11.8. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПМПА 1005)

магниевый скраб beletage

До малих підприємств відносяться суб'єкти на підставі наступнихосновних ознак:

за законодавством;

що володіють специфічними межами, на підставі яких аудитор можевинести свою думку про їх фінансову звітність.

При аудиті малих підприємств можуть виникати обмеження, пов'язанііз специфікою малих підприємств як суб'єкта підприємництва. Обмеженняоб'єму перевірки в процесі аудиту малих підприємств пов'язані, перш за все,з недостатнім розділенням повноважень між співробітниками, а також зроллю власника компанії в її діяльності і формуванні форми і вмістуфінансової звітності. При аудиті малих підприємств необхідно правильновибрати методику перевірки, яка може дозволити адекватно оцінити системубухгалтерського обліку і СВК.

При аудиті малих підприємств необхідно звернути увагу на наступніпотенційні джерела ризиків:

нерегулярність облікових записів;

думка керівництва про те, що окрім аудиту може бути такожпроведене відновлення обліку;

недостатнє розділення повноважень і відповідальності;

поєднання співробітниками функцій по веденню бухгалтерськогообліку і розпорядженню активами, що створює грунт для розкрадань;

велика кількість розрахунків за готівку, що також збільшуєможливість розкрадань;

введення невідповідних і непогоджених даних у комп'ютер.

За відсутності належної інформації на стадії попереднього плануванняаудитор має право відмовити в проведенні аудиту. Необхідновикористовувати всі аудиторські стандарти, які використовуються дляостанніх економічних суб'єктів.

При оцінці аудиторського ризику слід керуватися стандартами 300-499 "Оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики" і на підставі наявнихобмежень надійності СВК і бухгалтерського обліку при оцінці ризиківпокладатися не на СВК, а на проведення аудиторських процедур по суті.

З врахуванням особливостей малих підприємств і аналізу ризиків вмалих підприємствах виникають і особливості здобуття аудиторськихдоказів, коли аудитор може виносити свою думку про достовірністьбухгалтерської звітності на підставі аудиторських процедур по суті. Потрібнозвертати особливу увагу на здобуття письмових роз'яснень від керівництва.При зборі і оцінці інформації про малі підприємства необхідно враховуватиособливості нормативної бази: наявність спрощених норм реєстрації;наявність спрощеного порядку представлення бухгалтерської і статистичноїзвітності; використання форм, що індивідуально розробляються; існуваннязаходів державної підтримки малого підприємництва.

Слід зазаначити, що основні принципи та процедури і відповідніпрактичні рекомендації щодо проведення аудиторської перевірки фінансовихзвітів будь-якого суб'єкта господарювання незалежно від його розмірів,організаційно-правової форми, структури власності чи управління, а такожхарактеру його діяльності містять міжнародні стандарти аудиту (МСА).Проте, Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості(РМСАНВ) визнає, що аудит малих підприємств має деякі особливості.

Але слід зазаначити, що Положення з міжнародної практики аудиту(ПМПА) 1005 "Особливості аудиту малих підприємств" не встановлюєжодних нових вимог до аудиту малих підприємств і не передбачас будь-якихвідступів від вимог МСА. Усі аудиторські перевірки малих підприємствповинні проводитися відповідно до МСА. Мета ПМПА 1005 - розглянутиосновні характеристики малих підприємств і визначити їх вплив назастосування МСА, тому у ньому розглядаються характеристики малихпідирисмств та містяться рекомендації щодо застосування МСА.

Аудитор будь-якого суб'єкта господарювання адаптує методикуаудиту до специфіки конкретного суб'єкта і конкретного завдання. Аудитмалого підприємства відрізняється від аудиту великого суб'єктагосподарювання тим, що документація малого підприємства спрощена, а самаудит не такий складний та потребує меншої кількості асистентів. Термін"мале підприємство" у цьому контексті відображає не лише розміри суб'єктагосподарювання, але й його типові якісні характеристики. Серед кількіснихпоказників, що характеризують розмір підприємства, можуть бути показникибалансу, доход і кількість працівників. Проте такі показники не євизначальними.

Отже, при аудиті малих підприємств враховується їх характеристика,що проявляється у наступних моментах:

1. Концентрація власності і управління. Як правило, малимпідприємством володіє вузьке коло осіб; найчастіше це один власник.Власник може найняти керівника для управління суб'єктом господарювання,проте у більшості випадків він бере безпосередню участь в повсякденномууправлінні підприємством.

