12.4. ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ(МССП 4410)

магниевый скраб beletage

Мета завдання з підготовки фінансової інформації (МСА 4410) -надати обмежену допомогу замовникові по збиранню, класифікації таузагальненню фінансової інформації, використовуючи бухгалтерський, а неаудиторській досвід. Метою цього МСА є встановлення положень і наданнярекомендацій стосовно професійних обов'язків бухгалтера при виконаннізавдань з підготовки фінансової інформації, а також щодо форми і змістувисновку, який бухгалтер надає в зв'язку з такою підготовкою.

Як правило, це обмежує зменшення детальної інформації до форми,зручної для обробки та розуміння, без вимоги перевірки тверджень, на якихгрунтується ця інформація. Застосовані процедури не призначені та не даютьможливості бухгалтерові висловити будь-який рівень упевненості профінансову інформацію. Однак користувачі підготовленої фінансовоїінформації одержують певну користь від залучення бухгалтера, оскількипослуги надаються з професійною компетентністю та сумлінністю.

МСА 4410 призначений для розв'язання завдань з підготовкифінансової інформації. Однак він може дати корисні рекомендації дляпідготовки нефінансової інформації, якщо бухгалтер має відповідні знання зпредмета аудиторської перевірки. Завдання з надання обмеженої допомогизамовникові при складанні фінансових звітів (наприклад, при виборівідповідної облікової політики) не є завданням з підготовки фінансовоїінформації.

Завдання з підготовки інформації зазвичай включає підготовкуфінансових звітів (які можуть бути повним пакетом фінансових звітів), алеможе включати також збирання, класифікацію та узагальнення іншоїфінансової інформації.

Виконуючи завдання, бухгалтер повинен дотримуватися професійноїетики. Проте незалежність не є обов'язковою вимогою для завдання зпідготовки інформації. Однак якщо бухгалтер не є незалежним, твердженнящодо впливу цього треба зазначити в бухгалтерському висновку.

Бухгалтеру слід переконатися, що між ним та замовником досягнуточіткого порозуміння щодо умов завдання.

Порозуміння досягається з наступних питань:

характер завдання (це не аудит, огляд та впевненість невисловлюється);

на виконання завдання не слід покладатися для виявлення помилок абопорушень, які можуть існувати;

характер інформації, яку надасть замовник;

відповідальність управлінського персоналу за точність, повноту на-даної бухгалтерської інформації;

інформація надана відповідно до концептуальної основибухгалтерського обліку та відомі відступи від такої основи;

інформація буде поширюватися після її підготовки;

форма звіту.

Під час досягнення домовленостей щодо підготовки фінансовоїінформації особливу увагу треба приділити чіткому визначенню умовзавдання та отриманню підтверджень того, що замовник розуміє вигляд(формат) та обсяг роботи, виконаної бухгалтером. Ці домовленостіобговорються у листі- зобов'язанні.

Відповідно до МССП 4410 планування роботи має бути спрямовано наефективне виконання завдання з підготовки фінансової інформації,насамперед на забезпечення якості послуг, що надаються. Ще на етапідомовленостей з клієнтом слід приділити увагу плануванню строкувиконання роботи (визначення строку отримання інформації від керівництвасуб'єкта господарювання, час, необхідний для обробки та підготовкифінансової інформації, строк надання підготовленої фінансової інформації).

Бухгалтер повинен одержати загальні знання про бізнес та діяльністьсуб'єкта господарювання, характер господарських операцій суб'єктагосподарювання, форми його облікових записів і основи бухгалтерськогообліку, ознайомитися з принципами бухгалтерського обліку та практикою втій галузі, в якій проводить діяльність суб'єкт господарювання, а також зформою і змістом фінансової інформації (відповідно до обставин). Зазвичайбухгалтер одержує знання стосовно цих питань, грунтуючись на досвідіроботи з суб'єктом господарювання або шляхом опитувань персоналусуб'єкта господарювання. Для цього використовуються процедури:

запити управлінському персоналу;

оцінка системи внутрішнього контролю;

перевірка будь-яких питань;

перевірка будь-яких пояснень.

За винятком вимог, зазначених у цьому МСА, від бухгалтера, якправило, не вимагається:

здійснення запитів управлінському персоналові з метою оцінкидостовірності й повноти наданої інформації;

оцінки внутрішнього контролю;

перевірки будь-яких питань;

перевірки будь-яких пояснень.

Якщо бухгалтерові стає відомо, що інформація, надана управлінськимперсоналом, неправдива, або неповна, або така, шо не відповідає іншимвимогам, бухгалтер повинен розглянути питання про виконання процедур,зазначених вище, і просити управлінський персонал суб'єкта господарюваннянадати додаткову інформацію. Якщо управлінський персонал відмовляєтьсянадати таку інформацію, бухгалтер повинен відмовитися від виконаннязавдання, поінформувавши при цьому суб'єкта господарювання про причинивідмови.

