7.4. СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

магниевый скраб beletage

Методи обліку спільної діяльності та порядок розкриття інформаціїпро неї у фінансовій звітності розглядаються в МСБО 31 "Частки в спільнихпідприємствах".

МСБО 31 "Частки у спільних підприємствах" застосовується дляобліку часток у спільній діяльності та відображення активів, зобов'язань,доходів і витрат СП в фінансових звітах контролюючого учасника таінвестора незалежно від форми та структури, в якій здійснюється спільнадіяльність. Проте МСБО 31 "Частки у спільних підприємствах" нерозповсюджується на частки контролюючого учасника в спільноконтрольованих підприємствах, які утримуються:

організаціями венчурного капіталу;

взаємними фондами, трастами та подібними одиницями (зокрема,страховими фондами, пов'язаними з інвестиціями) та якікласифікуються як призначені для операцій згідно з МСБО 39"Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Відповідно до МСБО 31 "Частки у спільних підприємствах", спільнадіяльність — це господарська діяльність, яка є об'єктом спільного контролюдвох або кількох сторін згідно з контрактною угодою між ними.

Спільний контроль означає погоджений контрактною угодоюрозподіл контролю за господарською діяльністю та існує лише у випадку,коли стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з діяльністю,вимагають одностайної згоди усіх сторін, що здійснюють контроль(контролюючих учасників).

Відповідно до цього всіх учасників спільної діяльності поділяють наконтролюючих учасників та звичайних інвесторів.

Контролюючий учасник — це учасник спільної діяльності, який здій-снює спільний контроль за нею.

Інвестор — це учасник спільної діяльності, який не здійснює спіль-ного контролю за цією діяльністю.

Контрактна угода визначає:

характер і тривалість спільної діяльності та зобов'язання щодозвітування про неї;

призначення керівного органу (ради директорів) і визначення праваголосу контролюючих учасників;

вкладення капіталу контролюючими учасниками;

розподіл між контролюючими учасниками продукції, доходу, витрат ірезультатів спільної діяльності;

рішення, що вимагають згоди всіх або встановленої більшостіконтролюючих учасників.

Спільна діяльність може здійснюватися в різних формах. МСБО 31розглядає три найпоширеніші форми спільної діяльності:

спільно контрольовані операції;

спільно контрольовані активи;

спільно контрольовані підприємства.

Перші дві форми спільної діяльності не передбачають створеннягосподарської одиниці особи, а наслідком третьої форми є заснуванняокремої юридичної особи - спільного підприємства.

Загальним для всіх форм спільної діяльності є наявність:

а)         двох або більше учасників діяльності, пов'язаних контрактноюугодою;

б)         спільного контролю, який встановлено контрактною угодою.

Водночас, різні форми та характер спільної діяльності обумовлюють

певні особливості її обліку та відображення у фінансовій звітності.

Спільно контрольовані операції — це діяльність, для здійснення якоїдва або більше контролюючі учасники об'єднують свої дії, ресурси та досвідз метою спільного виготовлення та збуту конкретної продукції.

Оскільки не існує окремої юридичної особи, ніякого коригування дляконсолідації не потрібно. Кожна контролююча сторона спільногопідприємства використовує свої власні активи і їх, за нормальноюпрактикою, слід включати в активи до її власних фінансових звітів. Кожнаконтролююча сторона спільного підприємства несе свої власні витрати, івони будуть включені до звіту про прибутки та збитки. Будь-який дохід,отриманий від спільних операцій, буде розподілений згідно з контрактноюугодою, часто відповідно частки використаних активів і витрат, понесенихкожною контролюючою стороною. Частку доходу кожної контролюючоїсторони слід включати до доходу за відповідний період.

Спільно контрольовані активи - це спільна діяльність, якапередбачає спільний контроль і часто спільне володіння учасникамиактивами (або активом), що були внесені або придбані ними з метоюздійснення такої діяльності.

Прикладом спільно контрольованих активів є спільний контроль таексплуатація газопроводу, коли кожний учасник спільної діяльностівикористовує газопровід для транспортування продукції та несе певнучастину витрат, пов'язаних з експлуатацією цього газопроводу.

Кожний учасник відображає у фінансових звітах:

а)         свою частку спільно контрольованих активів, відображених ускладі відповідних статей балансу, а не як фінансову інвестицію;

б)         взяті на себе зобов'язання;

в)         свою частку зобов'язань, прийнятих спільно з іншими учасникамищодо спільної діяльності;

г)         дохід від продажу або використання його частки в продукціїспільної діяльності, разом з його часткою у витратах, понесених упроцесі спільної діяльності;

д) витрати, понесені ним щодо частки участі в капіталі спільноїдіяльності.

У цьому разі при складанні консолідованої фінансової звітності непотрібні жодні коригування, оскільки відповідні активи, зобов'язання, доходита витрати вже було відображено у фінансових звітах учасника.

Спільно контрольоване підприємство — це спільна діяльність, якапередбачає створення корпорації, товариства або іншої господарськоїодиниці, в якій кожний учасник має свою частку.

Спільно контрольоване підприємство (далі спільне підприємство —СП) діє аналогічно до інших підприємств. Воно укладає контракти, залучаєфінансування, контролює активи, бере на себе зобов'язання, несе витрати іотримує дохід. Особливістю є лише те, що контрактна угода між учасникамивстановлює спільний контроль за діяльністю СП. Кожний учасник СП маєправо на отримання частки фінансових результатів або продукції спільногопідприємства. Спільне підприємство веде бухгалтерський облік своєїдіяльності, складає та подає фінансову звітність згідно із законодавством таустановчими документами.

Базовий підхід - пропорційна консолідація.

Пропорційна консолідація - це метод, згідно з яким частку учасника вактивах, зобов'язаннях, доходах і витратах спільного підприємствавідображують у фінансових звітах контролюючого учасника СП як окремістатті або шляхом постатейного об'єднання.

