12.3. ЗАВДАННЯ З ВИКОНАННЯ ПОГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУРСТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (МССП 4400)

магниевый скраб beletage

Метою міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 "Завдання звиконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації" (МССП4400) є встановлення положень і надання рекомендацій стосовнопрофесійної відповідальності аудитора підчас роботи над завданням звиконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації, а такожформи і змісгу висновку, що надасться аудитором у зв'язку з виконаннямтакого завдання.

МССП 4400 присвячений виконанню завдань стосовно фінансовоїінформації. Однак він може надати корисні рекомендації для виконаннязавдань стосовно нефінансової інформації, якщо аудитор має відповіднізнання з розглядуваних питань, і якщо є обгрунтовані критерії, на підставіяких формуватимуться висновки.

Завдання з виконання погоджених процедур може включати виконанняаудитором визначених процедур стосовно окремих статей фінансовоїінформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості,операцій зі зв'язаними сторонами, обсягів продажу і прибутку підрозділівсуб'єкта господарювання), фінансового звіту (наприклад, балансу) або навітьповного пакету фінансових звітів.

Метою завдання з погоджених процедур є виконання тихаудиторських процедур, які були погоджені аудитором, суб'єктомгосподарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами, а такожнадання звіту про фактичні результати.

Предметом погоджених процедур можуть бути:

звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);

оцінка обсягів продажу;

розрахунки ліквідності;

оцінка залежності від постачальників (покупців);

участь в інвентаризації;

оцінка структури фактичних витрат (доходів) і відповідність їхплановим;

аналіз виконання сторонами умов договору;

аналіз забезпеченості персоналу устаткуванням;

аналіз цільового використання коштів;

аналіз використання робочого часу;

перевірка балансу;

перевірка звіту про фінансові результати;

перевірка звіту про зміни у власному капіталі;

виконання окремих процедур щодо пакету фінансовоі звітності.

У своїй роботі аудитор повинен дотримуватися Кодексу етикипрофесійних бухгалтерїв, проте незалежність не є обов'язковою вимогою длявиконання завдань з погоджених процедур.

На першому етапі виконання погоджених процедур аудитор отримуєвід замовника завдання перелік процедур, які потрібно виконати стосовнофінансової чи іншої інформації. Він погоджує отримане завдання, аналізуючиправильне власне розуміння та розуміння замовником бажаних і можливихрезультатів погоджених процедур. На цьому етапі необхідно чітко визначитиперелік процедур (завдання), які буде виконувати аудитор, та отриматипідтвердження того, що замовник розуміє вигляд (формат) та обсяг роботи,яка буде зроблена аудитором під час виконання завдання.

Крім того, клієнт повинен розуміти суть погоджених процедур і їхвідмінність від аудиту чи огляду фінансової звітності. Це потрібно дляефективного планування та найбільш повного задоволення потреб замовникав інформації. Одночасно з цим узгоджуються й організаційні аспекти, обсягчасу та строк здійснення конкретних процедур по суті.

Аудитор повинен упевнитися в тому, що представники суб'єктагосподарювання та інші сторони, яким буде надано звіт про фактичнірезультати, чітко розуміють погоджені процедури та умови завдання.Узгодження вимагають такі питання:

характер завдання, в тому числі той факт, що виконані процедури не єаудиторською перевіркою або оглядом і що, відповідно, не будевисловлено впевненості;

установлення мсти завдання;

визначення фінансової інформації, стосовно якої застосовуватимутьсяпогоджені процедури;

характер, термін та обсяг конкретних процедур, які слід застосувати;

передбачувана форма звіту про фактичні результати;

обмеження щодо розповсюдження звіту про фактичні результати.Якщо це обмеження суперечить вимогам законодавства, аудитор неповинен приймати завдання.

Лист-зобов'язання підтверджує прийняття аудитором завдання ідопомагає уникнути неправильного розуміння таких питань, як мета й обсягроботи, відповідальність аудитора і форма висновків, що будуть надані. Долиста-зобов'язання треба включити такі питання:

перелік процедур, що будуть виконані за погодженням сторін;

- твердження про те, що розповсюдження висновку щодо фактичнихданих має бути обмежено сторонами, якими було погодженовиконання процедур.

Після цього аудитор повинен скласти план роботи для ефективноговиконання завдання. Окрім того, аудитор повинен задокументувати питання,які є важливими в контексті надання доказів для обгрунтування висновкустосовно фактичних даних і доказів того, що завдання виконувалосявідповідно до цього МСА й умов завдання.

Слід відмітити, що якщо під час аудиту чи огляду фінансової звітностіаудитор не обумовлює з замовником методи та процедури, які вінвиконуватиме при здійсненні роботи, то при виконанні узгоджених процедураудитор обумовлює з замовником як процедури, так і конкретні дії, що маютьбути виконані. Процедури, використовувані в завданні з виконанняпогодженим процедур, можуть охоплювати:

запит та аналіз;

перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів;

спостереження;

перевірку;

одержання підтверджень.

У зв'язку з неможливістю роз'яснити всім зацікавленим сторонамінформацію щодо предмета погоджених процедур і цілей, для яких їхвиконують, коло користувачів результатів роботи аудитора жорсткообмежено тими особами, з ким ці процедури погоджені. Це не означає, щоінформація (звіт аудитора) має бути різною для різних замовників, однак їїправильна інтерпретація можлива тільки при розумінні предмета процедур.Таке узгодження треба зробити з усіма ко-ристувачами аудиторськихвисновків для підтвердження правильності розуміння ними цілей і завдань зпогоджених процедур.

За певних обставин (наприклад, при погодженні процедуррегулювальним органом, представниками галузі та представникамибухгалтерської професії) аудитор не зможе безпосередньо обговоритипроцедури з усіма сторонами, яким буде надано звіт. У цьому випадкуаудитор може розглянути, наприклад, обговорення процедур, якізастосовуватимуться, з відповідними представниками зацікавлених сторін,огляд відповідного листування між сторонами або надсилання їм проектузвіту, що буде наданий.

Оскільки аудитор лише надає звіт про фактичні результатипогоджених процедур, упевненість не висловлюється. Замість цьогокористувачі звіту самі оцінюють процедури та результати, наведеніаудитором у звіті, і на підставі роботи аудитора роблять свої власні висновки.Звіт надається лише тим сторонам, які дали свою згоду на проведення такихпроцедур, оскільки Інші сторони, що не знають причин проведення цихпроцедур, можуть неправильно тлумачити їх результати.

Суттєвими порушеннями МССП 4400 при виконанні погодженихпроцедур є:

надання замість звіту аудиторського висновку через те, що вводить воману користувачів щодо рівня впевненості стосовно фінансовоїінформації;

застосування погоджених процедур не в повному обсязі, щопризводить до отриманя хибних результатів та вводить в оманукористувачів.