11.3. ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА (МСА 570)

Плануючи та здійснюючи аудиторські процедури, а також оцінюючиїх результати, аудитор повинен розглянути відповідність використанняуправлінським персоналом при підготовці фінансових звітів припущення пробезперервність діяльності підприємства.

Складання фінансової звітності грунтується на припущенні, щопідприємство існує як безперервно діюче в доступному для оглядумайбутньому, як правило, протягом періоду, що не перевищує один рік післязавершення звітного періоду, в разі відсутності інформації про інще.

Основні положення, рекомендації, аудиторські процедури щодо дійаудитора при аудиторській перевірці фінансових звітів у разі застосуванняпри підготовці фінансових звітів припущення про безперервність діяльностіпідприємства, зокрема, розглядаючи оцінки управлінського персоналуздатності суб'єкта господарювання продовжувати безперервну діяльністьвизначені у МСА 570 "Безперервність". Даний МСА застосовують також,якщо проводять аудит прогнозної фінансової інформації та підготовкуфінансової інформації.

Певні події або обставини можуть викликати значні сумніви щодопушення про безперервність діяльності підприємства. За характером такіобставини можуть бути виражені показниками:

Фінансовими. До них належать:

наявність негативних чистих активів або негативних чистихпоточних активів;

наявність позик із строками оплати, що наближаються, без реальноїперспективи продовження або остаточного погашення$

надмірне залучення короткострокових позик для фінансуваннядовгострокових активів;

несприятливі основні фінансові показники;

істотні збитки від операційної діяльності;

припинення або затримки у виплаті дивідендів;

неспроможність платити кредиторам у встановлений строк;

труднощі в додержанні умов контрактів за позиками;

перехід з операцій постачання в кредит до оплати на дату доставкиі/або передоплаті;

нездатність одержати фінансування для розробки істотно новогопродукту або для інших значних інвестицій.

Операційними.

звільнення ключових керівників та відсутність адекватної заміни;

втрата основного ринку, ліцензії або головного постачальника;

незабезпеченість робочою силою або труднощі в процесі постачання.

Іншими.

невідповідність вимогам, пропонованим до розмірів капіталу абоіншим вимогам, установленим законодавчими і нормативнимиактами;

незакінчені судові процеси проти підприємства, які могли б привестидо таких рішень суду, що не зможуть бути ним задоволені;

зміни в законодавстві або державній політиці, тощо.

Отже,аудитор повинен враховувати ризик виникнення невідповідності

принципу безперервності при розгляді фінансових, операційних і іншихпоказників.

Якщо виникає питання про доречність принципу безперервності,аудитор повинен отримати достатні й доречні аудиторські докази для того,щоб оцінити спроможність клієнта продовжувати свою діяльність умайбутньому. Для отримання аудиторських доказів аудитори застосовуютьтакі процедури:

аналіз і обговорення грошових потоків, прибутку й інших прогнозів;

вивчення подій, що відбулися після звітної дати;

аналіз і обговорення останніх проміжних фінансових звітівпідприємства;

вивчення умов договорів по облігації і позики і визначення того, чимали місце факти їхнього порушення;

вивчення протоколів зборів акціонерів, ради директорів та іншихключових органів управління для виявлення згадувань про фінансовіускладнення;

обговорення з юристом підприємства інформації про судові процесита претензії;

підтвердження існування, законності і позовної сили договорів щодоодержання або продовження фінансової допомоги, а також паданнядодаткових коштів;

аналіз підприємства в частині невиконаних замовлень клієнтів.

У разі значної затримки при підписанні або затвердженні фінансовихзвітів після дати складання балансу аудитор розглядає причину цієї затримки.Якщо вона пов'язана з подіями або обставинами, які стосуються припущенняпро безперервність, аудитор повинен провести аудиторські процедури,проаналізувати вплив існування суттєвої невизначеності на аудиторськийвисновок.

Аудитор повинен оцінити адекватність розкриття підтвердженняпринципу безперервності у фінансовій звітності. Аудитор може дійтивисновку, що існує невизначеність стосовно безперервності діяльностіпідприємства. В такому випадку він розглядає, наскільки ця невизначеність єсуттєвою.

Невизначеність є суттєвою якщо розмір її можливого впливу такий що,на думку аудитора, треба чітко розкрити інформацію про характер і наслідкиневизначеності для того, щоб надані фінансові звіти не вводили в оману.

Якщо у фінансових звітах здійснено відповідне розкриття інформації,аудитор висловлює безумовно-позитивну думку, але при цьому модифікуєвисновок, включивши до нього пояснювальний параграф про суттєвуневизначеність, і привертає увагу до приміток у фінансових звітах, щорозкривають інформацію про суттєву невизначеність.

Якшо інформація не була розкрита у фінансових звітах, аудиторвисловлює умовно-позитивну або негативну думку відповідно до МСА 700.У висновку треба зробити конкретне посилання на наявність суттєвоїневизначеності, яка може викликати значні сумніви в спроможності суб'єктагосподарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Якщо суб'єкт господарювання не може продовжувати свою діяльністьна безперервній основі (судження аудитора), аудитор висловлює негативнудумку незалежно від того, чи було розкрито інформацію про те, щовикористання припущення про безперервність є невідповідальним.

Аудитор може висловити безумовно-позитивну думку за умовиотримання альтернативної основи, відповідного розкриття інформації тавнесення до аудиторського висновку пояснювального параграфа для того,щоб зосередити увагу користувача на застосуванні цієї основи.

У разі небажання управлінського персоналу здійснити оцінкувідповідності принципу безперервності або збільшити період, якийохоплюється оцінкою, аудитор повинен розглянути питання про доцільністьмодифікації аудиторського висновку через обмеження обсягу роботиаудитора.

Якщо, на думку аудитора, сумніви щодо відповідності принципубезперервності не вирішенні, аудитор повинен висловити думку беззасережень і модифікувати аудиторський звіт, додавши пояснювальнийпараграф в якому висвітлено проблему відповідності принципубезперервності за допомогою привертання уваги до приміток.

Якщо при підготовці фінансової звітності недотримання відповідностіпринципу безперервності, є настільки серйозним, що суттєво перекручуєфінансову звітність, аудитор повинен висловити негативну думку, оскількиМСА 570 розглядає відповідальність аудитора за виконання аудиторськихпроцедур, які стосуються відповідності використання управлінськимперсоналом припущення про безперервність діяльності підприємства припідготовні фінансових звітів та наявності суттєвих невизначеностей, їхрозкриття у фінансових звітах

Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, щоможуть спричинити припинення підприємством його діяльності, однак вінповинен виконати всі аудиторські процедури, необхідні для отриманнядостатніх і відповідних доказів, щоб обгрунтувати свою думку пробезперервність діяльності підприємства. Невиконання таких процедур єпорушенням МСА 570.