11.6. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ(МСА 700, 701, 705, 706). ВИСНОВОК ЗА ЗАВДАННЯМСПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (МСА 800)

Метою МСА 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повногопакету фінансових звітів загального призначення" є визначення основнихположень і надання рекомен-дацій щодо форми та змісту аудиторськоговисновку фінансової звітності суб'єкта господарювання, який складенонезалежним аудитором. Згідно з міжнародними стандартами аудиту(наприклад, МСА 500 - 599 "Аудиторські докази"), Законом України "Проаудиторську діяльність" аудитор повинен проаналізувати й оцінити отриманіаудиторські докази для формування свого4 висновку про перевіренуфінансову звітність.

Порядок формування аудиторських висновків, які надаються врезультаті аудиторської перевірки звітів суб'єкта господарювання, такий:

менеджер повинен зібрати в асистентів та молодших аудиторівробочі документи, що стосуються усіх об'єктів аудиту та проана-лізувати їх;

вибрати з цих документів докази для підтвердження (абонепідтвердження) достовірності фінансових звітів у всіх суттєвихаспектах;

надати головному аудитору зведений робочий документ -контрольний лист або огляд робочих документів;

головний аудитор повинен визначити умови (обставини), рівеньсуттєвості та їх вплив на вибір видів аудиторського висновку.

Аудиторський висновок призначений для широкого кола користувачів(власників підприємств, їх керівників, працюючих колективів, акціонерів,раді директорів, кредиторів, інвесторів та інших). Його оприлюдненнясвідчить про те, що фінансовий звії суб'єкта господарювання як у цілому, такі в усіх частинах відповідає чинному законодавству України, методологіїведення фінансового обліку, визначеної внутрішнім регламентом обліковоїполітики підприємства і є достовірним.

Сутність висновку полягає в підтвердженні (письмово) думки аудиторапро достовірність фінансових звітів, відповідність їх чинному законодавствуУкраїни. Аудиторський обов'язково повинен мати такі елементи: заголовок,адресат, вступний параграф, обсяг аудиту, висновок аудитора про перевіреніфінансові звіти, дату аудиторського висновку, адресу аудиторської фірми(аудитора), підпис аудитора (табл.11.1).

Таблиця 11.1. Зміст елементів аудиторського висновку

Основні елементиаудиторськоговисновку

Зміст

1

2

Заголовок

аудиторського

висновку

запис про те, що аудит здійснюється незалежнимаудитором;

назва аудиторської фірми (аудитора);

повна назва суб'єкта господарювання, щоперевірялась;

час перевірки.

Адресат

назва адресата, кому призначений висновок(правлінню, акціонерам, раді директорів, заснов-никам, кредиторам та іншим).

Вступний параграф

склад перевірених фінансових звітів;

дата та звітний період;

застосування вибіркового (або суцільного) спо-собу перевірки.

Обсяг аудиту

посилання на МСА;

опис роботи, виконаної аудитором;

опис процесів аудиторської перевірки (тести,оцінка принципів бухгалтерського обліку івнутрішнього контролю).

Висновок аудитора проперевірені фінансовізвіти

- думка аудитора про перевірену звітність, веден-ня бухгалтерського обліку та відповідність її вусіх суттєвих аспектах чинному законодавству.

Дата аудиторськоговисновку

- дата аудиторського висновку на день завершен-ня аудиторської перевірки.

Адреса аудиторськоїфірми

- місце фактичного перебування аудиторськоїфірми (аудитора)

Підпис аудитора

- підпис керівника аудиторської фірми, який маєсертифікат аудитора.

У заголовку аудиторського висновку зазначають, що перевіркупроведено незалежним аудитором (аудиторами), а також назву аудиторськоїфірми або прізвище аудитора - приватного підприємця, повну назву суб'єктагосподарювання, який перевірявся, та час перевірки. Практика аудиторськоїдіяльності в Україні свідчить про доцільність оформлення суб'єктамиаудиторської діяльності висновку на титульному (фірмовому) аркуші зназвою аудиторської фірми, або прізвища, ім'я, по батькові аудитора -приватного підприємця та його реквізитами, номер свідоцтва про включеннядо Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, затвердженому Протоколомзасідання АПУ, дата, термін дії.

В аудиторському висновку потрібно чітко зазначати адресатавідповідно до умов договору (акціонери, рада директорів, кредитори та ін.),завдання відповідно до предмета договору та місцеві нормативні акти.

У вступному параграфі наводиться перелік перевірених фінансовихзвітів та дата їх складання.

В аудиторському висновку треба зазначити, що відповідальність зафінансові звіти покладається на керівництво суб'єкта господарювання, якийперевіряється, а на аудитора - за висловлювання думки щодо них згідно ізЗаконом України "Про аудиторську діяльність" та МСА 200 "Загальнізавдання незалежного аудитора та проведення аудиту згідно з Міжнароднимистандартами аудиту".

Далі описується обсяг аудиторської перевірки з посиланням нанаціональні стандарти обліку або практики. Це дає впевненість користувачаму тому, що аудиторську перевірку здійснено відповідно до вимогукраїнського законодавства та норм, які регулюють аудиторську практику,ведення бухгалтерського обліку, або згідно з міжнародними стандартамиобліку, аудиту та практики.

В аудиторському висновку слід зазначити, що перевірка буласпланована й підготовлена для забезпечення обгрунтованої впевненості втому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Під часаудиторської перевірки аудитор повинен оцінювати викривлення таневідповідності в облікових системах і внутрішньому контролі підприємствана предмет їх суттєвого впливу на фінансову звітність. Оцінюючи суттєвістьпомилок, аудитор повинен керуватися МСА 320 "Суттєвість в аудиті".Доцільно вказати спосіб перевірки фінансових звітів - вибірковий абосуцільний.

Крім того, в аудиторському висновку необхідно описати процесаудиторської перевірки через тестування перевірки доказів, оцінку принципівбухгалтерського обліку згідно із Законом України "Про бухгалтерський облікта фінансову звітність", стан внутрішнього контролю на підприємстві таоцінку загального подання фінансових звітів.