Хоча активи і зобов'язання спільного підприємства належатьспільному підприємству, власники спільного підприємства фактичноконтролюють ці активи і несуть відповідальність за зобов'язання. Томукожен контролюючий учасник повинен включити частку від всіх активів ізобов'язань до своїх фінансових звітів.

Для їх відображення існує дві можливості:

Частку кожного активу та зобов'язання, що належать контролюючомуучаснику, слід включати до його власних активів і зобов'язань напостатейній основі.

Частку кожної категорії активу та зобов'язання, що належатьконтролюючому учаснику, слід відображати як окрему статтю врамках тієї ж категорії і включати до його власних активів ізобов'язань.

Наприклад, спільне підприємство з двома акціонерами, де кожномуналежить 50% акцій, володіє запасами €100, дебіторською заборгованістю€100, передоплатою €100 і грошовими коштами €100.

При використанні першої альтернативи відображення, контролюючийучасник спільного підприємства збільшить, свої запаси, дебіторськузаборгованість, передплату і грошові кошти - кожну категорію - на €50.

При використанні другого формату контролюючий учасник спільногопідприємства відобразить окремо у поточних активах свою частку употочних активах спільного підприємства, яка складає €200.

У результаті пропорційної консолідації:

звіт про фінансове становище (баланс) контролюючого учасникавключає його частку в активах, які він спільно контролює, а такожйого частку в зобов'язаннях, за якими він несе спільнувідповідальність;

звіт про прибуток або збиток контролюючого учасника включає йогочастку в доходах і витратах СП.

Приклад 7.5.

Корпорація "Техно" була створена, коли три корпорації вирішилиобєднати свої знання для впровадження і продажу нової технології. Намомент створення корпорації частки участі в капіталі були розподілені так:

компанія "Техносвіт" - 30 %;

компанія "Техсервіс" - 40 %;

компанія "Світ нових технологій" - 30 %.

Звіт про прибуток або збиток за перше півріччя 2009 року

У тис. грош. од

Стаття

"Техсервіс"

"Техносвіт"

Дохід від продажу

4650

1470

Собівартість продажу

(2700)

(915)

Валовий прибуток

1950

555

Інші доходи

225

-

Інші витрати

(1275)

(255)

Прибуток до оподаткування

900

300

Витрати на податок

(375)

(135)

Прибуток за звітний період

525

165

На протязі першого півріччя 2009 року компанія "Техсервіс" продалакорпорації "Техносвіт" запаси на суму 900 тис. грош. од. Станом на 30червня 2009 року запаси "Техносвіт" включали запаси від компанії"Техсервіс" на суму 360 тис. грош. од., придбані у "Техсервіс" з націнкою 20%. Податкова ставка складала 30 %.

Корпорація "Техносвіт" оплатила адміністративні витрати в сумі 180тис. грош. од. компанії "Техсервіс" на протязі звітного періоду. Ця сумавключена в статтю "Інші витрати".

Необхідно скласти консолідований звіт про прибуток або збитоккомпанії "Техсервіс" за перше півріччя 2009 року методом пропорційноїконсолідації.

Розв'язок.

Метод пропорційної консолідації полягає в додаванні 40 % від сумистатей звіту про прибуток або збиток "Техно" до сум аналогічних статейкомпанії "Техсервіс".

Операції між компаніями відображаються наступними корегуючи мизаписами:

Виключення продажів всередині групи:(0,40 • 900 = 360)

Дт "Дохід від продажів"         360

Кт "Собівартість продажів"   360

Виключення нереалізованого прибутку в запасах:(0,40 • 20/120 • 360 = 24)

Дт "Собівартість продажів"Кт "Запаси"

Виключення податкових різницьнереалізованого прибутку:

(0,30 • 24 = 7,2)

Дт "Відстрочені податкові активи"Кт "Витрати по податку на прибуток"

Виключення плати за надання адміністративних послуг:(0,40 • 180 = 72)

Дт "Інші доходи"        72

Кт "Інші витрати"      72.

2424

в зв'язку

виключенням

7,27,2

Розрахунок консолідованих сум, які розраховуються методом пропорційноїконсолідації:

Дохід від продажів:

 

 

Дохід від продажів "Техсервіс"

 

4650

Виключення продажу всередині групи

 

(360)

Частка в доході від продажів "Техно" (0,40 ■ 1470)

588

Консолідована сума

 

4878

Собівартість продажів:

 

 

Собівартість продажів "Техсервіс"

 

2700

Виключення всередині групи

 

(360)

Нереалізований прибуток

 

24

Частка в собівартості продажів "Техно"

' (0,40 ■ 915)

366

Консолідована сума

 

2730

Інші доходи:

 

 

Інші доходи "Техсервіс"

 

225

Плата за послуги всередині групи

 

(72)

Частка в інших доходах "Техно" (0,40 ■

0)

-

Консолідована сума

 

153

Інші витрати:

Інші витрати "Техсервіс"       1275

Плата за послуги всередині групи   (72)

  • Частка в інших витратах "Техно" (0,40 255)         102

Консолідована сума  1305

Витрати по податку на прибуток:

Витрати по податку "Техсервіс"       375

Виключення нереалізованого прибутку      (7)

Частка у витратах по податку "Техно"         54

Консолідована сума  422.

3. Компанія "Техсервіс"Консолідований звіт про прибуток або збиток за перше півріччя 2009року

(тис. грош. од.)Дохід від продажів   4878

Собівартість продажів           (2730)

Валовий прибуток     2148

Інші доходи    153

Інші витрати  (1305)

Прибуток до податків            996

Витрати по податку  (422)

Прибуток за звітний період  574.

Дозволений альтернативний підхід - метод участі в капіталі

Кожний контролюючий учасник спільного підприємства можевикористовувати метод участі в капіталі, як описано у МСБО 28 "Облікінвестицій в асоційовані підприємства".

Метод участі в капіталі передбачає коригування балансової вартостіінвестиції учасника в СП (первісно відображеної за собівартістю) відповіднодо зміни чистих активів спільного підприємства. При цьому дохід від участі вкапіталі, наведений у звіті про прибуток або збиток учасника СП, відображуєйого частку в чистому прибутку (збитку) спільного підприємства.

