8.1. СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ,НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ЕТИКИ

магниевый скраб beletage

Стандарти аудиту формують єдині основні вимоги до його якості,надійності та забезпечення відповідного рівня гарантій щодо результатіваудиторської перевірки при їх дотриманні. Аудиторські стандарти єпідставою для вирішення спірних питань, які можуть виникати міжаудитором і замовником, та встановлення ступеня відповідальностіаудиторів. Вони забезпечують:

високу якість аудиторських перевірок;

впровадження в аудиторську практику нових науковихдосліджень;

допомогу користувачам у розумінні процесу аудиторськоїперевірки;

високий громадський імідж професії;

допомогу аудитору у веденні переговорів з клієнтом;

зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.

У 1977 р. з метою розвитку аудиту та координації роботибухгалтерів-аудиторів у світовому масштабі була заснована Міжнароднафедерація бухгалтерів (МФБ). У її межах створено постійно діючий Комітетміжнародної практики аудиту (КМПА) при раді МФБ. З 1 квітня 2002 р.КМПА перейменований у Раду з МСА та надання впевненості (РМСАНВ).Основними завданнями РМСАНВ є розробка і випуск:

Міжнародних стандартів аудиту;

Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ);

Міжнародних стандартів супутніх послуг (МССП).

Структура Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості таетики, переглянутих у 2006 році, наведена у табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненостіта етики

Назва стандарту

Дата набуття

стан-

 

чинності після

дарту

 

останньогоперегляду

1

2

3

КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ бухгалтерів

 

Кодекс етики професійних бухгалтерів

30.06.2006

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (МСКЯ)

1

Контроль якості для фірм, що виконують аудит та оглядісторичної фінансової інформації, а також інші завдання знадання впевненості, та надають супутні послуги

15.06.2005

1

2

3

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА

 

Передмова до Міжнародних стандартів контролю якості,аудиту, надання впевненості та супутніх послуг

грудень 2005 р.

 

Глосарій

грудень 2005 р.

 

Міжнародна концептуальна основа завдань з наданнявпевненості

01.01.2005

АУДИТ ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

100-999 Міжнародні стандарти аудиту (МСА)

100-199 ВСТУПНА ЧАСТИНА

120

Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту

Відкликано вгрудні 2004 р.

200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

200

Загальні завдання незалежного аудитора та проведенняаудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту

02.10.2008

210

Умови завдань з аудиторської перевірки

31.12.2001

220

Контроль якості під час аудиту історичної фінансовоїінформації

31.12.2001

230

Документація з аудиторської перевірки

15.06.2006

240

Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під часаудиторської перевірки фінансових звітів

31.12.2006

250

Врахування законів та нормативних актів приаудиторській перевірці фінансових звітів

15.12.2004

260

Повідомлення інформації з питань аудиту найвищомууправлінському персоналу

15.12.2004

300-499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ РИЗИКИ

300

Планування аудиту фінансових звітів

31.12.2006

310

Знання бізнесу

Відкликано вгрудні 2004 р.

315

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривленьчерез розуміння суб'єкта господарювання та йогосередовища

31.12.2006

320

Суттєвість у плануванні та здійсненні аудиту

02.10.2008

330

Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків

31.12.2006

400

Оцінка ризиків та внутрішній контроль

Відкликано вгрудні 2004 р.

401

Аудит в середовищі комп'ютерних інформаційних систем

Відкликано вгрудні 2004 р.

402

Аудиторські міркування стосовно суб'єктівгосподарювання, які звертаються до організацій, щонадають послуги

15.12.2004

450

Оцінка викривлень, виявлених в ході аудиту

02.10.2008

1

2

3

500-599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

500

Аудиторські докази

15.12.2004

501

Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремихстатей

15.12.2004

505

Зовнішні підтвердження

15.12.2004

510

Перше завдання: залишки на початок періоду

15.12.2004

520

Аналітичні процедури

15.12.2004

530

Аудиторська вибірка

02.10.2008

540

Аудиторська перевірка облікових оцінок

15.12.2004

545

Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриттяінформації

15.12.2004

550

Зв'язані сторони

15.12.2004

560

Подальші події

15.12.2004

570

Безперервність

15.12.2004

580

Пояснення управлінського персоналу

15.12.2004

600-699 ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ

600

Використання роботи іншого аудитора

31.12.2001

610

Використання роботи внутрішніх аудиторів

02.10.2008

620

Використання роботи експерта

15.06.2005

700-799 АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТНІСТЬ

700

Висновок незалежного аудитора щодо повного пакетуфінансових звітів загального призначення

31.12.2006

701

Модифікація висновку незалежного аудитора

31.12.2006

705

Зміни до висновку у звіті незалежного аудитора

02.10.2008

706

Пояснювальні параграфи та інші пояснення у звітінезалежного аудитора

02.10.2008

710

Порівняльні дані

15.12.2004

720

Інша інформація в документах, що містять перевіреніфінансові звіти

15.12.2004

800-899 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СФЕРИ

800

Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудитуспеціального призначення

31.12.2001

1 1 2 1 3

1000-1100 Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА)

1000

Процедури міжбанківського підтвердження

 

1001

Середовище ІТ: автономні персональні комп'ютери

Відкликано вгрудні 2004

1002

Середовище ІТ: інтерактивні комп'ютерні системи

Відкликано вгрудні 2004

1003

Середовище ІТ: системи баз даних

Відкликано вгрудні 2004

1004

Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду тазовнішніх аудиторів

31.12.2001

1005

Особливості аудиту малих підприємств

31.12.2001

1006

Аудит фінансових звітів банків

31.12.2001

1007

Повідомлення інформації управлінському персоналові

Відкликано вчервні 2001 р.