У ПМПА 1005 використовується термін "власник-керівник" дляпозначення статусу даних стосунків.

Невелика кількість джерел доходу. Малі підприємства частопропонують обмежений асортимент товарів або послуг і провадять своюдіяльність на одному об'єкті або на обмеженій кількості об'єктів. Такіособливості дають аудиторові змогу швидше розібратися у специфіцідіяльності малого підприємства і відобразити її в документах, а такожвідпадає необхідність у застосуванні різноманітних аудиторських процедур,які можуть мати і досить нескладний характер.

Спрощена система ведення бухгалтерського обліку. Системабухгалтерського обліку, що є відповідною чинному законодавству,організована так, щоб забезпечувати обгрунтовану впевненість у тому, що:

усі операції та інші дані бухгалтерського обліку, які слідвідобразити, фактично відображені в обліку;

активи та зобов'язання, відображені в системі бухгалтерськогообліку, насправді існують і відображені у відповідних сумах;

факти шахрайства та помилки буде виявлено при обробці обліковоїінформації.

Обмежені заходи внутрішнього контролю. З урахуванням розмірівмалих підприємств та економічних міркувань використання такимипідприємствами складної системи внутрішнього контролю зазвичайнедоцільне й небажане. Крім того, можливість поділу обов'язків обмеженачерез невелику кількість працівників. Проте навіть на дуже малому зарозміром підприємстві доцільно застосовувати розподіл обов'язків заключовими напрямками роботи, або інші форми нескладного, алеефективного контролю. Управлінський контроль, який постійно здійснюєтьсябезпосередньо власником-керівником, також може мати значний позитивнийефект, оскільки власник-керівник особисто зацікавлений у збереженніактивів підприємства, оцінюванні результатів його діяльності та у здійсненніконтролю за його діяльністю.

Отже, у таблиці 11.2 наведений перелік МСА, на основі яких згідно звимогами РМСАНВ (та її попередника - Комітет з міжнародної практикиаудиту) необхідно проводити аудит малих підприємств:

Таблиця 11.2. Перелік МСА, що містять інформацію про аудитмалих підприємств

МСА

Назва

Коментарії щодо застосуванняМСА

Де шукатиінформацію проаудит малихпідприємств

1

2

3

4

210

Умови

домовленостіпро

аудиторськуперевірку

Враховуючи недостатню обізнаністьвласника малого підприємства прорізні проблеми, пов'язані з аудитом,а листі-зобов'язанні мають бутичітко прописані обов'язки власника-менеджера і аудитора. Завідсутності необхідних доказіваудитор може або відмовитися відпроведення аудиту або висловитиумовно-позитивну думку абовідмовитися від висловлюваннядумки (МСА 700)

ПМПА 1005"Особливостіаудиту малихпідприємств"

220

Контроль якості

аудиторської

роботи

В ході перевірки необхідновраховувати вимоги в областіпрофесіоналізму, компетентності,делегування повноважень,консультування і так далі У МСАвелика роль і значення відводитьсятому, яка фірма і хто проводитьаудит малих підприємств

МСА 220"Контроль якостіпід час аудитуісторичноїфінансовоїінформації"

230

Документація

На малих підприємствах найбільшефективним виявляєтьсядокументування схемдокументообігу і опис системиуправління підприємством

МСА 230"Документація заудиторськоїперевірки"

240

Відповідаль-ність аудитораза розглядшахрайства тапомилок

При аудиті малих підприємств зврахуванням ролі власника-керівника необхідно звертати увагу:1) наяв-ність стимулів доспотворення звітності; 2) наявністьрозмежування між засобамивласника і підприємства;3) часту зміну консультантів; 4)наяв-ність необхідних операцій іззв'яза-ними сторонами; 5) виплатузавище-них гонорарів;

МСА 240"Відповідаль-ність аудитора зарозглядшахрайства підчас аудитуфінансовихзвітів"

1

2

3

4

 

 

6) розбіжності з подат-ковимиорганами.При зборі аудиторськихдоказів необхідно розглянути: а)обгрунтованість вживанняспрощеної системи веденнябухгалтерського обліку; б)правильність ведення книги облікудоходів і витрат; в) правильністьвизначення доходу

 

250

Врахуваннязаконів танормативнихактів приаудиторськійперевірціфінансовихзвітів

Визначивши відповідні галузеві за-кони та нормативні акти, які можутьзастосовуватися, аудитор малогопідприємства включає їх до складуінформації про підприємство, яказберігається в архіві, і в наступніроки переглядається тапоновлюється, якщо у цьомувиникає потреба

