11.7. ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВІТНОСТІ МСФЗ(ПМПА 1014)

магниевый скраб beletage

Надання висновку про відповідність звітності МСФЗ проводитьсявідповідно вимог Положення по міжнародній аудиторській практиці (ПМАП)1014 "Надання висновків аудиторами про відповідність фінансової звітностіМіжнародним стандартам". ПМАП 1014 є об'єднаною в даному розділігрупою документів, які в тій або іншій мірі пов'язані з аудитом фінансовоїзвітності при деяких специфічних напрямах їх діяльності. ПМАП не маютьсили стандартів, але надають практичну допомогу аудиторам в ходіпроведення перевірок. У кожному конкретному ПМАП окремі аспективживання МСА розглядаються детальніше і скрупульозно, чим в основномутексті стандартів.

Метою ПМПА 1014 "Надання висновків аудиторами про відповідністьфінансової звітності Міжнародним стандартам" є допомога аудиторам тарозвитку належної практики шляхом надання рекомендацій щодозастосування МСА 700 у випадках, коли фінансові звіти складені іззастосуванням Міжнародні стандартів фінансової звітності (МСФЗ) абомістять посилання на МСФЗ.

Аудитор застосовує професійне судження для визначення того, якоюмірою будь-які з рекомендацій, описаних у цьому ПМПА, можуть бутидоречні з огляду на вимоги МСА 700 та конкретні обставини суб'єктагосподарювання.

Отже, Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА)використовується аудитором при наданні додаткових рекомендацій, коливисловлюється думка про фінансові звіти, що, за твердженнямиуправлінського персоналу, складені:

виключно згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності(МСФЗ);

згідно з МСФЗ та національною концептуальною основою фінансовоїзвітності;

згідно з національною концептуальною основою фінансової звітності зрозкриттям інформації про рівень відповідності МСФЗ.

У практичній діяльності існують приклади, коли суб'єктигосподарювання стверджують, шо їх фінансові звіти складені згідно з МСФЗ,тоді як фактично вони не відповідають усім вимогам, встановленим МСФЗ,зокрема:

фінансові звіти стверджують, що вони були складені згідно з МСФЗ,але потім вказують на деякі суттєві відхилення;

фінансові звіти визначають конкретні вимоги МСФЗ, які суб'єктгосподарювання використовує для складання фінансових звітів, алене охоплюють усіх вимог, які слід застосовувати до суб'єктагосподарювання для того, щоб він у повній мірі відповідав МСФЗ;

- фінансові звіти визначають часткову відповідність МСФЗ безпосилання на конкретні відхилення.

Фінансові звіти стверджують, що вони були складені згідно зМСФЗ. Безумовно-позитивна думка висловлюється, лише коли аудитор можезробити висновок, що фінансові звіти справедливо та достовірновідображають (або відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах)інформацію згідно з застосовною концептуальною основою фінансовоїзвітності.

За усіх інших обставин аудитор мусить відмовитися вія висловленнядумки або надати умовно-позитивну або негативну думку в залежності відхарактеру обставин.

Фінансові звіти, складені згідно з кількома концептуальними основамифінансової звітності, мають відповідати кожній із зазначених концептуальнихоснов окремо.

Комплект фінансових звітів, складений згідно з однієюконцептуальною основою, який містить примітку або додатковий звіт, щобули би відображені згідно з іншою концептуальною основою фінансовоїзвітності, не є складеним згідно з цією іншою концептуальною основою.

Фінансові звіти, складені згідно з МСФЗ та національноюконцептуальною основою фінансової звітності. Фінансові звіти, що складенізгідно з обома концептуальними основами, це звіти мають одночасновідповідати вимогам обох концептуальних основ фінансової звітності безбудь-якої необхідності у вищезгаданих додаткових звітах. На практиціодночасна відповідність як МСФЗ, так і національній концептуальній основіфінансової звітності малоймовірна, якщо країна не прийняла МСФЗ як своюконцептуальну основу фінансової звітності або не усунула усі бар'єри щодовідповідності МСФЗ. За цих обставин аудитор заохочує управлінськийперсонал до складання фінансових звітів лише згідно з однієюконцептуальною основою фінансової звітності з врахуванням будь-якихвимог відповідних законів та нормативних актів.