Бухгалтер повинен ознайомитися з підготовленою інформацією ірозглянути, чи відповідає вона встановленій формі і чи не містить явнихсуттєвих викривлень. У цьому контексті викривлення включають:

помилки в застосуванні визначеної концептуальної основи фінансовоїзвітності;

нерозкриття інформації щодо застосування концептуальної основифінансової звітності, а також про будь-які відомі відступи від неї;

нерозкриття інформації про будь-які інші важливі питання, про якістало відомо бухгалтерові.

Визначена концептуальна основа фінансової звітності й будь-яківідомі відхилення від неї слід розкрити у фінансовій інформації; при цьомунемає потреби в кількісній оцінці їх впливу.

Якщо бухгалтерові стає відомо про будь-які суттєві викривленняінформації, йому слід спробувати узгодити з суб'єктом господарюваннявнесення відповідних змін. Якщо такі зміни не були зроблені й фінансоваінформація вважається такою, що вводить в оману, бухгалтер повиненвідмовитися віч завдання.

Бухгалтер повинен одержати від управлінського персоналупідтвердження ним відповідальності за відповідне подання фінансовоїінформації та її затвердження. Таке підтвердження може бути надане у форміпояснень управлінського персоналу, які б стосувалися точності й повнотибухгалтерських даних, на яких грунтуються ці пояснення, а також повнотирозкриття бухгалтерові всієї суттєвої та відповідної інформації.

Виходячи з того, що при підготовці звітності враховується інформаціянадана керівництвом суб'єкта господарювання бухгалтер не здійснюєпроцедур для отримання впевненості в достовірності тверджень керівництва.Тому, відповідно робота бухгалтера зазвичай спрямована на обробку наданоїкерівництвом інформації у звітні форми, які б відповідали концептуальнимосновам фінансової звітності, та належне розкриття інформації про важливіпитання фінансово-господарського стану суб'єкта господарювання. Отже,після завершення роботи одночасно з наданням фінансових звітів бухгалтернадає звіт щодо завдання з підготовки фінансової інформації. Зміст звітунаведено МССП 4410 і включає наступні елементи:

назву;

адресата;

твердження того, що завдання виконане згідно з МСА, які можназастосувати до завдань з підготовки інформації (або згідно знаціональними стандартами і практикою);

твердження того, що бухгалтер не є незалежним від суб'єктагосподарювання (за погреби);

визначення фінансової інформації із зазначенням того, що вонагрунтується на інформації, наданій управлінським персоналом;

твердження того, шо управлінський персонал несе відповідальністьза фінансову інформацію, підготовлену бухгалтером;

твердження того, що не було проведено ні аудиторської перевірки, ніогляду і що у зв'язку з цим не можна висловити впевненості щодофінансової інформації;

параграф, який привертає увагу до суттєвих відхилень про розкриттяінформації від визначеної концептуальної основи фінансовоїзвітності (за потреби);

дату звіту;

адресу бухгалтера;

підпис бухгалтера.

На кожній сторінці фінансової інформації (або на титульному сторінціпакету фінансових звітів) слід зробити таке посилання: "Підготовлено безпроведення аудиту", "Підготовлено без проведення аудиту або огляду" або"Посилання на звіт з підготовки інформації". Слід зазаначити і наступне, щодля проведення розмежування між аудиторською перевіркою і завданням зпідготовки інформації використано термін "бухгалтер", а не "аудитор".

Тести:

1. Метою міжнародного стандарту завдань з надання впевненості(МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, шо не £ аудитом чиоглядом історичної фінансової інформації" £:

а)         встановлення основних принципів та процедур, а також наданнярекомендацій професійним бухгалтерам-практикам для виконаннязавдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичноїфінансової інформації;

б)         встановлення основних принципів та процедур, а також наданнярекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань з наданнявпевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансовоїінформації;

в)         встановлення основних принципів та процедур, а також наданнярекомендацій професійним аудиторам для проведення аудиту фінансовоїзвітності;

г) встановлення основних принципів та процедур, а також наданнярекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань з наданнявпевненості нефінансової звітності .

Розрізняють типи завдань з надання впевненості, які дозволяється

виконувати практику:

а)         завдання з надання обгрунтованої впевненості;

б)         завдання з надання обмеженої впевненості;

в)         завдання з надання необгрунтованої впевненості;

г)         завдання з надання необмеженої впевненості.