ПМПА 1005

260

Повідомленняінформації зпитань аудитунайвищомууправлінськомуперсоналу

Управлінська структура малого під-приємства може бути нечітковизначена, або особи, що належатьдо найвищого управлінськогоперсоналу, є особами, щоуправляють суб'єктомгосподарювання. Тому аудиторвизначає, хто уповноваженийвиконувати функції нагляду,контролю та управління малимпідприємством

ПМПА 1005

300

Плануванняаудиту

Оскільки, як правило, аудит малихпідприємств проводять аудитор засистентом, то процес координаціїдій і планування полегшується

МСА 300

"Планування

аудиту

фінансових

звітів"

315

Оцінка ризиків

Невід'ємний ризик досить високийчерез концентрцію повноважень водних руках. Ризик засобівконтролю високий через відсутністьчіткий розподіл

МСА 315"Ідентифікаціята оцінкаризиківсуттєвих

1

2

3

4

 

 

розмежованих обов'язків, малоїкількості співробітників. Особистийконтроль знижує ризик. Ризикневиявлення на підставіневід'ємного ризику і ризикузасобів контролю аудитор можевизначити об'єм перевірок по суті

викривленьчерез розуміннясуб'єктагосподарюваннята йогосередовища"

320

Суттєвість ваудиті

При оцінці суттєвості можуть бутивибрані різні показники, найбільшвідповідні для даного конкретногопідприємства: прибуток дооподаткування, виручка відреалізації, валюта балансу

ПМПА 1005

330

Аудиторськіпроцедури

Застосування спрощенихаудиторських процедур черезмасштаби діяльності підприємства

МСА 330"Аудиторськіпроцедуривідповідно дооціненихризиків "

500

Аудиторськідокази

До особливих проблем збору іотримання аудиторських доказів намалому підприємстві відноситься:1) домінуюча роль власника-менеджера; 2) відсутність процедурСВК, документування і обліку всіхгосподарських операцій. Привідсутності СВК в ході аудитунеобхідно: зіставляти суми,відображені в обліку, з іншимиджерелами. Наприклад, вибуттятоварів, реалізація, звірка загальноїкількості продукції і купленихтоварів, проведення аналітичнихпроцедур, отримання інформації відтретіх осіб

ПМПА 1005МСА 500"Аудиторськідокази"

1

2

3

4

520

Аналітичніпроцедури

Наприклад, при перевірціотримання доходів від здачі житла воренду, проводяться процедури,пов'язані з прогнозуванням доходівз врахуванням ставки орендноїплати і кількості квартир. Такожпроцедури збільшують упевненістьаудитора у вираженні ним думкипро надійність зібраної нимінформації про доходи підприємства

ПМПА 1005

530

Аудиторськавибірка та іншіпроцедуривибірковоїперевірки

Враховуючи особливості малихпідприємств, зокрема, невеликийоб'єм їх генеральної сукупності, намалих підприємствах доцільноперевіряти: 1) 100 % елементівгенеральної сукупності; 2) 100 %визначеної частини генеральноїсукупності; 3) 100 % об'єктів зпевним рівнем вартості

ПМПА 1005

545

Аудит оцінок засправедливоювартістю тарозкриттяінформації

Власник-керівник малого підпри-ємства може не мати досвіду ізнань, необхідних для виконанняобов'язків щодо виконання оцінокза справедливою вартістю інших,ніж ті, що базуються наопублікованих цінах котирування.Аудитор визнає, що використанняпослуг експерта, який здійснюєнезалежні оцінки, може спричинятидо значних витрат для малогопідприємства. Однак, якщо ценеобхідно за даних обставин,аудитор рекомендує власнику-керівнику використовувати послугиексперта

ПМПА 1005

1

2

3

4

550

Зв'язаністорони

Оскільки операції із зв'язаними сто-ронами часто проводяться напідприємствах, керованих однієюособою, перевірці операцій іззв'язаними сторонами требаприділяти особливу увагу, івикористовувати при цьомуаудиторські процедури по суті

ПМПА 1005

560

Подальші події

Малі підприємства, як правило, незобов'язані надавати звітністьвідразу після закінчення звітногоперіоду. Тому зростає період дозатвердження або підписанняфінансової звітності. Отже,аудиторські процедури віднос-ноостанніх подій охоплюють трива-ліший період

