ВСТУП

магниевый скраб beletage

Глобалізація фінансових ринків і торгівельних операцій обумовиланеобхідність єдиних підходів до фінансової звітності, які знайшли своєвідображення у Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ).

МСФЗ не є домінуючими над законодавчими актами, що регулюютьскладання фінансової звітності у певній країні. На сьогодні МСФЗвикористовуються:

як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьохкраїнах світу;

як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють своївласні вимоги;

фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають абодозволяють іноземним емітентам подавати фінансові звіти відповіднодо МСФЗ;

наднаціональними органами, такими як Європейська комісія;

Світовим банком, який вимагає від позичальників подання фінансовоїзвітності відповідно до МСФЗ;

дедалі більшою кількістю підприємств.

МСФЗ є відправною точкою для багатьох .країн, що розвиваються, якістворюють національні стандарти (Китай та інші країни Азії, країниЦентральної Європи, СНД). Вони прийняті багатьма фондовими біржами, утому числі Лондонською, Франкфуртською, Римською, Амстердамською,Гонконгською, Цюріхською.

Можливості виходу України на ринки капіталу безпосередньозалежать від прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якоїінвестор міг би приймати рішення про доцільність і обсяг інвестицій. Томувиникає необхідність підтвердження аудитором такої звітності. Згідно зМСФЗ, аудиторський висновок є невід'ємною складовою фінансового звітукорпорації. В сучасних умовах в Україні в якості національних стандартівприйняті Міжнародні стандарти аудиту.

Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандартиаудиту - дисципліна циклу професійної підготовки магістрів.

Метою дисципліни є ознайомлення з міжнародними стандартамифінансової звітності та міжнародними стандартами аудиту для більшглибокого розуміння загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерськогообліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту в Україні.

Завдання - розкриття принципів і методів ведення бухгалтерськогообліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту за міжнароднимистандартами, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми упроцесі обліку та аудиту для підготовки інформації, необхідної менеджерамдля прийняття виважених рішень.

Предметом дисципліни є особливості розробки та впровадженняміжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних стандартіваудиту, концептуальна основа складання і подання фінансових звітів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні

знати: перелік основних стандартів з бухгалтерського обліку та заудиту, підходи до визнання активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витратзгідно вимог МСФЗ, вимоги до фінансової звітності, способи та методиоцінки активів та зобов'язань, взаємозв'язки між обліковим циклом тафінансовою звітністю, складові міжнародних стандартів аудиту, наданнявпевненості та етики і особливості їх практичного застосування, відмінностіміж аудитом фінансової звітності та супутніми послугами, принципиздійснення аудиту за міжнародними стандартами, елементи системиконтролю якості аудиторських послуг і т.д.;

вміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її увідповідній формі фінансової звітності, обгрунтувати вибір конкретногометоду оцінки активів чи зобов'язань та їх вплив на прибуток компанії,здійснити будь-які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії,заповнити основні форми фінансової звітності, скласти лист-зобов'язаннящодо умов здійснення аудиту, скласти договір на проведення аудиту, скластипрограму та робочі документи аудитора, скласти аудиторський висновок і т.д.

ТЕМА 1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇЗВІТНОСТІ, ЇХ РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