1008

Оцінка ризику та внутрішній контроль: характеристики таособливості в КІС

Відкликано вгрудні 2004 р.

1009

Комп'ютеризовані методи аудиту

Відкликано вгрудні 2004 р.

1010

Вивчення питань, пов'язаних з охороною довкілля, приаудиторській перевірці фінансових звітів

 

1011

Наслідки питання «2000 року» для управлінськогоперсоналу та аудиторів

Відкликано вчервні 2001р

1012

Аудит похідних фінансових інструментів

31.12.2001

1013

Електронна комерція: вплив на аудиторську перевіркуфінансових звітів

31.12.2001

1014

Надання висновків аудиторами про відповідальністьфінансової звітності Міжнародним стандартам

31.12.2001

2000-2699 Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО)

2400

Завдання з огляду фінансових звітів (раніше МСА 910)

31.12.2001

2410

Огляд проміжної фінансової інформації, що виконуєтьсянезалежним аудитором суб'єкта господарювання

15.12.2006

ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3000-3699 Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ)

3000-3399 ЗАСТОСОВУВАНІ ДО ВСІХ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

3000

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чиоглядом історичної фінансової інформації

01.01.2005

3400-3699 СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР

3400

Перевірка прогнозної фінансової інформації(раніше МСА 810)

31.12.2001

1

2

1 3

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

4000-4699 Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП)

4400

Завдання з виконання погоджених процедур стосовнофінансової інформації (раніше МСА 920)

31.12.2001

4410

Завдання з підготовки фінансової інформації

31.12.2001

8.2. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА АУДИТУ

Завдання з надання впевненості - це завдання, за наслідками якихаудитор надає висновок, що має підвищити рівень довіри майбутніхкористувачів фінансової інформації (звітності), які не є відповідальноюстороною (об'єктом перевірки) щодо результатів оцінки або порівнянняпредмета завдання з відповідними критеріями. Предметом завдання можутьбути фінансовий стан, фінансові показники та ліквідність підприємства.Окрім цього, перевіряються і критерії, які були застосовані відповідальноюстороною, а саме - концептуальна основа складання звітності.

Деякі завдання з надання впевненості передбачають, що вимірюванняпредмета перевірки або його оцінка виконується відповідальною стороною увигляді певних тверджень керівництва відповідальної сторони, які інадаються користувачам. Тоді аудитор повинен підтвердити твердженнявідповідальної сторони. Такі завдання визначаються МСА як "завдання зпідтвердження".

Якщо аудитор сам безпосередньо виконує оцінку або вимірює предметперевірки (або отримує від відповідальної сторони твердження або оцінки,які вона виконала, але які не будуть передаватися користувачевіаудиторського висновку), то такі завдання МСА визначає як «завдання зіскладання безпосереднього висновку».

Завдання з надання впевненості можуть бути складовою більшогозавдання, наприклад консультування щодо придбання юридичної особи,злиття різних юридичних осіб тощо. Тоді вимоги до завдання з наданнявпевненості стосуються тієї частини замовлення, що підпадає під визначеннязавдання (наприклад, підтвердження історичної інформації або прогнозноїінформації).

МСА в останній редакції виділяють такі види аудиторських послуг(рис. 8.1).

Не всі завдання є завданнями з надання впевненості, а саме:

погодження процедури;

складання фінансової звітності;

складання іншої інформації;

складання податкових декларацій;

консультування з питань управління;

консультування з питань оподаткування;

свідчення в суді стосовно обліку, оподаткування, аудиту, тощо;

висловлювання професійної думки.

МСА передбачає, що аудитору дозволяється виконувати два типизавдань з надання впевненості (Концептуальна основа, п.11), а саме:

завдання з надання обґрунтованої впевненості.

завдання з надання обмеженої впевненості.

Обґрунтована впевненість - це зменшення ризику до прийнятногорівня в обставинах завдання, що дає підставу для висловлюванняпозитивного висновку.

Обмежена впевненість - це зменшення ризику до прийнятного рівня вобставинах завдання (але ризик є більшим, ніж при наданні обгрунтованоївпевненості), що дає підставу для висловлювання негативного висновку.Елементи завдання з надання впевненості.