ПМПА 1005

570

Безперервність

В ході перевірки треба звертатиувагу на вилучення власникомзасобів із обороту. Ці дії можутьпрояснити для аудитора моментневизначеності в діях власникавідносно продовження діяльностійого підприємства

ПМПА 1005

580

Пояснення

управлінського

персоналу

З урахуванням специфіки конкрет-ного малого підприємства аудиторможе вважати за доцільне одержатиписьмові пояснення власника-керівника щодо повноти й точностіінфор-мації в бухгалтерськомуобліку і фінансових звітах. Такіпояснення самі по собі не єдостатніми аудиторськимидоказами. Аудитор порівнює ціпояснення з результатами інших до-речних аудиторських процедур,своїм знанням бізнесу і йоговласника-керівника, а такожвизначає можливість одержанняінших аудиторських доказів.

ПМПА 1005

1

2

3

4

 

 

Письмові пояснення, наданівласником-керівником напідтвердження усних пояснень,дають змогу уникнути можливогонепорозуміння між аудитором івласником-керівником

 

700

Аудиторськийвисновок

При складанні звіту аудиторповинен відобразити обмеженняоб'єму аудиту. Цей чинникпрактично завжди властивий аудитумалих підприємств і пов'язаний зпостановкою бухгалтерськогообліку на них і з організацією СВК.Ця обставина приводить аудиторадо необхідності висловлюватимодифіковану думку - умовно-позитивна думка або до відмови відвисловлювання думки.

ПМПА 1005МСА 700"Висновокнезалежногоаудитора щодоповного пакетуфінансовихзвітів загальногопризначення" таМСА 701"Модифікаціявисновкунезалежногоаудитора"

720

Інша

інформація в

документах, що

містять

перевірену

фінансову

звітність

Аудитор ознайомлюється з іншоюінформацією для виявленнясуттєвих суперечностей зперевіреними фінансовими звітами.

ПМПА 1005

При визначенні характеру та обсягу рекомендацій, які надає це ПМПА,РМСАНВ мала на меті надати рекомендації, які застосовуватимуться до усіхаудиторських перевірок малих підприємств і дадуть аудиторові змогу робитипрофесійні судження щодо застосуваніія МСА. Проте, слід мати на уавзі, щоу ПМПА 1005 немає докладних рекомендацій процедурного характеру,оскільки підготовка таких рекомендацій могла б ускладнити використанняпрофесійних суджень у процесі аудиторської перевірки.

Тести:

1. Дата фінансових звітів - це дата:

а)         оприлюднення звітності;

б)         підписання звітності бухгалтером;

в)         підписання звітності аудитором;

г)         останнього періоду, що описується фінансовою звітністю.

Якщо аудитору стає відомо про події, що суттєво впливають нафінансові звіти, йому слід розглянути:

а)         ризики викривлення на рівні тверджень звітності;

б)         суттєвість таких подій;

в)         свою відповідальність за висновок;

г)         адекватність розкриття таких подій у звітності.

Якщо управлінській персонал не вносить, як вважає аудитор, необхід-них змін до фінансової звітності, аудиторові слід:

а)         відмовитися від виконання завдання;

б)         надати відмову від виказування думки;

в)         висловити негативну думку;

г)         висловити умовно-позитивну або негативну думку.

Доказом того, що управлінській персонал визнає своювідповідальність за фінансові звіти, може бути:

а)         усна заява керівництва;

б)         посилання на свою відповідальність у листі-пропозиції на аудит;

в)         посилання на Статут або законодавство;

г)         підпис копій фінансових звітів.

Якщо пояснення управлінського персоналу суперечать іншимаудиторським доказам, аудитор повинен:

а)         відмовитися від виконання завдання;

б)         надати негативний висновок;

в)         змінити рівень суттєвості та обсяг вибірки;

г)         повторно розглянути достовірність пояснень управлінськогоперсоналу.

У разі відмови управлінського персоналу надати пояснення,аудиторові необхідно:

а)         надати негативний висновок;

б)         надати умовно-позитивний висновок;

в)         відмовитися від виконання завдання;

г)         надати відмову від висновку.

Перевіряючи порівняльні дані, аудитор повинен:

а)         визначити їх реальність;

б)         визначитися з рівнем суттєвості невідповідностей у таких даних;

в)         визначитися з метою порівняння;

г)         визначитися з відповідністю даних концептуальній основі фінансовоїзвітності.