При застосуванні методу участі в капіталі або пропорційноїконсолідації в постатейному форматі для відображення часток в СП уфінансових звітах контролюючий учасник має розкривати сукупну сумутаких елементів, пов'язаних з його частками в спільних підприємствах:поточні активи; непоточні активи; поточні (короткострокові) зобов'язання;непоточні зобов'язання; доходи; витрати.

Інші підходи

Якщо підприємство зробило інвестиції в спільне підприємство, але знаміром продати інвестиції у найближчому майбутньому, можливо, з метоюотримання прибутку, тоді інвестиції слід обліковувати з використаннямМСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Якщо існують серйозні довгострокові обмеження, які значнопослаблюють можливість контролюючого учасника спільного підприємствавилучити фонди зі спільного підприємства, як правило, такі як дивіденди,тоді інвестицію слід обліковувати згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти:визнання та оцінка".

Якщо у спільному підприємстві придбано більше акцій і однакомпанія, таким чином, односторонньо контролює спільне підприємство, тодівоно стає дочірнім підприємством і його слід обліковувати за МСБО 27"Консолідовані та окремі фінансові звіти".

На відміну від обліку дочірніх компаній, залишок боргу та дебетовесальдо між спільним підприємством і контролюючими учасниками не слідвиключати. Також не слід виключати торгові операції. Проте, слід виключатинереалізований прибуток від реалізації.

Також ПКТ-13 "Спільно контрольовані підприємства: негрошовівнески контролюючих учасників" надає рекомендації щодо цього питання.Якщо контролюючий учасник сплачує свою частку участі немонетарнимиактивами, тоді слід визнавати в його звіті про прибутки та збитки часткуприбутку або збитку за виключенням випадків, коли:

значні ризики і винагороди від володіння цими активами не булипередані спільному підприємству;

прибуток або збиток не може бути достовірно визначений; або

якщо передані активи подібні активам, внесеним іншимиконтролюючими учасниками, використовуються в тих же сферахбізнесу і мають схожі до них справедливі вартості;

прибуток або збиток не є реалізованим, і його слід вилучати приконсолідації, за виключенням випадків, коли контролюючий учасниктакож отримує активи, які будуть відрізнятися від внесених активів(рис. 7.5).

Контролюючому учаснику слід розкривати сукупну суму такихнепередбачених зобов'язань, (крім випадків коли ймовірність є віддаленою)окремо від суми інших непередбачених зобов'язань:

будь-які непередбачені зобов'язання, які вплинули на часткиконтролюючого учасника в спільних підприємствах та його частку вкожному з непередбачених зобов'язань, які вплинули на нього разом зіншими контролюючими учасниками;

свою частку непередбачених зобов'язань самих спільних підприємств,щодо яких учасник несе умовні зобов'язання;

ті непередбачені зобов'язання, які виникають тому, щоконтролюючий учасник несе умовні зобов'язання щодо зобов'язаньінших контролюючих учасників спільного підприємства.

Продаж активів СПконтролюючомуучаснику

Внесок або продаж активів контролюючим учасникомспільному підприємству

Внесені абопроданіактиви нереалізованопокупцем

Внесені немонетарніактиви, що подібні доактивів, внесених

іншимиконтролюючимиучасниками

Збитоксвідчить

прозниженнявартостіактиву

У результаті операції передаютьсясуттєві ризики та вигоди

У результатіоперації непередаютьсясуттєвіризики та вигоди

Збиток

Продані

свідчить

активи ще

про

не

 

зниження

реалізовано

вартості

покупцем

активу

іншим

 

сторо

нам


Прибуток і

Збитокизнаєтьсянегайно

збитоквизнаютьсялише післяреалізації активупокупцем іншимсторонам

Прибутки та збитки невизнаються взагалі

Рис. 7.5. Інтерпретація фінансових результатів операцій між СП іконтролюючим учасником

Контролюючому учаснику слід розкривати сукупну суму такихзобов'язань щодо часток в спільних підприємствах окремо від іншихзобов'язань:

будь-які інвестиційні зобов'язання контролюючого учасника щодойого часток в спільних підприємствах та його частки в інвестиційнихзобов'язаннях, які він несе спільно з іншими контролюючимиучасниками; та

свою частку в зобов'язаннях інвестиційного характеру самих спільнихпідприємств.

Контролюючому учаснику слід розкривати перелік та надавати описчасток у важливих спільних підприємствах, а також пропорційну частинучастки власності, яка утримується в спільно контрольованих підприємствах.Контролюючому учаснику, який звітує про свої частки в спільноконтрольованих підприємствах, застосовуючи постатейний формат звітностідля пропорційної консолідації або метод участі в капіталі, слід розкриватиінформацію про сукупні суми кожного з поточних активів, довгостроковихактивів, поточних зобов'язань, довгострокових зобов'язань, доходів тавитрат, які пов'язані з його частками в спільних підприємствах.

7.5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВ'ЯЗАНИХ СТОРІН

Згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін",зв'язаною стороною по відношенню до підприємства є сторона, яка:

прямо чи непрямо (через одного або кількох посередників):

S контролює, спільно контролює або суттєво впливає на підприємство, щозвітує;

S знаходиться під спільним контролем разом з підприємством, яке звітує;

S є асоційованим підприємством;

S є спільним підприємством, в якому підприємство, що звітує, єконтролюючим учасником;

S є членом ключового управлінського персоналу підприємства абойого материнської компанії;

S є близьким членом родини фізичних осіб, які контролюють абосуттєво впливають на підприємство, що звітує, або відносяться дойого ключового управлінського персоналу;

S є стороною, яку контролюють, або на яку суттєво впливають особи, щопроживають (прямо або непрямо) з членами родини фізичних осіб,згаданих у п. 5;

є програмою (фондом) виплат по закінченні трудової діяльностіпрацівникам підприємства, що звітує, або іншого підприємства, яке є йогозв'язаною стороною.

При цьому під контролем розуміють повноваження керувати фінан-совою та операційною політикою підприємства для досягнення вигід відйого діяльності.