Тристоронні відносини (Відповідальна сторона. Аудитор. Корис-тувач);

Предмет перевірки;

Відповідні критерії;

Достатні відповідні докази;

Письмовий висновок з наданням впевненості.

Відповідальна сторона - це вищий управлінський персонал об'єктуперевірки.

Користувачі - ті, для кого готується аудиторський висновок, а саме:

одна з структур об'єкту перевірки (наприклад, Наглядова Рада);

контрагенти (банки, страхові кампанії, гаранти, тощо);

державні регуляторні органи;

власники (або їх законні представники);

вищий управлінський персонал об'єкту перевірки.

Предмет завдання повинен бути відповідним, тобто таким, що:

піддається визначенню та послідовній оцінці або вимірюванню завідповідними критеріями;

по інформації про нього можна отримати достатні докази для складаннявисновку.

Складаючи висновок про виконання завдання, аудитор повиненвказувати на характеристики (критерії), що мають вагу для користувачів.

Критерії - це контрольні показники, що використовуються для оцінкиабо вимірювання предмета завдання з надання впевненості.Критерії можуть бути:

а)         формальні (вимоги стандартів, концептуальні основи, облікова по-літика, закони, внутрішні норми та правила тощо);

б)         спеціально розроблені (конкретно для досягнення мети перевірки).

Критерії повинні бути прийнятними, тобто:

значимими - допомагають користувачеві прийняти рішення;

повними - в них не має пропущених факторів, які можуть вплинути нависновок в контексті завдання;

надійними - не дозволяють давати суперечливу оцінку;

нейтральними - дають можливість здійснити неупереджений висновок;

зрозумілими - вони чіткі, повні та унеможливлюють різні тлумачення.

Неприйнятно в аудиті використовувати оцінку або вимірювання на основіочікувань, суджень або власного професійного досвіду аудитора.

8.3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРІВ

Професійна аудиторська незалежність за Кодексом професійноїетики передбачає:

незалежність думки - це така спрямованість думок, яка дає можливістьнадати висновок без будь якого впливу, що може стати загрозою дляоб'єктивності професійного судження аудитора, та дає можливістьаудиторові діяти чесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом.

незалежність поведінки - уникнення у своїй професійній діяльностітаких фактів чи обставин, що проінформована про них інша сторона,обгрунтовано дійшла б висновку, що незалежність аудитора під загрозою.

Професійні аудитори повинні дотримуватися конфіденційності щодоінформації про справи клієнта або роботодавця, отриманої під час наданняпрофесійних послуг. Розкривати інформацію аудитор має право, якщо йому на ценадано спеціальний дозвіл або у випадках, коли розкриття інформації є юридичним чипрофесійним правом або обов'язком.

Якщо аудитор з огляду на вищевикладене, вирішив розкрити конфіденційнуінформацію, то перед прийняттям остаточного рішення йому необхідно для себевизначитися з наступними питаннями.

Чи варто взагалі розкривати конфіденційну інформацію?

Чи відомі аудитору всі необхідні та відповідні факти (в тій мірі, в якійтаке можливо)? Якщо існують слабко обгрунтовані факти, слідвикористовувати не їх, а професійне судження.

Якого роду повідомлення очікується і ким (адресат)? Аудитор повиненбути впевнений, що отримувачі конфіденційної інформації є належнимиїї користувачами (тобто, мають обов'язок діяти на підставі отриманоїінформації).

Чи буде незалежний професійний аудитор нести будь-яку юридичнувідповідальність за те, що розкрив конфіденційну інформацію та занаслідки такого розкриття?

Кодекс професійної етики вказує на те, що в разі неможливості дляаудитора прийняти єдине вірне рішення, останній повинен звернутися запорадою до професійної організації або до юристів.

Аудиторська фірма повинна мати чітку внутрішню політику щодо кон-фіденційності інформації та здійснювати постійний моніторинг її дотриманняусіма співробітниками або сторонами, що залучаються до співпраці.

Як відомо, термін конфіденційність стосується наступних даних:

Про клієнта (замовника) - економічні, правові, майнові та інші харак-теристики, плани, цінову політику, контрагентів, тощо;

Про виявлені в ході надання послуг негативні факти в роботі управл-інського та виконавчого персоналу клієнта або про неадекватність фінансовоїзвітності клієнта, що оприлюднюється;

Про результати аудиторської перевірки (особливо при виконання завдання

з надання впевненості;

Про умови роботи в аудиторській фірмі (роботодавець), політику тапрактику роботи фірми.

Будь-якій професії притаманні певні риси, в тому числі:

володіння певними інтелектуальними навичками, набутими шляхом освіти тапідвищення кваліфікації;

дотримання представниками професії загального кодексу цінностей іповедінки, встановленого професійним адміністративним органом, в томучислі збереження об'єктивної точки зору;

прийняття свого обов'язку перед суспільством в цілому.

Цілі аудиторської професії полягають у виконанні роботи відповідно донайвищих стандартів професіоналізму, в досягненні найкращих результатівдіяльності і в цілому у задоволенні громадських інтересів, зазначених вище.

