12.4. ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ(МССП 4410)

Мета завдання з підготовки фінансової інформації (МСА 4410) -надати обмежену допомогу замовникові по збиранню, класифікації таузагальненню фінансової інформації, використовуючи бухгалтерський, а неаудиторській досвід. Метою цього МСА є встановлення положень і наданнярекомендацій стосовно професійних обов'язків бухгалтера при виконаннізавдань з підготовки фінансової інформації, а також щодо форми і змістувисновку, який бухгалтер надає в зв'язку з такою підготовкою.

Як правило, це обмежує зменшення детальної інформації до форми,зручної для обробки та розуміння, без вимоги перевірки тверджень, на якихгрунтується ця інформація. Застосовані процедури не призначені та не даютьможливості бухгалтерові висловити будь-який рівень упевненості профінансову інформацію. Однак користувачі підготовленої фінансовоїінформації одержують певну користь від залучення бухгалтера, оскількипослуги надаються з професійною компетентністю та сумлінністю.

МСА 4410 призначений для розв'язання завдань з підготовкифінансової інформації. Однак він може дати корисні рекомендації дляпідготовки нефінансової інформації, якщо бухгалтер має відповідні знання зпредмета аудиторської перевірки. Завдання з надання обмеженої допомогизамовникові при складанні фінансових звітів (наприклад, при виборівідповідної облікової політики) не є завданням з підготовки фінансовоїінформації.

Завдання з підготовки інформації зазвичай включає підготовкуфінансових звітів (які можуть бути повним пакетом фінансових звітів), алеможе включати також збирання, класифікацію та узагальнення іншоїфінансової інформації.

Виконуючи завдання, бухгалтер повинен дотримуватися професійноїетики. Проте незалежність не є обов'язковою вимогою для завдання зпідготовки інформації. Однак якщо бухгалтер не є незалежним, твердженнящодо впливу цього треба зазначити в бухгалтерському висновку.

Бухгалтеру слід переконатися, що між ним та замовником досягнуточіткого порозуміння щодо умов завдання.

Порозуміння досягається з наступних питань:

характер завдання (це не аудит, огляд та впевненість невисловлюється);

на виконання завдання не слід покладатися для виявлення помилок абопорушень, які можуть існувати;

характер інформації, яку надасть замовник;

відповідальність управлінського персоналу за точність, повноту на-даної бухгалтерської інформації;

інформація надана відповідно до концептуальної основибухгалтерського обліку та відомі відступи від такої основи;

інформація буде поширюватися після її підготовки;

форма звіту.

Під час досягнення домовленостей щодо підготовки фінансовоїінформації особливу увагу треба приділити чіткому визначенню умовзавдання та отриманню підтверджень того, що замовник розуміє вигляд(формат) та обсяг роботи, виконаної бухгалтером. Ці домовленостіобговорються у листі- зобов'язанні.

Відповідно до МССП 4410 планування роботи має бути спрямовано наефективне виконання завдання з підготовки фінансової інформації,насамперед на забезпечення якості послуг, що надаються. Ще на етапідомовленостей з клієнтом слід приділити увагу плануванню строкувиконання роботи (визначення строку отримання інформації від керівництвасуб'єкта господарювання, час, необхідний для обробки та підготовкифінансової інформації, строк надання підготовленої фінансової інформації).

Бухгалтер повинен одержати загальні знання про бізнес та діяльністьсуб'єкта господарювання, характер господарських операцій суб'єктагосподарювання, форми його облікових записів і основи бухгалтерськогообліку, ознайомитися з принципами бухгалтерського обліку та практикою втій галузі, в якій проводить діяльність суб'єкт господарювання, а також зформою і змістом фінансової інформації (відповідно до обставин). Зазвичайбухгалтер одержує знання стосовно цих питань, грунтуючись на досвідіроботи з суб'єктом господарювання або шляхом опитувань персоналусуб'єкта господарювання. Для цього використовуються процедури:

запити управлінському персоналу;

оцінка системи внутрішнього контролю;

перевірка будь-яких питань;

перевірка будь-яких пояснень.