Відповідно, спільний контроль - це узгоджена за контрактом участь уконтролі господарської діяльності.

Суттєвий вплив означає повноваження брати участь у прийняттірішень щодо фінансової та операційної політики підприємства, але неконтроль за цією політикою. Суттєвий вплив звичайно досягається черезчастку володіння, статут або угоду.

До ключового управлінського персоналу належать особи, які (прямоабо непрямо) мають повноваження та несуть відповідальність за планування,

керівництво та контроль діяльності підприємства. До такого персоналузвичайно належать виконавчі та інші директори підприємства.

Близькими членами родини фізичної особи згідно з МСБО 24"Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін", є ті члени родини, які можуть,як очікується, мати вплив на цю особу або бути під впливом, коли цестосується їхніх справ з підприємством. Зокрема, близькими членами родинифізичної особи можуть бути:

чоловік або дружина фізичної особи та її дитина;

дитина чоловіка або дружини фізичної особи;

утриманці фізичної особи та її чоловіка або дружини (рис. 7.6).

Судження щодо наявності стосунків між зв'язаними сторонамибазується на аналізі сутності їхніх відносин, а не на формальній угоді абоіншій юридичній формі таких відносин.

Проте згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін"не вважаються зв'язаними сторонами:

а)         два підприємства, лише тому, що вони мають спільного директора абоінший ключовий управлінський персонал;

б)         два контролюючих учасника лише тому, що вони спільноконтролюють інше (спільне) підприємство;

в)         профспілки, комунальні служби, державні установи та агентства,особи, які надають фінансування, якщо перелічені суб'єкти здійснюютьзвичайні стосунки з підприємством, що звітує. При цьому ці суб'єктиможуть брати участь у прийнятті рішень підприємством абообмежувати свободу його дій;

г)         замовники, постачальники, франчайзери, дистриб'ютори абогенеральні агенти, з якими підприємство здійснює значний обсягоперацій виключно з причин економічної залежності.

МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін" вимагаєрозкриття певної інформації про зв'язані сторони, зокрема:

компенсації ключовому управлінському персоналу;

стосунки та операції між материнським та дочірнім підприємствами;

операції та стосунки з іншими зв'язаними сторонами.

Компенсації ключовому управлінському персоналу включають усівиплати працівникам у формі компенсації, яка була сплачена, підлягає сплатіабо забезпечена підприємством (або від імені підприємства чи йогоматеринської компанії) в обмін на послуги, надані підприємству.

Операція зі зв'язаною стороною означає обмін ресурсами абозобов'язаннями між зв'язаними сторонами незалежно від того, чипризначається ціна на ресурси, що передаються.

При цьому МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін"вимагає розкривати як мінімум таку інформацію:

суму операції;

суму, строки та умови заборгованості з вказівкою, чи є воназабезпеченою, форми компенсації, якою буде здійснене погашеннязаборгованості, та докладної інформації про надані або отриманігарантії;

резерв сумнівних боргів, пов'язаний із залишком заборгованості;

витрати, визнані упродовж звітного періоду щодо сумнівної абобезнадійної заборгованості зв'язаних сторін.

Розкриття зазначеної інформації слід здійснювати окремо для кожноїз таких категорій:

материнське підприємство;

підприємства, які знаходяться під впливом або спільним контролем збоку підприємства, що звітує;

дочірні підприємства;

асоційовані підприємства;

спільні підприємства, в яких підприємство, що звітує, єконтролюючим учасником;

ключовий управлінський персонал підприємства або материнськоїкомпанії;

інші зв'язані сторони.

Розкриття інформації про операції зв'язаних сторін, які здійснено наумовах, еквівалентних тим, що превалюють в операціях незалежних сторін,слід робити лише, якщо ці умови можна пояснити.

Стосунки між материнським і дочірнім підприємствами слідрозкривати незалежно від того, чи були операції між ними.

У загальному вигляді підхід до розкриття інформації щодозв'язаних сторін наведено на рис. 7.7.

Приклад 7.6.

Підприємство "UTT" надало наведену далі інформацію, якапотенційно стосується операцій зі пов'язаними сторонами.

(а)        Підприємство "UTT" щомісячно продає А. Тінкеру - фінансовомудиректору - товари на суму €50000. Він створив для свого сина невеличкепідприємство з роздрібної торгівлі, а зазначені товари йому продають засобівартістю. Річний оборот підприємства "UTT" становить €300 млн. Крімтого, А. Тінкер придбав у підприємства автомобіль для свого підприємства,за який він сплатив €4500 (ринкова вартість €80000). Заробітна платадиректора - А. Тінкера - складає €200000, крім того, його особистий статокоцінюється у млн. євро.

(б)        Брату П. Блека, керуючого директора підприємства "UTT", булопродано готель у Нью-Йорку за €4 млн. (за вирахуванням витрат нареалізацію в розмірі €0,2 млн.). Ринкова вартість цієї власності становила€4,3 млн., але у Нью-Йорку спостерігалося стрімке падіння цін нанерухомість. Чиста балансова вартість цього готелю дорівнювала €5 млн., айого споживча вартість - €3,6 млн. В зв'язку з урядовими субсидіями,спрямованими на заохочення розвитку туризму і готельного бізнесу, у регіонівиник надлишок готельних місць.

(в)        А. Тінкер є власником кількох компаній. Він володіє 100 %підприємства "Cobb". Йому також належить 80 % в підприємства "Wilkies",яка в свою чергу володіє 100 % підприємства "UTT"

(г)        Підприємство "UTT Co." заробляє 60 % свого прибутку відоперацій з підприємством "Cobb", а 40 % її доходів генерується за рахунокоперацій з підприємством "Wilkies"

Визначте характер будь-яких вимог щодо розкриття інформаціїстосовно наведених вище операцій.

Розв'язок.