Такі цілі вимагають забезпечення чотирьох основних потреб.

Достовірність. В суспільстві існує потреба в достовірній інформації танадійних інформаційних системах.

Професіоналізм. Існує потреба в особах, які можуть бути без сумнівів виз-начені замовниками, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами якспеціалісти в сфері аудиторського обліку.

Якість послуг. Існує потреба щодо впевненості в тому, що всі послуги, наданіпрофесійним аудитором, виконуються згідно з найвищими стандартами якості.

Довіра. Користувачі послуг професійних аудиторів повинні бути впевнені віснуванні основ професійної етики, що регулюють надання цих послуг.

Для досягнення цілей, поставлених перед аудиторами, професійні аудиториповинні дотримуватись ряду вихідних умов або фундаментальних принципів.

Такими фундаментальними принципами є наступні.

Порядність. Професійний аудитор повинен бути відвертим та чесним принаданні професійних послуг.

Об'єктивність. Професійному аудитору слід бути справедливим та не доз-воляти упередженості, конфлікту інтересів або впливу інших осіб, що зашкодитьйого об'єктивності.

Професійна компетентність та належна ретельність. Професійномуаудитору слід надавати професійні послуги з належною ретельністю, компе-тентністю та старанністю.

Конфіденційність. Професійному аудитору слід дотримуватись конфіден-ційності інформації, отриманої в процесі надання професійних послуг та невикористовувати або розголошувати таку інформацію без належних та визначенихповноважень, або якщо відсутнє юридичне або професійне право та обов'язокрозкриття цієї інформації.

Професійна поведінка. Професійний аудитор повинен діяти таким чином,щоб це відповідало добрій репутації професії, повинен утримуватись від будь-якої поведінки, яка могла б завдати цій репутації шкоди.

Технічні стандарти. Професійний аудитор повинен надавати професійніпослуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами

На вибір ситуацій та методів роботи, на які необхідно звернути особливуувагу з точки зору етичних вимог щодо об'єктивності, впливають фактори.

Тиск з боку зацівлених осіб. Це може знизити об'єктивність професійнихаудиторів.

Неможливість передбачення такого роду ситуацій, зазаначених упопередньому пункті, що призводить не лише до сниження рівняоб'єктивності аудитора, але надання шкоди.

Слід уникати відносин, що дозволяють передсуду, упередженості або впливуінших осіб знижати об'єктивність.

Обєктивність персоналу, який надає інформаційні послуги для аудиторів.

Професійні аудитори не повинні приймати або пропонувати подарунки аборозваги, які імовірно могли б усвідомлюватися як такі, що здійснюють значнийта неналежний вплив на їх професійне судження або на професійнесудження осіб, з якими вони ведуть справи.

При організації своїх послуг професійним аудиторам:

не слід використовувати засоби, які завдають шкоди репутації аудиторів;

не слід робити перебільшені заяви про послуги, які вони можутьзапропонувати, кваліфікацію, якою вони володіють, або досвід, якого вонинабули.

Суттєве значення має етичний підхід до основної суспільно вибагливої рисиаудит - незалежності ( розділ 8 Кодексу професійної етики).

Тести:

До супутніх аудиторських послуг не відносять:

а)         огляд;

б)         погоджені процедури;

в)         підготовка інформації;

г)         всі відповіді вірні.

Що за МСА не відноситься до завдань з надання впевненості:

а)         погоджені процедури;

б)         огляд;

в)         аудит звітності;

г)         підготовка інформації.

Завданням з надання впевненості визначається наявність наступнихелементів:

а)         предмет;

б)         тристоронні відносини;

в)         відповідні критерії;

г)         всі відповіді вірні

Предмет завдання з надання впевненості може мати наступні форми:

а)         оцінка системи внутрішнього контролю;

б)         оцінка показників результатів діяльності;

в)         поведінка (управління кадрами);

г)         всі відповіді вірні

До завдань з надання впевненості не відносять:

а)         перевірку по узгоджених процедурах;

б)         формування фінансової та іншої інформації;

в)         консультування з оподаткування;

г)         всі відповіді вірні

При розробці стратегії та плану перевірки аудитор розглядає питання:

а)         необхідність документування переговорів із замовником;

б)         критерії власної професійної незалежності;

в)         розмір гонорару за виконання завдання;

г)         попереднє судження про суттєвість та ризики.

Рівень впевненості аудитора визначається:

а)         характером предмета перевірки;

б)         критеріями;

в)         кількістю та якістю отриманих доказів;

г)         всі відповіді вірні.

За МСА подальші події визначають як події:

а)         між кінцем періоду та датою аудиторського висновку;

б)         що очікуються в найближчому майбутньому;

в)         що передбачені планами;

г)         всі відповіді вірні.

Професійна незалежність вимагає, щоб аудитор:

а)         самостійно вирішував, що та як йому перевіряти;

б)         не вступав у контакти з персоналом об'єкта перевірки;

в)         уникав фактів, за якими третя сторона дійшла висновку, щооб'єктивність аудитора під загрозою;

г)         нікому не підпорядковувався в ході роботи.