Метою завдання з надання обгрунтованої впевненості є:

а)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятнонизького рівня за обставин завдання як основи для позитивної формивисловлення висновку практика;

б)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до рівня, який єприйнятним за обставин завдання, але вищим, ніж у завданні з наданняобгрунтованої впевненості, як основи для негативної формивисловлення висновку практика

в)         надання рекомендацій професійним бухгалтерам-практикам длявиконання завдань з надання впевненості

г)         надання рекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань знадання впевненості

Метою завдання з обмеженої обгрунтованої впевненості є:

а)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятнонизького рівня за обставин завдання як основи для позитивної формивисловлення висновку практика;

б)         зменшення ризику завдання з надання впевненості до рівня, який єприйнятним за обставин завдання, але вищим, ніж у завданні з наданняобгрунтованої впевненості, як основи для негативної формивисловлення висновку практика

в)         надання рекомендацій професійним бухгалтерам-практикам длявиконання завдань з надання впевненості

г)         надання рекомендацій професійним аудиторам для виконання завдань знадання впевненості

До завдань з надання впевненості відносять:

а) всі завдання, що виконує аудитор, в яких оцінюється відповідністьпредмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах,у тому числі завдання з аудиту фінансової звітності та її елементів,огляду фінансових звітів, перевірки прогнозної фінансової інформаціїтощо;

б)         всі завдання, що виконує бухгалтер, в яких оцінюється відповідністьпредмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах,у тому числі завдання з перевірки фінансової звітності;

в)         всі завдання, що виконує аудитор, в яких оцінюється відповідністьпредмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах,у тому числі завдання з аудиту нефінансової звітності та її елементів;

г)         всі відповіді вірні

МСЗНВ 3000 не застосовується:

а)         до аудиторської перевірки або огляду фінансових звітів;

б)         до аудиторської перевірки або огляду нефінансових звітів;

в)         складання фінансової, податкової та іншої звітності;

г)         виконання аудитором погоджених із замовником процедур.

МСЗНВ 3000 застосовують при перевірці:

а)         не фінансової, а іншої інформації або її комбінації з фінансовою;

б)         при наданні консультаційних послуг;

в)         до аудиторської перевірки або огляду фінансових звітів;

г)         всі відповді вірні

Аудитору слід прийняти (або продовжувати, якщо прийнятно)завдання з надання впевненості, тільки:

а)         якщо предмет перевірки є відповідальністю іншої сторони, ніжпотенційні користувачі або сам аудитор;

б)         якщо на основі попередніх знань про обставини завдання, нічого непривертає уваги аудитора, що свідчило б, що вимги Кодексу абоМСЗНВ не будуть виконан;

в)         якщо аудитор впевнений, що всі особи, які виконуватимуть завдання,спільно мають необхідну професійну компетентність;

г)         якщо аудитор маєі спеціальні знання та навички збирання таоцінювання доказів з надання впевненості.

При залученні експертів аудтор повинен володілити достатніминавичками та знаннями для:

а)         визначення цілей дорученої роботи та зв'язку цієї роботи з метоюзавдання;

б)         розгляду обгрунтованості припущень, методів і вихідних даних,використовуваних експертом;

в)         розгляду обгрунтованості даних, отриманих експертом, щодо обставинзавдання та висновку практика;

г)         обгрунтованості даних щодо обставин завдання та висновку.

Перед початком виконання завдання з надання впевненості, що не єаудитом чи оглядом історичної фінансової звітності, аудитору необхіднов першу чергу:

а)         погодити це завдання з замовником, що відображається в листі-зобов'язанні чи чи в іншій доречній формі конгракгу;

б)         розробити план і програму перевірки;

в)         провести розробку загальної стратегії шодо обсягу, важливості,визначення часу та проведення завдання;

г)         всі відповіді вірні.

Умовно позитивний або негативний висновок при проведеннізавдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичноїфінансовї звітності надається за умови.

а)         якщо інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, тверджен-ня відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіхсуттєвих аспектах;

б)         якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідніабо предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості;

в)         якщо невідповідні критерії ймовірно введуть в оману потенційнихкористувачів;

г)         якщо вплив питань є не настільки суттєвим що вимагає негативноговисновку або відмови від висновку

Умовно позитивний висновок або відмова від висловлюваннявисновку при проведенні завдання з надання впевненості, що не єаудитом чи оглядом історичної фінансовї звітності надається за умови.

а)         якщо інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, тверджен-ня відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіхсуттєвих аспектах;

б)         якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідніабо предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості;

в)         якщо невідповідні критерії ймовірно введуть в оману потенційнихкористувачів;

г)         якщо вплив питань є не настільки суттєвим що вимагає негативноговисновку або відмови від висновку

Умовно позитивний висновок при проведенні завдання з наданнявпевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансовї звітностінадається за умови.

а) якщо інформація про предмет перевірки суттєво викривлена, тверджен-ня відповідальної сторони про предмет перевірки не наведено в усіхсуттєвих аспектах;

б)         якщо після прийняття завдання виявляється, що критерії не відповідніабо предмет перевірки не відповідає завданню з надання впевненості;

в)         якщо невідповідні критерії ймовірно введуть в оману потенційнихкористувачів;

г)         якщо вплив питань є не настільки суттєвим що вимагає негативноговисновку або відмови від висновку

Аудитор не може висловити думку з приводу того, чи буде досягнуторезультатів, зазначених у прогнозній інформації, тому що:

д)         результати недостовірні;

е)         очікування не мають під собою реальних підстав;

ж)        інформація може бути складена з метою введення в оману їїкористувачів;

з)         інформація стосується дій або подій, що дотепер не відбувалися і мо-жуть не відбутися.