Якщо аудитор вирішив зробити посилання на висновок іншогоаудитора (попередника), то в такому висновку йому слід зазначити про:

а)         дозвіл від замовника на спілкування з попередником;

б)         кваліфікацію попередника;

в)         конфіденційність попереднього висновку;

г)         дату висновку попередника.

Якщо фінансові звіти за попередній період не перевірялися, тоаудитору слід зазначити, що він:

а)         не несе відповідальності за попередні періоди;

б)         не має на меті перевірку даних попередніх періодів;

в)         не отримав дозволу на аналіз даних попередніх періодів від замовника;

г)         безпосередньо не перевіряв звітність попередніх періодів.

Суттєве протиріччя - це ситуація, коли:

а)         існує протиріччя в законодавчому регулюванні діяльності замовника;

б)         існують арифметичні помилки між регістрами обліку;

в)         виявлено невідповідності між положеннями облікової політики тастандартами обліку;

г)         певна інформація за своєю суттю суперечить інформації фінансовихзвітів.

Судження аудитора про те, чи справедливо і достовірно відображеноінформацію в усіх суттєвих аспектах у фінансовій звітності, робиться вконтексті:

а)         критерію суттєвості;

б)         ризику викривлення на рівні тверджень звітності;

в)         ризику викривлень на рівні сальдо рахунків;

г)         концептуальної основи фінансової звітності, що застосовувалася.

Вкажіть на необов'язковий елемент аудиторського висновку:

а)         вступний параграф;

б)         адресат;

в)         сертифікат аудитора;

г)         термін перебування аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг.

Аудитор повинен вказати у своєму висновку, що управлінськийперсонал несе відповідальність за:

а)         шахрайство;

б)         помилки;

в)         легітимність діяльності;

г)         підготовку звітності.

Щодо доказовості аудиторської думки, то в аудиторському висновкунеобхідно вказати, що:

а)         аудит здійснено за програмою, узгодженою з замовником;

б)         перевірка проводилася із застосування вибірки;

в)         що при перевірці розраховувалися ризики та суттєвість;

г)         що отриманих доказів достатньо для висловлювання думки.

Коли аудиторові стає відомо, що фінансові звіти будуть складовоючастиною документа, який буде вміщувати іншу інформацію, йому слідрозглянути питання про:

а)         доцільність надання висновку;

б)         ризики відповідальності за повний пакет документів;

в)         ідентифікацію користувачів документа;

г)         ідентифікацію номерів сторінок, на яких подано фінансові звіти.

Невизначеність при складання аудиторського висновку - цепроблема:

а)         належного користувача висновку;

б)         конфіденційності висновку;

в)         існуючих судових позовів до відповідальної сторони;

г)         результат якої залежить від майбутніх дій третіх осіб.

До умов "обмеження обсягу" в ході аудиту не відносять:

а)         аудитор не може спостерігати за інвентаризацією;

б)         коли облікові записи неадекватні;

в)         неможливо виконати необхідну процедуру перевірки;

г)         посадова особа персоналу відмовляється від пояснень.

Аудитор може не погодитися з управлінськім персоналом і врезультаті надати або умовно-позитивну, або негативну думку, увипадку, коли:

а)         він виявив суттєві факти шахрайства з боку персоналу;

б)         він більше двох разів змінював рівень суттєвості (в сторонузменшення);

в)         керівництво наполягає на зменшенні обсягів перевірки;

г)         він не згоден з відповідністю розкриття інформації у звітності.

При аудиті малих підприємств враховується їх харктеритика, щопроявляється у наступних моментах:

а)         концентрація власності і управління.

б)         невелика кількість джерел доходу.

в)         спрощена система ведення бухгалтерського обліку.

г)         обмежені заходи внутрішнього контролю.

20. При аудиті малих підприємств необхідно звернути увагу на наступніпотенційні джерела ризиків:

а)         нерегулярність облікових записів;

б)         думка керівництва про те, що окрім аудиту може бути також проведене

відновлення обліку;

в)         недостатнє розділення повноважень і відповідальності;

г)         всі відповіді вірні

Практичні ситуації

Ситуація 1.

Аудиторська компанія проводить аудит компанії "Експрес" за рік, щозакінчується 30 листопада 2009 року. Компанія займається збираннямкомп'ютерів з деталей і продає ці комп'ютери роздрібним продавцям. Впоточному році компанія відчула економічний спад і тиск конкурентів, щопризвело до зменшення обсягу продажів і появи збитків. Крім того докомпанії було подано позов в обсязі 5% від обсягу продажу за місяць взв'язку з браком реалізованих комп'ютерів. Резерв на гарантійний ремонтвідсутній.