Назвіть обставини, які можуть створити "загрозу власного інтересу":

а)         аудитор був колись заступником директора об'єкта перевірки;

б)         неналежна залежність суми гонорару від замовника;

в)         група з надання впевненості вела у звітному періоді облік длязамовника;

г)         член групи має найближчого родича, який є посадовою особоюзамовника.

До обставин "загрози захисту" відносять:

а)         членам аудиторської фірми гарантують працевлаштування узамовника;

б)         гонорар залежить від суми знайдених суттєвих невідповідностей;

в)         існує тиск, щоб неналежно знизити обсяг перевірки;

г)         аудитор підпорядковує свою думку судженню замовника.

Застережні заходи у клієнта для забезпечення професійноїнезалежності аудитора включають:

а)         вимоги до освіти аудитора;

б)         наявність аудиторського комітету в системі управління;

в)         вимоги до підвищення кваліфікації аудитором;

г)         всі відповіді вірні.

Застережні заходи для збереження професійної незалежності в межахвласних систем включають:

а)         встановлення механізму дисциплінарної відповідальності;

б)         ротацію вищого персоналу аудиторської фірми;

в)         призначення особи з вищого персоналу відповідальним за нагляд поадекватності застережних заходів;

г)         всі відповіді вірні.

Дія положень МСА 800 не розповсюджується на:

а)         фінансові звіти, складені за принцами обліку іншими, ніж міжнароднічи національні стандарти;

б)         фінансову звітність;

в)         виконання контрактних угод;

г)         перевірку окремих рахунків чи статей у звітності.

15 За МСА аудитор повинен отримати як мінімум попередні дані прозамовника:

а)         структуру власності;

б)         галузь діяльності;

в)         якість управлінського персоналу;

г)         всі відповіді вірні.

16. При плануванні виконання завдання з надання впевненості аудиторза МСА 100 повинен:

а)         оцінити бізнес відповідальної сторони;

б)         оцінити термін роботи та її вартість;

в)         розглянути можливість досягнення мети завдання;

г)         розглянути критерії, що застосовуються.

17. Яка залежність між компонентами аудиторського ризику?

Відп.

Ризик

властивий

контролю

невиявлення

аудиторський

а)

низький

низький

високий

низький

б)

низький

середній

середній

середній

в)

середній

низький

середній

середній

г)

високий

високий

низький

низький

Достатність доказів при наданні високого рівня впевненості є мірою:

а)         причетності доказів до умов предмета перевірки;

б)         відповідності доказів умовам місця та часу;

в)         кількості отриманих доказів;

г)         доречності відповідних доказів.

Рівень впевненості, який наводиться у висновку аудитора,відображає ступінь довіри:

а)         до звітності, що перевірялася;

б)         відповідальної сторони до результатів перевірки;

в)         користувача до достовірності предмета перевірки;

г)         користувача і відповідальної сторони до компетенції аудитора.

Надійність інформації, що перевіряється аудитором як елемент їїрелевантності - це:

а)         змістовність;

б)         можливість вибору;

в)         послідовність;

г)         можливість порівняння.

До умов надання висновку по наданню впевненості за МСА 100відносять:

а)         висновок повинен ґрунтуватися на результатах роботи, що фактичновиконана;

б)         користувач не має впевненості у якості звітності відповідальноїсторони;

в)         відповідальна сторона має сумніви щодо власної звітності;

г)         всі відповіді вірні.

Якщо аудитор висловлює негативну думку або відмовляється відвисловлювання думки по фінансових звітах в цілому, а окремі

компоненти не складають більшу частину звітності, аудитор повиненпідготувати висновок:

а)         по окремих компонентах звітності;

б)         тільки по додатках до звітності (примітках);

в)         модифікований умовно-позитивний;

г)         негативний або відмову від висновку.

При виконанні погоджених процедур із замовником узгоджується:

а)         обмеження щодо розповсюдження звіту;

б)         характер завдання;

в)         інформація, стосовно якої здійснюватимуться процедури;

г)         всі відповіді вірні.

Особливість аудиторського висновку по порівняльних данихготується:

а)         по кожному періоду надання порівняльних звітів;

б)         за весь звітній період;

в)         на дату, визначену замовником;

г)         не надається взагалі.

При першому завданні аудитор має отримати свідчення пропочаткові залишки на рахунках обліку. Для цього він повиненотримати:

а)         дані про прибуток та його віднесення до різних періодів;

б)         письмове свідчення головного бухгалтера про впевненість щодозалишків;

в)         відомості про кваліфікацію персоналу бухгалтерії;

г)         всі відповіді вірні.

За МСА 240 термін "шахрайство" означає навмисні дії посадових осібз метою:

а)         введення в оману користувачів фінансової звітності;

б)         отримання нечесних або незаконних переваг;

в)         введення в оману керівництва фірми;

г)         отримання важелів впливу на керівництво або власників.