(а)        Вартість жодної із наведених вище операцій не є відносно суттєвоюдля зазначеної підприємства або директора, але необхідність розкриттяінформації визначається не тільки її обсягом, але і характером та частотою.Оскільки існує ймовірність того, що директор міг обійти належні процедуриконтролю і здійснити зазначені операції у неналежний спосіб (тобто - не навідстані "витягнутої руки"), ці операції підлягають розкриттю у звітності, длятого щоб користувачі фінансових звітів могли сформулювати власну думкущодо відповідності цих операцій.

(б)        Дана операція є суттєвою як за обсягом, так і за характером, авідтак підлягає розкриттю. Тут також йдеться про зменшення корисностіактивів, а це слід розкривати у примітках щодо зв'язаних сторін. Сумавідшкодування склала €4,1 млн. (4,3 - 0,2).

(в)&(г) А. Тінкер контролює підприємство "UTT" через підприємство"Wilkies", що знаходиться у його власності. Частка участі у підприємство"UTT" підлягає розкриттю. Оскільки підприємство "Wilkies" зареєстрована втій самій країні і оприлюднює консолідовані фінансові звіти, необхідністьрозкривати внутрішньогрупові операції відсутня. Операції з "Cobb" слідрозкривати, оскільки і "UTT" і "Cobb" мають одного спільного власника, алебудь-які інвестиційні зв'язки між ними відсутні.

7.6. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ

30 листопада 2006 р. РМСБО випустила новий стандарт - МСФЗ 8"Операційні сегменти". Він замінює МСБО 14 "Звітність за сегментами" інабуває чинності для річних періодів, які починаються з/або після 1 січня2009 р. Поряд із тим, можна застосовувати цей стандарт до наведеної дати.

МСФЗ 8 "Операційні сегменти" стосується окремих або індивідуаль-них фінансових звітів суб'єкта господарювання та консолідованихфінансових звітів групи з материнським підприємством, який:

продає свої боргові інструменти або інструменти власного капіталу навідкритому ринку;

подав чи перебуває в процесі подання своєї (або консолідованої)фінансової звітності комісії з цінних паперів або іншому регулюючомуоргану з метою випуску будь-якого класу інструментів на відкритийринок.

Проте якщо у складі єдиного фінансового звіту подано обидва(окремий і консолідований) фінансові звіти, сегментну інформацію слідподавати тільки на основі консолідованої звітності.

Згідно з МСФЗ 8 "Операційні сегменти" операційним сегментом єкомпонент суб'єкта господарювання:

що здійснює господарську діяльність, від якої отримує дохід і в зв'язку зякою несе витрати, зокрема, доходи та витрати внаслідок операцій з ін-шими компонентами цього суб'єкта господарювання;

операційні результати якого регулярно розглядає головний керівникдіяльності для прийняття рішень щодо виділення ресурсів сегмента йоцінки його діяльності;

щодо якого дискретна фінансова інформація є доступною.

Не всі види діяльності суб'єкта господарювання обов'язково будутьопераційним сегментом або його частиною.

Наприклад, головний офіс корпорації чи функціональний підрозділможуть не отримувати доходи або можуть отримувати їх лише супутньощодо діяльності суб'єкта господарювання. Такі підрозділи не є операційнимисегментами.

Крім того, МСФЗ 8 "Операційні сегменти" чітко зазначає, що пенсійніпрограми суб'єкта господарювання не є операційними сегментами.

Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-якийопераційний сегмент, який задовольняє будь-якому із наведених далікількісних порогів:

його звітний дохід від зовнішніх клієнтів і внутрішньосегментнихпродажів або трансферів становить 10 або більше відсотків сукупного(зовнішнього і внутрішнього) доходу всіх операційних сегментів;

абсолютна величина його звітного прибутку чи збитку дорівнює 10 абобільше відсотків найбільшої з двох абсолютних сум: сукупного звітногоприбутку всіх операційних сегментів, які не звітують про збитки, абосукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, які звітують прозбиток;

їх активи становлять 10 або більше відсотків сукупних активів всіхопераційних сегментів.

Якщо загальний зовнішній дохід, про який звітують операційнісегменти, становить менш як 75 % доходу суб'єкта господарювання,додаткові операційні сегменти мають бути визначені як операційні сегменти(навіть якщо вони не задовольняють кількісних ознак, зазначених вище)доти, доки принаймні 75% доходу суб'єкта господарювання не будевключено до звітних сегментів.

МСФЗ 8 "Операційні сегменти" містить докладні вказівки про те, колиопераційні сегменти можуть бути об'єднані для створення звітного сегмента.Ці вказівки в цілому узгоджуються із критеріями об'єднання сегментів,наведеними в МСБО 14 "Звітність за сегментами".

Суб'єкт господарювання має розкривати:

а)         загальну інформацію про те, як він визначає свої операційнісегменти і види продукції та послуг, від яких кожний операційнийсегмент отримує доходи;

б)         інформацію про прибуток чи збиток звітного сегмента, йогоактиви й зобов'язання та основи їх оцінки;

в)         узгодження підсумків доходів, прибутків, збитків, активів,зобов'язань та інших суттєвих статей з відповідними статтями уфінансових звітах суб'єкта господарювання.

Крім того, суб'єкту господарювання приписується широке розкриття,яке вимагається навіть у тому разі, якщо цей суб'єкт має лише один звітнийсегмент. Таке розкриття включає інформацію про кожний вид продукції чипослуг, або групу продукції чи послуг.

Аналіз доходів і певних непоточних активів за географічними зонамивимагається разом із розширеним розкриттям доходів/активів за окремоюзакордонною країною (якщо суттєво) незалежно від визначення операційнихсегментів. Якщо інформація для такого аналізу відсутня й витрати напідготовку її є надмірними, цей факт слід розкривати.

Відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти" необхідно розкриватиінформацію про операції з основними замовниками. Якщо доходи відоперацій з одним зовнішнім замовником становлять 10 або більше відсотківдоходів суб'єкта господарювання, сукупну суму доходу від кожного такогозамовника і сегмента (або сегментів), у звіті якого наведено ці доходи, слідрозкривати.

З цією метою групу суб'єктів господарювання, які перебувають підзагальним контролем, слід розглядати як одного замовника.