Відповідно до МСА 3400 "Перевірка прогнозної фінансовоїінформації", прогнозна інформація - це:

а)         інформація, що базується на припущеннях про події, які можутьвідбутися у майбутньому та про можливі дії суб'єкта господарювання;

б)         інформація про дії персоналу на певну дату, що він планує здійснитина основі припущень щодо майбутніх подій ("найкращі оцінки").

в)         інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутніподії та дії персоналу або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичнихприпущень;

г)         всі відповіді вірні.

Відповідно до МСА 3400 "Перевірка прогнозної фінансовоїінформації", прогноз - це:

а)         інформація, що базується на припущеннях про події, які можутьвідбутися у майбутньому та про можливі дії суб'єкта господарювання;

б)         дії персоналу на певну дату, що він планує здійснити на основіприпущень щодо майбутніх подій ("найкращі оцінки").

в)         інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутніподії та дії персоналу або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичнихприпущень;

г)         всі відповіді вірні.

Відповідно до МСА 3400 "Перевірка прогнозної фінансовоїінформації", перспективні оцінки - це:

а) інформація, що базується на припущеннях про події, які можутьвідбутися у майбутньому та про можливі дії суб'єкта господарювання;

б)         інформація про дії персоналу на певну дату, що він планує здійснитина основі припущень щодо майбутніх подій ("найкращі оцінки").

в)         інформація, складена на основі гіпотетичних припущень про майбутніподії та дії персоналу або поєднання найкращої оцінки та гіпотетичнихприпущень;

г)         всі відповіді вірні.

Прогнозна інформація може бути підготовлена як:

а)         інструмент управління (оцінка майбутніх капіталовкладень);

б)         проспект для потенційних інвесторів;

в)         річний звіт для акціонерів, органів регулювання та інших зацікавленихосіб;

г)         документ для кредиторів (прогноз руху грошових коштів).

Прогнозна фінансова інформація виражається у вигляді окремих

показників:

а)         оцінка величини необхідних капітальних вкладень;

б)         оцінка впровадження нового продукту;

в)         оцінка здавання майна в довгострокову оренду;

г)         прогноз цільового використання засобів, отриманих від продажудовгострокових боргових зобов'язань;

Завдання з виконання погоджених процедур може включати:

а)         виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статейфінансової інформації. фінансового звіту або навіть повного пакетуфінансових звітів;

б)         надання корисних рекомендацій для виконання завдань стосовнонефінансової інформації;

в)         виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором,суб'єктом господарювання та будь-якими відповідними третімисторонами, а також надання звіту про фактичні результати

г)         оцінка обсягів продажу, розрахунки ліквідності тощо.

Метою завдання з погоджених процедур є:

а)         виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором,суб'єктом господарювання та будь-якими відповідними третімисторонами, а також надання звіту про фактичні результати;

б)         виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статейфінансової інформації. фінансового звіту або навіть повного пакетуфінансових звітів;

в)         надання корисних рекомендацій для виконання завдань стосовнонефінансової інформації;

г)         оцінка обсягів продажу, розрахунки ліквідності тощо.

Предметом погоджених процедур можуть бути:

а)         звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);

б)         оцінка обсягів продажу;

в)         розрахунки ліквідності;

г)         всі відповіді вірні.

Характерним є те, що під час виконання погоджених процедур:

а)         аудитор не обумовлює з замовником методи та процедури, які вінвиконуватиме при здійсненні роботи;

б)         аудитор обумовлює з замовником як процедури, так і конкретні дії, щомають бути виконані;

в)         надання аудиторського звіту про фактичні результати погодженихпроцедур;

г)         застосування погоджених процедур не в повному обсязі;

Суттєвими порушеннями МССП 4400 при виконанні погоджених

процедур є:

а)         надання замість звіту аудиторського висновку;

б)         застосування погоджених процедур не в повному обсязі;

в)         аудитор не обумовлює з замовником методи та процедури, які вінвиконуватиме при здійсненні роботи,

г)         аудитор обумовлює з замовником як процедури, так і конкретні дії, щомають бути виконані.

Завдання з підготовки фінансової інформації включає:

а)         надати обмежену допомогу замовникові по збиранню, класифікації таузагальненню фінансової інформації, використовуючи бухгалтерський,а не аудиторській досвід;

б)         надати обмежену допомогу замовникові по збиранню, класифікації таузагальненню фінансової інформації, використовуючи аудиторськійдосвід;

в)         надання рекомендацій стосовно професійних обов'язків бухгалтера привиконанні завдань з підготовки фінансової інформації, а також щодоформи і змісту висновку, який бухгалтер надає в зв'язку з такоюпідготовкою;

г)         надання рекомендацій стосовно професійних обов'язків аудитора привиконанні завдань з підготовки фінансової інформації, а також щодоформи і змісту висновку, який бухгалтер надає в зв'язку з такоюпідготовкою.