Якщо після аудиторської перевірки було виявлено факти шахрайстваабо помилки, то це свідчить про те, що:

а)         аудиту притаманний ризик невиявлення;

б)         аудитор не отримав обгрунтованої впевненості;

в)         аудитор професійно некомпетентний або був неуважний;

г)         аудитор не користувався стандартами.

Особливістю аудиторського висновку про прогнозну інформацію є:

а)         відповідні застереження щодо можливості досягнення результату;

б)         твердження про негативну впевненість щодо припущень прогнозної

інформації;

в)         посилання на мету створення прогнозної інформації;

г)         всі відповіді вірні.

Звіт за результатами виконання погоджених процедур надаєтьсяаудитором:

а)         сторонам, які вказані у договорі на проведення перевірки;

б)         тільки посадовим особам замовника;

в)         тільки вищому управлінському персоналу замовника;

г)         лише тим сторонам, які дали згоду на проведення таких процедур

перевірки.

Позики та гарантії, надані членам групи, що виконує завдання знадання впевненості, не створюють загрози незалежності, якщо вони:

а)         отримані близьким родичем члена групи;

б)         не більші від гонорару члена групи;

в)         не більші розміру гонорару за перевірку в цілому;

г)         отримані за звичайною процедурою, умовами та вимогами.

Практичні ситуації

Ситуація 1.

Аудитор був призначеним керівником групи, яка буде здійснюватиаудит фінансової звітності ПАТ "Добробут". За звітний рік ПАТ отримало 12млн. грн. чистого прибутку. Відомо, що дружина аудитора-керівника групиволодіє 12% акцій ПАТ "Добробут" вже багато років.

Чи варто аудитору приймати завдання на аудит? Відповідьобгрунтуйте із застосуванням Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Ситуація 2.

Аудитор-приватний підприємець надає послуги з веденнябухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Промінь".

Керівництво звернулось з пропозицією до аудитора, щоб той надаваудиторський висновок про фінансову звітність, який необхідно подати убанк для отримання довгострокового кредиту. Керівництво ТОВ обґрунтовуєсвоє звернення тим, що аудитору відомі всі обставини підприємницькоїдіяльності та зміст фінансової звітності, а також, те що банком встановленімінімальні терміни (два тижні) для подання аудиторського висновку нарозгляд кредитного комітету.

Чи варто аудитору приймати пропозицію? Відповідь обґрунтуйте іззастосуванням Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Ситуація 3.

Аудиторська фірма "Професіонал" має частку у статутному фонді ТОВ"Поліпласт" в розмірі 25 %. Аудиторська фірма протягом останніх п'ятироків здійснює аудит фінансової звітності ПАТ "Альянс", в свою чергу який60 % у статутному фонді ТОВ "Поліпласт".

Беручи до уваги тривалі ділові стосунки між аудиторською фірмою таПАТ "Альянс", а також високій рівень професіоналізму працівниківаудиторської фірми, керівництво ПАТ "Альянс" звернулося до аудиторськоїфірми з пропозицією провести аудит фінансової звітності ТОВ "Поліпласт".

Визначте, чи виникає загроза професійній незалежності аудитора,якщо так - запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Ситуація 4.

В процесі здійснення процедур перевірки аудитором встановленозначні порушення принципів обліку, закріплених в обліковій політиці,відсутність належної системи контролю, про що у встановленій формі булописьмово попереджено керівництво підприємства. Як наслідок,управлінським персоналом було попереджено аудитора щодо можливогоперегляду суми гонорару.

Визначте, чи існує етичний конфлікт та загроза професійнійнезалежності аудитора, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйтеможливі шляхи його розв'язання.

Ситуація 5.

ТОВ "Аудит-сервіс" проводить аудит фінансової звітностіпідприємства протягом останніх п'яти років.

За наслідками податкової перевірки повноти та своєчасності сплатиподатків працівниками ДПІ було визначено велику суму недоїмки понесплачених податках. На підставі цього факту в ході процесуальних дій уаудиторської фірми вимагають робочу документацію, але керівництвоприйняло рішення її не надавати, поклавшись на те що воно не має праварозголошувати інформацію, яка було отримана в процесі аудиту.

Визначте професійну етичну загрозу, яка може виникнути, тазапропонуйте шляхи до її вирішення.

Питання для повторення

Що таке аудиторські послуги?

Дайте визначення аудиту.

Назвіть основні елементи визначення аудиту.

Що належить до супутніх послуг?

Що означає оглядова перевірка?

Що таке узгоджені процедури?

Що передбачає та має на меті підготовка інформації?

Чи завіряє аудитор фінансову звітність?

У чому полягає роль незалежного аудиту?

Причини виникнення неточностей у фінансовій звітності.

У чому полягають функції аудитора?

Чи дає аудит гарантію, що фінансовий звіт не містить суттєвих помилок?

Чим обумовлені обмеження можливостей аудиту?

Що означає феномен "розриву очікувань"?