МСФЗ 8 "Операційні сегменти" передбачає внесення деяких змін доМСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" і МСБО 36 "Зменшення корисностіактивів". Зокрема, значно розширені вимоги щодо сегментної інформації надату проміжної звітності.

Крім того, МСФЗ 8 "Операційні сегменти" вносить зміни до МСБО 14"Звітність за сегментами" щодо обмеження розміру одиниць (або груп оди-ниць), на які розподіляється гудвіл з метою тестування на зменшеннякорисності. В результаті таке обмеження буде тепер встановлюватись зпосиланням на операційні сегменти, визначені згідно з МСФЗ 8 "Операційні

сегменти".

Тести:

Компанія буде застосовувати метод участі в капіталі для облікуінвестиції, якщо вона:

а)         має істотний вплив на прийняття рішень з фінансової та операційноїполітики об'єкта інвестування;

б)         володіє 30 % акцій іншої компанії;

в)         має контрольний відсоток (більше 50 %) акцій іншої компанії;

г)         здійснила інвестицію первісно для отримання прибутковості наприріст грошових коштів.

Компанія "Вегас" володіє 15 % простих акцій корпорації "Галактика"і використовує метод справедливої вартості для обліку цієї інвестиції.Корпорація "Галактика" відобразила чистий прибуток 110000 грош. од.за 2007 р. і сплатила дивіденди 60000 грош. од. на 01.10.2007 р. Якийприбуток визнає компанія "Вегас" по цій інвестиції в 2007 р.?

а)         16500;

б)         9000;

в)         25500;

г)         50000.

Компанія "Чіп" володіє 25 % простих акцій компанії "Комп'ютернийсвіт" і використовує метод участі в капіталі для обліку цієї інвестиції. Напротязі 2007 року компанія "Комп'ютерний світ" відобразила в звітахприбуток 220000 грош. од. і сплатила дивіденди 80000 грош. од. Якийприбуток визнає компанія "Чіп" по цій інвестиції у 2007 році?

а)         20000;

б)         75000;

в)         55000;

г)         35000.

Корпорація X і корпорація Y оформлюють об'єднання бізнесу. Вобліку для об'єднання було визнано гудвіл в сумі 400000 грош. од. Якиймаксимальний період амортизації гудвілу?

а)         5 років;

б)         10 років;

в)         20 років;

г)         Немає правильної відповіді.

Корпорація "Мендес" випустила 12000 простих акцій номінальноювартістю 5 грош. од. і справедливою вартістю 42 грош. од. для придбаннявсіх акцій корпорації "Сміт". Якщо це операція покупки, яку сумугудвілу слід визнати?

а)         144000;

б)         44000;

в)         64000;

г)         0.

Сума гудвілу визначається як:

а)         собівартість об'єднання мінус балансова вартість чистих активівдочірньої компанії на початок року;

б)         собівартість об'єднання мінус балансова вартість чистих активівдочірньої компанії на дату покупки;

в)         собівартість об'єднання мінус справедлива вартість чистих активів напочаток року;

г)         собівартість об'єднання мінус справедлива вартість чистих активів надату покупки.

При методі покупки:

а)         гудвіл може бути визнаний;

б)         консолідація здійснюється з використанням балансової вартості обохкомпаній;

в)         консолідація може бути здійснена з використанням справедливоївартості обох компаній;

г) операція розглядається як об'єднання, при якому неможна визначитипокупця.

Яку з наступних ознак, що характеризують об'єднання бізнесу, слідвраховувати при покупці?

а)         об'єднання повинно включати тільки обмін дольовими ціннимипаперами;

б)         операція ясно визначає ціну об'єднання для компанії-покупця;

в)         дві компанії можуть бути однакових розмірів, і це є ускладненням длявизначення компанії-покупця і компанії, яка купується;

г)         компанія, яка купується, повинна бути меншою за розмірами, ніжматеринська компанія, яка купує.

Корпорація "Мегасофт" випустила 12000 простих акцій номінальноювартістю 5 грош. од. (справедлива вартість - 40 грош. од.) і сплатила24000 грош. од. готівкою для отримання контролю над корпорацією"Салем". Чому дорівнює вартість об'єднання компаній?

а)         504000;

б)         84000;

в)         60000;

г)         24000.

Корпорація "Веллінгтон" випустила 20000 простих акцій (номінальнавартість - 5 грош. од. за акцію, справедлива вартість - 42 грош. од.) за всіакції корпорації "Джордан". Які будуть консолідовані суми статей"Додатково оплачений капітал" і "Нерозподілений прибуток" (в балансіна 01.01.2008 р.), відповідно, якщо операція обліковується як покупка?

а)         20000,160000;

б)         20000,260000;

в)         380000,160000;

г)         760000,260000.

Корпорація X сплатила грошові кошти за всі прості акції з правомголосу корпорації Y. Корпорація Y буде продовжувати існувати якокрема корпорація. Бухгалтерські записи зі складання консолідованихзвітів корпорацій X та Y знайдуть відображення в:

а)         робочій таблиці для складання консолідованих звітів;

б)         облікових регістрах корпорації X;

в)         облікових регістрах корпорації Y;

г) облікових регістрах обох корпорацій.

Материнській компанії не потрібна консолідована звітність дочірньоїкомпанії, в якій вона володіє більше 50 % прав голосу, якщо:

а)         дочірня компанія здійснює діяльність за кордоном;

б)         дочірня компанія, по суті, є фінансовою дочірньою компанією;

в)         компанія володіє більше ніж 50 %, але менше ніж 60 % прав голосудочірньої компанії;

г)         контроль є короткочасним, і материнська компанія шукає покупцяакцій дочірньої компанії.

Для яких вказаних рахунків дочірньої компанії, що повністюналежать материнській, не потрібна амортизація коригування (дооцінкичи уцінки) до справедливої вартості, яке пов'язане з об'єднаннямбізнесу?

а)         споруди;

б)         патенти;

в)         прямі витрати по об'єднанню;

г)         землі.

