшість членів ради директорів абоеквівалентного керуючого органу;

право віддавати більшість голосів на зборах ради директорів абоеквівалентного керуючого органу.

Материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншогопідприємства, не подає консолідовану фінансову звітність за наявності однієїз таких умов:

якщо воно повністю належить іншому підприємству (100 %корпоративних прав материнського підприємства належать іншомупідприємству);

якщо є згода власників частки меншості.

Показники фінансової звітності дочірнього підприємства невключаються до консолідованої фінансової звітності, якщо:

контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно булопридбане й утримується лише з метою його наступного продажупротягом короткострокового періоду;

дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують йогоздатність передавати кошти материнському підприємству. Активи такихдочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції відповіднодо МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані підприємства".

Склад і форми консолідованої фінансової звітності ті ж самі, щопередбачені для окремих підприємств Основи методики складанняконсолідованої фінансової звітності закладено МСБО 27 "Консолідовані таокремі фінансові звіти". Консолідовані фінансові звіти складаються шляхомпослідовного об'єднання відповідних статей фінансових звітів материнськогота дочірніх підприємств.

У процесі консолідації необхідно зробити відповідні коригування.

Одночасно виключити балансову вартість фінансових інвестиційматеринської компанії в кожне дочірнє підприємство та частку материнськоїкомпанії у власному капіталі кожного дочірнього підприємства.

Якщо материнське підприємство придбало дочірнє за ціною, якаперевищує справедливу вартість його чистих активів, то в консолідованомуБалансі показують гудвіл, що виникає під час придбання (рис. 7.4). Гудвіл,який визначається згідно з МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", відображається вконсолідованому звіті про фінансове становище (балансі) в рядку "Гудвіл приконсолідації". Вартість негативного гудвілу наводиться у дужках івираховується при визначенні підсумку розділу "Довгострокові активи"активу звіту про фінансове становище (балансу).

Визначити гудвіл.

Гудвіл не переоцінюють та некоригують, а будь-яку різницю міжзміною у неконтрольованій частці та справедливою вартістю сплаченої абоотриманої компенсації визнають безпосередньою у капіталі, що відноситьсядо власників материнського підприємства.

3. Виключити