Дайте визначення постулатам аудиту.

Охарактеризуйте постулати аудиту.

Яку мету мають постулати аудиту?

Що належить до загальних принципів аудиту?

Як можна визначити аудиторські стандарти?

У чому полягає значення стандартів?

В чому необхідність МСА?

Який характер мають МСА?

Чи є МСА нормативними документами?

В чому полягає призначення та застосування МСА?

Чи може аудитор відступити від МСА?

Що є об'єктами стандартизації аудиту?

Як застосовують МСА різні держави?

Які організації займаються підготовкою та розробкою МСА?

У чому полягає місія МФБ?

У чому полягає діяльність КМАП?

Які процедури розробки вміщують в себе МСА?

Які постійні комітети, окрім КМАП, Ради МФБ, ви знаєте?

Ким і коли було прийнято Кодекс етики професійних бухгалтерів(аудиторів)?

Що таке Кодекс професійної етики?

Яка мета аудиторської професії і в чому вона полягає?

Які основні вимоги ставляться до професії аудитора?

Які складові частини містить Кодекс етики?

Які фундаментальні принципи аудиторської етики визначені в Кодексі?

Який характер мають мета та фундаментальні принципи Кодексу?

Яке призначення мети та фундаментальних принципів Кодексу?

ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

9.1. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Метою Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) є вста-новлення стандартів та надання рекомендацій щодо відповідальності фірмистосовно її системи контролю якості для аудиту та огляду історичноїфінансової інформації, а також інших завдань з надання впевненості та супутніхпослуг.

В Міжнародному стандарті контролю якості (МСКЯ) наведені терміни:"партнер із завдання" - партнер або інша особа на фірмі, що відповідаєза завдання, його виконання та звіт, що надається від імені фірми, та яка в разіпотреби має відповідні повноваження від професійної, законодавчої аборегуляторної організації.

"перевірка контролю якості під час виконання завдання" - процес, щомає забезпечити, до надання висновку аудитора, об'єктивну оцінку важливихсуджень, зроблених групою з завдання, та думок, які вони висловили приформулюванні аудиторського висновку;

"моніторинг" - процес, що передбачає постійний розгляд та оцінкусистеми контролю якості фірми включно з періодичною перевіркою деякихзавершених завдань з метою надати фірмі обґрунтовану впевненість, що їїсистема контролю якості працює ефективно.

"партнер" - будь-яка особа, що має повноваження приймати на фірмузобов'язанням щодо виконання завдання з надання професійних послуг."персонал" - партнери та фахівці.

"фахівці" - професіонали, крім партнерів, включно з експертами, якихбуло найнято фірмою.

"відповідно кваліфікована зовнішня особа" - особа, що не єспівробітником фірми, має знання та кваліфікацію, що дозволяє їй діяти якпартнер з завдання, наприклад, партнер з іншої фірми, або співробітник (якиймає достатній досвід) професійної бухгалтерської організації, члени якоїможуть виконувати аудит та огляд історичної фінансової інформації, або іншізавдання з надання впевненості або супутніх послуг, або організації, що надаєпослуги з контролю якості.

Фірма повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їйобґрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності допрофесійних стандартів та регуляторних і законодавчих вимог, а звіти, щонадаються фірмою або партнерами по завданню, відповідають обставинам.

Система контролю якості фірми включає політику та процедури, щостосуються кожного з наступних елементів:

а)         відповідальність управлінського персоналу фірми за якість;

б)         вимоги етики;

в)         прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, тавиконання специфічних завдань;

г)         людські ресурси;

д)         виконання завдання;є) моніторинг.

Структура системи внутрішнього контролю якості представлена на

рис. 9.1

Внутрішній фірмовий контроль якості аудиту

Л-

Об'єктиконтролю

—І—

Суб'єктиконтролю

 

 

 

 

 

Г 1

г 1

 

Заходи забезпечення якостіаудиту

Оцінка клієнта з допомогоюспеціальної анкети

и З

аЗ ft

и а

н

"оо

ОftС

ft А

ч

Оцінка незалежності аудиторівперед кожним здійсненнямаудиту

Розподіл прав, обов'язків тавідповідальності з допомогоюпосадових інструкцій, програмаудиту

Контроль та оцінка виконанняобов'язків

Консультації компетентнимипосадовими особами під часздійснення аудиту

У

Стимулювання участі упрофесійних організаціях

Розробка і виконання контролюякості аудиту

Підбір кадрів.Система підвищення кваліфікаціїкадрів

Систематичні перевіркипартнером, відповідальним законтроль якості

Рис. 9.1. Структура системи внутрішньофірмового контролю якості

Є різні методи підвищення знань та компетентності:

Професійна підготовка.

Безперервна професійна освіта, включаючи підвищення кваліфікації.

Досвід роботи.

Навчання більш досвідченим персоналом, наприклад, іншими членамигрупи із завдання.

Політика та процедури контролю якості повинні бути документальнозафіксовані та пояснені персоналу фірми.