Відповідальність за точність, повноту наданої бухгалтерськоїінформації привиконанн і завдання з підготовки фінансової інформаціїнесе:

а)         управлінський персонал;

б)         аудитор;

в)         профейсійний бухгалтер;

г)         всі відповіді вірні.

Завдання з підготовки інформації зазвичай включає:

а)         підготовку фінансових звітів

б)         повний пакет фінансових звітів

в)         збирання, класифікацію та узагальнення іншої фінансової інформації.

г)         з надання обмеженої допомоги замовникові при складанні фінансовихзвітів

чВиконуючи завдання з підготовки інформації зазвичай, бухгалтерповинен дотримуватися:

а)         принципів професійної етики;

б)         принципу незалежності;

в)         приниципи об'єктивності

г)         всі відпрвіді вірні.

Бухгалтер        повинен врахувати при виконанні завдання з підготовкифінансової інформації суттєві викривленя,зокрема:

а)         помилки в застосуванні визначеної концептуальної основи фінансовоїзвітності;

б)         нерозкриття інформації щодо застосування концептуальної основифінансової звітності, а також про будь-які відомі відступи від неї;

в)         нерозкриття інформації про будь-які інші важливі питання, про якістало відомо бухгалтерові.

г)         всі відповіді вірні.

Бухгалтер повинен відмовитися від завдання з підготовки фінансовоїінформації якщо:

а)         якщо бухгалтерові стає відомо про будь-які суттєві викривленняінформації

б)         якщо коректуючі зміни не були зроблені й фінансова інформаціявважається такою, що вводить в оману

в)         бухгалтер не є незалежним;

г)         всі відповіді вірні

Практичні ситуації

Ситуація 1.

Аудитор компанії "Інформаційні системи", яка розробляє програмнезабезпечення і мікрокомп'ютерні системи, отримав завдання перевірититільки капіталізовані витрати на розробки за звітний рік компанії. Витратикомпанії стосуються придбання комп'ютерів, сканерів, принтерів длярозробки мікро-комп'ютерних систем, придбання спеціальних програм,написання спеціальних програм. До кінця звітного року компанії на розробкунової мікрокомп'ютерної системи було витрачено $500 тис. Виконавчийдиректор вважає, що система майже готова, споживачі виказують інтерес, а деякимз них компанія спрямувала зразки системи для виявлення можливих проблем. Впопередніх фінансових звітах витрати на розробки були капіталізовані у повнійсумі.

Визначити аудиторську роботу, яку має провести аудитор для перевірки сумикапіталізованих витрат. Оцінити можливість капіталізації всієї суми витрат. Визначитиформу і зміст аудиторського висновку (звіту), який він має надати, якщо:

існує ризик того, що ці $500 тис. не будуть погашені в майбутньому.

компанія не може розробити життєздатний продукт, очікування директора - уявні,

і відповідно, капіталізація витрату повній сумі - не виправдана.

Ситуація 2.

Аудитор компанії "Роял" провів аналітичний огляд фінансовоїзвітності за рік, що закінчується 31 жовтня 2009 року, і виявив зменшення

валового прибутку з наведених даних:

                                    ($ тис.)

 

200Х(звітний)

200У(минулий)

Виручка від продажу

2514

3126

Запаси на початок

441

426

Запаси на кінець

2508

2640

Собівартість реалізованої продукції

2096

2199

Валовий прибуток

418

927

Валовий прибуток, %

16,6

29,7

Аудитор вирішив перевірити причини скорочення прибутку. Для цьоговін провів огляд фінансових звітів компанії за рік і виявив, що компанія неведе книг обліку запасів, а кількість запасів визначається за результатамищорічної інвентаризації. Відділ продажу отримує замовлення від клієнтівтільки тоді, коли товари є в наявності, повідомлення про відвантаженнятоварів виписується у кількох екземплярах, які затверджуються контролеромкредитів. Відділ відправки надсилає товар клієнту, а копія повідомленняспрямовується у відділ обліку продажу, який виписує рахунок-фактуру наоснові повідомлення про відвантаження товару.

Аудитор не був присутній при інвентаризації товарів, а обсягпроведеної перевірки значно менший, ніж при звичайному аудиті.

Назвати причини можливого зменшення валового прибутку, описати роботу,яку повинен провести аудитор для здійснення огляду фінансової звітності,визначити форму аудиторського висновку (звіту) та його зміст.

Ситуація 3.