Корпорація "Світ комп'ютерів" придбала корпорацію "Файл"01.10.2007 р. Чистий прибуток корпорації "Світ комп'ютерів" за ріксклав 1400000 грош. од., корпорації "Файл" - 400000 грош. од., якізароблені рівномірно на протязі року. Гудвіл при об'єднанні відсутній.Сума чистого прибутку за 2007 р., який буде відображено вконсолідованому звіті про прибуток або збиток, складає, грош. од.:

а)         1500000;

б)         1800000;

в)         1400000;

г)         400000.

Який з наведених рахунків не буде відображений в консолідованійфінансовій звітності на кінець першого року об'єднання?

а)         гудвіл;

б)         частина прибутку дочірньої компанії;

в)         інвестиція в дочірню компанію;

г)         додатково оплачений капітал.

Якщо визначено знецінення вартості інвестиції в дочірнєпідприємство, який рахунок слід списати першим?

а)         інвестиція в дочірню компанію;

б)         гудвіл;

в)         додатково оплачений капітал;

г) дооцінка (уцінка) зобов'язань до їх справедливої вартості.

У листопаді 2009 р. корпорація "Феєрія" продала землю корпорації"Індія", яка повністю належить їй. Земля вартістю 61500 грош. од. булапродана за 89000 грош. од. З позиції об'єднання бізнесу, коли слідвизнавати прибуток від реалізації землі?

а)         прибуток не буде визнаний;

б)         коли корпорація "Індія" продасть землю третій стороні;

в)         коли корпорація "Індія" буде використовувати землю;

г)         пропорційно на протязі звітного періоду.

Для якого типу спільної діяльності обов'язковим є наявність угоди, увідповідності до якої сторони здійснюють діяльність, що підлягаєспільному контролю?

а)         спільно контрольованих операцій;

б)         спільно контрольованих активів;

в)         спільно контрольованого підприємства;

г)         всі відповіді вірні.

Для якого типу спільної діяльності обов'язково складаєтьсяфінансова звітність?

а)         спільно контрольованих операцій;

б)         спільно контрольованих активів;

в)         спільно контрольованого підприємства;

г)         всі відповіді вірні.

Контролюючий учасник визнає свою частку від участі у спільноконтрольованому підприємстві, застосовуючи метод:

а)         нормативний;

б)         повної консолідації;

в)         середньозваженої собівартості;

г)         пропорційної консолідації.

Компанія "Магнат" і компанія "Металосклад" уклали тристороннійдоговір з лізинговою компанією "Лізинг" про придбання літака вартістюп'ять млн. грош. од. Умовою поставки є передоплата в розмірі 100 %,яка розподілена таким чином: компанія "Магнат" сплачує 3,5 млн.грош. од., компанія "Металосклад" - 1,5 млн. грош. од. Літакексплуатується компаніями спільно, виходячи з частки фактичної участікожної зі сторін в оплаті витрат на його придбання. На основі наведеноїінформації між компаніями підписано договір про:

а)         придбання основних засобів;

б)         спільно контрольоване підприємство;

в)         спільно контрольовані операції;

г)         спільно контрольовані активи.

Якими ознаками характеризується зв'язана сторона?

а)         наявністю відносин контролю між стороною і компанією, що звітує;

б)         наявністю довгострокових торгових відносин між стороною ікомпанією, що звітує;

в)         наявністю гарантійних зобов'язань компанії, що звітує позабезпеченню банківського кредиту, отриманого стороною;

г)         всі відповіді вірні.

Якими характеристиками повинні володіти угоди зі зв'язанимисторонами?

а)         угоди носять довгостроковий характер;

б)         угоди оформлюються не на ринку;

в)         угоди здійснюються між сторонами, зв'язаними відносинамиконтролю та істотного впливу;

г)         ціни угод відрізняються від середньоринкових.

Приклади яких операцій підлягають розкриттю у Примітках дофінансової звітності, якщо вони здійснюються зі зв'язаною стороною?

а)         надання гарантій чи застави;

б)         передача за ліцензованими угодами;

в)         придбання чи продаж нерухомості та інших активів;

г)         всі відповіді вірні.

Зв'язаними сторонами не є:

а)         два підприємства, які мають спільного директора;

б)         два контролюючих учасники, які мають спільний контроль;

в)         генеральний агент, з яким підприємство здійснює значний обсягоперацій виключно через економічну залежність;

г)         всі відповіді вірні.

Яка ситуація є прикладом відносин між зв'язаними сторонами?

а)         компанія А, що займається оптовим продажем канцтоварів таздійснює свою діяльність в основному через двох дистриб'юторів(компанію X та компанію Y);

б)         компанія А і компанія В мають загального члена ключовогоуправлінського персоналу;

в)         компанія А має двох великих акціонерів - компанію В (45 % правголосу) і компанію С (22 % прав голосу);

г) компанія А і компанія В є контролюючими учасниками спільноїдіяльності підприємства С, які мають спільний контроль за діяльністюспільного підприємства.

Які показники слід розкривати у звітності стосовно операцій міжзв'язаними сторонами?

а)         ціни по кожній угоді між зв'язаними сторонами;

б)         цінову політику відносно угод зі зв'язаними сторонами;

в)         загальну суму виручки (платежів, дебіторської і кредиторськоїзаборгованості) по операціях зі зв'язаними сторонами;

г)         суму виручки (платежів, дебіторської і кредиторської заборгованості)по операціях з окремою зв'язаною стороною.

При розгляді взаємовідносин зв'язаних сторін необхідно звертатиувагу на:

а)         юридичну форму відносин;

б)         зміст відносин;

в)         юридичну форму і зміст відносин;

г)         жоден з цих аспектів.

Члени ключового управлінського персоналу - це особи, які:

а)         прямо і непрямо мають повноваження і відповідають за планування,управління і контроль діяльності підприємства, що звітує;

б)         займають ключові позиції в управлінні компанії, що звітує;

в)         володіють 10 % прав голосу представництва в складі директорів;

г)         всі відповіді вірні.