Визначити вид аудиторського висновку, який необхідно надатикомпанії, якщо аудитор вважає, що:

фінансова звітність компанії розкриває фінансові труднощі в повній

мірі;

у фінансовій звітності компанії не достатньо розкриті проблемизабезпечення безперервності функціонування і компанія може збанкрутуватиу наступному році.

Ситуація 2.

ТОВ "Будтраст" займається будівництвом об'єктів промислової тасоціальної сфери на основі довгострокових контрактів. Співвідношення міжобсягом будівництва промислових об'єктів та об'єктів соціальної сферистановить 30 % та 70 % відповідно.

Під час проведення аудиту фінансової звітності ТОВ "Будтраст" булопроаналізовано події, що відбулись після дати складання балансу, якісвідчать про високу ймовірність втрати ринків будівництва, що в свою чергу,може суттєво вплинути на результати діяльності і, відповідно, рівеньрентабельності підприємства. Керівництво прийняло рішення не включативідомості про ці подальші події до приміток фінансової звітності, оскількивважає цю інформацію неважливою.

Поряд з цим, у примітках до фінансової звітності зазначається, щокерівництво сподівається в подальшому розширювати діяльність, оскількирентабельність постійно зростає.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформуватизміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 3.

КП "Агропром" спеціалізується на операціях фінансового лізингусільськогосподарської техніки. КП "Агропром" має також дочірнєпідприємство ТОВ "Агроінвест", яке також здійснює операції фінансовоголізингу сільськогосподарської техніки.

Протягом звітного року було зафіксовано значний рівень економічногоспаду сільськогосподарських підприємств внаслідок сталого неврожаю, щопризвело до банкрутств споживачів послуг "Агроінвест" і, як наслідок,отримання дочірнім підприємством збитків.

Частка оборотів дочірнього підприємства у загальних оборотахконсолідованого звіту про прибуток або збиток КП "Агропром" становить15 %.

Керівництво КП "Агропром" планує залучити інвестиції до дочірньогопідприємства й подолати негативні явища.

У примітках до консолідованої фінансової звітності було наведеноаналітичну інформацію, що розкриває реальний фінансовий стан дочірньогопідприємства, а також заплановані заходи щодо його стабілізації з боку КП"Агропром".

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформуватизміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 4.

Кредитна спілка "Кредитор" працює на ринку фінансових послуг йзаймається кредитуванням населення та малого бізнесу. Кредитуванняздійснюється поряд із залученням коштів від членів кредитної спілки підвизначений відсоток.

Питома вага дебіторської заборгованості по виданих кредитахстановить 85 % всіх активів кредитної спілки.

З метою обліку операцій кредитна спілка використовує спеціальнорозроблену програму. Дана програма формує загальну суму дебіторськоїзаборгованості по виданих кредитах. Також вона дозволяє отриматианалітичну інформацію по кожному позичальнику стосовно:

дати укладання кредитного договору,

дати погашення кредитного договору,

відсоток по виданому кредиту,

загальну суму виданого кредиту,

загальну суму погашеного кредиту та сплачених відсотків на кожнузвітну дату,

поточну суму, яку повинен погасити позичальник, згідно графікупогашення кредиту та відсотків.

Таким чином, програма не має спеціальної функції формуванняаналітичної інформації щодо непогашеної суми кредиту в розрізі кожногодебітора, що не дозволяє співставити загальну суму дебіторськоїзаборгованості по виданих кредитах з відповідною аналітичною інфо-рмацією.

В процесі аудиту аудитори не отримали інших альтернативних доказів,так як процедури зовнішнього підтвердження (направлення запитів) не дализворотної інформації.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформуватизміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 5.

ТОВ "Продінтер" займається роздрібною торгівлею продовольчихтоварів відомих брендів. Крім того, у загальній сумі товарообороту близько20% складає продаж товарів невеликими партіями іншим підприємцям, якірозраховується у безготівковій формі. Враховуючі ці обставини,керівництвом підприємства була затверджена облікова політика, якою непередбачається формування резерву сумнівних боргів щодо будь-якоїдебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість з покупцями та замовниками на звітну датустановила € 86,0 тис., що складає 0,3% активів в цілому та біля 5% оборотнихактивів зокрема.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформуватизміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 6.