Компанія "X-фактор" має великий відділ комп'ютерної обробки даних.Нещодавно вона розробила комп'ютерну систему продажу і реєстрації про-дажу, поєднану з системою контролю запасів. Причинами цього буланеспроможність старої системи зберігати і обробляти дані з продажу призбільшенні кількості клієнтів компанії, а також те, що стара система незабезпечувала складання фінансової звітності. Аудиторська фірма обговорилапроцедуру розробки нової системи з клієнтом. Розробка нової системивключає наступні етапи:

техніко-економічне обгрунтування системи;

специфікація системи - детальний опис параметрів;

розрахунок часу розробки, собівартості і прибутків;

тестування системи і програми з метою перевірки її надійності іправильності функціонування;

підготовка персоналу до роботи з системою - використаннятестових файлів з попередньою документацією;

конверсія файлів - переведення файлів зі старої системи у нову,створення нових файлів;

затвердження нової системи - перевірка старшим менеджером на-дійності роботи системи і правильності документації.

Аудитор вирішив провести аудит пунктів 4,6 і 7, оскільки, на йогопогляд, вони є найважливішими. При цьому аудитор має можливістьвикористовувати методи аудиторської перевірки з використанням ПЕОМ.

Описати для кожного з обраних пунктів необхідні контрольніпроцедури та аудиторські тести, які аудитор має намір провести з метоюперевірки правильності проведення процедур. Описати основні методиаудиторської перевірки з використанням ПЕОМ, а також комп'ютерніаудиторські тести, які слід застосувати для перевірки файлу реєстру продажукомпанії "X-фактор" у кінці року.

Питання для повторення:

Що є метою міжнародного стандарту завдань з надання впевненості(МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, шо не є аудитом чиоглядом історичної фінансової інформації " ?

Дати хараетиристику типів завдань з надання впевненості.

Що є метою завдання з надання обгрунтованої впевненості?

Які види впевненості є?

Що є метою завдання з надання обмеженої впевненості?

Що відносять до завдань з надання впевненості ?

Дати визначення експерта.

Назвіть умови залучення експертів ?

Назвіть умови надання модифіковиних висновків при проведеннізавдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядомісторичної фінансовї звітності надається за умови.

Дайте визначення прогнозної фінансової інформації.

Що означає прогноз?

Як можна визначити перспективну оцінку?

У чому полягає оцінка прогнозної фінансової інформації?

Які фактори необхідно брати до уваги при прийнятті завдання поперевірці прогнозної інформації?

На що необхідно звернути увагу аудитору для отримання уявленняпро процес підготовки прогнозної інформації?

Які фактори необхідно врахувати при розгляді періоду, що охоплюєпрогнозна фінансова інформація?

Які питання включають у себе процедури перевірки прогнозноїінформації?

На які питання необхідно дати відповіді при підтвердженні надання ірозкриття прогнозної інформації?

Охарактеризуйте основні елементи звіту про перевірку прогнозноїфінансової інформації.

Які фактори впливають на модифікацію аудиторського висновку пропрогнозну фінансову інформацію?

Що є метою огляду фінансової звітності?

Які процедури виконує аудитор при огляді фінансової звітності?

Основний зміст висновку з огляду фінансової звітності.

Основні елементи висновку з огляду фінансової звітності.

Види висновків з огляду фінансової звітності.

Розкрити зміст завдання з виконання погоджених процедур стосовнофінансової інформації.

Охарактеризувати мету та загальні принципи завдання з погодженихпроцедур.

Що є предметом погоджених процедур?

Розкрити порядок визначення умов, планування і документуваннязавдання з погоджених процедур. Процедури та докази стосовнозавдання з погоджених процедур.

Охарактеризувати порядок складання Звіту про завдання зпогоджених процедур.

Порядок дотримання принципів професійної етики при виконаннізавдання погоджених процедур.

Розкрити зміст суттєвих порушеннь МССП 4400 при виконанніпогоджених процедур .

Розкрити зміст завдання з підготовки фінансової інформації.

Охарактеризувати мету та загальні принципи завдання з підготовкифінансової інформації.

Розвкрити порядок визначення умов, планування і документуваннязавдання з підготовки фінансової інформації.

Порядок відображення і врахуваннясуттєвих викривлень фінансовоїінформації.

Охарактеризувати процедури щодо завдання з підготовки фінансовоїінформації.

Розкрити умови відмови завдання з підготовки фінансовоїінформації.

Порядок дотримання принципів професійної етики при виконаннізавдання з підготовки фінансової інформації.

Охарактеризувати порядок складання і подання звіту з завдання зпідготовки фінансової інформації.

Література

Аверчев И.В. Подготовка международной финансовой отчетностироссийскими предприятиями и банками / И.В. Аверчев. - М. : Вершина,2005. - 680 с.

Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Пономарева Н.А., Фалтинский Р.А.Корпоративньїе ценньїе бумаги как инструмент инвестиционнойпривлекательности компаний/под ред. проф. А.Н. Асаула./ А.Н. Асаул,М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарева, Р.А. Фалтинский -СПб.:АНО"ИП3В",2008 .-288с .