За винятком вимог, зазначених у цьому МСА, від бухгалтера, якправило, не вимагається:

здійснення запитів управлінському персоналові з метою оцінкидостовірності й повноти наданої інформації;

оцінки внутрішнього контролю;

перевірки будь-яких питань;

перевірки будь-яких пояснень.

Якщо бухгалтерові стає відомо, що інформація, надана управлінськимперсоналом, неправдива, або неповна, або така, шо не відповідає іншимвимогам, бухгалтер повинен розглянути питання про виконання процедур,зазначених вище, і просити управлінський персонал суб'єкта господарюваннянадати додаткову інформацію. Якщо управлінський персонал відмовляєтьсянадати таку інформацію, бухгалтер повинен відмовитися від виконаннязавдання, поінформувавши при цьому суб'єкта господарювання про причинивідмови.

Бухгалтер повинен ознайомитися з підготовленою інформацією ірозглянути, чи відповідає вона встановленій формі і чи не містить явнихсуттєвих викривлень. У цьому контексті викривлення включають:

помилки в застосуванні визначеної концептуальної основи фінансовоїзвітності;

нерозкриття інформації щодо застосування концептуальної основифінансової звітності, а також про будь-які відомі відступи від неї;

нерозкриття інформації про будь-які інші важливі питання, про якістало відомо бухгалтерові.

Визначена концептуальна основа фінансової звітності й будь-яківідомі відхилення від неї слід розкрити у фінансовій інформації; при цьомунемає потреби в кількісній оцінці їх впливу.

Якщо бухгалтерові стає відомо про будь-які суттєві викривленняінформації, йому слід спробувати узгодити з суб'єктом господарюваннявнесення відповідних змін. Якщо такі зміни не були зроблені й фінансоваінформація вважається такою, що вводить в оману, бухгалтер повиненвідмовитися віч завдання.

Бухгалтер повинен одержати від управлінського персоналупідтвердження ним відповідальності за відповідне подання фінансовоїінформації та її затвердження. Таке підтвердження може бути надане у форміпояснень управлінського персоналу, які б стосувалися точності й повнотибухгалтерських даних, на яких грунтуються ці пояснення, а також повнотирозкриття бухгалтерові всієї суттєвої та відповідної інформації.

Виходячи з того, що при підготовці звітності враховується інформаціянадана керівництвом суб'єкта господарювання бухгалтер не здійснюєпроцедур для отримання впевненості в достовірності тверджень керівництва.Тому, відповідно робота бухгалтера зазвичай спрямована на обробку наданоїкерівництвом інформації у звітні форми, які б відповідали концептуальнимосновам фінансової звітності, та належне розкриття інформації про важливіпитання фінансово-господарського стану суб'єкта господарювання. Отже,після завершення роботи одночасно з наданням фінансових звітів бухгалтернадає звіт щодо завдання з підготовки фінансової інформації. Зміст звітунаведено МССП 4410 і включає наступні елементи:

назву;

адресата;

твердження того, що завдання виконане згідно з МСА, які можназастосувати до завдань з підготовки інформації (або згідно знаціональними стандартами і практикою);

твердження того, що бухгалтер не є незалежним від суб'єктагосподарювання (за погреби);

визначення фінансової інформації із зазначенням того, що вонагрунтується на інформації, наданій управлінським персоналом;

твердження того, шо управлінський персонал несе відповідальністьза фінансову інформацію, підготовлену бухгалтером;

твердження того, що не було проведено ні аудиторської перевірки, ніогляду і що у зв'язку з цим не можна висловити впевненості щодофінансової інформації;

параграф, який привертає увагу до суттєвих відхилень про розкриттяінформації від визначеної концептуальної основи фінансовоїзвітності (за потреби);

дату звіту;