ПП "Реєстратор" існує вже 15 років й надає послуги щодо веденняреєстрів власників цінних паперів та консультації щодо здійснення операцій,пов'язаних з емісією та обігом цінних паперів.

Активи товариства характеризуються "легкою" структурою - питомавага необоротних активів становить біля 7% загальної маси активів.Необоротні активи - це оргтехніка, офісне обладнання та транспортні засоби.Під час аудиту було встановлено, що 33 % основних засобів (за первісноювартістю) повністю амортизовані, тобто їх балансова вартість дорівнює нулю.Також було встановлено, що підприємство жодного разу не проводилопереоцінки основних засобів та не здійснювало процедур щодо порівняннябалансової та справедливої вартості об'єктів основних засобів на звітну дату.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформуватизміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 7.

Аудиторська фірма "Аудит-експрес" є аудитором компанії "Альфа",яка здійснює свою діяльність через філії та надає страхові послуги яккомпаніям, так і фізичним особам. Компанія отримує страховки від великихстрахових фірм і бере комісійні за свої послуги. Аудиторську фірмупопросили провести аудит по певних аспектах довгострокових активівкомпанії за рік, що закінчується 31 березня 2009 року.

Основні довгострокові активи компанії включають:

власну (знаходиться у безстроковому володінні) землю та будівлі;

мікрокомп'ютери, принтери і відповідне обладнання, щовикористовується працівниками;

автомобілі, призначені для відвідування покупців (для директорів,продавців).

Компанія функціонує декілька років і зберігає деталі до свого офісногообладнання та автомобілів в комп'ютеризованому регістрі по довгостроковихактивах. Компанія використовує такі ставки нарахування зносу.

а)         будівлі - 2 % річних від вартості;

б)         офісне обладнання (в т. ч. комп'ютери) - 10% річних від вартості;

в)         автомобілі - 25% річних від вартості.

Аудитори стурбовані тим, що ставка нарахування зносу на комп'ютериможе бути неадекватною.

1 квітня 2009 року компанія "Альфа" придбала конкурентнепідприємство за 500 тис. дол. США. Ця сума включає в тому числіконкурента разом із його торговою маркою, але не ввійшли ні активи, нізобов'язання. У фінансових звітах за рік, що закінчується 31 березня 2009 р.,гудвіл був включений у балансовий звіт, він амортизується впродовж 10років.

Визначити, які фактори необхідно врахувати аудитору для прийняттярішення стосовно того, чи давати обмеження в аудиторському висновкуз питання заниження зносу (нарахованого на комп'ютери).

Описати аудиторську роботу, яку виконає аудитор з питання, чикоштує гудвіл з придбання конкурентного підприємства 450 тис. дол. СШАна 31 березня 2009 року, і чи є обгрунтованою нарахована амортизація у сумі50 тис. дол. США.

Ситуація 8.

Фірма "Торгсервіс" надає послуги з обслуговування населення подоставці непродовольчих товарів через мережу INTERNET, Одночасно фірмаздійснює реалізацію товарів за готівку покупцям, які відвідують особистосклади фірми. Частка продажу за готівку становить близько 50% відзагального обороту фірми. Аудитор при проведенні перевірки за рік, щозакінчується 31 грудня 2009 року, встановив, що при продажу за готівку неоприбутковується близько 35% виручки. При цьому існують фактори, яківказують на те, що керівництво фірми зацікавлено у приховуванні виручки.

Визначити, яким чином повинен модифікувати свій висновок аудитор.

Ситуація 9.

Аудитора А. Сміта призначено для проведення аудиту малогопідприємства "Гомеопат", яке займається реалізацією лікарняних трав уаптеки. Фінансова звітність підприємства - скорочена, тобто містить баланс ізвіт про прибуток або збиток у скороченій формі. Кількість працівників напідприємстві - 7 чоловік: директор, головний бухгалтер, комірник, трименеджера по збуту, експерт. Обов'язки касира несе головний бухгалтер.Підприємство має один склад. Продаж здійснюється через менеджерів абобезпосередньо зі складу. Бухгалтерський облік не автоматизований. Оборотидосить значні, діяльність підприємства - прибуткова і стабільна.

Описати особливості проведення аудиту малих підприємств,аудиторські процедури, які застосовуються для перевірки системи контролю ібухгалтерського обліку. Визначити слабкі місця у системі контролюпідприємства і вид аудиторського висновку, якщо виявилося що 5% відпродажу продукції менеджерами і 3% продажу продукції зі складу - неоприбутковуються, при цьому керівництво - не знає про ці зловживання.

