10.1. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ АУДИТУ ФІНАНСОВЇ ЗВІТНОСТІ

(МСА 200)

Згідно з МСА 200 " Загальні завдання незалежного аудитора та проведенняаудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту" мета аудиторської перевіркифінансових звітів полягає в наданні аудиторові можливості висловити думкустосовно того, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах згідно звизначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Аудиторові слід проводити аудиторську перевірку згідно зМіжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики (МСА).У них містяться основні принципи і процедури, а також відповіднірекомендації у формі пояснювального та іншого матеріалу.

Етичними принципами, що керується аудитор, при проведенніперевірки, є:

а)         незалежність;

б)         чесність;

в)         об'єктивність;

г)         професійна компетентність та належна ретельність;

г)         конфіденційність;

д)         професійна поведінка;

є) дотримання технічних стандартів.

Згідно з МСА 300 "Планування аудиту фінансових звітів" аудиторповинен планувати і проводити аудиторську перевірку з професійнимскептицизмом, усвідомлюючи, що можуть існувати обставини, які є причиноюсуттєвого викривлення у фінансових звітах. Термін "обсяг аудиторськоїперевірки" стосується процедур аудиту, що за даних обставин вважаютьнеобхідними для досягнення мети аудиторської перевірки. Згідно з МСАпроцедури, необхідні для проведення аудиторської перевірки, повиннівизначатись аудитором з урахуванням вимог МСА, відповіднихпрофесійних організацій, законодавства, нормативних актів та, за потреби,умов завдання з аудиторської перевірки та вимог до звітності.

Крім того, робота, що її виконує аудитор для формування думки,базується на його судженнях, зокрема, про:

а)         збирання аудиторських доказів (наприклад, у визначенніхарактеру,

часу та обсягу аудиторських процедур);

б)         складання висновків на основі зібраних доказів (наприклад,визначення обгрунтованості оцінок, зроблених управлінським персоналом підчас складання фінансових звітів).

Аудитор у кінцевому підсумку цікавиться лише ризиками, які можутьвпливати на фінансові звіти. Аудиторові слід планувати та виконуватиаудиторську перевірку для зменшення аудиторською ризику до прийнятнонизького рівня, який відповідає меті перевірки. Аудиторський ризик - цефункція ризику суттєвого викривлення фінансових звітів.

Термін "фінансові звіти" використовується при структуризаціїфінансової інформації суб'єкта господарювання, до складу якої зазвичайвходять не лише 4 форми фінансвої звітності, але й примітки, зроблені наоснові облікових записів, що надають додаткові пояснення щодоекономічних ресурсів або зобов'язань суб'єкта господарювання на певну датуабо щодо змін в них на протязі певного періоду у відповідності доконцептуальної основи фінансової звітності.

Цей термін може також стосуватись не лише повного пакетуфінансових звітів, а й окремого фінансового звіту, наприклад, балансу, звітупро фінансові результати, відповідних пояснювальних приміток.

Вимоги концептуальної основи фінансової звітності визначають формута зміст фінансових звітів, та склад повного пакету фінансової звітності

Аудитор має визначити, чи є прийнятною концептуальна основафінансової звітності, яка була прийнята управлінським персоналом дляпідготовні фінансових звітів. При цьому у сферу діяльності тавідповідальності управлінського персоналу входять не лише розробка,впровадження та використання внутрішнього контролю щодо підготовки таподання фінансових звітів, вільних від суттєвих викривлень внаслідокшахрайства або помилок; але й вибір та застосування відповідної обліковоїполітики та розробка облікових оцінок, що відповідають певним обставинам.

Прикладами концептуальної основі фінансової звітності, щозадовольняють потреби конкретних користувачів, є податковий облік тапідготовлені на його основі звіти, що додаються до податкової деклараціїсуб'єкта господарювання; правила складання звітів, встановлені державнимрегуляторним органом для задоволення інформаційних потреб цього органа;концептуальна основа фінансової звітності, обумовлена умовами договору,де вказується, які фінансові звіти слід підготувати.

На сьогоднішній день немає всесвітньо визнаної об'єктивної таофіційної бази для оцінки прийнятності концептуальних основ фінансовоїзвітності для фінансових звітів загального призначення.

Прикладами таких концептуальних основ фінансової звітності є:

МСФЗ, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів фінансовоїзвітності;

МСБОДС, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів облікудержаному секторі Міжнародної федерації бухгалтерів; та

Загальноприйняті принципи обліку, розроблені організаціями -визнаними розробниками стандартів в конкретній країні.

Застосовні концептуальні основи фінансової звітності для фінансовихзвітів загального призначення мають такі характеристики, що надаютьінформації у фінансових звітах корисність для користувачів:

а)         відповідність, тобто інформація, що надається фінансовими звітами,відповідає характеру суб'єкта господарювання та цілям фінансових звітів(так, наприклад, у випадку суб'єкта господарювання, що готує фінансовізвіти загального призначення, відповідність розглядається з точки зоруінформації, необхідної для задоволення потреб широкого кола користувачівдля прийняття економічних рішень). Зазвичай ці потреби задовольняютьсядостовірним відображенням фінансового стану, фінансових показників таруху грошових коштів суб'єкта господарювання;

б)         повнота, тобто операції та події, залишки на рахунках та розкриття,що впливають на достовірність подання фінансових звітів, не пропущені узвітах;

в)         достовірність, тобто інформація, що надається фінансовими звітами:

відображає економічний зміст подій та операцій, а не лише їх офі-ційну форму;

приводить до прийнятної відтворюваності оцінки, вимірювання,подання та розкриття при використанні її в аналогічних обставинах;

г)         нейтральність, тобто інформація в фінансових звітах не міститьвідхилень;

д)         зрозумілість, тобто інформація в фінансових звітах є ясною,зрозумілою та не піддається суперечливим трактуванням.

10.2. ПРИЙНЯТТЯ ЗАВДАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ,РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ АУДИТУ

Згідно з МСА 230 " Документація з аудиторської перевірки" аудиторповинен готувати робочі документи, які є достатньо повними і детальнимидля забезпечення загального розуміння аудиторської перевірки.

Аудитор повинен відображати у робочих документах інформаціющодо планування аудиторської роботи, характеру, часу та обсягу виконанихаудиторських процедур, їх результатів, а також висновків з отриманихаудиторських доказів. Приклади робочих документів аудитора представлені втаблиці 10.1.

Отже форма і зміст листів-зобов'язань про проведення аудиторськоїперевірки для різних замовників можуть різнитися, але в них обов'язковозазначають:

мету аудиторської перевірки фінансових звітів;

відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

обсяг аудиторської перевірки, в тому числі посилання на чиннезаконодавство, положення або норми професійних організацій, якихдотримується аудитор;

форму будь-яких звітів і висновків або інший спосіб повідомленнярезультатів завдання;

визнання факту неминучого ризику невиявлення навіть суттєвихвикривлень;

вимогу про вільний доступ до всіх бухгалтерських записів, документаціїта іншої інформації, що її запитуватимуть в зв'язку з проведенняаудиторської перевірки.

Таблиця 10.1. Документація джерел інформації та документування

результатів у процесі аудиту