Александер Д. Международнь е стандарть финансовой отчетности: оттеории к практике : практ. пособие / Д. Александер, А. Бриттон, 3.Йориссен. - М. : Вершина, 2005. - 768 с.

Аудит. Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиціУкраїни : навч. посібник. - К. : СТАТУС, 2005. - 172 с.

Бутьінец Ф.Ф. Бухгалтерський учт в зарубежньїх странах : учеб. пособие/ Ф.Ф. Бутьінец, Я.В. Соколов, Д.А. Панков, Л.Л. Горецкая. - Житомир :ЧП "Рута", 2002. - 660 с.

БутинецьФ.Ф. Аудит:підручник .-2-ге вид., доп. і перероб./ Ф.Ф.Бутинець-Житомир:ПП "Рута",2002 .-672 с .

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Облік у зарубіжних країнах: Навчальнийпосібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності7.050106 "Облік і аудит". / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька- Житомир: ПП"Рута", 2002. - 544 с.

Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : навч. посібник / М.П.Войнаренко, Г.В. Пухальська. - Хмельницький : ХНУ, 2006. - 338 с.

Войнаренко М.П., Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит : Підручник/ М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. - К. ВЦ «Академія», 2009. - 376 с.

Голов С.Ф. Международньїе стандарти финансовой отчетности :вопросьі, тестьі, упражнения / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко, Н.Г.Богатко. - К. : Либра, 2007. - 320 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнароднимистандартами : практ. посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К. :Лібра, 2004. - 880 с.

Грюнинг Х. Ван. Международньїе стандартьі финансовой отчетности :практическое руководство / Х. Ван Грюнинг, М. Козн. - М. : Весь мир,2003. - 650 с.

Єфіменко В. І., Лук'яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. І. Єфіменка./ В. І.Єфіменко, Л. І. Лук'яненко— К.: КНЕУ, 2005. — 211 с.

Качалин В.В. Финансовьій учет и отчетность в соответствии состандартами GAAP : учеб. пособие / В.В. Качалин. - М. : Весь мир, 2000.- 432 с.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання2006 року / Пер. з англ. за ред. О.В. Селезньова та ін. - К. : Статус, 2006.

1152 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ. за ред.С.Ф. Голова. - К. : ФПБАУ, 2000. - 1820 с.

Міжнародні стандарти фінансової звітності. Семінар для бухгалтерів. -К. : ФПБАУ, 2003. - 274 с.

Небильцова О. Стандарти GAAP USA: кожен бухгалтер бажає знати... /О. Небильцова, Р. Коршикова // Бухгалтерія. - 2006. - № 35. - С. 90-94.

Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики : навч. посібник /І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько. - К. : ІЦ Держкомстату України, 2007. -520 с.

Пилипенко І., Шевчук В. Аудит у середовищі громадянськогосуспільства та держави / І. Пилипенко, В. Шевчук // Статистика України.-К.,2008.-№1 .-С. 9-15.

Пилипенко І., Шевчук В. Аудиторський досвід - дорога наука / І.Пилипенко, В. Шевчук //Урядовий кур'єр.-К.,2007.-№ 51 .-С. 5.

Пилипенко І., Шевчук В. Національна система аудиту: досвідстановлення та спрямування розвитку / І. Пилипенко, В. Шевчук//Бухгалтерський облік і аудит.-К.,2008.-№3 .-С. 5-13.

Пилипенко І., Шевчук В. Національна система аудиту: проблемистановлення і розвитку / І. Пилипенко, В. Шевчук //Бухгалтерський облікі аудит.-К.,2007.-№3 .-С. 5-12.

Пономарьова Н.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності таміжнародні стандарти аудиту : навч. посібник / Н.А. Пономарьова. -Хмельницький : ХНУ, 2008. - 211 с.

Редько О.Ю. Матеріали семінару-тренінгу "Актуальні питаннязастосування Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості таетики та супутні послуги" / О.Ю. Редько. - К. : ФПБАУ, 2007. - 26 с.

Редько О.Ю., Шпаковська Т.Л. Незалежність та контроль якості ваудиторській діяльності : практ. посібник / О.Ю. Редько,Т.Л. Шпаковська. - К. : ІЦ Держкомстату України, 2007. - 120 с.

Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики :монографія / за ред.. М.П. Войнаренка. - К. : Наукова думка, 2002. -718 с.

Стандарти бухгалтерського обліку в Україні // Все про бухгалтерськийоблік - Спецвипуск. - 2007. - №18.

Трансформація фінансової звітності українських підприємств уфінансову звітність за МСБО : метод. рекомендації / За ред. С.Ф. Голова.

Вінниця : Консоль, 2003. - 120 с.