Тому аудитору необхідно обговорювати з управлінським та найвищимуправлінським персоналом фінансові звіти, в яких зазначено, що вонискладені згідно з МСФЗ та національною концептуальною основоюфінансової звітності.

Якщо управлінський персонал наполягає на зазначенні того, щофінансові звіти були складені як згідно з МСФЗ, так і національноюконцептуальною основою фінансової звітності, аудиторський висновокмістить посилання на обидві концептуальні основи. Однак аудитор розглядаєкожну концептуальну основу фінансової звітності окремо Якщо зарезультатами цього розгляду встановлена невідповідність одній ізконцептуальних основ, але не встановлена невідповідність іншійконцептуальній основі, аудитор висловлює безумовно-позитивну думку провідповідність цій концептуальній основі та умовно-позитивну думку абонегативну думку стосовно відповідності першій концептуальній основі. Якщона думку аудитора невідповідність одній із концептуальних основ фінансовоїзвітності спричиняє до невідповідності фінансових звітів іншійконцептуальній основі фінансової звітності, аудитор висловлює умовну-позитивну думку або негативну думку стосовно відповідності обомконцептуальним основам.

3. Фінансові звіти, складені згідно з національною концептуальноюосновою фінансової звітності з розкриттям інформації про рівеньвідповідності .народним стандартам фінансової звітності. Суб'єктигосподарювання, що складають свої фінансові звіти згідно з національноюконцептуальною основою фінансової звітності, можуть додатково, упримітках до цих фінансових звітів, розкривати інформацію про рівень їхвідповідності МСФЗ. За цих обставин аудитор розглядає, чи є точними, та чине вводять в оману твердження, зроблені у примітках до фінансових звітівстосовно рівня такої відповідності. Далі аудитор також розглядає впливрозкриття такої інформації на аудиторський висновок.

Примітка до фінансових звітів, яка містить розкриття інформації провідповідність МСФЗ, розглядаєіься таким же чином, як будь-яка іншапримітка до фінансових звітів. Усі такі примітки містять твердженняуправлінського персоналу, і аудитор отримує достатні та відповідні доказидля підтвердження цих тверджень. Якщо примітка містить посилання навідповідність МСФЗ, аудитор розглядає правильність примітки. У деякихвипадках аудитор може дійти висновку, що примітка містить оманливуінформацію, що фінансові звіти не відповідають національнійконцептуальній основі фінансової звітності. Це ймовірно за обставин, колипосилання на відповідність МСФЗ вводить в оману користувачів фінансовихзвітів тому, що містить суттєво неточну інформацію або неповнуінформацію, яка є суттєвою та значущою для фінансових звітів (наприкладвідсутність відповідності конкретному МСФЗ, яка є суттєвою та значущоюдля фінансових звітів, може спричинити до оманливого розкриттяінформації, якщо інформація неадекватно розкрита, включаючи кількіснуоцінку впливу на фінансові звіти).

Якщо фінансові звіти не відповідають національній концептуальнійоснові фінансової звітності, тому що розкриття інформації згідно з МСФЗвводить в оману, аудитор в аудиторському висновку висловлює умовно-позитивну думку або негативну думку.

Примітка до фінансових звітів, яка містить розкриття інформації провідповідність МСФЗ, може не містити оманливої інформації проневідповідність фінансових звітів національній концептуальній основіфінансової звітності. Якщо на думку аудитора посилання на відповідністьМСФЗ не вводить в обману, аудитор може висловити безумовно-позитивнудумку про відповідність фінансової звітності національній концептуальнійоснові.

За деяких обставин аудитор може вирішити модифікуватиаудиторський висновок шляхом додавання до нього пояснювальногопараграфу Для зосередження уваги на примітку, яка містить посилання навідповідність МСФЗ. Застосуванні пояснювального параграфу не є заміноюнадання умовно-позитивної думки або негативної думки про відповідністьнаціональну концептуальній основі фінансової звітності, якщо розкриттяінформації про відповідність МСФЗ вводить в оману стосовно того, щофінансові звіти не відповідають концептуальній основі національної фінансозвітності.