Фірма встановлює політику та процедури, розроблені для підвищеннявнутрішньої культури та засновані на визнанні, що якість - це основне привиконанні завдання. Особливо важливою є необхідність визнанняуправлінським персоналом фірми факту, що ділова стратегія фірмипідпорядкована головній вимозі - досягненню фірмою високої якості всіхзавдань, що виконує фірма.Відповідно:

фірма розподіляє обов'язки управлінського персоналу таким чином,щоб комерційні аспекти не превалювали над якістю завдання, щовиконується;

політика та процедури щодо оцінки виконання, компенсації тазаохочування (включно із системою стимулювання) працівників маютьдемонструвати відданість фірми забезпеченню якості;

фірма виділяє достатні ресурси для розвитку, документування тапідтримки політики і процедур контролю якості.

Особа або особи, яких призначено керівником фірми чи радоюпартнерів відповідальними за систему контролю якості фірми, повинні матидостатній досвід, знання та повноваження, необхідні для прийняття цієївідповідальності.

9.2. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА її ЗАГРОЗИ. ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО АУДИТУ

Фірма повинна впровадити політику та процедури, що мають надаватидостатню впевненість, що сама фірма, її персонал та, при потребі, інші особи,що підпадають під вимоги незалежності (включно з експертами, яких наймаєфірма, та персоналом мережевої фірми), дотримуються незалежності.Така політика та процедури надають фірмі змогу:

а)         ознайомити свій персонал та, при потребі, інших осіб, що підпадаютьпід вимоги незалежності, з вимогами до незалежності,

б)         ідентифікувати й оцінити обставини та відносини, що створюють за-грозу незалежності, здійснити заходи, які дозволять ліквідувати цю загрозу абозменшити її до прийнятного рівня за допомогою запобіжних заходів або,якщо це необхідно, шляхом відмови від виконання завдання.

Фірма повинна впровадити політику та процедури, які нададуть їй достатнювпевненість, що фірмі буде повідомлено про порушення вимог до незалежності, та воназможе здійснити відповідні заходи для розв'язання таких ситуацій. Така політика тапроцедури повинні включати вимоги до:

а)         всіх співробітників фірми, що підлягають дії вимог до незалежності,невідкладно інформувати фірму щодо порушень незалежності, про які їм сталовідомо;

б)         фірми щодо негайного повідомлення про ідентифіковані порушенняполітики та процедур партнера із завдання, який разом із фірмою повиненрозглянути таке порушення; та іншого відповідного персоналу фірми та іншихосіб, що підпадають під вимоги незалежності, які повинні здійснити відповіднізаходи;

в)         негайного повідомлення фірми, при необхідності, партнером із завданнята іншими особами, які зазначені в пункті б) щодо заходів, здійснених длярозв'язання питання, що надасть фірмі змогу визначити необхідність подальшихдій.

Щонайменше раз на рік фірма повинна отримати письмовепідтвердження дотримання своєю політики та процедур стосовнонезалежності від усього персоналу.

Фірма впроваджує таку політику та процедури прийняття завдання,продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань, якінадали б фірмі достатню впевненість, що вона прийме чи продовжитьзавдання та взаємовідносини лише тоді, коли вона:

а)         розглянула питання чесності клієнта та не має інформації, яка б веладо висновку по нечесність клієнта;

б)         достатньо компетентна для виконання завдання та має можливість,час та ресурси для цього;

в)         може дотримуватися вимог етики.

Якщо фірма отримує інформацію, яка б змусила її відмовитись від виконаннязавдання у випадку, коли така інформація була б отримана раніше, політика тапроцедури фірми щодо продовження виконання завдання та взаємовідносин ізклієнтом повинні включати розгляд:

а)         професійної та юридичної відповідальності, що виникає за даних об-ставин, включно із наявністю вимоги до фірми повідомити про це особу чи осіб,що призначили фірму, або, в деяких випадках, регуляторні органи;

б)         можливості відмови від виконання завдання (або як відмови від вико-нання завдання, або відмови від продовження взаємовідносин зклієнтом).

Політика та процедури відмови від виконання завдання або відмовивід виконання завдання та продовження взаємовідносин з клієнтом повиннірозглядати наступні питання:

Обговорення з відповідним рівнем керівництва клієнта дій, які повинназдійснити фірма, на основі важливих фактів та обставин.

Обговорення, якщо фірма вважає, що їй необхідно відмовитися, звідповідним рівнем керівництва клієнта відмови від виконаннязавдання або відмови від виконання завдання та продовженнявзаємовідносин з клієнтом та підстави відмови.

Розгляд наявності професійних, законодавчих чи юридичних вимог дофірми щодо продовження завдання або щодо повідомлення регулятор-них органів стосовно відмови від виконання завдання або продовженнявзаємовідносин з клієнтом та підстав відмови.

Документування важливих питань, консультацій, висновків та підґрун-тя для висновків.

Фірма повинна впровадити таку політику та процедури, які б на