Зміст

Вступ  3

Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх розробка тавпровадження         5

Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення,

цілі їх розробки          5

Склад, основні припущення і якісні характеристики фінансовоїзвітності згідно концептуальної основи складання і подання фінансовоїзвітності     13

Елементи фінансової звітності (активи, зобов'язання, власнийкапітал, доходи, витрати, грошові потоки) та критерії їх визнання уфінансовій звітності  18

Оцінка елементів фінансової звітності         27

Концепції капіталу та збереження капіталу            29

Тести  31

Практичні ситуації     33

Питання для повторення      36

Тема 2. Подання фінансової звітності          37

Загальні вимоги до фінансової звітності      37

Звіт про фінансове становище (баланс) та події після звітності дати(МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 10)   38

Звіти про прибуток або збиток, про всеохоплюючий прибуток, провизнані дохід і витрати, про зміни у власному капіталі

(МСБО 1, МСФЗ 1)   46

Звіт про рух грошових коштів (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 7)        49

Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни воблікових політиках та оцінках (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 8)    54

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29)     59

Вплив зміни валютних курсів          66

Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1, МСБО 34)          72

Тести  75

Практичні ситуації     82

Питання для повторення      84

3. Довгострокові активи       87

Основні засоби          87

Нематеріальні активи            97

Непоточні активи, утримувані для продажу, і припиненадіяльність        107

Оренда           110

Інвестиційна нерухомість     115

Зменшення корисності активів        122

Запаси            126

Тести  131

Практичні ситуації     138

Питання для повторення      143

Тема 4. Забезпечення, непередбачені зобов'язання і активи,виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення  146

Забезпечення, непередбачені зобов'язання і активи (МСБО 37)  146

Виплати працівникам (МСБО 19)   151

Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення

(МСБО 26)     165

Тести  169

Практичні ситуації     172

Питання для повторення      176

Тема 5. Фінансові інструменти та платіж на основі акції   178

Фінансові інструменти          178

Платіж на основі акції           193

Тести  198

Практичні ситуації     201

Питання для повторення      203

Тема 6. Доходи, витрати і податки на прибуток    204

Дохід   204

Доходи від державних грантів, будівельних контрактів

(МСБО 20, МСБО 11)           211

Витрати на позики    219

Податки на прибуток            222

Прибуток на акцію    231

Тести  236

Практичні ситуації     241

Питання для повторення      247

Тема 7. Зв'язані сторони і консолідована звітність 249

Інвестиції в асоційовані підприємства        249

Об'єднання бізнесу    255

Консолідована фінансова звітність  262

Спільна діяльність     270

Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін           278

Операційні сегменти 283

Тести  285

Практичні ситуації     292

Питання для повторення      298

8. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та

етики  300

Структура міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості

та етики          300

Концептуальна основа аудиту         3048.3. Професійна етика аудиторів            307

Тести  309

Практичні ситуації     314

Питання для повторення      316

Тема 9. Контроль якості аудиторських послуг        317

Елементи системи контролю якості аудиторських послуг            317

Незалежність та її загрози. Етичні вимоги до аудиту         319

Виконання завдання та моніторинг відповідності політиці та

процедурам контролю якості           321

Тести  325

Практичні ситуації     327

Питання для повторення      329

Тема 10. Аудит та огляд історичної фінансової інформації            330

Мета та принципи аудиту фінансової звітності (МСА 200)          330

Прийняття завдання та планування аудиту, розробка

стратегії аудиту          332

Оцінка ризиків (МСА 315, 320, 330)           335

Документування роботи аудитора (МСА 230)       338

Аудиторські докази та процедури їх отримання (МАС 500, 501, 505,510, 520)  347

Аудиторська вибірка (МСА 530)      351

Аудиторська перевірка облікових оцінок (МСА 540, 545) 355

Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок (МСА240)           361

Врахування законів та інформування управлінського персоналу (МСА250,260)            365

Використання роботи інших фахівців (МСА 600, 610, 620)          372

Тести  377

Практичні ситуації     387

Питання для повторення      392

Тема 11. Заключний етап аудиту та аудиторські висновки           395

Зв'язані сторони (МСА 550) 395

Подальші події і оцінка їх аудитором (МСА 560)    397

Припущення про безперервність діяльності підприємства

(МСА 570)      400

Порівняльні дані та інша інформація, пояснення управлінськогоперсоналу (МСА 580, 710, 720)        403

Огляд історичної фінансової інформації та проміжної фінансовоїінформації (МСЗО 2400, 2410)          407

Висновок аудитора щодо фінансової звітності (МСА 700, 701, 705,706). Висновок за завданням спеціального призначення (МСА 800)       413

Виснвоко про відповідність звітності МСФЗ (ПМПА 1014)         429

Особливості аудиту малих підприємств (ПМПА 1005)     432

Тести  440

Практичні ситуації     444

Питання для повторення      448

Тема 12. Завдання з надання впевненості та супутні послуги      451

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядомісторичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000)            451

Перевірка прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400)         457

Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансовоїінформації (МССП 4400)   462

Завдання з підготовки фінансової інформації (МССП 4410)         465

Тести  468

Практичні ситуації     476

Питання для повторення      478

Література      480