Питання для повторення

Дайте визначення аудиторської впевненості.

Які дії аудитора для висловлення впевненості?

Що означає рівень впевненості та як він визначається?

Причини неможливості досягнення абсолютної впевненості.

Визначте послуги, за якими визначається рівень впевненості.

Визначте послуги з отримання підтверджень.

Визначте послуги, не пов'язані з визначенням рівня впевненості.

Взаємозв'язок між визначеним рівнем впевненості та видомаудиторського висновку й звіту.

Що таке аудиторський висновок?

Що є основними елементами аудиторського висновку?

Які види аудиторських висновків ви знаєте?

Умови надання безумовно-позитивного висновку.

Які аудиторські висновки є модифікованими?

В яких випадках аудитор повинен модифікувати аудиторський висновокшляхом включення пояснюючого параграфа?

Причини надання аудиторського висновку із застереженням.

Що таке розповсюджене застереження?

Що обов'язково необхідно вказати у висновку із застереженням?

Які обмеження слід обов'язково розрізняти у висновку в випадках

обмеження обсягу аудиту?

Які основні складові частини (абзаци) аудиторських висновків взалежності від думки аудитора?

В чому має впевнитись аудитор під час роботи з новим клієнтом?

Від чого залежать види аудиторських висновків при першій аудиторськійперевірці?

Що означає порівняльна інформація?

Які категорії порівняльної інформації ви знаєте?

Які види аудиторських висновків можуть бути надані при зіставленні

фінансової звітності?

Що таке інша інформація в документах, які містять фінансову звітність?

Що таке суттєві невідповідності?

Які дії аудитора у випадку, коли інша інформації є суттєво

непослідовною?

Як можна визначити "діюче" підприємство?

Як має бути підготовлена фінансова звітність, якщо поняття діючогопідприємства не відповідає реальності?

Які фінансові ознаки вказують на те, що підприємство може невиявитись діючим?

Які операційні ознаки вказують на те, що підприємство може невиявитись діючим?

Які показники, окрім фінансових та операційних, можуть вказувати нанеможливість підприємства продовжувати свою діяльність?

Які ви знаєте процедури отримання аудиторських доказів щодопідтвердження діючого підприємства?

Якого виду надається аудиторський висновок, якщо відповідністьпринципу безперервності має місце?

Якого виду надається аудиторський висновок, якщо існують неузгодженісумніви відносно відсутності принципу безперервності?

Якого виду надається аудиторський висновок, якщо існує невідповідністьпринципу безперервності?

Як можна визначити подальші події? Які типи подальших подій визнаєте?

Які аудиторські процедури виконуються при розгляді подій до датиаудиторського висновку?

Які аудиторські процедури виконуються при розгляді подій до випускуфінансових звітів?

Які аудиторські процедури виконуються при розгляді подій післязатвердження фінансових звітів до випуску?

Що таке інформація, надана керівництвом?

У чому полягає необхідність отримання письмової інформації відкерівництва?

Які вимоги ставляться до інформації, наданої керівництвом?

Що таке лист-надання?

Дії аудитора у разі незгоди керівництва зі звітом аудитора про наданняінформації.

До чого належать аудиторські зобов'язання спеціального призначення?

Що необхідно врахувати при плануванні аудиторської роботи?

Охарактеризуйте основні елементи звіту аудитора зі спеціальногоаудиторського завдання.

Що є основою бухгалтерського обліку?

Що містить аудиторський звіт про фінансову звітність, підготовленувідповідно до інших основ?

Що містить звіт по компонентах фінансової звітності?

Який звіт має надати аудитор по компонентах, якщо по фінансовійзвітності в цілому було видано негативний висновок або відмову відвисловлення думки?

У чому полягають завдання аудитора відносно відповідності умовамугоди?

Що вказується у звіті про відповідність умовам угоди?

Що таке узагальнена фінансова інформація?

Дайте визначення узагальненого фінансвого звіту.

Який вид висновку має дати аудитор про узагальнену фінансову звітність,якщо він не висловив думку про фінансові звіти, на основі яких її булоскладено?

Які основні елементи звіту про узагальнену фінансову звітність?

Розкрийте харктеритику діяльності малих підприємств, що враховуєтьсяпри їх аудиті.

Які джерела потенційнх ризиків при аудиті малих підприємств?

ТЕМА 12. ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІТА СУПУТНІ ПОСЛУГИ