11.8. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПМПА 1005)

До малих підприємств відносяться суб'єкти на підставі наступнихосновних ознак:

за законодавством;

що володіють специфічними межами, на підставі яких аудитор можевинести свою думку про їх фінансову звітність.

При аудиті малих підприємств можуть виникати обмеження, пов'язанііз специфікою малих підприємств як суб'єкта підприємництва. Обмеженняоб'єму перевірки в процесі аудиту малих підприємств пов'язані, перш за все,з недостатнім розділенням повноважень між співробітниками, а також зроллю власника компанії в її діяльності і формуванні форми і вмістуфінансової звітності. При аудиті малих підприємств необхідно правильновибрати методику перевірки, яка може дозволити адекватно оцінити системубухгалтерського обліку і СВК.

При аудиті малих підприємств необхідно звернути увагу на наступніпотенційні джерела ризиків:

нерегулярність облікових записів;

думка керівництва про те, що окрім аудиту може бути такожпроведене відновлення обліку;

недостатнє розділення повноважень і відповідальності;

поєднання співробітниками функцій по веденню бухгалтерськогообліку і розпорядженню активами, що створює грунт для розкрадань;

велика кількість розрахунків за готівку, що також збільшуєможливість розкрадань;

введення невідповідних і непогоджених даних у комп'ютер.

За відсутності належної інформації на стадії попереднього плануванняаудитор має право відмовити в проведенні аудиту. Необхідновикористовувати всі аудиторські стандарти, які використовуються дляостанніх економічних суб'єктів.

При оцінці аудиторського ризику слід керуватися стандартами 300-499 "Оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики" і на підставі наявнихобмежень надійності СВК і бухгалтерського обліку при оцінці ризиківпокладатися не на СВК, а на проведення аудиторських процедур по суті.

З врахуванням особливостей малих підприємств і аналізу ризиків вмалих підприємствах виникають і особливості здобуття аудиторськихдоказів, коли аудитор може виносити свою думку про достовірністьбухгалтерської звітності на підставі аудиторських процедур по суті. Потрібнозвертати особливу увагу на здобуття письмових роз'яснень від керівництва.При зборі і оцінці інформації про малі підприємства необхідно враховуватиособливості нормативної бази: наявність спрощених норм реєстрації;наявність спрощеного порядку представлення бухгалтерської і статистичноїзвітності; використання форм, що індивідуально розробляються; існуваннязаходів державної підтримки малого підприємництва.

Слід зазаначити, що основні принципи та процедури і відповідніпрактичні рекомендації щодо проведення аудиторської перевірки фінансовихзвітів будь-якого суб'єкта господарювання незалежно від його розмірів,організаційно-правової форми, структури власності чи управління, а такожхарактеру його діяльності містять міжнародні стандарти аудиту (МСА).Проте, Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості(РМСАНВ) визнає, що аудит малих підприємств має деякі особливості.

Але слід зазаначити, що Положення з міжнародної практики аудиту(ПМПА) 1005 "Особливості аудиту малих підприємств" не встановлюєжодних нових вимог до аудиту малих підприємств і не передбачас будь-якихвідступів від вимог МСА. Усі аудиторські перевірки малих підприємствповинні проводитися відповідно до МСА. Мета ПМПА 1005 - розглянутиосновні характеристики малих підприємств і визначити їх вплив назастосування МСА, тому у ньому розглядаються характеристики малихпідирисмств та містяться рекомендації щодо застосування МСА.

Аудитор будь-якого суб'єкта господарювання адаптує методикуаудиту до специфіки конкретного суб'єкта і конкретного завдання. Аудитмалого підприємства відрізняється від аудиту великого суб'єктагосподарювання тим, що документація малого підприємства спрощена, а самаудит не такий складний та потребує меншої кількості асистентів. Термін"мале підприємство" у цьому контексті відображає не лише розміри суб'єктагосподарювання, але й його типові якісні характеристики. Серед кількіснихпоказників, що характеризують розмір підприємства, можуть бути показникибалансу, доход і кількість працівників. Проте такі показники не євизначальними.

Отже, при аудиті малих підприємств враховується їх характеристика,що проявляється у наступних моментах:

1. Концентрація власності і управління. Як правило, малимпідприємством володіє вузьке коло осіб; найчастіше це один власник.Власник може найняти керівника для управління суб'єктом господарювання,проте у більшості випадків він бере безпосередню участь в повсякденномууправлінні підприємством.

У ПМПА 1005 використовується термін "власник-керівник" дляпозначення статусу даних стосунків.

Невелика кількість джерел доходу. Малі підприємства частопропонують обмежений асортимент товарів або послуг і провадять своюдіяльність на одному об'єкті або на обмеженій кількості об'єктів. Такіособливості дають аудиторові змогу швидше розібратися у специфіцідіяльності малого підприємства і відобразити її в документах, а такожвідпадає необхідність у застосуванні різноманітних аудиторських процедур,які можуть мати і досить нескладний характер.

Спрощена система ведення бухгалтерського обліку. Системабухгалтерського обліку, що є відповідною чинному законодавству,організована так, щоб забезпечувати обгрунтовану впевненість у тому, що:

усі операції та інші дані бухгалтерського обліку, які слідвідобразити, фактично відображені в обліку;

активи та зобов'язання, відображені в системі бухгалтерськогообліку, насправді існують і відображені у відповідних сумах;

факти шахрайства та помилки буде виявлено при обробці обліковоїінформації.

Обмежені заходи внутрішнього контролю. З урахуванням розмірівмалих підприємств та економічних міркувань використання такимипідприємствами складної системи внутрішнього контролю зазвичайнедоцільне й небажане. Крім того, можливість поділу обов'язків обмеженачерез невелику кількість працівників. Проте навіть на дуже малому зарозміром підприємстві доцільно застосовувати розподіл обов'язків заключовими напрямками роботи, або інші форми нескладного, алеефективного контролю. Управлінський контроль, який постійно здійснюєтьсябезпосередньо власником-керівником, також може мати значний позитивнийефект, оскільки власник-керівник особисто зацікавлений у збереженніактивів підприємства, оцінюванні результатів його діяльності та у здійсненніконтролю за його діяльністю.

Отже, у таблиці 11.2 наведений перелік МСА, на основі яких згідно звимогами РМСАНВ (та її попередника - Комітет з міжнародної практикиаудиту) необхідно проводити аудит малих підприємств:

Таблиця 11.2. Перелік МСА, що містять інформацію про аудитмалих підприємств

МСА

Назва

Коментарії щодо застосуванняМСА

Де шукатиінформацію проаудит малихпідприємств

1

2

3

4

210

Умови

домовленостіпро

аудиторськуперевірку

Враховуючи недостатню обізнаністьвласника малого підприємства прорізні проблеми, пов'язані з аудитом,а листі-зобов'язанні мають бутичітко прописані обов'язки власника-менеджера і аудитора. Завідсутності необхідних доказіваудитор може або відмовитися відпроведення аудиту або