12.1. ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ(МСЗНВ 3000).

Попит на достовірну фінансову інформацію у сучасних умовахгосподарювання є досить значним. З цією метою завдання з перевірки такоїінформації виходить за межі перевірки фінансової звітності. У ході такоїперевірки виникає необхідність уточнення певних правил і процедур, щовимагає застосуавння різноманітних стандартів і методичних рекомендацій.

Встановлення основних принципів та процедур, а також наданнярекомендацій професійним бухгалтерам-практикам для виконання завдань знадання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансовоїінформації, на які поширюється сфера застосування МСА або Міжнароднихстандартів завдань з огляду (МСЗО) є метою міжнародного стандарту завданьз надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, шо неє аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Відповідно розрізняють два типи завдань з надання впевненості, якідозволяється виконувати практику:

завдання з надання обгрунтованої впевненості, метою якого єзменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятнонизького рівня за обставин завдання як основи для позитивної формивисловлення висновку практика;

завдання з надання обмеженої впевненості, метою якого є зменшенняризику завдання з надання впевненості до рівня, який є прийнятним заобставин завдання, але вищим, ніж у завданні з надання обгрунтованоївпевненості, як основи для негативної форми висловлення висновкупрактика.

До завдань з надання впевненості відносять всі завдання, що виконуєаудитор, в яких оцінюється відповідність предмета перевірки встановленимкритеріям в усіх суттєвих аспектах, у тому числі завдання з аудитуфінансової звітності та її елементів, огляду фінансових звітів, перевіркипрогнозної фінансової інформації тощо. Проте, слід зазначити, що МСЗНВ3000 не застосовується до аудиторської перевірки або огляду фінансовихзвітів та не відмінює дії інших МСА. Крім того, цей стандарт невикористовують до завдань, що виконують аудитори, але які не є завданнямиз надання впевненості, зокрема:

виконання аудитором погоджених із замовником процедур;

складання фінансової, податкової та іншої звітності;

консультаційні послуги.

МСЗНВ 3000 застосовують при перевірці не фінансової, а іншоїінформації або її комбінації з фінансовою. Як правило, МСЗНВ 3000застосовується до завдань, які мають такі ознаки:

наявність великої кількості різноманітних предметів перевірки щодоінформації (економічної, статистичної, правової, або поєднання будь-яких із наведених видів інформації між собою, або в поєднанні зфінансовою інформацією);

необхідність підтвердження достовірності інформації та наданнябезпосереднього висновку;

рівень впевненості, що його надає аудитор, є високим або помірним.Слід відмітити, що незважаючи на те, що в МСЗНВ 3000 розкрито

поняття, цілі, ознаки та елементи завдань з надання обгрунтованої таобмеженої впевненості, він призначений для аудиторів, які виконуютьзавдання з метою надання високого рівня впевненості, зокремаобгрунтованої.

Отже, що перш за все аудитору слід прийняти (або продовжувати,якщо прийнятно) завдання з надання впевненості, тільки:

якщо предмет перевірки є відповідальністю іншої сторони, ніжпотенційні користувачі або сам аудитор. Письмове підтвердження -найдоречніша форма документування розуміння відповідальної сторони. Увипадку відсутності письмового підтвердження, аудитор розглядає;

чи доречно приймати завдання. Прийняття може бути доречним,якщо інші джерела, такі як законодавство чи контракт, зазначаютьвідповідальність:

якщо завдання прийнято, чи розкривати інформацію про ціобставини у висновку про надання впевненості.

якщо на основі попередніх знань про обставини завдання, нічого непривертає уваги аудитора, що свідчило б, що вимги Кодексу або МСЗНВ небудуть виконані. Аудитор не приймає завдання, якщо він не володієхарактеристиками, що вимагаються у параграфі 17 Концептуальної Основи.Проте, у разі, якщо замовник не є відповідальною стороною, аудиторрозглядає вплив на доступ до записів, документації та іншої інформації.

якщо аудитор впевнений, що всі особи, які виконуватимутьзавдання, спільно мають необхідну професійну компетентність. Аудитораможуть запросити виконати завдання з надання впевненості з широкого колапитань. Деякі предмети перевірки можуть вимагати більше спеціальнихнавичок та знань, ніж ті, якими звичайно володіє окремий аудитор.

За таких умов, коли аудитору потрібні спеціальні знання та навичкизбирання та оцінювання доказів до співпраці залучають експертаів, осіб, якіспеціалізуються в певних галузях знань, а також мають необхідні знання танавички. Проте слід відмітити, що саме аудитор є відповідальним за наданняаудиторського висновку, отже і він приймає процедури контролю якості, щовизначають обов'язки кожної особи, яка виконує завдання з наданнявпевненості, в тому числі роботу всіх експертів.

За таких умов слід мати на увазі, що експерту не обов'язково володітитим ступенем досвідченості у наданні впевненості, яким володіть аудитори.юі не є професійними бухгалтерами, аби забезпечити відповідність цьомуМСЗНВ та іншим доречним Проте від аудитора не вимагають володіннятакими самими спеціальними знаннями та навичками, як експерт, але вінповинен мати достатні навички та знання для:

визначення цілей дорученої роботи та зв'язку цієї роботи з метоюзавдання;

розгляду обгрунтованості припущень, методів і вихідних даних,використовуваних експертом;

розгляду обгрунтованості даних, отриманих експертом, щодо обставинзавдання та висновку практика.

Аудитор повинен отримати достатні та відповідні докази адекватностіроботи експерта цілям завдання. Для цього він оцінює:

професійну компетентність, досвід та об'єктивність експерта;

обгрунтованість доказової та методичної бази, які використав експерт;

обгрунтованість даних щодо обставин завдання та висновку.

Перед початком планування і виконання завдання з наданнявпевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності,аудитору необхідно погодити це завдання з замовником, що відображається влисті-зобов'язанні чи чи в іншій доречній формі конгракгу.

Планування охоплює розробку загальної стратегії шодо обсягу,важливості, визначення часу та проведення завдання, а також план завдан