Операційним сегментом є компонент суб'єкта господарювання:

а)         що здійснює господарську діяльність, від якої отримує дохід і в

зв'язку з якою несе витрати, зокрема, доходи та витрати внаслідокоперацій з іншими компонентами цього суб'єкта господарювання;

б)         операційні результати якого регулярно розглядає головний керівник

діяльності для прийняття рішень щодо виділення ресурсів сегмента йоцінки його діяльності;

в)         щодо якого дискретна фінансова інформація є доступною;

г)         всі відповіді вірні..

Яким міжнародним стандартом регламентується порядок розкриттяфінансової інформації за сегментами?

а)         МСБО 14;

б)         МСБО 27;

в)         МСФЗ 3;

г)         МСФЗ 8.

Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-який операційнийсегмент, у якого звітний дохід від зовнішніх клієнтів і внутрішньо-сегментних продаж або трансферів становить:

а)         5 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього)доходу всіх операційних сегментів;

б)         10 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього)доходу всіх операційних сегментів;

в)         50 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього)доходу всіх операційних сегментів;

г)         немає правильної відповіді.

Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-який операційнийсегмент, у якого абсолютна величина його звітного прибутку чи збиткудорівнює 10 або більше відсотків:

а)         найбільшої з двох абсолютних сум: сукупного звітного прибуткувсіх операційних сегментів, які не звітують про збитки, абосукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, які звітуютьпро збиток;

б)         сукупного звітного прибутку всіх операційних сегментів, які не зві-тують про збитки;

в)         сукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, які звітуютьпро збиток;

г)         всі відповіді вірні.

Розкриття сегментної інформації вимагається про будь-який операційнийсегмент, у якого:

а)         10 або більше відсотків сукупного (зовнішнього і внутрішнього) доходувсіх операційних сегментів;

б)         абсолютна величина його звітного прибутку чи збитку дорівнює 10 абобільше відсотків найбільшої з двох абсолютних сум: сукупногозвітного прибутку всіх операційних сегментів, які не звітують прозбитки, або сукупного звітного збитку всіх операційних сегментів, якізвітують про збиток;

в)         їх активи становлять 10 або більше відсотків сукупних активів всіхопераційних сегментів;

г)         всі відповіді вірні.

Практичні ситуації

Ситуація 1.

01.012009 р. компанія "Міллер і Ко" сплатила 1920000 грош. од. за60000 акцій корпорації "Інтернет-технології" та придбала 45 % прав голосупростих акцій і, відповідно, істотний вплив. Корпорація "Інтернет-технології" розподілила дивіденди (2,50 грош. од. за акцію) за 2009 р. івідобразила у звітності прибуток 670000 грош. од.

Яку суму складе залишок по рахунку "Інвестиції у "Інтернет-технології" на 31.12.2009 р.?

Ситуація 2.

На протязі 2009 р. корпорація "Всесвітня павутина" придбала 30 %простих акцій, що знаходяться в обігу, у корпорації "Інтернет" за 1200000грош. од. Ця інвестиція надала можливість корпорації "Всесвітня павутина"істотно впливати на політику "Інтернет". Активи корпорації "Інтернет" надату придбання були відображені в сумі 6400000 грош. од., зобов'язання -3000000 грош. од. Будь-яке перевищення вартості придбання над вартістюінвестиції в корпорацію "Інтернет" віднесено на гудвіл. У 2008 р. корпорація"Інтернет" відобразила чистий прибуток 600000 грош.од., за 2009 р. - чистийприбуток 750000 грош. од. Дивіденди в сумі 200000 грош.од. були виплаченіза кожний з цих років.

Яку суму буде відображено в балансі по статті "Інвестиції в "Інтернет"на 31.12.2009 р.?

Ситуація 3.

Корпорація А володіє 30 % акцій корпорації Б і застосовує методучасті в капіталі. На протязі поточного року корпорація А придбала запасисобівартістю 66000 грош. од. і потім продала їх корпорації Б за 120000 грош.од. На кінець року запаси вартістю 24000 грош. од. все ще знаходились врозпорядженні корпорації Б.

Яку суму нереалізованого прибутку повинна відобразити корпорація

А?

Ситуація 4.

У січні 2009 р. корпорація "Кока-Кола" придбала 40000 (40 %) простихакцій корпорації "Аква", сплативши 800000 грош. од. Гудвіл та інші витрати,зв'язані з інвестицією, відсутні. Корпорація "Кока-Кола" здійснює істотнийвплив на корпорацію "Аква" На протязі 2009 р. корпорація "Аква"відобразила прибуток 200000 грош. од. і сплатила дивіденди 80000грош. од.В січні 2010 р. корпорація "Кока-Кола" продала 5000 акцій за 125000 грош.од.

Який залишок на рахунку "Інвестиції" буде відображено в балансіпісля реалізації акцій?

Ситуація 5.

Корпорація "Сатурн" випустила прості акції в обмін на прості акціїкорпорації "Альянс" при об'єднанні бізнесу. На дату об'єднання корпорація"Сатурн" мала землю з балансовою вартістю 480000 грош. од. ісправедливою вартістю 620000 грош. од. Корпорація "Альянс" мала землю збалансовою вартістю 170000 грош. од. і справедливою вартістю 190000 грош.од.

Яку суму слід відобразити по статті "Земля" в консолідованомубалансі, підготовленому на дату об'єднання?

Ситуація 6.

Компанія "Лідер" готує свою фінансову звітність відповідно МСБО.Виникла проблема з розкриттям в фінансовій звітності інформації пропов'язані сторони. Додаткова інформація:

Два найбільших акціонери компанії "Лідер": компанія "Преміум",яка володіє 40 % акцій, і громадянин Прутков, який володіє 15 % акцій.Одночасно громадянин Прутков є акціонером копанії "Преміум", якомуналежить 80 % акцій. Жоден інший акціонер не володіє більш, ніж 2 % акцій.

Корпорація "Бренд" має декілька багатопрофільних компаній, якіздійснюють торгівлю і надання послуг як зовнішнім замовникам, так і міжсобою. Вируч